KĀVYA II: ŚRĀVYA

Naziv kolegija:   KĀVYA II: ŚRĀVYA

Nastavnica: Klara Gönc Moačanin

ECTS bodovi: 5 (sa sanskrtskim seminarom)

Jezik: hrvatski

Trajanje: dva semestra (zimski i ljetni semestar)

Status: obvezatan za studente 2.-4. godine preddiplomskog studija indologije

Oblik nastave: dva sata predavanja tjedno

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s klasičnom indijskom književnosti – pjesništvom i prozom, te sa sanskrtskom poetikom. Pristup je književno povijesni unutar pojedinog žanra, a za bolje upoznavanje pojedinih pjesnika predavačica donosi sanskrtske primjere koji se uz njezinu pomoć prevode na satu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij Kāvya II: Śrāvya jedan je od tri kolegija koji obuhvaćaju prikaz povijesti indijske književnosti, kako klasične, tako i one na novoindoarijskim i dravidskim jezicima (Kāvya I: ya = klasično indijsko kazalište; Uvod u novoindoarijske i dravidske književnosti)
Korištene metode: Za upoznavanje tako složenog kolegija i zbog velikog bogatstva građe, nastava se izvodi putem klasičnih predavanja.

Sadržaj kolegija:

I semestar (zimski)

 1. tjedan: Uvod – definicija klasične indijske književnosti kāvye; bitna obilježja kāvye; pjesnik kavi; svjetovna književost kāvye i njezine teme
 2. tjedan: Klasifikacija – prikazi indijskih klasifikacija (Bhāmaha, Daṇḍin); Lienhardova klasifikacija; pokušaj određenja kronologije kāvye
 3. tjedan: Povijest kāvye i njezin odnos prema drugim indijskim književnostima; Laghukāvya (pjesništvo malih oblika) – Muktaka (sadržajno cjelovita pjesma u jednom  stihu) kao ishodišni oblik po Lienhardu
 4. tjedan: Primjeri muktaka raznih autora; Hāla: Sattasaī
 5. tjedan: Pismena provjera znanja
 6. tjedan: tjedan: Bhartṛhari:  Śatakatraya; primjeri iz Nītiśatake i iz Śṛṇgāraśatake
 7. tjedan: Bhartṛhari: primjeri iz Śṛṇgāraśatake i iz Vairāgyaśatake
 8. tjedan: Bhartṛharijevo pjesničko prikazivanje žene prema viđenju indologa G. Baileya – analiza članka i prijevod stihova
 9. tjedan: Amaru: Amaruśataka;  Bilhaṇa i ostali autori laghukāvye
 10. tjedan: Pismena provjera znanja
 11. tjedan: tjedan: Svjetovno lirsko pjesništvo – Ṛtusaṃhāra; Sandeśakāvya / Dūtakāvya: Kālidāsa Meghadūta
 12. tjedan: Religiozno pjesništvo: stotra/stuti/stava
 13. tjedan: Jayadeva: Gītagovinda
 14. tjedan: Ostali oblici laghukāvye; Antologije
 15. tjedan: Mahākāvya/sargabandha;Aśvaghoša

Ispit na kraju semestra.

II semestar (ljetni)

 1. tjedan: Kālidāsa: Kumārasambhava; Raghuvaṃśa
 2. tjedan: Bhaṭṭi: Rāvaṇavadha; Bhāravi: Kirātārjunīya; Māgha: Śiśupālavadha; Śrīharša: Naišadhacarita; ostale sargabandhe
 3. tjedan: Gadya ili proza > kathā i ākhyāyikā; Daṇḍin: Daśakumāracarita (kathā)
 4. tjedan: Subandhu: Vāsavadattā (kathā);Bāṇa: Haršacarita (ākhyāyikā)
 5. tjedan: Pismena provjera znanja
 6. tjedan: Bāna: Kādambarī; ostali prozni pisci; Campū
 7. tjedan: Narativna književnost – Guṇāḍhya: Bṛhatkathā; Buddhasvāmin: Bṛhatkathāślokasaṃgraha; Kšemendra: Bṛhatkathāmāñjarī
 8. tjedan: Somadeva: Kathāsaritsāgara; anonimna narativna djela:  Vetālapaṃcaviṃśaṭikā; Siṃhāsanadvātriṃśikā; Śukasaptati
 9. tjedan: Nidarśanakathā: Tantrākhyāyikā, Pañcatantra, Hitopadeśa
 10. tjedan: Pismena provjera znanja
 11. tjedan: Zapad i stara indijska književnost;  Novija recepcija indijske književnosti na Zapadu
 12. Indijska poetika: Nāṭyaśāstra – primjeri poetskih figura iz tetarološkog priručnika gdje se po prvi puta javljaju pojmovi iz sanskrtske poetike
 13. tjedan: Indijska poetika: alamkārike
 14. tjedan: Indijska poetika: teorija dhvani i rase
 15. tjedan: Osvrt na književnost śrāvye kao dijela kāvye.

