dr. sc. Kuntić-Makvić, Bruna, redoviti profesor u miru
dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.
KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođena je 25. ožujka 1952. u Zagrebu. Završila je osnovnu školu klasičnoga smjera. U školskoj godini 1970./71. maturirala na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala akademske godine 1976./77. arheologiju i klasičnu filologiju (2 A-predmeta, uz posebno dopuštenje) i stekla naslov profesora arheologije i klasične filologije. Diplomski radovi: De Turno Vergiliano (latinski jezik i književnost), Bogovi u Euripidovim djelima (grčki jezik i književnost), Carmina epigraphica Latina Pannoniae Inferioris (arheologija; tiskano - v. bibliografiju)

Iste godine upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij povijesti kao dopune A-predmetima. Odslušala je dvije godine studija po tadašnjem programu i položila ispite predviđene do upisa u treću godinu. U akademskoj godini 1977./8. upisala je studij III. stupnja na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Prema odluci Vijeća studija položila je diferencijalne ispite iz temeljnog studija povijesti, te je zajedno s ispitima koje je položila na dopunskome studiju apsolvirala sve obveze što ih je tadašnji dodiplomski studij povijesti predviđao za Opću povijest starog vijeka, Opću povijest srednjeg vijeka, hrvatsku povijest i povijest naroda SFRJ u srednjem vijeku, Metodologiju historije i Pomoćne povijesne znanosti. Udovoljila je i svim obvezama studija III. stupnja, te je 5. studenoga 1985. obranila magistarsku radnju Antička povijest Dalmacije u djelu "De Regno Dalmatiae et Croatiae" Ivana Lučića Trogiranina - Antički izvori i stekla naslov magistra znanosti iz područja povijesti. Izradila je i 3. studenog 1988. obranila doktorsku disertaciju Antička povijest u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića Trogiranina - Prikaz o najstarijim vlastima nad Jadranom u funkciji tumačenja povijesti kasnijih razdoblja te stekla znanstveni stupanj doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja povijesnih znanosti.

Od. 1. travnja 1979. zaposlena je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za povijest, kao asistent na Katedri za staru povijest (tada: Katedra za opću povijest staroga vijeka). U isto je nastavno zvanje ponovno birana 1982. godine. Znanstvenim asistentom izabrana je g. 1986. Za docenta je prvi puta izabrana 1989., a drugi puta 1994. Za izvanrednoga profesora na Katedri za staru povijest izabrana je 25. rujna 1999. Za redovitoga profesora izabrana je 2003. godine.

Predaje Povijest Grčke i Rima i Staru povijest hrvatskih zemalja. Nositelj je predmeta na poslijediplomskim studijima povijesti i arheologije na FF u Zagrebu. Bavi se antičkom poviješću, starom poviješću hrvatskih zemalja, antičkim literarnim i epigrafskim izvorima i poviješću hrvatske latinističke historiografije.

Sudjelovala je kao istraživač u nizu znanstveno istraživačkih projekata različitih voditelja pri Zavodu za hrvatsku povijest i Arheološkom zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sada je istraživač na projektu prof. dr. Petra Selema "Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora" koji je pred istekom, odnosno "Signa et litterae" koji je prijavljen za sljedeće ugovorno razdoblje.

Bila je glavni istraživač na projektu "Arheološko istraživanje Topuskog", a sada je nositelj projekta za primjenu informatičke tehnologije "Eurikleja - Antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora".

BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • Antička povijest u djelu De Regno Dalmatiae et Croatiae Ivana Lučića Trogiranina - Prikaz o najstarijim vlastima nad Jadranom u funkciji tumačenja povijesti kasnijih razdoblja, Zagreb 1988. (doktorska disertacija)
 • Antička povijest Dalmacije u djelu "De Regno Dalmatiae et Croatiae" Ivana Lučića Trogiranina - Antički izvori, Zagreb 1985. (magistarski rad)
  Knjige
 • Ivan Lučić, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske - Ioannes Lucius, De Regno Dalmatiae et Croatiae (s M. Kurelcem), [Biblioteka L&G VII], Zagreb 1986.
 • Paladije Fusko, Opis obale Ilrika; Ivan Lučić, Bilješke uz 'Opis obale Ilirika' Paladija Fuska - Palladii Fusci De situ orae Illyrici; Ioannis Lucii notae ad Palladium Fuscum 'De situ orae Illyrici' [Biblioteka L&G XIX], (s M. Kurelcem), Zagreb 1990. (1991.)
