dr. sc. Moačanin, Nenad , redoviti profesor
 dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof.
KRATKI ŽIVOTOPIS

Roden 1.3. 1949. u Zagrebu, 1968. završio Klasicnu gimnaziju. 1973. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao jednopredmetnu povijest, a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1979. orijentalistiku. Magistrirao 1983. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom "Upravna podjela i stanovništvo Požeškog sandžaka", te doktorirao 1990. s temom "Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu". U Institutu für Geschichte und Kultur des Nahen Ostens sowie für Turkologie u Münchenu boravio na tromjesecnoj specijalizaciji 1980./81. Godine 1988., 1992. i 1998-99. ostvario je krace i dulje istraživacke boravke u turskim arhivima u Istanbulu. 1992. i 1999. održao predavanja iz povijesti tursko-hrvatskih odnosa u American Research Institute in Turkey u Istanbulu te na Sveucilištu u Ankari i na Middle East Technical University (Ankara). Od 1984. sudjeluje redovito s referatom na glavnim osmanistickim medunarodnim znanstvenim skupovima (Medunarodni odbor za predosmanske i osmanske studije, CIÉPO i Medunarodna udruga za osmansku socijalnu i gospodarsku povijest, IAOSEH - clan upravnog odbora). Stalni je suradnik medunarodne turkološke bibliografije Turkologischer Anzeiger (Bec). 1978.-1992. zaposlen je u Zavodu za povijesne znanosti JAZU/HAZU, potom kao znanstveni suradnik u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1993.-1998. kao docent te od 1998. kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (katedra za hrvatsku povijest, predmet Hrvatska povijest u Ranom Novom vijeku). Takoder drži dio nastave na studiju turkologije pri Odsjeku za Orijentalistiku i hungarologiju (Islamska civilizacija I-II, osmanska paleografija i diplomatika). Sudjelovao je i na više znanstvenih skupova u tuzemstvu. U razdoblju veljaca-ožujak 2002. održao niz predavanja na Oddelku za zgodovino Sveucilišta u Ljubljani. Objavio je tri knjige (Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog Carstva, 1997., Turska Hrvatska, 1999., Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine, 2001.) i oko cetrdeset studija. Vodi istraživacki projekt "Croato-turcica" prijavljen pri ministarstvu Znanosti i tehnologije. Govori engleski, njemacki, francuski i turski jezik.

BIBLIOGRAFIJA

  KNJIGE

 • Požega i Požeština u sklopu Osmanskoga carstva (1537.-1691.), Jastrebarsko, 1997, 544 str.
 • Turska Hrvatska, Zagreb 1999, 211 str.
 • Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine, Slavonski Brod 2001., 202 str.
  RAD U KNJIZI

 • Vlasi u Požeškom sandžaku 1545-81, Vojna Krajina, Zagreb 1984, 193-198.
 • Die Türkenkriege des 16. bis 18. Jahrhunderts in der jugoslawischen Literatur nach 1945, Die Türkenkriege in der historischen Forschung, Wien 1983, 143-164.
 • Haci Mehmet aga of Požega, God's Special Protégé (ca. 1490 - ca. 1580), u: G. Dávid-P. Fodor (ed.), Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the age of Süleyman the Magnificent, Budapest 1994., 171-181.
 • Hrvatska i Osmansko Carstvo, Hrvatska i Europa II, Zagreb 2000., 63-82.
 • Osmanli Bosnasi, Türkler, 10, Ankara 2002., 399-405.
  IZVORNI ZNANSTVENI RAD U ZBORNIKU

