mr. sc Klara Gönc Moačanin

Životopis

Rođena 29.4.1953. u Lendavi, Slovenija; od 1960. živi u Zagrebu. Nakon gimnazije i srednje glazbene škole (flauta), upisala 1972. Filozofski fakultet u Zagrebu. Završila studij indologije i sociologije, dodiplomski studij iz bibliotekarstva i postdiplomski studij iz književnosti. Magistrirala s magistarskim radom pod naslovom: Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija – indijska nāṭya – japanski nō. Radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Podrijetlo klasičnoga indijskog kazališta.

Nakon završenog studija indologije radila honorarno i volontirala u biblioteci Odsjeka koja se tek oblikovala; od 1980.-1996. bila u stalnom radnom odnosu kao bibliotekar na Odsjeku za opću lingvistiku i orijentalne studije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Volontirala u biblioteci do dolaska nove bibliotekarke 1998. Od 1991.-1995. držala nastavu iz sanskrta kao vanjska suradnica na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete u Ljubljani.

U nastavno zvanje predavača na Odsjeku za opću lingvistiku i orijentalne studije za predmet Indijska književnost izabrana 1996., viši lektor postala 2002. Predaje kolegije (u sklopu trogodišnjega ciklusa): Kāvya I =Nāṭya (Klasično indijsko kazalište); Kāvya II = Śrāvya (Pjesništvo i proza); Uvod u novoindoarijske i dravidske književnosti; drži sanskrtske seminare (sa studentima čitala ulomke iz Bhagavadgīte, iz Śūdrakine drame Mṛcchakaṭike, iz sanskrtskoga teatrološkoga priručnika Nāṭyaśāstre, iz Sabhāparvana (druge knjige sanskrtskoga epa Mahābhārate), iz Bhāsinih drama Karṇabhāra, Ūrubhaṅga, Svapnavāsavadattā, iz Kālidāsine drame Mālavikāgnimitra, Priču o Śakuntali iz Mahābhārate). U akademskoj godini 1998./1999. održala na Katedri za teatrologiju Odsjeka za komparativnu književnost ciklus predavanja Kazalište Azije – Indija, Japan, Kina, JI Azija; od 1999-2004. na Katedri za teatrologiju predavala jednosemestralni kolegij Kazalište Azije (Indija, Kina, Japan, Jugoistočna Azija). U akademskoj godini 2005./2006. držala predavanja iz novoga kolegija Indijska umjetnost, u akademskoj godini 2006./2007. iz kolegija Azijsko kazalište. Od tada su kolegiji Indijska umjetnost i Azijsko kazalište izborni predmeti u dvogodišnjem ciklusu. Bila mentor za dvadesetdevet  diplomskih radnji i jedan završni rad.

U vrijeme dok je radila kao bibliotekar u slobodno vrijeme bavila se pisanjem i prevođenjem (prevodila s engleskoga, francuskoga, mađarskoga i sa sanskrta). Objavila niz tekstova na teme iz indijske književnosti i kulture; pisala o vezama između Indije i stare Grčke i Rima, o recepciji Istoka na Zapadu (Forster, Hesse, Kerouac); nekoliko tekstova posvetila je japanskoj kulturi (o japanskome romanu, o japanskome svetom plesu kaguri, o zen-buddhizmu i D.T.Suzukiju, o Murasaki Shikibu). Na 3. programu Radio Zagreba imala nekoliko emisija (Tagore, Suzuki, Kagura – sve su emisije kasnije objavljene). Veći prijevodi su – prijevod sa sanskrta Śūdrakine drame Mṛcchakaṭikā (Glinena kolica, Hrvatsko narodno kazalište, 1979.) i prijevod s francuskoga svih poglavlja posvećenih mistici Orijenta u Enciklopediji mistika (Naprijed, Zagreb, 1990. – oko 800 kartica teksta). Za biblioteku Nobelovci Školske knjige prevela dva kratka romana, pripovijetke, dramu i pjesme Rabīndranātha Tagorea. U pripremi je esej o Tagoreu i rječnik pojmova.

Napisala je program za trogodišnji slobodni studij japanologije i predstojnica je Katedre za japanologije u sklopu Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije od 2004.

Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka 2000-2004 i pročelnica 2004-2006 i opet zamjenica pročenika 2006-2007.

Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva klasičnih filologa i International Association of Sanskrit Studies.

Popis objavljenih radova

Knjiga:

Sahṛdaya – književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996. – Biblioteka “Književna smotra” (181 str.) (u knjizi su okupljeni objavljeni tekstovi o indijskoj književnosti; za knjigu sam napisala uvodnu studiju pod naslovom Posvećenost riječi i uloga sjećanja u indijskoj književnosti (str. 11-26).

Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija – indijska nāṭya – japanski nō, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002. – Biblioteka “Književna smotra” (282 str.)

Rad u knjizi

Religije Tibeta, Kine i Japana u M.Ježić, M.Jauk Pinhak, K.Gönc Moačanin Istočne religije (skripta za studente), Izdanje Katedre za indologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. (str.145-207)

Znanstveni članci:

1. Značenje kockanja u Mahābhārati: Kockanje kao sudbina, “Književna smotra” 53, 1984., str.60-64.

2. Indijska drama u Hrvatskom narodnom kazalištu, “The Bridge/Most” 4, 1990., str.317-333.

3. Estetika rase i klasično indijsko kazalište, “Suvremena lingvistika” 29-30, 1990., str.19-27.

4. Jesu li autori mađarskih “Judita” 16.stoljeća – Sztárai Mihály i Tinódi Sebestyén – poznavali Marulićevu “Juditu”?, “Colloquia Maruliana” II, Književni krug, Split, 1993., str. 78-83 (referat održan na Okruglom stolu o Maruliću – Split, 21.4.1992.).

5. Hesse-boom 60-tih, “Književna smotra”, 96-97,1995., str.36-41. (objavljeno i u zborniku Šezdesete, HFD, Zagreb, 2000., str. 79-91)

6. Osamljeni putnik beat-generacije Jack Kerouac i (zen)-buddhizam, “Književna smotra”, 96-97, 1995., str.24-30. (objavljeno i u zborniku Šezdesete, HFD, Zagreb, 2000., str. 53-67)

7. Nāṭya versus the Epic Literature : some questions about relationships between classical Indian theatre and the Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Harivaṃśa and some Purāṇas u Composing a Tradition: Concepts, Techniques and Relationships: Proceedings of the First Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, edited by Mary Brockington and Peter Schreiner, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1999., str. 245-256.

8. O Relkovićevu susretu s Pilpaj braminom iliti kako odrediti francuski izvor Relkovićeva djela Chudoredne pripovidke Pilpay bramine indianskog mudroznanca iliti vladanje velikih i malih u Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća: radovi sa znanstvenoga skupa (u povodu 200.godišnjice smrti), Poglavarstvo općine Davor – Filozofski fakultet,  Zagreb, Zagreb-Davor, 2000., str.165-171.

9. Svjetska književnost i njezin Istok i Zapad, Književna smotra 117 (3), 2000., str.27-30.

10. Nāṭyaśāstra as a (distorting?) mirror to the epic/purāṇic mythic image: the question of its dating u Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and purāṇic literature – Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, edited by Mary Brockington, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2002., str. 221-238.

11. Nāṭyamaṇdapa: A Real or a Fictional Performing Space of the Classical Indian Theatre u Sambhāsā: Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism 23, 2003., Department of Indian Studies, Nagoya University, str.29-37. objavljeno i u Indologica Taurinensia, Vol.XXX, 2nd part, 2004, str. 121-131.

12. Pavao Vuk-Pavlović i Rabīndranāth Tagore u Pavao Vuk-Pavlović: život i djelo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003., str. 99-106.

13. The origin(s) of nāṭya: nāṭya versus ritual u 2nd International Conference on Indian Studies – Proceedings, Jagiellonian University, Krakow, 2004.

14. Dyūta in the Sabhāparvan of the Mahābhārata: Part of Rājasūya Sacrifice and/or Potlatch and/or Daiva and/or…? u Epics, Khilas, and Purāṇas: Continuities and Ruptures – Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2005., str. 149-167.

15. Indological Controversies about the beginning of nāṭya, referat održan na konferenciji u Goi 2007. objavljen na CD-u konferencije.