  Znanstveni radovi
 • Carmina epigraphica Latina Pannoniae Inferioris, L&G 7/1976., 63-66.
 • Žrtvenik iz Varvarije posvećen božici Izidi, ARR JAZU VIII-IX/1982., 151-157.
 • Tradicija o našim krajevima u antičkom razdoblju kod dalmatinskih pisaca XVI i XVII stoljeća, Živa antika 1-2/1984. (34), 155-164.
 • Kako je Ivan Lučić prikazao dolazak Slavena u djelu "De Regno Dalmatiae et Croatiae", HZ 1/1985 (XXXVIII.), 131-166.
 • O razgraničenju između Alverije i Aserije (s M. Šegvić), ARR JAZU 11/1988, 49-61.
 • Nastava povijesti na zagrebačkoj Akademiji u prvoj polovini XIX. stoljeća (s Lj. Kuntić), Studia classica II, Studia classica u Hrvatskoj 1607-1987 , ur. D. Novaković - Z. Šešelj - D. Škiljan [Radovi L&G XI], Zagreb 1990., 83-135., Prilog I-IV
 • Antički izvori u djelu "De Regno Dalmatiae et Croatiae" Ivana Lučića, Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 33/1991. (Zadar 1992.), 15-72.
 • Katančićev opis Siscije (s M. Šegvić), OA 16/1922., Zagreb 1993, 165-181.
 • Podrijetlo Hrvata prema Matiji Petru Katančiću u njegovu opisu Podunavlja (Budim 1798), Etnogeneza Hrvata, ur. Neven BUDAK, Nakladni zavod MH - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zagreb 1995., 61-72.; Summary: The Origin of the Croats according to Matija Petar Katančić in his Description of the Danubian Region (Buda 1798) 202-205, Sl. 1.-4. na str. 270-271.
 • Les lieux sacrés: La continuité entre la protohistoire, l'Antiquité payenne et chrétienne. Les exemples en Croatie. Sveti mesta na Balkanite, ur. Ilie KONEV, Meždunarodnij universitetsi seminar za balkanistični proučavanija i speializacii Jugozapadnog sveučlišta "Neofit Rilski", Blagoevgrad 1996., 281-287.
 • Illyricianus: l'histoire du mot et l'histoire de l'Illyrique, Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit [Situla 34], Ljubljana 1996., 185-192.
 • O povijesti uporabe ilirskog nazivlja, Spomenica Ljube Bobana, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1996., 133-143.
 • Grčka i rimska starina, Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost I., Srednji vijek (VII-XII. stoljeće): Rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan SUPIČIÆ, HAZU - AGM, Zagreb 1997., 73-91.
 • Populacija i kontinuitet pri smjeni civilizacija. Primjeri s izmaka antike, Etničnost i povijest, ur. Emil Heršak, Institut za migracije i narodnosti - Naklada Jesenski i Turk - Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb 1999, 83-94.; Summary 183, ?????? 190.
 • Ljepokosa Korkira, Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova [Izdanja HAD 20], ur. Božidar Čečuk, Zagreb 2001., 169-181., Resumé Corcyre aux beaux cheveux 181.
  Stručni radovi
 • Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Titu Liviju I, L&G 2/1973., 22-26.
 • Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Titu Liviju II., L&G 3/1974., 55-57.
 • Položaj klasične filologije, L&G 8/1976., 13-15.
 • Ivan Lucius - Trogiranin (povodom 300-godišnjice smrti), L&G 12/1978., 93-94.
 • Antika i antička baština Jugoslavije, III. znanstveni skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Žalec kod Celja 26-30. rujna 1983., Obavijesti HAD 1/1984 (XVI), 9-10.
 • Latinski jezik u obnovljenom jednopredmetnom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Živa antika 1-2/1984. (34), 303-306.
 • Antička baština u Muzejskom prostoru na Jezuitskom trgu (Izložbe "Arheološka baština Istre" i "Otok Vis u helenističko doba"), L&G 23/1985., 130-131.
 • Bribirska glavica, Rad na spomenicima iz antičkog perioda u razdoblju od 1981 - 9186. godine, Obavijesti HAD 3/1986 (XVIII), 42-45.