Ispit na kraju semestra.

Literatura:
Obaveznopročitati :
I  Kālidāsa Meghadūta (prijevod Edgerton, Kale, Veljačić ili neki drugi).
Brough, John: Poems from the Sanskrit, Penguin, Harmondsworth, 1968
II po izboru jedan autor ili djelo: Aśvaghoša; Amaru; Bāṇa; Bhāravi; Bhartṛhari; Bhaṭṭi; Daṇḍin; Jayadeva; Kālidāsa; Somadeva; Subandhu;  Pañcatantra; Ṛtusaṃhāra.

Obavezna literatura:
Bailey, Gregory.: Bhartṛhari’s Manipulation of the Feminine, Indo-Iranian Journal, 1996.,Vol.39, str.201-221.
Gönc Moačanin, Klara: Posvećenost riječi i uloga sjećanja u indijskoj knjižvnosti u Sahdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.11-26 > posebno str.20-24
Gönc Moačanin, Klara: Apologija koja to nije: Rabīndranāth Tagore kao romanopisac i sanskrtska prozna tradicija, Književna smotra 54-55, 1984., str.42-48 ili u Sahdaya – Književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996., str.109-114 = dio članka pod II
Ježić, Mislav: Izbor pjesama iz Amaruove Stotine, Književna smotra, 30, 1978., str.59-64
Ježić, Mislav: Čitanje klasičnog indijskog teksta – Daṇḍin, Forum, 12, 1975., str.1084-1099
Katičić, Radoslav: Stara indijska književnost, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1973., str. 241-272  + str.299-31
Lienhard, S.: A History of Classical Poetry: Sanskrit-Pali-Prakrit, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1984.
Miller, Barbara Stoler, ed.&tr.: Love Song of the Dark Lord – Jayadeva’s Gītagovinda, Columbia University Press, 1997. (1.izd.1977.) ili indijsko izdanje Motilal Banarsidass, Delhi, 1984., str. 3-17

Izborna literatura:1 naslov
Basham, A.L.: The Wonder that was India, Grove Press, New York, 1959., str.415-432: Classical Sanskrit Poetry    ili
Warder, A.K.: Classical Literature u A Cultural History of India, edited by A.L.Basham, Oxford University Press, Delhi, 1989., str. 170-196.

Dopunska literatura
Glasenapp, Helmuth von: Die Literaturen Indiens: von ihren Anfangen bis zur Gegenwart, A.Kroner Verlag, Stuttgart, 1961., str.188-232
Keith, A. Berriedale: Classical Sanskrit Literature, Y.M.C.A.Publishing House, Calcutta, 1958.
Keith, A. Berriedale: A History of Sanskrit Literature, Oxford University Press, Oxford, 1960.
Macdonell, Arthur A.: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass, 1976. (1.izd.1899.) >  str. 268-291 + str.312-326
Winternitz, Moriz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.3, K.F.Koehler Verlag, Stuttgart, 1968. (1.izd.1920.), str.1-160  + str.265-376

Način polaganja ispita: usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivna uključenost koja se treba izraziti aktivnim sudjelovanjem u nastavi putem postavljanja pitanja o temi predavanja. Početak sata bit će posvećen kratkoj rekapitulaciji gradiva iz proteklog sata pri čemu se od studenata očekuje aktivno uključivanje. Konačna ocjena temeljit će se na evaluaciji individualnog rada, na pismenoj provjeri znanja te na uspjehu na ispitu.

Napomena: Ovo je okvirni redoslijed koji se uslijed nekih okolnosti može promijeniti. Promjena u zadanoj literaturi je uvijek moguća uslijed nabave nove literature.