16. Epic vs. Buddhist Literature: the case of Vidhurapaṇḍitajātaka, objavljeno u zborniku Parallels and Comparisons: Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, September 2005., ed. by Petteri Koskikallio, General Editor Mislav Ježić, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 2009., str. 373-398.

17. The Varied Picture of Kings in the nāṭya Literature, objavljeno u zborniku Kings and Ascetics in Indian Classical Literature: International Seminar 21-22. September 2007. Proceedings, edited by Paola M. Rossi and Cinzia Pieruccini, Cisalpino, Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2009., str. 79- 91.

18. Držićeve Indije, Leksikon Marina Držića, LZ Miroslav Krleža, Zagreb, 2009., str. 330-335

19. Reception of Tagore’s Work in Croatia, objavljeno u zborniku konferencije Rabindranath Tagore and His Legacy for the World Today, Asian and African Studies, Journal of the Department of Asian and African Studies, University of Ljubljana – Faculty of Arts, Vol. XIV, Issue 1, Ljubljana, 2010.. str.71-77.

20. The city and the forest in nāṭya’s  prakaraas: Śūdraka’s Mcchakaikā vs. Bhavabhūti’s Mālatmādhava u The City and the Forest in Indian Literature and Art, ed. by Danuta Stasik and Anna Trynkowska, Elipsa, Warszawa, 2010., str. 216-228 (referat održan na International seminar “The City and the Forest in Classical Indian Literature”, Varšava, 2008.)

21. Antaryavanikā– the musical part of pūrvaraga, objavljeno u Interrelations of Indian Literature and Arts, ed. by Lidia Sudyka, Ksiegarnia akademicka, Krakow, 2011., str. 123-136 ( referat održan na International Seminar “The Word and the Sound: Fringes of Indian Music and Literature”, Krakow, 2007.)

22. The state and status of Indology in Croatia today u Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1, Orientalia Pragensia, 2011., str. 137-144 (referat održan na International Conference “Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture – Indological Identities, Prag, 2010.

23. Rabndranāth Tagore – čovjek mojega srca u Zborniku radova tjedna međureligijskog dijaloga povodom 25 godina duha Asiza, Areopag, 2012, str. 203-212

24. Problemi prevođenja sanskrtske književnosti – primjer Nāṭyaśāstre u Književna smotra 166(4), 2012, str. 17-20

25. Indian society as depicted in the Caturbhāṇῑ and in Mahendravikramavarman’s prahasanas Cracow Indological Studies, Vol. XIV (2012), str. 133-145 (referat održan na International Seminar History and Society as Described in Indian Literature and Art, Krakow, 15-17 September 2011.)

26. Recepcija orijentalnog kazališta na zapadu, u: M. Ježić – I. Andrijanić – K. Krnic (ur.), Vita Litterarum Studiis Sacra – Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, FF Press, Zagreb 2014., 421 – 432.

27. The Reception of Natya in Europe with Special Reference to its Reception in Croatia, u: V. Kutumba Sastry (ed.), Sanskrit and Development of World Thought, Rasthriya Sanskrit sansthan & DK Printworld, New Delhi 2014., 211 – 223.

28. Natya vs. Greek Tragedy, u: R. Tripathi (ed.), Natyasastra in the Modern World,  Rasthriya Sanskrit sansthan & DK Printworld, New Delhi 2014., 63 – 76. 

Pregledni članci:

1. Indijska pustolovina Aleksandra Makedonskog (Dio I: Prodor u Indiju), “Latina et Graeca” 14, l979., str.5-16.

2. Indijska pustolovina Aleksandra Makedonskog (Dio II: Povratak iz Indije), “Latina et Graeca” 15, 1980., str.5-16.

3. Indija u djelima klasičnih grčkih i rimskih autora, “Latina et Graeca” 16, l980., str.25-32.

4. Indija u Strabonovoj “Geografiji”, “Latina et Graeca 17, 1981., str.5-14.

5. Yavane u Indiji, “Latina et Graeca” 18, 1981., str.5-14.

6. Milindapaṇho: Razgovori ugodni kralja Milinde i Nagasene, buddhista, “Latina et Graeca” 19, 1982., str.29-36.

7. Grčki bogovi u Indiji: Umjetnost Gandhāre, “Latina et Graeca” 20, 1982., str.59- 68.

8. Forsterov “Put do Indije” u svjetlu indologije, “Književna smotra” 50, 1983., str.15-20.

9. Apologija koja to nije: Rabīndranāth Tagore kao romanopisac i sanskrtska prozna tradicija, “Književna smotra” 54-55, 1984., str.42-48.

