dr. sc. Nikolić Jakus, Zrinka , redoviti profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS

Zrinka Nikolić rođena je 4. siječnja 1973. u Zagrebu. Godine 1980.-1987. pohađala je Osnovnu školu "Božidar Adžija" (danas "August Harambašić") u Zagrebu i 1987.-1991. Obrazovni centar za jezike također u Zagrebu. Godine 1991.-1996. studirala je jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 17. srpnja 1996. s radom "Urbana kultura u djelima Jurja Habdelića" (mentor: prof. dr. Neven Budak). Godine 1996.-1997. bila je na poslijediplomskom studiju na Department of Medieval Studies (Odsjek srednjovjekovnih studija), Central European University u Budimpešti, Mađarska, te 26. lipnja 1997. magistrirala s radom "The Family Structure of Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries" (Obiteljska struktura dalmatinskog protopatricijata u desetom i jedanaestom stoljeću). Godine 1997.-1999. pohađala poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 27. ožujka 1999. magistrirala s radom "Dalmatinsko gradsko plemstvo u desetom i jedanaestom stoljeću". Godine 1993., 1994. i 1997. sudjelovala je na Dubrovačkim medievističkim radionicama. Od 1. ožujka 1998. znanstvena je novakinja na projektu "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti" na Odsjeku za povijest Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1. listopada 2002. na projektu "Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku". U prvoj polovini 2002. boravila je na znanstvenom usavršavanju u SAD-u na University of Michigan i University of California Los Angeles (UCLA). Doktorirala je 25. svibnja 2004. na Department of Medieval Studies (Odsjek srednjovjekovnih studija) na Central European University u Budimpešti s radom "The Formation of Dalmatian Urban Nobility: Examples of Split, Trogir and Zadar" (Formiranje dalmatinskog urbanog plemstva: primjeri Splita, Trogira i Zadra). Od 2000. predaje Hrvatsku povijest srednjeg vijeka I. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2004. i na dislociranom studiju Odsjeka za povijest na Sveučilištu u Splitu. Od 2005/2006. predaje i predmet Historiografski praktikum. Od 2004. sudjeluje u poslijediplomskom studiju Odsjeka za povijest. Izabrana je 2005. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • "Dalmatinsko gradsko plemstvo u desetom i jedanaestom stoljeću", Zagreb: Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1999. (magistarski rad)
 • "The Family Structure of Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries", Budapest: Department of Medieval Studies, Central European University, 1997. (magistarski rad)
 • "The Formation of Dalmatian Urban Nobility: Examples of Split, Trogir and Zadar", Budimpešta: Central European University, Department of Medieval Studies, 2004. (doktorski rad)
  Knjige
 • Rođaci i bližnji: Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku, ur. Ivica Prlender, Zagreb: Matica hrvatska, 2003, str. 243
  Znanstveni radovi
 • Svakodnevni život bosanskih franjevaca pod osmanskom vlašću od XVI. do XVIII. stoljeća. (Primjeri iz ljetopisa franjevačkih samostana u Bosni.), Otium 2/3-4 (1994.), str. 63-69 (s Vijoletom Herman)
 • The Case of Cardinal Alojzije Stepinac and Its Treatment in the Past and Present Regimes (Slučaj kardinala Alojzija Stepinca i njegov tretman u prošlim i sadašnjim sustavima), ISHA Journal 2 (1995.), str. 44.-51.