 • Antički temelji naše suvremenosti, IV. skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Pula 12.-17. listopada 1986., Obavijesti HAD 3/1986 (XVIII), 28-30.
 • Antički temelji naše suvremenosti, IV. skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Pula 12.-17. listopada 1986., HZ 1/1986. (XXXIX), 276-280.
 • Klasični jezici i povijesna znanost, 380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu (1607-1987), Zagreb 1987., 76-77.
 • O prvim prijevodima Apijanovih "Ilirskih ratova" kod nas, Relationes Polenses, ur. V. Vratović - D. Novaković - Z. Šešelj [Radovi L&G V], Zagreb 1988., 67-77.
 • Grčko-rimska antika u Jugoslaviji i na Balkanu, V. naučni skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Skopje 36.-30. rujna 1989., Obavijesti HAD 3/1989. (XXI), 25-26.
 • Grčko-rimska antika u Jugoslaviji i na Balkanu, V. naučni skup Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Skopje 26-29. IX. 1989 (Institut za makedonski jezik "Krste Misirkov"), HZ 1/1989 (XLII), Zagreb 1990., 329-331.
 • Monumenta Iugoslaviae historica periodum antiquam illustrantia - Scriptores (s M. Suićem), Elaborat prihvaćen u Centru za balkanološka ispitivanja u Sarajevu, obavijest o tome 14. XII. 1989., 28 kartica, 2 priloga
 • Arheološka istraživanja u Topuskome (s L. Čučkovićem, M. Šegvić i M. Šmalcelj), recenzirani elaborat za znanstveno istraživački projekt
 • Ljepokosa Korkira, prethodno priopćenje, Obavijesti HAD 2/1990. (XXII), 17.
 • 240. obljetnica rođenja Matije Petra Katančića, Obavijesti HAD 2/1990. (XXII), 73.
 • Najstarije Topusko ( S L. Čučkovićem, M. Šegvić i M. Šmalcelj), Katalog izložbe, Zagreb 1990.
 • Predmet povijesti u osnovnom i srednjem školstvu Republike Hrvatske (s D. Čuturom - N. Budakom - J. Guljaš - M. Kordićem - M. Matickom - I. Rendić-Miočevićem - M. Strechom), T. I., II., Obranjeni elaborat nastavnog programa izrađen 1991., prihvaćen, otkupljen i dijelom objavljen 1993.
 • Topusko, Arheologija i rat, Tekst za izložbu na Filozofskom fakultetu i u glavnom stožeru HV u Zagrebu, travanj - svibanj 1992., 2 kartice
 • Bribir (s M. Suićem), tekst za izložbu na Filozofskom fakultetu i u glavnom stožeru HV u Zagrebu, travanj - svibanj 1992., 2 kartice
 • Topusko, The War in Croatia - Archaeological sites; Arheologija i rat - Archaeology and War [Handbooks of cultural Affaires vol. 5], Zagreb 1992., 30-31.
 • Bribir (s M. Suićem), The War in Croatia - Archaeological sites; Arheologija i rat - Archaeology and War [Handbooks of cultural Affaires vol. 5], Zagreb 1992., 24-27.
 • Naputak uz "Uvod" i Poglavlje I. "Čovjek i njegova prošlost" (Za I. razred gimnazije); Uvod; I. Čovjek i njegova prošlost, Nastava povijesti 3-4/1992., 196-218.
 • Opsade prije Grada, Dubrovnik 2/1993., 216-222.
 • Antički Solin i hrvatska Salona [Antika i mi, ur. V. Vratović], Vjesnik 2. VII. 1993., 13.
 • Segestica ili Segestika? [Antika i mi, ur. V. Vratović], Vjesnik 6. VIII. 1993., 13.
 • Povijest (s D. Čuturom - N. Budakom - J. Guljaš - M. Kordićem - M. Matickom - I. Rendić-Miočevićem - M. Strechom), Nastavni plan i program za osnovnu školu, Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Zavod za školstvo, Zagreb 1993., 299-331.
 • U spomen profesoru Duji Rendić-Miočeviću, Nuntius IX/1993,6-7.
 • Sisciensia Kerchelichiana, OA 17/1993 (Zagreb 1994.), 263-271.
 • Klasična starina u hrvatskoj kulturi, Prilozi za hrvatski nacionalni program - promišljanje identiteta, ur. M. Maras, MH, Zagreb 1994., 332-333.