10. Pjesnik Rabīndranāth Tagore, “Književna smotra” 89, 1993. (prerađeni tekst radio emisije).

Stručni članci:

l. Klasično indijsko kazalište, “15 dana” 3, 1979., str.25-29.

2. Indijski film, “15 dana” 3, 1979., str.30-33.

3. Još neka pitanja Petru Bokunu, “Oko”, 4-18.listopada 1979., str.20 (rubrika Polemički poligon).

4. Indijski put slobodi: Mahātmā Gāndhī (1869-1948), “Oko”, 13-27.prosinca 1979.

5. Uspomeni pjesnika Rabīndranātha Tagorea (1861-1941), “15 dana” 4-5. 1981.,str. 28-3.5 6. Bodhisattva, “15 dana”, 4, 1994., str.4; napisano za Rječnik 3.programa, Radio Zagreba, 17.8.1992.

7. Saṃskāra: obred za pokojnika, napisao U.R.Anantha Murthy – prijevod s engleskoga ulomaka teksta i popratni esej, “Rival” (Rijeka), 1-2, 1994., str.63-71.

8. Rabīndranāth Tagore – pogovor uz R.Tagore: Vrtlar, preveo Marko Grčić, Rako&Rako, Zagreb, 1994., str.125-134.

9. Kagura – sveti japanski ples, “Rival”, 3-4, 1994/1-2, 1995, Rijeka (objavljena radio emisija)

10. Murasaki Shikibu i njezin Genji monogatari – pogovor prijevodu romana Murasaki Shikibu: Pripovijest o Genjiju (preveo Nikica Petrak), Naklada Ljevak, Zagreb, 2004., (Vrhovi svjetske književnosti), str. 365-388.

 

Prikazi:

1. Pojam mistike: Enciklopedija mistika – uredila Marie-Madeleine Davy, Naprijed,Zagreb, 1990. , “Oko, br.23, 15.ll.1990.

2. Zabluda o susretanju: Tematski broj Mosta – Hrvatske “Indije” – posvećen profesoru Katičiću, “Oko”, br.26, 27.12.1990.

3. Mahābhārata, August Cesarec, Zagreb, 1989., “Književna smotra” 77-80, 1990., str.89-91. 4. Japanski roman – u izdanju Sveučilišne naklade Liber (prikaz romana Sei Shonagon: Zapisci pod uzglavljem; Ihara Saikaku: Vječna riznica; Shimazaki Toson: Zavjet; Shiga Naoya: Dug put kroz mračnu noć), “Književna smotra” 83,1991., str.121-124.

5. Ranko Matasović: Harfa sa sjevera: iz irske književnosti, Antibarbarus, Zagreb, 1995. – prikaz, “Književna smotra”, 100, 1996., str.205-208.

6. Knjiga potpunoga uspjeha – Mislav Ježić: Rgvedske upanišadi. Aitareya i Kaušitaki. Dodatak: Baškalamantra-upanišad, Matica Hrvatska, Zagreb, 1999. , Vijenac, 29.XI 2001. str.15

7. Egzil – emigracija, Novi kontekst, priredila Irena Lukšić, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002. (Biblioteka Književna smotra) u Slavica Tergestina 11-12, Studia Slavica III, Trieste 2004., str. 365-369.

8. Herman Tieken, Kāvya in South India: Old Tamil Cankam Poetry, Gonda Indological Studies, Vol.10, Egbert Forsten, Groningen, 2001, u Saṃbhāšā – Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism, 27, 2008., str. 186-192.

9. Origin and Growth of the Purāṇic Text Corpus: With Special Reference to the Skandapurāṇa (ed. H. Bakker), Motilal Banarsidass, Delhi, 2004, u Saṃbhāšā – Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism, 27, 2008., str.204-207.