 • Besonderheiten der osmanischen Ordnung in Slavonien im 16. und 17. Jahrhundert, Internationales Symposium für osmanische Wirtschafts- u. Sozialgeschichte, München 1984, Wiesbaden 1985, 120-127.
 • Slavonija pod turskom vlašcu, znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Vinkovci 1987, Osijek 1991, 67-76.
 • Ratovanje i osnivanje upravnih jedinica u srednjoj Slavoniji 1536-1541, Zbornik radova simpozija o vojnim krajinama do 1699, Beograd 1987, Beograd 1989, 115-124.
 • Zur Verwaltungsgeschichte Mittelslavoniens als Bestandteils des Eyâlet Kanizsa, Nagykanizsa török alóli felszabadulásának 300. évfordulóján tartott nemzetközi tudományos konferencia elõadásai, Különlenyomat, Zalai Múzeum 4. 1992, Nagykanizsa l992, 73-75.
 • Neki problemi tumacenja turskih izvora u vezi s bitkom kod Siska 1593. godine, Sisacka bitka 1593, Zagreb-Sisak 1994, 125-130.
 • Bâc and gümrük on the Middle Danube 1540-1614: Terminological Elucidations, Comité International pour les études préottomanes et ottomanes, VIIe Symposium, Actes, TTK Bas1mevi, Ankara 1994, 463-466
 • Myth, Legend and History in the Life of a Provincial Ottoman Town: the Case of Dimitrofçe/Sremska Mitrovica, u: Scripta Hierosolymitana, XXXV, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1994, 70-74.
 • Bihac i osmanski obrambeni sustav na sjeverozapadu Bosanskoga ejaleta 1592.-1711. u: Spomenica Ljube Bobana, Zagreb 1996, 105-111.
 • Život Jakub-paše, pobjednika na Krbavi 1493., Krbavska bitka i njezine posljedice, znanstveni skup, Novi Vinodolski 1993., Zagreb 1997.175-177.
 • Upravna podjela hrvatskih zemalja u sklopu Osmanskog carstva, u: Hrvatske županije kroz stoljeca, Zagreb 1996, 39-47.
 • Introductory Essay on an Understanding of the Triple-frontier Area: Preliminary Turkologic Research, u: Microhistory on the Triplex Confinium (ed. Drago Roksandic), Budapest 1998, pp 125-136.
 • The Question of Vlach Autonomy Reconsidered, Essays on Ottoman Civilization, Archív Orientální, Supplementa VIII. (1998), Praha 1998., 263-269 (Proceedings of the XIIth Congress of the CIEPO, Praha 1996).
 • Mass Islamization of Peasants in Bosnia: Demystifications, Mélanges prof. Machiel Kiel, Zaghouan 1999., 353-358.
 • Some Observations on the kapudans in the Ottoman Northwestern frontier Area 16-18 c, Acta Viennensia Ottomanica, Akten des 13. CIEPO-Symposiums, Wien 1999., 241-246.
 • Islamizacija seljaštva u Bosni od 15. do 17. stoljeca: demistifikacija, Zbornik Mirjane Gross, Zagreb 1999., 53-63.
 • Migrationen in Slawonien und Syrmien im 16. und 17. Jahrhundert, u: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1997, Zagreb 2000., 68-74.
 • Osmansko-turska arhivska grada za povijest Slavonskoga Broda i okolice: pregled istraživackih mogucnosti i nacrt povijesnog razvitka grada i okolice u razdoblju turske vlasti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, Slavonski Brod 2000, 133-144.
 • O pogledima akademika Nedima Filipovica na neka pitanja povijesti BiH XVI. i XVII. stoljeca u svjetlu dostignuca suvremene osmanistike, Okrugli sto naucno djelo Nedima Filipovica, Sarajevo 23. novembar 1999., Sarajevo 2000., 171-176.
 • Exposing Existing Fallacies Regarding the Captancies in the Bosnian Frontier Area between the 16th - 18th Centuries, u: Constructing Border Societies on the Triplex Confinium, Budapest 2000, 75-90.
 • Staro i novo u osmanistickim istraživanjima povijesti Bosne i Hercegovine koncem XX stoljeca, u: Istorijska nauka o Bosni i Hercegovini u razdoblju 1990-2000., Sarajevo 2003., 55-58.
 • Croatia and Bosnia: an 'eternal' movement from integration to dissolution and back, u: Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans and Northern Italy, Wiesbaden 2005., 99-107.
  IZVORNI ZNANSTVENI RAD U ČASOPISU