 • De bello Histrico, prethodno priopćenje, Obavijesti HAD 2/1994., 19.
 • Pretkršćanski zaštitnici, Dubrovnik 5/1994., 22-28.
 • Tisuću šesto godina bitke na rijeci Frigidu, Obavijesti HAD 3/1994. (XXVI), 30.
 • Round table discussion "Holy places in the Balkans", IV. international seminar "Winter Balkan meetints", Bansko, Bugarska, 28. veljače - 2. ožujka 1995., Obavijesti HAD 1/1995. (XVII), 20-21.
 • Blagdani hrvatskog prognanika. Iz dnevnika Eugena Kvaternika, Gazophylacium 1-2/1995. (II), 24-32.
 • CEUN - Uz jedan grčki natpis s Bribirske glavice, prethodno priopćenje, Obavijesti HAD 2/1995 (XXVII), 16.
 • Grad i pustoš - Town and uninhabited areas, prethodno priopćenje, Materijali za povijest i kulturu Istre 7/1995., 34. i 73-74.
 • Hvar u djelima starih pisaca, PHAROS - Antički Stari grad, Državna uprava za zaštitu spomenika - Split - Muzejski prostor, Zagreb, Zagreb 1995., 33-38; Summary: Hvar in the works of old writers, 150-151.
 • Antički natpisi Staroga grada; Katalog latinskih natpisa, PHAROS - Antički Stari grad, Državna uprava za zaštitu spomenika - Split - Muzejski prostor, Zagreb, Zagreb 1995., 39-42; 48-50, Summary: Greek and roman inscriptions in Stari grad 151.
 • II. okrugli stol "Antički epigrafski i literarni izvori za prostor Alpe - Jadran", Obavijesti HAD 3/1995 (XXVII), (Zagreb 1996.), 34-35.
 • Aeta, vir? Nugae epigraphicae 2., Obavijesti HAD 3/1995. (XXVII), Zagreb 1996., 76-77.
 • Mati Suiću - Decennium nonum ineunti, Obavijesti HAD 3/1995 (XXVII), Zagreb 1996., 76-77.
 • Mali pojmovnik stare povijesti, Ispitno pomagalo, (s B. Olujićem) recenz. P. Selem - M. Suić, Filozofski fakultet, Zagreb 1955.
 • Round Table Discussion "Ancestors and Predecessors. Myths and Utopias on the Balkans", Obavijesti HAD 1/1996 (XXVIII), 18-19.
 • Summary, Obavijesti HAD 1/1996 (XXVIII), 85 (Ispravak neprikladnog prijevoda sažetka br. 109)
 • AETA, AETOR, AETRIA, Nugae epigraphicae 1., ARR HAZU 12/1996., 143-149.
 • Dion Kasije i Panonija, Obavijesti HAD 2/1996 (XXVIII) , 15.
 • Zamisao o kontinuitetu u pregledima hrvatske povijesti: Tadija Smičiklas, Starohrvatska spomenička baština - Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, ur. M. JURKOVIÆ - T. LUKŠIÆ, Ministarstvo kulture, Muzejsko-galerijski centar, Odsjek za povijest umjetnosti FF Sveučilišta u Zagrebu, Nakladni zavod MH, Zagreb 1966., 13-19.
 • Vladavina kralja Zvonimira kao problem u nastavi nacionalne povijesti u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Zvonimir, kralj Hrvata, ur. I. GOLDSTEIN, HAZU - Zavod za hrvatsku poviejst FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1997., 337-342.
 • Klasični tekstovi u nastavi povijesti - Die klassische Texte im Geschichtsunterricht, Poster na međunarodnom znanstvenom skupu Collqouium didacticum classicum XVI Zagrabiense, Zagreb 2-5. svibnja 1997.
 • Klassische texte im Geschichtsunterricht, Slika antike u novovjekovlju - L'imagine dell'antichita nella ricezione moderna - L'image de l'antiquité a l'époque moderne - Das Bild er Antike in der Neuzeit - The Image of Antiquity in Modern Times, Colloquium didacticum XVI Zagrabiense, Zbornik radova s međunarodnog skupa Zagreb, 2.-5. V. 1997, ur. Olga PERIÆ, L&G - Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu - Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Zagreb 2000, 254-256.
  Ocjene i prikazi
 • Vojtech Zamarovsky, Junaci antičkih mitova, Školska knjiga, Zagreb 1973, L&G 4/1974., 110.