 • Zaruke i brak u srednjovjekovnom Dubrovniku, Otium 4/1-2 (1996.), str. 77-84
 • Mlodosć w sredniowiecznym Dubrowniku, Proglas, Numer 8 - 1/1998, Kraków, str. 24-25 (sa Zrinkom Pešordom)
 • Rejection of Marriages in Late Medieval Dubrovnik (Odbijanje brakova u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku), Otium 7-8 (1999.-2000.), str. 87-93
 • Gradska kultura u djelima Jurja Habdelića, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 19 (2001.), str. 183-212
 • Der Einfluss der Familienstruktur auf die Machtstruktur: Beispiele aus Dalmatishen Städten des 11. und 12. Jahrhunderts" (Utjecaj obiteljskih struktura na strukture moći: primjer dalmatinskih gradova), East and Central Europe - L'Europe du Centre-Est 29/1-2 (2002.), str. 177-182
 • Sveti Gaudencije, osorski biskup (+ 1044)", Hrvatska revija 1 (2002.), str. 59-63 (s Marinom Miladinov)
 • Između vremenitih i vječnih dobara: žene u dalmatinskim gradovima u ranom srednjem vijeku, u zborniku: Žene u Hrvatskoj: Ženska i kulturna povijest, ur. Andrea Feldman, 33-56, Zagreb: Institut “Vlado Gotovac”, Ženska infoteka, 2004

 • “Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske elite u desetom i jedanaestom stoljeću“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 23 (2005), str. 1-24
  Članci u Hrvatskoj enciklopediji
 • Alan Ford, talijanski komični strip
 • Asterix, francuski komični strip
 • Atomium
 • Andreis, Petar
 • Andrija, hrvatski herceg i kralj
 • Andrija, sin Pape, muž opatice Cike
 • Andrija, zadarski prior
 • ašašin
 • Banićević, Jakov, st.
 • Berigoj, neretljanski vladar
 • Bernardi, Jerolim
 • Bertold VII., hrvatski ban i istarski markgrof
 • Boglić, Jakov
 • Boglić, pučka hvarska obitelj
 • Bučić, hvarska pučka obitelj
 • Calcina, zadarska plemićka obitelj
 • Capogrosso, splitska plemićka obitelj
 • Caraffa, don Ferdinand Johann Carl grof di Stigliano
 • Cetingradski sabor
 • Horvat od plemena Banča, Ivaniš
 • Horvat od plemena Banča, Ladislav
 • Horvat od plemena Banča, Pavao
 • Madije, zadarski prior i prokonzul
 • Madijevci, zadarska priorska obitelj
 • Matafari, zadarska plemićka obitelj
 • Menčetić, dubrovački plemićki rod
 • Nassi, zadarski plemićki rod
 • Nikola, prior i strateg
  Članci u Hrvatskom biografskom leksikonu
 • Horvat, Ivaniš
 • Horvat, Ladislav
 • Horvat, Pavao (s Josipom Lučićem)
 • Ikač, sin Hektorov
 • Jakov, neretljanski vladar ili župan Primorske županije
 • Jelena, hrvatska kraljica
 • Jelena Lijepa, hrvatska kraljica
  Projekti
 • Suradnik na projektu "Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe: A comparative Study in Social Structure" (Srednjoeuropsko plemstvo u srednjem i ranom novom vijeku: komparativna studija društvene strukture) Department of Medieval Studies, Central European University, Budimpešta, Mađarska (voditelj projekta: János M. Bak)
 • Suradnik na projektu "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti", Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (voditelj projekta: Nikša Stančić)
 • Suradnik na projektu "Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku", Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (voditelj projekta: Neven Budak)
  Znanstveni skupovi
 • Referat Marriage Arrangements in Late Medieval Dubrovnik (Sklapanje brakova u srednjovjekovnom Dubrovniku), International Medieval Congress (Graduate Conference) (Međunarodni medievistički kongres - studentska konferencija), Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (12.-14. 7. 1996.)
 • Referat Influence of the family structures on structures of power: Examples from 10-11th century Dalmatian towns (Utjecaj obiteljskih struktura na strukture moći: primjer dalmatinskih gradova) Mittelalterlicher niederer Adel in Ostelbien und Ostmitteleuropa (Srednjoeuropsko niže plemstvo u Istočnom Polablju i Istočno-srednjoj Europi), Rostock, Njemačka (12.-15. 6. 1997.)
 • Referat Relations Between Bishops and Dalmatian Protopatricians in the Tenth and the Eleventh Century (Odnosi među biskupima i dalmatinskim protopatricijatom u desetom i jedanaestom stoljeću), Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe (Srednjoeuropsko plemstvo u srednjem i ranom novom vijeku), 2nd workshop, Budimpešta, Mađarska (6.-8. 2. 1998.)
 • Referat Rejection of Marriages in Late Medieval Dubrovnik (Odbijanje brakova u srednjovjekovnom Dubrovniku), International Medieval Congress (Međunarodni medievistički kongres), Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (13.-16. 7. 1998.)
