Kāvya I: Nātya

Naziv kolegijaKāvya I: Nātya

Nastavnica: Klara Gönc Moačanin

ECTS bodovi: 5 (sa sanskrtskim seminarom)
Jezik: hrvatski
Trajanje: dva semestra (zimski i ljetni semestar)
Status: obvezatan za studente 2.-4. godine preddiplomskog studija indologije
Cilj kolegija: Upoznavanje bogate indijske klasične kazališne baštine preko teatrološkog priručnika Nāṭyaśāstre te kroz povijesni pregled glavnih dramskih autora s prikazom njihovih djela.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kāvya I : Nāṭya = klasično indijsko kazalište jedan je od tri kolegija koji obuhvaćaju prikaz povijesti indijske književnosti. Druga dva kolegija su  Kāvya II: Śrāvya = klasično sanskrtsko pjesništvo i proza te kolegij Uvod u novoindoarijske i dravidske književnosti.
Korištene metode: Nastava se izvodi putem predavanja.

Sadržaj kolegija:
I semestar (zimski)
1. tjedan: Uvod – Nāṭya i Zapad –
2. tjedan: Nāṭya kao dio kāvye –  Nāṭyaśāstra
3. tjedan: Sadržaj Nāṭyaśāstre
4. tjedan: Sadržaj Nāṭyaśāstre
5. tjedan: Pismena provjera znanja
6. tjedan: Nāṭya i ples
7. tjedan: Gluma (abhinaya)
8. tjedan: Dramske vrste (Daśarūpaka)
9. tjedan: Dramaturgija
10. tjedan: Pismena provjera znanja
11. tjedan: Dramski likovi
12. tjedan: Estetika Nāṭye (rasa)
13. tjedan: Rasa
14. tjedan: Uspjeh (siddhi) kao cilj
15. tjedan: Pismena provjera znanja

II semestar (ljetni)

 1. tjedan: Teorije o postanku nāṭye
 2. tjedan: Teorije o postanku nāṭye
 3. tjedan: Aśvaghoša & Bhāsa
 4. tjedan: Bhāsa
 5. tjedan: Pismena provjera znanja
 6. tjedan: Śūdraka& Caturbhāṇī
 7. tjedan: Kālidāsa
 8. tjedan: Kālidāsa
 9. tjedan: Viśākhadatta
 10. tjedan: pismena provjera znanja
 11. tjedan: Harša
 12. tjedan: Bhaṭṭanārāyaṇa & Bhavabhūti
 13. tjedan: Bhavabhūti
 14. tjedan: Kasniji autori nāṭye
 15. tjedan: Pismena provjera znanja

Način polaganja ispita: pismena provjera znanja i usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivna uključenost koja se treba izraziti aktivnim sudjelovanjem u nastavi putem postavljanja pitanja o temi predavanja. Provjere stečenoga znanja bit će pismene. Konačna ocjena temeljit će se na evaluaciji provjere znanja te na uspjehu na ispitu.
Napomena:  Syllabus prikazuje okvirni redoslijed predavanja koji se uslijed nekih okolnosti može promijeniti. Promjena u zadanoj literaturi je uvijek moguća uslijed nabave nove literature

 

Ispitna literatura

Obaveznaliteratura:

Obavezno treba pročitati Kālidāsinu Śakuntalu i još jedno dramsko djelo nāṭye (Kālidāsa: Vikramorvašīya ili Mālavikāgnimitra; Śūdraka: Mṛcchakaṭikā; Bhāsa: Svapnavāsavadattā; Višākhadatta: Mudrārākšasa; Harša:Ratnāvalī; Bhaṭṭanārāyaṇa: Veṇīsaṃhāra; Bhavabhūti: Uttararāmacarita iliMālatimādhava).
Gönc Moačanin, Estetikaraseiklasičnoindijskokazalište u Sahṛdaya, HFD, Zagreb, 1996., str.61-71.
Gönc Moačanin, Klara: IndijskadramauHrvatskomnarodnomkazalištu u Sahṛdaya, HFD, Zagreb, 1996., str.73-85.
Gönc Moačanin, Klara: Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija – indijska nāṭye – japanski , HFD, Zagreb, 2002., str. 95-163.
Gönc Moačanin, Klara:Klasičnoindijskokazalište u Sahṛdaya, HFD, Zagreb, 1996., str.49-59.
Gönc Moačanin, Klara: Posvećenostriječiiulogasjećanjauindijskojknjiževnosti u Sahṛdaya, HFD, Zagreb, 1996., str.11-26 >  posebno str.20-24.
Katičić, R.: Stara indijska književnost, MH, 1973. /Drama, str.273-298/
Richmond, F.P., D.L.Swann, P.B.Zarrilli: Introduction u Indian Theatre: Traditions of Performance, ed. by F.P.Richmond, D.L.Swann, P.B.Zarrilli, University of Hawaii Press, Honolulu, 1990., str.1-17.

Izborna literatura:  (obavezan je 1 naslov).
Goodwin, R.E.: Aesthetic and Erotic Entrancement in the Śakuntalā u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.25-65.   ili
Goodwin, R.E.: Dākšiya and Rasa in the Vikramorvašīya u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.67-87.                                    ili
Goodwin, R.E.: Kālidāsa‘s Metadrama u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.89-109.                                                      ili
Goodwin, R.E.: The Divided World of the Mudrārākšasa u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.111-129.                    ili
Goodwin, R.E.: Paradise in a Prison Cell u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.131-162.                                                      ili
Goodwin, R.E.: Cārudatta in Love u The Playworld of Sanskrit Drama, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998., str.163-175.

Dopunska literatura:

Glasenapp, Helmuth von: Die Literaturen Indiens : von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, A.Kröner Verlag, Stuttgart, 1961./Das Drama, str.233-247
Konow, Sten: Das indische Drama, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin&Leipzig, 1920.
Macdonell, Arthur A.: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass, 1976. (1.izd.1899.) /The Drama, str.292-311/
Renou, L.& J.Filliozat: L’Inde classique: manuel des études indiennes, Payot, Paris, Vol.1,1947.; Vol.2,1953.; Vol.2, Le théâtre, str.259-297
Richmond, F.P.: The Classical Tradition and its Predecessors u Indian Theatre: Traditions of Performance, ed. by F.P.Richmond, D.L.Swann, P.B.Zarrilli, University of Hawaii Press, Honolulu, 1990., str.21-85.
Theater of Memory : The Plays of Kālidāsa, ed.by B.S.Miller, Columbia University Press, New York, 1984. str.3-81.
Winternitz, Moriz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.3, K.F.Koehler Verlag, Stuttgart, 1968. (1.izd.1920.) /Dramatische Dichtung, str.160-265/