dr. sc. Agičić, Damir, redoviti profesor
dr. sc. Damir Agičić, izv. prof.
KRATKI ŽIVOTOPIS


Dr. sc. Damir Agičić rođen je u Davoru 13. lipnja 1963. godine. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Srpcu. Studij povijesti i komparativne književnosti završio je u Zagrebu 1988. godine. Magisterij iz povijesti stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992, a na istom je fakultetu i doktorirao 1997. godine obranom disertacije Hrvatsko-češke veze i odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U međuvremenu je završio i poslijediplomski studij povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1993).

Od 1989. godine radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent, odnosno kao docent (1999-2004), izvanredni profesor (2004-2009) i redovni profesor (od 2009). Kao vanjski suradnik držao je nastavu na Pedagoškom fakultetu u Puli, a predavao je i na Filozofskom fakultetu u Splitu (u zajedničkom studiju Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu) te na poslijediplomskim studijima povijesti na Hrvatskim studijima i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2003. predstojnik je Katedre za svjetsku povijest novog vijeka. Između 2004. i 2006. bio je pročelnik Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta. Bio je član Vijeća područja humanističkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te koordinator Povjerenstva za unapređenje kvalitete nastave na Filozofskom fakultetu.
Od 1996. do 2008. urednik je udžbenika i priručnika za nastavu povijesti u Profil Internationalu. Bio je urednik opće povijesti novog vijeka u prvim svescima Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Od 2001. uredio je brojne knjige s područja povijesti i nastave povijesti objavljenih u izdanju Srednje Europe, Profila i FF Pressa. Sudjelovao je na brojnim seminarima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, ukupno na više od trideset skupova.
Godine 2003. s grupom suradnika pokrenuo je časopis Povijest u nastavi, kojemu je do 2008. bio glavni i odgovorni urednik. Od 2008. glavni je i odgovorni urednik časopisa Historijski zbornik. Oba časopisa izdaje središnja udruga hrvatskih povjesničara, Društvo za hrvatsku povjesnicu. Član je međunarodnog uredništva časopisa Historijska traganja Instituta za historiju u Sarajevu.
Član je Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Upravnog odbora Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih strukovnih udruga.
Godine 2002. dobio je odlikovanje ministra kulture Republike Poljske Zaslužan za poljsku kulturu.


BIBLIOGRAFIJA
  Knjige

 • Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću, AGM i Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1994.
 • (zajedno sa S. Leček i dr.) Moj Zagreb, tak imam te rad, Laurana, Zagreb 1999.
 • Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Ibis-grafika, Zagreb 2000.
 • Dragi Franta! Hrvatska korespondencija Františeka Hlaváčeka (1896.-1904), priredio Damir Agičić, Srednja Europa, Zagreb 2003.
 • Podijeljena Poljska (1772.-1918), Srednja Europa, Zagreb 2004.
 • Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2000-2004), uredili: V. Dugački, I. Starčević Stančić, D. Agičić, Srednja Europa, Zagreb 2008. 
 • Poslijediplomski magistarski studij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Srednja Europa, Zagreb 2009.
 • Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2005-2008), uredili: I. Starčević Stančić, V. Dugački, D. Agičić, Srednja Europa, Zagreb 2010. 

  Uredništvo zbornika znanstvenih radova

 • Hrvati i Poljaci – narodi daleki i bliski, FF Press – HNOPZ, Zagreb 2003.
 • Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, FF Press – Odsjek za povijest, Zagreb 2003.
 • (suurednik D. Roksandić) Spomenica Josipa Adamčeka, FF Press – Odsjek za povijest, Zagreb 2009.

  Izvješće / Report

 • Seminar on History Teaching in Croatia, Council of Europe / Conseil de l’Europe, Strasbourg 2003, pp. 40

  Članci (znanstveni)