 • Osjecki ili Požeški sandžak, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU 12, Zagreb 1982, 35-40.
 • Granice i upravna podjela Požeškog sandžaka, idem, 13, 1983, 107-118.
 • Zur Lage des kroatischen Bauerntums während der Osmanenherrschaft, u: Prilozi za orijentalnu filologiju, 44-45, 1994-95, Sarajevo 1996, 133-147.
 • Some Remarks on the Supposed Muslim Tolerance Towards dhimmis, Südost-Forschungen XLVIII, München 1989, 209-215.
 • Ime Gospic u svjetlu turskih izvora, Croatica Christiana periodica 26/14, Zagreb 1991, 52-54
 • Islam izmedu Save, Drave i Dunava, Prilozi za orijentalnu filologiju 41, Sarajevo 1991, 187-194.
 • Les Croates et l'Empire Ottoman: quelques réflexions sur leurs rapports, Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 66, Aix-en-Provence 1993, 135-138.
 • Naseljenost Like i izvori feudalne rente pod turskom vlašcu pocetkom 17. stoljeca, Historijski Zbornik XLVI/1, Zagreb l993, 61-65.
 • The Historical Fate of Croatia and Turco-Croatian Relations in the Past, Tarih Araºtirmalari Dergisi, XVI, 27, Ankara 1994., 243-255.
 • The Croatian Rural Households and Ottoman Fiscal Units, Prilozi za orijentalnu filologiju, 42-43/1992-93, Sarajevo 1995, 211-216
 • Osijek u turskim izvorima, Povijesni prilozi 16/1997, Zagreb 1998., 33-56. ISSN 0351-9767.
 • Srijemska Mitrovica 1566: Mit, legenda i povijest, Otium, 4/1-2/1996, Zagreb 1997, 114-117. ISSN 1330-2485.
 • Osmansko-turski porezni popisi i historijska geografija, Radovi IHP 30, Zagreb 1998, 294-299. ISSN 0351-2142
 • Kapudánságok a bosnyák határvidéken a 16-18. században, Aetas 4, Szeged 1999, 51-58. ISSN 0237-7934 (Kapetanije na bosanskom serhatu 16-18. st.)
 • O problemima kartografske identifikacije obavijesti iz osmanskih popisa bosanskih krajišta, Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 32-33, Zagreb 2000.
 • Novije spoznaje o povijesti Kliškog sandžaka prema osmanskim izvorima, u: Mogucnosti, 4/6, Split 2000, 74-82.
 • Publishing Ottoman registers: some neglected points, Archivum Ottomanicum, 19 (2001), Wiesbaden 2001., 103-106.
  STRUČNI RAD

 • Izvještaj o istraživanju u Arhivu predsjedništva vlade u Istanbulu - travanj 1988., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU 15, Zagreb 1989., 115-118.
 • Hrvatska i Bosna: jedinstvo, dvojstvo ili..?, u: Safvet-beg Bašagic, Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini, pretisak, Zagreb 1994, IX-XXXVIII.
 • Umjesto pogovora, u: Radoslav Lopašic, Bihac i Bihacka Krajina: mjestopisne i poviestne crtice, pretisak, Zagreb 1995, 1-7.
 • Hrvatski sabori u Ranom Novom vijeku, u Slava saboru, katalog/mapa, Zagreb 1997, 19-25.
 • Požega u razdoblju turske vlasti, Encyclopaedia Moderna, XVII/47, Zagreb 1997, 9-12. ISSN 0013-7138.
 • A propos d'une publication sur la Bosnie Ottomane, Turcica, 33, Strasbourg 2001., 379-84.
 • Osmanisches Reich, u: Enzyklopädie des Europäischen Ostens,http://www2.uni-klu.ac.at/eeo/
  PRIKAZI

 • Prilozi za orijentalnu filologiju, XVIII-XIX, XX-XXI, Historijski Zbornik XXVII-XXVIII (1974-75), Zagreb 1976, 515-516.
 • Problemi sinteze povijesti islama - geografska dimenzija u djelu Xaviera de Planhola, Časopis za suvremenu povijest I, Zagreb 1979., 142-155.
 • Prilog Mauricea Lombarda ekonomskoj povijesti islama u Ranom Srednjem vijeku, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae 6/1979, Zagreb 1979., 137-151.
 • Vojna Krajina u austrijskoj historiografiji poslije 1945, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 14(I), Zagreb 1982., 389-395.
 • Karl Binswanger: Untersuchungen zum Status der Nichtmuslime im Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts, München 1977., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU 13, Zagreb 1983., 255-266.
 • Problemi gospodarske povijesti jugoslavenskih zemalja pod osmanskom vlašcu u djelima Bruce McGowana, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae 11/1984, Zagreb 1984., 243-248.
 • Ludwig Steindorff, Die dalmatinischen Städte im 12. Jahrhundert, Köln-Wien 1984, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti JAZU 15, Zagreb 1989., 123-133.
 • Caroline Finkel, The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary 1593-1606, Beihefte zu Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Arhivski vjesnik, 35-36, Zagreb 1992., 264-265.
 • 9. An economic and social history of the Ottoman Empire, ur. Halil Inalcik i Donald Quataert, Prilozi za orijentalnu filologiju, 46/1996, Sarajevo 1997, 240-242.
 • Dávid, Géza - Fodor, Pál (ur.), Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in central Europe (the military confines in the era of Ottoman conquest, ed. Géza Dávid and Pál Fodor, Brill, 2000), Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 92, Wien 2002., 310-318.
  RECENZIJE