10. Klasik indijske lirike u hrvatskom prijevodu (Amarukina stotina. Stotina prizora ljuvenih, Uvodna studija, uređenje izdanja i prijepjev s tumačenjima Mislav Ježić, ArtTrezor, Zagreb 2011.), u Književna smotra 166(4), 2012., str. 189-190

Radio emisije:

1. Sjećanje na pjesnika Rabīndranātha Tagorea (1861-1941.), 3.program radio Zagreba, 1.3.1991., 18-19 sati; u prerađenom obliku objavljeno kao Pjesnik Rabīndranāth Tagore, “Književna smotra” 89, 1993.

2. D.T.Suzuki: Tumačenje iskustva zena – prijevod eseja i uvodni tekst, Hrvatski radio, 3.program, 12.7.1991., 18-19 sati; objavljeno u “15 dana” 2, 1993., str.17-23.

3. Kagura – sveti japanski ples, Hrvatski radio, 3.program, 22.5.1992., 24-1 st, objavljeno u časopisu “Rival”, 3-4, 1994/1-2, 1995., Rijeka.

4. Bodhisattva, Rječnik 3.programa, Radio Zagreb, 17.8.1992.; objavljeno u “15 dana”, 4, 1994., str.4.

5. O epskoj književnosti, 3. program, Radio Zagreb, emitirano 6.3.2004.

 

Prijevodi:

1. Śūdraka: Glinena kolica -prijevod sa sanskrta drame u deset činova za HNK – tekst redigirao za pozornicu i prepjevao stihove Mladen Škiljan; praizvedba 15.2.1979.u HNK.

2. V.S.Naipaul: Područje tame, “15 dana” 7, 1982., str.34-38 (prijevod s engleskoga).

3. Mary Renault: Apolonova maska, “Latina et Graeca” 25, 1985., str.113-123 (prijevod s engleskoga).

4. Mary Renault: Posljednje od vina, “Latina et Graeca” 27, 1986., str.108-119 (prijevod s engleskoga).

5. Enciklopedija mistika, uredila M.-M.Davy, Naprijed, Zagreb, 199O. Vol. 1, str.499-531; Vol.2 str.21-28; 91-414 (prijevod s francuskoga, oko 800 kartica).

6. Margeruite Yourcenar: Otvorenih očiju (Razgovori s Matthieuom Galeyem), “15 dana” 7, 1990., str.23-29 (prijevod s francuskoga).

7. D.T.Suzuki: Tumačenje iskustva zena – prijevod s engleskoga i uvodni tekst, “15 dana”, 2, 1993., str.17-23 (objavljena radio emisija).

8.Ács Tibor: Sisačka bitka u mađarskoj historiografiji, zbornik “Sisačka bitka” 1593., Zagreb-Sisak, 1994. str. 211-225 (prijevod s mađarskoga).

9. Saṃskāra: obred za pokojnika – napisao U.R.Anantha Murthy – prijevod s engleskoga ulomaka teksta i popratni esej, “Rival”, 1-2, 1994., str.63-71.

10. D. T. Suzuki: Yama-uba (No-drama), “Hrvatsko slovo”, god. I, br. 7, 9. lipnja 1995 (prijevod s engleskoga), str.11.

11. J.-P. Vernant, Bog tragičke fikcije (Povijesni trenutak tragedije u Grčkoj: neki društveni i psihološki uvjeti; Bog tragičke fikcije), “Hrvatsko slovo”, god. I, br. 8, 16. lipnja 1995. (prijevod s francuskoga), str.25-26.

12. Nagy László: Povijest Mađarske – recenzija, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 29, 1996., str. 384-388 (prijevod s mađarskoga).

13. Marai Sándor: Posmrtna besjeda, “Književna smotra”, br.104-105, 1997., str.151-152 (pjesma – prijevod s mađarskoga, bilješke uz prijevod, bilješka o piscu + kratki tekst Zapadna mađarska književnost (objavljeno i u zborniku Egzil – emigracija: novi kontekst, HFD, Zagreb, 2002., str. 196-200)

14. N.Goller Ágota: Emigracija u Dnevnicima Maraija Sándora, “Književna smotra”, br.104-105, l997., str.87-91 (prijevod s mađarskoga; objavljeno i u zborniku Egzil – emigracija: novi kontekst, HFD, Zagreb, 2002., str.185-195)

15. Jane Hope&Borin Van Loon: Buddha za početnike, prijevod s engleskoga, Jesenski Turk, Zagreb, 2002., str.176 – s ilustr.