 • Cetinje als Haupstadt Montenegro`s, u knjizi: Haupstädte in Südosteuropa Geschichte – Funktion – Nationale Symbolkraft, Hg. Harald Heppner, Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar, 1994, str. 171-183
 • Hrvatski doktori u Pragu 1882.-1921. godine; Časopis za suvremenu povijest, 27 (1995), br. 1, Zagreb 1995, str. 137-154
 • The phenomenon of the "Serbs-Catholics" in Dubrovnik in the second half of ninetheenth century, u knjizi: Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, [Red. Jan Lewandowski], Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, str. 29-36
 • Civil Croatia on the Eve of the First World War (The Echo of the Assassination and Ultimatum); Povijesni prilozi, 14 (1995), Zagreb 1996, str. 301-317
 • Podíl Stjepana Radiće na popularizaci českého jazyka, dějin a kultury v Chorvatsku; Slovanský přehled, LXXXIV (1998), br. 2, str. 135-143
 • Hrvatski studenti na češkom sveučilištu u Pragu 1882.-1918. godine; Časopis za suvremenu povijest, 30 (1998), br. 2, str. 291-315
 • Stjepan Radić i Česi, Historijski zbornik,LI (1998), Zagreb 1999, str. 45-74
 • Susreti Hrvata i Čeha koncem 19. stoljeća, Zbornik Mirjane Gross, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1999, str. 299-312
 • Echa powstania styczniowego w Chorwacji, Prace Komisji Srodkowo-europejskiej, t. VII, Kraków 2000, str. 39-48 / Odjeci Siječanjskog ustanka u Narodnim novinama i Pozoru, Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Zagreb 2003, str. 199-205
 • Czesi w Chorwacji na przelomie wieków, Balcanica Posnaniensia, XI/XII, Poznań 2001, str. 121-132
 • Hrvatski tisak o proslavi stote obljetnice rođenja Františeka Palackoga i Prvom kongresu slavenskih novinara Austro-Ugarske u Pragu 1898. godine, Spomenica Ljube Bobana, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1996, str. 223-235
 • Nacionalni identitet Hrvata i Srba u prvoj polovici 19. stoljeća u udžbenicima povijesti za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji, Dijalog povjesničara-istoričara 4, Zagreb 2001, str. 247-263
 • Hrvati, Poljaci i neoslavizam, Hrvati i Poljaci – narodi daleki i bliski, FF Press – HNOPZ, Zagreb 2003, str. 55-63
 • Slavenski kongresi 1910. godine u Sofiji i Hrvati – Blgari i Hrvati prez vekovite, IK Gutenberg, Sofija 2003, str. 172-184
 • Između hrvatskog i slavenskog identiteta. Odjeci neoslavističkih kongresa u hrvatskoj javnosti, Dijalog povjesničara-istoričara 7, Zagreb 2003, str. 107-126
 • Bosna je … naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udžbenicima povijesti, Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo 2003, str. 139-160
 • Slavenski novinarski kongresi 1903.-1908. godine, Spomenica Filipa Potrebice, FF Press et al, Zagreb 2004, str. 321-330
 • Tomáš Garrigue Masaryk és a prágai horvát diákok a 19-20. század forduloján (Tomáš Garrigue Masaryk and Croatian students in Prague at the turn of 19th century);  (ur. Abrahám, Barna; Pilecky, Marcell) A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer Istzván hetvenedik születésnapjára, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pilicsaba 2006, str. 472-481
 • (s M. Najbar-Agičić), Nastava povijesti u Republici Hrvatskoj i njezina zlouporaba, (ur. Sabrina P. Ramet; Davorka Matić) Demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Alinea, Zagreb 2006, str. 169-191 / (with M. Najbar-Agičić) The use and Misuse of History Teaching in 1990s Croatia, (ed. By Sabrina P. Ramet and Davorka Matić, Democratic Transition in Croatia. Value Transformation, Education & Media, Texas A&M University Press, College Station, 2007, pp. 193-223
 • Kongresi jugoslavenskih povjesničara – mjesto suradnje ili polje sukoba, (ur. Irena Stawowy-Kawka) Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, str. 117-130
 • Wiktor Bazielich i njegovi hrvatski korespondenti. Prilog poznavanju hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih veza u dvadesetom stoljeću, HZ, br. 1-2009.
 • Doktorati iz povijesti u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata (1946-2008), Spomenica Josipa Adamčeka, FF Press – Odsjek za povijest, Zagreb 2009.

  Članci (stručni i pregledni)