 • Referat The Madii: an Example of the Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries (Madiji: primjer dalmatinskog protopatricijata u desetom i jedanaestom stoljeću), Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe (Srednjoeuropsko plemstvo u srednjem i ranom novom vijeku), 3rd workshop, Budimpešta, Mađarska (6.-8. 11. 1998.)
 • Referat St. Gaudentius: Model of a Saint-Bishop in the Time of Church Reform in the 11th Century (Sveti Gaudencije: model svetog biskupa u vrijeme crkvene reforme u jedanaestom stoljeću), International Medieval Congress (Međunarodni medievistički kongres), Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (12-15. 7. 1999.)
 • Referat Dalmatinska gradska elita u ranom srednjem vijeku: obitelj i vlast, I. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, Hrvatska (8. - 11. 12. 1999.)
 • Referat Family Strategies in Quest for Power: Examples from Medieval Zadar (11th-13th Centuries) (Obiteljske strategije u borbi za moć: primjeri iz srednjovjekovnog Zadra od 11. do 13. stoljeća), International Medieval Congress (Međunarodni medievistički kongres), Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (9. - 12. 7. 2001.)
 • Referat Church Offices and Social Promotion of the Families of Urban Elite in the Communal Societies of Eastern Adriatic (Crkvene službe i društvena promocija obitelji gradskih elita u komunalnim društvima Istočnog Jadrana), 6th Annual International Congress (Šesti godišnji međunarodni kongres), Mediterranean Studies Association (Asocijacija za mediteranske studije), Central European University, Budimpešta, Mađarska (28. - 31. 5. 2003.), referat pročitan u odsutstvu
 • Referat Promjene u pravima nasljeđivanja žena u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku, II. kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europe – integracije u povijesti, Pula, Hrvatska (29. 9. – 3. 10. 2004.)
 • Referat Obitelji zadarskih nadbiskupa od 12. do 14. stoljeća, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve, Zadar, Hrvatska (16. 11. -18. 11. 2004.)
 • Referat Posredovanje milosrđa i pravde prije prava: primjeri nekih sudskih odluka u srednjovjekovnom Zadru, II. istarski povijesni biennale, Poreč, Hrvatska, (19. 5. - 21. 5. 2005.)
 • Referat An Old Man in Action: The Relations between Generations in 14th-Century Zadar (Starac u akciji: odnosi među generacijama u četrnaestoljetnom Zadru) International Medieval Congress (Međunarodni medievistički kongres), Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo (11. 7. – 14. 7. 2005.)
 • Referat Zaboravljeni project: “Acta sancti Gaudentii Philippa Riceputija”, “Hagiografija: historiografija, izvori i metode” I. hagiografski skup (u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva - Hagiotheca; i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Dubrovnik, Hrvatska (20. 10. – 23. 10. 2005.)
  Stipendije
 • Sveučilište u Zagrebu, jednogodišnja stipendija za dodiplomske studente (1994.)
 • Grad Zagreb, jednogodišnja stipendija za dodiplomske studente (1994.)
 • Soros Foundation, školarina za M. A. program u Medieval Studies, Central European University, Budimpešta, Mađarska (1996.-1997.)
 • Landesarchiv, Gradišće, Austrija, trotjedno istraživanje u Beču, Austrija (studeni 1997.)
 • Soros Foundation, školarina za Ph. D. program u Medieval Studies, Central European University, Budimpešta, Mađarska (1998.-2002. s prekidom 1999.-2000.)
 • Soros Foundation, stipendija za istraživanje na University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, SAD, mentor: Diane Owen Hughes (15. 1. 2002. - 15. 4. 2002)
 • Soros Foundation, stipendija za istraživanje na University of California Los Angeles (UCLA), Kalifornija, SAD, mentor: Bariša Krekić (15. 4. 2002. - 1. 7. 2002.)
 • Curriculum Resource Center, Central European University, Course Inovation Session na temu Political Use of the Middle Ages in Post-Communist Countries (30. 03. - 06. 04. 2005.)
  Članstva
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
 • Hrvatska udruga za proučavanje povijesti žena "Clio"
 • Hrvatsko hagiografsko društvo "Hagiotheca" (2004/2005. kao tajnica)
Objavljeno: 16.12.2014.