 

Stručni rad:

1. stručna redakcija tekstova J.Bowker: Religije svijeta, Znanje, Zagreb. 1998. (Hinduizam, Džinizam, Budizam, Sikhizam, Kineske religije, Japanske religije, str.18-111str.). 2. uvodna predavanja na Eurokazu o japanskom kazalištu nō (25.6.1998.) i o indijskom tradicionalnom kazalištu kathakali (27.6.1998.).

3. tekst Nō& kathakali u Zagrebu, Vijenac, 16.srpnja 1998., broj 118/VI, str.33.; objavljeno zborniku Eurokaz

4. polusatna emisija na 3.programu Radio Zagreba o kazalištu Nō i kathakali, 26.9.1998.

5. stručna redakcija knjige R.Osborne&B.Van Loon: Filozofija Istoka, Jesenski Turk, Zagreb, 2002., str.176 – s ilustr.

6. stručna redakcija engleskoga prijevoda knjige S.Totmana: Povijest Japana, Barbat, Zagreb, 2003., 705 str.

7. 2011. održala sedam javnih predavanja o Tagoreu (Zagreb, Split, Rijeka)

 

Stručni članci:

1. članci iz indijske, japanske i kineske književnosti za Hrvatsku enciklopediju Leksikografskog zavoda od slova Bi- Indija: 10 natuknica i članak o indijskoj književnosti (15 kartica) Japan: 37 natuknica i članak o japanskoj književnosti (9 kartica) Kina: 4 natuknice iz kineske književnosti Orijentalno kazalište: 19 natuknica

2. članci za Leksikon stranih pisaca, Školska knjiga, Zagreb, 2001. Indija: 1 natuknica Japan: 9 natuknica

3. Leksikon svjetske književnosti: Djela, Školska knjiga, Zagreb, 2004. Indija: 1 natuknica; Japan: 6 natuknica; Mezopotamija: 2 natuknice

4. članci za Opći religijski leksikon Leksikografskog zavoda, Zagreb, 2002. Tibet = 71 natuknica; Kina = 67 natuknica; Japan = 62 natuknice

Hrvatsko-indijske književne veze za Hrvatsku književnu enciklopediju LZ-a.

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

1992. Okrugli stol o Marku Maruliću, Spli, 1992., održala referat Jesu li autori mađarskih “Judita” 16.stoljeća – Sztarai Mihály i Tinódi Sebestyán – poznavali Marulićevu “Juditu”? (objavljeno)

1997. DICSEP I (=Dubrovnik International Conference) Nāṭya versus the Epic Literature : some questions about relationships between classical Indian theatre and the Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Harivaṃśa and some Purāṇas (objavljeno)

1997.Malta – Ancient Theatrical/Ritual Spaces – Action and Communication (pozvana da prisustvujem na skupu)

1998. Znanstveni skup Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća, Zagreb-Davor, održala referat O Relkovićevu susretu s Pilpaj braminom iliti kako odrediti francuski izvor Relkovićeva djela Chudoredne pripovidke Pilpay bramine indianskog mudroznanca iliti vladanje velikih i malih (objavljeno)

1999. DICSEP II (=Dubrovnik International Conference) održala referat Nāṭyaśāstra as a (distorting?) mirror to the epic/purāṇic mythic image (objavljeno)

2000. Torino – 11th World Sanskrit Conference: Nāṭyamaṇdapa: A Real or a Fictional Performing Space of the Classical Indian Theatre (objavljeno)

2001. Krakow – 2nd International Conference on Indian Studies; održala referat The origin(s) of nāṭya: nāṭya versus ritual (objavljeno)

2001. Zagreb – Znanstveni skup HAZU Pavao Vuk Pavlović, održala referat Pavao Vuk-Pavlović i Rabīndranāth Tagore (objavljeno)

2002. DICSEP III (=Dubrovnik International Conference) održala referat Dyūta in the Sabhāparvan of the Mahābhārata: Part of Rājasūya Sacrifice and/or Potlatch and/or Daiva and/or…?  (objavljeno)