 • Mediteran, "Naše teme", broj 5, Zagreb 1989. – Časopis za suvremenu povijest (ČSP), I-III/1989, str. 225-230
 • Historiografija o ilirskom "Branislavu" (1844-45) – Historijski zbornik (HZ), XLIII/1990, 385-395
 • Znanstveni skup "Nova Evropa" (1920-1941) – ČSP, III/1990.
 • Statuti tajne Garašaninove organizacije za pripremu ustanka protiv turske vlasti u slavenskim pokrajinama Turskog Carstva (1849/50. i 1850/51); Historijski zbornik, XLIV (1991), Zagreb 1992, str. 163-176
 • Dva metodološka pristupa obradi povijesti gradova na prijelazu 19/20. stoljeće, ČSP, 24 (1), Zagreb 1992, str. 213-220
 • Klub studenata povijesti Sveučilišta u Zagrebu (1925-41), Radovi ZHP, 25, Zagreb 1992, str. 249-262
 • Nekoliko izvještaja Tome Kovačevića o tajnoj djelatnosti za srbijansku vladu iz 1848. godine; HZ, XLVI (1993), Zagreb 1994, str. 193-203
 • Iz korespondencije Antuna Radića. Radićeva pisma poljskim etnolozima; Radovi ZHP, vol. 27, Zagreb 1994, str. 339-346
 • Tri knjige o Europi, Erasmus, 18, listopad 1996, str. 86-89
 • Hrvatska historiografija u posljednjih godinu dana (ljeto 1995. – ljeto 1996), Radovi ZHP 29 (1996), str. 288-294 (objavljeno u Vijencu, br. 71, 26.IX.1996, str. 7-9)
 • Krótki rys stosunków chorwacko-polskich na przestreni dziejów, Proglas, nr. 8 (1/1998), Kraków 1998, str. 6-8 / hrv. prijevod: Pogovor knjizi M. Tymowskog, Kratka povijest Poljske, Zagreb 1999.
 • O Bosni, s druge strane Save, Hrvatska revija, 1-2/48 (ožujak-lipanj 1998) str. 45-51
 • A Magyar királyság nemzetei a 16-19. században, Magyar szemle, br. 9-10, VII/1998, Budimpešta 1998, str. 35-41
 • Kako do europske nastave povijesti, Hrvatska revija, 4/48 (prosinac 1998), str. 820-827
 • Kratka kronologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – U knjizi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ur. Stjepan Damjanović), Zagreb 1998, str. 13-23
 • Slika naroda jugoistočne Europe u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu – Radovi ZHP, vol. 31 (1998), Zagreb 1999, str. 205-215; engl. prijevod: The image of the peoples of South-Eastern Europe in the Croatian history textbooks for the primary school , The image of the other / neighbour in the school textbooks of the Balkan countries, Tipothito / George Dardanos, Athens 2001, pp. 147-162 (isto i u grčkom prijevodu: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ 2000, str. 179-195)
 • Životopis i bibliografija radova Mire Kolar-Dimitrijević – Radovi ZHP, vol. 31 (1998), Zagreb 1999, str. 279-292
 • Vjekoslav Klaić i Bosna, Vjekoslav Klaić – život i djelo, Zagreb – Slavonski Brod 2000, 129-135
 • Bugarska i Bugari u hrvatskim udžbenicima povijesti, Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća, Hrvatsko-bugarsko društvo, Zagreb 2003, str. 203-209
 • Iskorak prema trećojgeneraciji udžbenika, Školske novine, br. 7, Zagreb 18.II.2003, str. 6
 • Idee niepodległościowe wśród Chorwatów do I wojny światowej (1860-1914), Państwa europejskie na drodze do niepodległości, Kraków 2003, str. 35-40
 • Nastava povijesti u Hrvatskoj, Povijest u nastavi, 2/2003, str. 140-148
 • Europa i europske integracije u nastavi povijesti, Historijski zbornik, LVI-LVII, 2003-2004, str. 185-188
 • Stosunki chorwacko-węgierskie w okresie odrodzenia narodowego w podręcznikach chorwackich. Zarys problematiki; (ur. Cetnarowicz, Antoni; Pijaj, Stanisław) Węgry i dookola Węgier: Narody Europy Srodkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku, Towarzystwo Wydawnicze, Kraków 2005, str. 59-68
 • (s M. Najbar-Agičić) Poljska: povratak na zapad, Hrvatska revija, br. 1, VI/2006, str. 12-14
 • (Re)konstrukcija suvremene hrvatske/jugoslavenske povijestima u pregledima/sintezama nakon 1991. godine, u knjizi: Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, Institut za istoriju, Sarajevo 2007, str. 59-71
 • (s M. Najbar-Agičić) 1918. - ostvarenje vjekovnih snova, geopolitička nužnost ili kobna pogreška. Postanak Kraljevstva SHS u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu, (ur. Tihomir Cipek i Olivera Milosavljević) Kultura sjećanja. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, Zagreb 2007, str. 203-213
 • (s B. Janković) Šezdeset godina Historijskoga zbornika, HZ, LXI, br. 1, Zagreb 2008, str. XIII-XVIII
 • (s I. Šute) Prof. dr. Marijan Maticka. Bibliografija prof. dr. Marijana Maticke, Radovi ZHP, 39 (2007), str. 11-20
 • Pet godina časopisa Povijest u nastavi (2003-2007. godine). Bibliografija, broj 1-10, Povijest u nastavi, br. 1 (11), g. VI (2008), str. 5- 29
 • Mosty i przepaści. O praktyce wprowadzenia idei jedności Słowian południowych w XX wieku, Tantum Historiae. Księga ofiarowana profesorowi Mieczysławowi Tantemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, (ur. Piotr Żurek), Bielsko-Biała 2008, str. 11-24
 • (s M. Najbar-Agičić) Hrvatska historiografija o 1941. – polemika bez dijaloga?, (ur. Sulejman Bosto, Tihomir Cipek i Olivera Milosavljević)  Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, Zagreb 2008, str. 145-155