 • Baćić, Boris, Likovna enciklopedija Jugoslavije T. I., s. v., Zagreb 1984.
 • Badanj, Likovna enciklopedija Jugoslavije T. I., s. v., Zagreb 1984.
 • Marjeta Šašel-Kos, Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu, Znanstvenoraziskovalni center SAZU - Inštitut za arheologijo, Ljubljana 1986., L&G 28/1986., 128-129.
 • Marjeta Šašel-Kos, Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu, Znanstvenoraziskovalni center SAZU - Inštitut za arheologijo, Ljubljana 1986., HZ 1/1986. (XXXIX), 303-305.
 • Opuscula archaeologica 11-12/1987., Obavijesti HAD 1/1988. (XX), 41-42.
 • Biblioteka 'Svjetski mitovi i legende', Izd. 'O. Keršovani', Opatija, Ljubljana 1985-1987, HZ 1/1989 (XLII), Zagreb 1990., 333-341.
 • Homer, Ilijada, T. Maretić - S. Ivšić, Biblioteka 'Vijenac' br. 23, Zagreb 19876, MH; Homer, Odiseja, T. Maretić - S. Ivšić, Biblioteka 'Vijenac' br. 24, Zagreb 19875, MH, HZ 1/1989., (XLII), Zagreb 1990., 397-398.
 • Khora Pharou - Ager Pharensis - Campus Sancti Stephani - Starogradsko polje, Mogućnosti br. 1-2/1993., Obavijesti HAD 2/1993. (XXV), 49-50.
 • Jaroslav Šašel, Opera selecta, Ljubljana 1992., Obavijesti HAD 2/1993. (XXV), 50-51.
 • Radovi Prvog međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Citta del Vaticano - Split 1993., Obavijesti HAD 3/1993 (XXV), 94-95.
 • N. Budak, Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku, Zagreb - Koprivnica 1994., Obavijesti HAD 3/1994. (XXVI), 66-67.
 • Baćić, Boris, Enciklopedija hrvatske umjetnosti T. I. s. v. HLZ; Zagreb 1995.
 • Badanj, Enciklopedija hrvatske umjetnosti T. I. s. v. HLZ; Zagreb 1995.
 • Antički priručnik tehničke struke, Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, prev. Matija Lopac i Vladimir Bedenko, Zagreb 1999, Golden marketing i Institut građevinarstva Hrvatske, Zarez I/6, 30. IV. 1999, 39.
  Prijevodi
 • Pismo Ivana Lučića banu Petru Zrinskom, prijevod u knjizi Miroslava Kurelca, Ivan Lučić - Lucius, Otac hrvatske historiografije, PK, Zagreb 1994., 119-120.
 • Apijan, Illyrika 16,48 - 22,62, prijevod u radu Mirjane Matijević-Sokol, Povijesna svjedočanstva o Senju i okolici - Antički izvori, Senjski zbornik 21/1994. (Senj 1995.), 32-34.
 • Diodor Sicilski, Biblioteka XV,13,1-4 i XV,14, 1-2; prijevod u knjizi B. Kirigin, Issa - Grčki grad na Jadranu, MH, Zagreb 1996., 42-43.
 • Prijevod i komentar latinskih, talijanskih i francuskih citata, naslova i dr. referencija za Tumač imena i izraza te Napomena prevoditelja u izdanju Eugen Kvaternik, Izabrani politički spisi, prir. D. Jelčić, MH, Zagreb 1998., 485-528
  Znanstveni skupovi
 • Tit Livije i treći ilirski rat, prethodno priopćenje, Materijali V. naučnog skupa Saveza društava za antičke studije Jugoslavije, Skopje 1989., 48 s.p.
 • Zamisao o kontinuitetu u pregledima hratske povijesti: Tadija Smičiklas, Starohrvatska spomenička baština - Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Materijali Znanstvenog skupa i okruglog stola 6.-8. listopada 1992. u Zagrebu, MGC - Muzej Mimara, prethodno priopćenje, 9 s.p.
 • Ilirski ratovi u hrvatskoj književnosti od ilirizma do danas, Znanstveni i književni rad Slavka Ježića, Materijali znanstvenog skupa u Zagrebu, Dubravi i Zadru od 20.-22. listopada 1995., prethodno priopćenje, 11-12 s.p.