2005. DICSEP IV (=Dubrovnik International Conference, 5. -10. 9. 2005.) održala referat Epic vs. Buddhist Literature: the case of Vidhurapaṇḍitajātaka (objavljeno)

2006. 13th World Sanskrit Conference, Edinburgh (10. -14. 7. 2006.) održala referat Nāṭyaśāstra’s Pūrvaraṅga: ritual or a part of nāṭya’s performance? (bit će objavljen u zborniku konferencije)

2006. Znanstveni skup Hrvatska komparatistika u europskom kontekstu (17. – 19. 11. 2006.) održala referat pod naslovom Recepcija orijentalnog kazališta na Zapadu (u pripremi za tisak)

2007. International Indology Conference, Panaji, Goa (7. – 10. 2. 2007.) održala referat Indological Controversies about the beginning of nāṭya objavljen na CD-u konferencije

2007. International Seminar The Word and the Sound: Fringes of Indian Music and Literature, Jagiellonian University, Krakov (8. – 10. 5. 2007.) na poziv organizatora konferencije održala referat Antaryavanikā – the musical part of pūrvaraṅga  (objavljeno)

2007. International Seminar on Indian Classical Literature Kings and ascetics in Indian Classical Literature, Università degli Studi di Milano (20.- 23. 9. 2007.) održala referat pod naslovom The varied picture of kings in the nāṭya (objavljeno)

2008. DICSEP V (=Dubrovnik International Conference), održala referat The Nalopākhyāna seen through the spectacles of kāvya (u pripremi za tisak)

2008. International Seminar „The City and the Forest in Classical Indian Literature“, Warsaw, 25-27 September 2008, održala referat „The City and the Forest in nāṭya’s prakaraas: Śūdraka’s Mcchakaika vs. Bhavabhūti’s Mālatmādhava (objavljeno)

2009. International Conference on Teaching Japanese and Japanese Research in SE Europe and Western Balkans, Ljubljana September 16-17, 2009, izvještaj o  japanologiji na Filozofskom fakultetu.

2009. International Seminar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual, Prague, June 4-6, održala referat Flora in Kālidāsa’s Dramas

2009. 14th World Sanskrit Conference,  Kyoto, September 1-5, održala referat Nāṭya vs. Veda – Rgvedic savādas as precursors of nāṭya?

2010. Rabῑndranāth Tagore and his Legacy for the World Today, Ljubljana, 19. 3.; održala referat Reception of Tagore’s Work in Croatia (objavljeno)

2010. International Conference: Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture _ Indological Identities, Prague, June 18-19., održala referat The state and status of Indology  in Croatia today (objavljeno)

2010. International Seminar „Stylistic Devices in Indian Literature and Art“, Università degli Studi di Milano, 16th-18th September, Gargnano;  održala referat pod naslovom „Does śāstric literature use stylistic devices?“ (u tisku)

2010. 4th International Conference „Oriental Languages in Translation and Interpretation“, October 18-20, 2010, Cracow. Održala referat Problems in translating Sanskrit literature.

2011. DICSEP VI (=Dubrovnik International Conference), održala referat Nalopākhyāna revisited (u pripremi za tisak)

2011. International Seminar History and Society as Described in Indian Literature and Art, Krakow, 15-17 September 2011, održala referat Indian society as depicted in the Caturbhā       ṇῑ and in Mahendravikramavarman’s prahasanas (objavljeno)

2011. 25 godina duha Asiza, 21.-27. listopada, održala referat Rabndranāth Tagore – čovjek mojega srca (objavljeno)

2012. 15th World Sanskrit Conference, New Delhi, 5-10 January 2012. održala referat Nāṭya            vs. Greek Tragedy (predano za tisak)

2012. International Seminar „Contribution of Sanskrit to the Development of World Thought“, 16th January to 18th Januray, 2012, Sringeri, Karnataka), održala referat The Reception  of Nāṭya in Europe with Special Reference to Its Reception in Croatia ( u pripremi za tisak)

2012. International Tagore conference: „Tagore: The Global Impact of the Writer in the Communitiy!, Edinburgh 4-6 May 2012, održala referat Tagore’s Legacy for World Culture with special reference to the reception of Tagore in Croatia before and today

2012. International Tagore Conference, Halle (Saale), (2.-3.8. 2012), održala referat pod naslovom Rabndranāth Tagore’s religious Thought and his Reception in Croatia

2012. International Seminar The State and Society at Peace and War in Indian literature and Art, University of Warsaw (13-15.9. 2012) održala referat pod naslovom Battle at Kuruketra in the eyes of Bharata women as described in Strparvan of the Mahābhārata

2012.  Symposium in Honour of Professor Horst Brinkhaus, Kiel 12th October 2012), održala referat Stories from Purāṇas in Indian Theatre

 

DIPLOMSKE RADNJE: (mentorica)

1998.