  U razdoblju 1997. - 2005. recenzirao sedamnaest rukopisa znastvenih i strucnih radova (9 za HAZU, 4 za Školsku Knjigu, 1 za Filozofski fakultet, 1 za Hrvatski državni arhiv u Osijeku, 2 za Hrvatski Institut za povijest)

  Godine 2000. sudjelovao je u izradi skupne recenzije udžbenika za srednje i osnovne škole za Ministarstvo prosvjete RH.

  OSTALO

 • Walter Beltz, Mitologija Kur'ana, Zagreb 1982., GZH (prijevod s njemackog, 226 str.)
 • Maxime Rodinson, Marksizam i islamski svijet, Zagreb 1988., Globus (prijevod s francuskog, 314 str.)
 • Josef Matuz, Osmansko Carstvo, Zagreb 1992., ŠK (prijevod s njemackog, 223 str. + napomena prevoditelja)
 • Omar Hajjam, 100 pjesnika svijeta, Zagreb 1984., Mladost, 120-122 (bilješka-esej)
 • Hafiz, isto, 171-177 (bilješka-esej+prijevod)
 • Ivan Erceg, Turska osvajanja i organizacija proizvodnje u Dalmaciji i njihov odraz na privredni život Hrvatske, Zbornik Cetinske Krajine 4, Sinj 1989., 9-54 (transkripcija i prijevod osmanskih dokumenata str. 34-35).
 • Poetski svijet Yunusa Emrea, Hrvatski radio, Zagreb 1991., III program (jednosatna emisija)
 • Vukovar i Ilok u turskom razdoblju, Hrvatski radio, Zagreb, lipanj 1991., II program
 • Požega u razdoblju turske vlasti, Hrvatski radio, Zagreb 1995., III program
 • Aralica, Tomislav: Hladno oružje - jatagani u Hrvatskoj, Muzej seljackih buna, Gornja Stubica 1997 (Prijevod arabicnih natpisa u katalog izložbe str. 18-23).
 • Turkologischer Anzeiger/Turkology Annual 21/1995, Wien 1997. citiran pod br. 615,938,939,941,942,1252. TA 22-23 Wien 1998. citiran pod br. 2699. TA 22-23 Wien 1998. citiran pod br. 1406, 1407, 1464, 1466, 1467, b. 1465, Rez. 168. ISSN 0084-0076.
 • Ive Mažuran, Hrvati i Osmansko carstvo, Zagreb 1998., Vijenac, 23.4.1998.
 • Balkanske i orijentalne puške, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 2001. (transkripcija arabickih tekstova).
 • Natuknice za Islamsku enciklopediju (Istanbul, 1997. 5 str.): 1.Ðakovo 2.Foca 3.Hrvatska 4. Sisak 5. Slavonija
 • Natuknice za Hrvatski leksikon II 1997. ( 40 str.): 54 jedinice, pojmovi vezani uz osmansku vladavinu u hrvatskim zemljama
 • Natuknice za Hrvatsku Enciklopediju (10 str.): jedinica "Hrvati" (Rani Novi Vijek)
  TELEVIZIJSKA GOSTOVANJA I NASTUPI

 • 1999. intervju u povodu 300-godišnjice mira u Srijemskim Karlovcima.
 • 2000. i 2002. 2 intervjua za Obrazovni program HRT povodom objavljivanja knjige, 1 na temu povijesti Osmanskoga Carstva
  Manji prikazi

  Manji prilozi s podrucja islamske kulture (Mevlana Dželaludin Rumi, "15 dana", Zagreb 1976: Suniti, Opca enciklopedija JLZ 1979., napomene o transkripciji uz J-R Milot, Islam i muslimani, KS Zagreb 1982., Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture, ŠK Zagreb 1980, tri natuknice; prikazi Zbornika Zavoda za povijesne znanosti za vijesti JAZU/HAZU, predstavljanje "Enciklopedije mistika", Zagreb 1990. u knjižnici "Vladimir Nazor", predstavljanje izložbe perzijske kaligrafije, kolovoz 1998., knjižnica "Dubrava", promocije vlastitih knjiga, više korektura raznih zbornika i drugih publikacija HAZU itd.

Objavljeno: 16.12.2014.