 • O području Ardijejaca, prethodno priopćenje u materijalima skupa "Konvale u prošlosti, sadašnjsoti i budućnosti", Cavtat 24. - 27. XI. 1996., 1.
  Udžbenici
 • Povijest za V. razred osnovne škole (s D. Čuturom i T. Težak-Gregl), Alfa, Zagreb 1996.
  Popularizacija znanstvenih rezultata
 • Latinski dokumenti iz XV. st. o otpadništvu biskupa Andrije Jamometića, čitanje i prijevod građe za potrebe TV serije "Vrela" i biblioteke s radnim naslovom "Pjesnici, mislioci i političari…" ljubljanskog Globusa, 75 kartica
  Ostalo
 • Latinština naša svagdašnja (sa Z. Šešeljem), L&G 1/1973., 48-50.
 • Latinština naša svagdašnja II. (sa Z. Šešeljem), L&G 2/1973., 50-52.
 • Latinština naša svagdašnja III. (sa Z. Šešeljem), L&G 3/1974., 88-89.
 • Latinština naša svagdašnja V. (sa Z. Šešeljem), L&G 5/1¸975., 78-82.
 • Latinština naša svagdašnja VI. (sa Z. Šešeljem), L&G 6/1975., 98-100.
 • Latinština naša svagdašnja VII. (sa Z. Šešeljem), L&G 7/1976., 91., 92.
 • Latinština naša svagdašnja VIII., L&G 8/1976., 65-66.
 • Što obično znamo o… Cezaru, L&G 9/1977., 88-89.
 • Što obično znamo o … Demostenu, L&G 10/1977., 127-128.
 • Iz đačkih klupa… (skupila i priredila B. K-M.), L&G 9/1977., 90-91.
 • Iz đačkih klupa … (skupila i priredila B. K-M.), L&G 10/1977., 125-126.
 • Što obično znamo o … Kleopatri, L&G 11/1978., 101-103.
 • Latinština naša svagdašnja XI., L&G 12/1978, 95-97.
 • Što obično znamo o … rimskim carevima, L&G 12/1978., 98-99.
 • Latinština naša svagdašnja XII., L&G 13/1979., 93.
 • Što obično znamo o… Nestoru, L&G 13/1979., 94.
 • Latinština naša svagdašnja XIII., L&G 14/1979., 103-113.
 • Latinština naša svagdašnja XIV., L&G 15/1980., 131-134.
 • Latinština naša svagdašnja XV., L&G 16/1980., 149-153.
 • Veliki prigodni kviz: Jeste li Trojanac?, Troja i kako je steći, ur. Z. Šešelj, L&G, Zagreb 1985.
 • "Troja i kako je steći" L&G, Zagreb 1985., 109 str., s grafikonima i slikama (pod pseudonimom Trojanka Gabelski), Obavijesti HAD 3/1985. (XVII), 40-41.
 • Latinština naša svagdašnja, L&G 30/1987., 117-119.
 • Latinština i grština naša svagdašnja, L&G 31/1988., 97-99.
 • Latinština i grština naša svagdašnja, L&G 32/1988., 79-81.
 • Latinština i grština naša svagdašnja n. s. IV., L&G 33/1989., 83-86.
 • Latinšina i grština naša svagdašnja n. s. V., L&G 34/1989., 103-105.
 • Tako su pisali naši stari… Obavijesti HAD 2/1990. (XXII), 74.
 • Latinština i grština naša svagdašnja n. s. VI., L&G 35/1990., 103-105.
 • Tako su pisali naši stari … Obavijesti HAD 3/1990. (XXII), Zagreb 1991., 66.
 • Latinština i grština naša svagdašnja n. s. VII., L&G 36/1990., 91-93.
 • Latinština i grština naša svagdašnja n. s. VIII., L&G 37/1991., 101-103.
 • Latinština i grština naša svagdašnja n. s. IX:, L&G 38/1991., 95-96.
 • Obala vječnog proljeća, Mosorska vila 2/1991. (1992.), 59-67.
 • Majstor i korijeni, Mosorska vila 2/1991. (1922.), 210-218.
  Projekti
 • Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora (glavni istraživač prof. dr. Petar Selem)
 • Nositelj stručnog projekta "Eurikleja - Antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora"
 • Prijavljena je kao suradnik na novome interdisciplinarnom projektu pri oba Zavoda Signa et litterae (glavni istraživač prof. dr. Petar Selem)
Objavljeno: 16.12.2014.