1. Mnogoliki Śiva: ikonografija odabranih lῑlāmūrtija (=hinduistička ikonografija) >> Sanja Bezlaj

1999.

2. Životinjski svijet Indije u djelima grčkih i rimskih autora (= odnos Indije i antičkoga svijeta)  >> Maja Slivšek

3. Rabndranāth Tagore – dramatičar (= bengalska književnost) > komentor prof. dr. B. Senker  >> Zrinka Lisac

2000.

4. Mogulske minijature: perzijsko-indijska slikarska sinteza na području Indije od 16. do 18. stoljeća  (=indijska umjetnost) >> Nataša Pejović

5. Mogulska arhitektura (= indijska umjetnost) >> Dorotea Smešnjak

6. William Butler Yeats i japansko nō -kazalište  (= japansko kazalište) > komentor prof. dr. B. Senker  >> Natalie Murat

2001.

7. Žensko indo-anglijsko pismo u okviru postkolonijalne književnosti (= književnost) >> Nataša Trslić

2003.

8. Śiva kao itifaličko božanstvo  (= hinduizam) >> Željka Arsenijević

2004.

9. Mogulski osvajački pohodi u razdoblju Šah Džahana (= indijska povijest) >> Ines Buronji

10. Lik Kṛṣṇe u ljubavnoj i religioznoj poeziji srednjovjekovne Indije (hinduizam=bhakti) >> Snježana Ercegovac

 

2005.

11. Kālῑ: tamna indijska boginja (hinduistički tantrizam) >> Daniela Meštanek

12. Durgā nepobjediva śakti   = (hinduistički tantrizam) >> Ratka Relić

2006.

13. Vidiadhar Surajprasad Naipaul: Indijska trilogija  (=indoanglijska književnost) >> Valentina Haić

14. Tagoreova Bimalā i Binodin u kontekstu osobnih i povijesnih previranja (bengalska književnost) >> Ivana Čorak

2007.

15. Khajurāho: Trag kasnog indijskog srednjovjekovlja (=indijska umjetnost) >> Tamara Nikolić

16. Hinduistički hram: Razvoj i oblici sjevernoindijskog stila arhitekture (=indijska umjetnost) >> Tea Tomić

2008.

17. Sat:  u okrilju tradicije i suvremenosti (=običaj spaljivanja žena) >> Štefica Bartolin

2010.

18. Sufizam u Indiji >> Alma Harambašić

19. Freske u Ajaṇṭi >> Elvira Gotal

20. Glazba u Nāṭyaśāstri – XXVIII poglavlje >> Ivana Đuranić

21. Raznolikost ljepote hinduističkih hramova >> Vanja Urličić

22. Akbar Veliki i Mogulsko carstvo >> Barbara Klapčić (Friščić)

23. Razdoblje Asuka i Nara (522-794) >> Katarina Šukelj; komentorica prof. dr. Marina Milićević-Bradač

2011.

24. Taksila od 6. i 5. st. pr. Kr. do dolaska Aleksandra Velikog >> Iva Stojević

25. Prijevod uvoda u „La civilisation de l’Inde ancienne“ (Louis Renou); komentorica mr.  Evaine Le Calvé-Ivičević

26. Tantrički śaktizam >> Mario Šimić

27. Tradicionalna hindustanska i karnatačka vokalna glazba >> Mirta Avanić

 

2012.

28. Hinduistički hram: razvoj i oblici južnoindijskog stila arhitekture >> Irena Paležac

29. Značaj i razvoj naarāje od Cidambarama >> Iva Gjurkin

Završni rad

30. Indska dolinska civilizacija: Harappa i Mohenjo-daro  >> Krešimir Božak