  Leksikografski radovi

 • Članci u: Hrvatski biografski leksikon, sv. III, Zagreb 1992, sv. IV, Zagreb 1997. (Čavrak Letovanički, Levin; Doklestić, Ljubiša; Dunđerović, Stjepan; Dutković, August; Đurđević, Vasa; Đurković, Đuro)
 • Natuknice u: Hrvatski leksikon, sv. I, Zagreb 1996, sv. II, Zagreb 1997. (Bachov apsolutizam; Kukuljević-Sakcinski, Ivan; Rački, Franjo; više od 150 nepotpisanih kratkih natuknica iz hrvatske povijesti 19. stoljeća
 • Natuknice u: Hrvatski opći leksikon, Zagreb 1996. (oko 400 natuknica iz svjetske i hrvatske povijesti 19. i 20. stoljeća)
 • Natuknice u: Hrvatska enciklopedija, I. svezak, Zagreb 1999.; II. svezak, Zagreb 2000. (uređivanje i pisanje natuknica iz svjetske povijesti 16-19. stoljeća)
 • Hrvatska Europa Svijet Kronologija, Zagreb 1996, ur. Ivo Goldstein (Kronologija svjetske (1871-1918) i hrvatske (1860-1918) povijesti)

  Udžbenici i priručnici za nastavu povijesti

 • Povijest za VII. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb 1996, 112. str. (2. izdanje, 1997)
 • Budi svoj! Povijesna čitanka 3 za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 1996.
 • Radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 1996.
 • Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole, Profil & Alfa, Zagreb 1997.
 • (s M. Najbar-Agičić i I. Rendulić) Povijesni zemljovidi od kraja XVIII. stoljeća do Prvoga svjetskog rata. Hrvatska. Europa. Svijet, Profil, Zagreb 1997.
 • Povijest. Udžbenik za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 1998.
 • Radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 1998.
 • (s M. Najbar-Agičić i I. Rendulić) Povijesni zemljovidi XX. stoljeća. Hrvatska. Europa. Svijet, Profil, Zagreb 1999.
 • (sa S. Leček, M. Najbar-Agičić i T. Jakovina) Povijest 4. Udžbenik za četvrti razred (opće) gimnazije, Profil, Zagreb 1999.
 • (zajedno s D. Feletar et al) PovijestizemljopisHrvatske: priručnikzahrvatskemanjinske škole, Nakladna kuća Dr. Feletar, Koprivnica 2000.
 • (sa S. Leček, M. Najbar-Agičić, S. Matković i T. Jakovina) Povijest 3. Udžbenik za treći razred gimnazije, Profil, Zagreb 2000.
 • (s M. Najbar-Agičić i S. Koren) Povijest 7, Profil, Zagreb 2001.
 • (s V. Đurić) Radna bilježnica, Profil, Zagreb 2001.
 • Povijest 7, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb 2003.
 • Povijest. Udžbenik za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 2007.
 • Povijest. Radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 2007.
 • (s M. Najbar-Agičić i S. Koren) Povijest 7, Profil, Zagreb 2007.
 • (s V. Đurić), Povijest 7. Radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb 2007.

Uredništvo časopisa


– glavni i odgovorni urednik (od 2008)
Historijski zbornik, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
– glavni i odgovorni urednik (2003-2007)
Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
član uredništva časopisa (od 2008)
Historijska traganja – Historical Searches, Institut za istoriju, Sarajevo
član uredništva (1997-2002)
Hrvatski zemljopis, Hrvatski zemljopis, Zagreb-Samobor
(s M. Najbar-Agičić) uređivanje teme broja Hrvatske revije: Poljska: povratak na zapad, Hrvatska revija, br. 1, VI/2006, str. 12- 55

Uredništvo weba

glavni urednik: www.historiografija.hr

Objavljeno: 16.12.2014.