dr. sc. Blažević, Zrinka, redoviti profesor
dr. sc. Zrinka Blažević, docent
KRATKI ŽIVOTOPIS

  Zrinka Blaževic rodena je 25. ožujka 1972. godine u Zagrebu. Godine 1991. upisuje povijest i latinski jezik s rimskom književnošcu na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1996. godine. Iste godine upisuje poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad obranila je 2001. godine, a 2005. godine doktorirala je s temom "Ilirski ideologem tijekom 17. stoljeca: upotrebe, funkcije i znacenja".

  Od 1997. do 2001. godine zaposlena je kao mladi asistent na Hrvatskom institutu za povijest na projektu "Hrvatska latinisticka historiografija", a od 2001. godine radi kao asistent na projektu "Triplex Confinium: hrvatska višegranicja u euromediteranskom kontekstu" pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

O  d akademske godine 2000./2001. redovito sudjeluje u nastavi na katedri "Svjetska povijest ranog novog vijeka" na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

  Temeljno podrucje interesa Zrinke Blaževic je intelektualna historija, osobito istraživanje ranonovovjekovnih historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, teorija historije, kulturna historija, historijska antropologija i imagologija, rodna povijest, ekohistorija i povijest religije. Bavi se i prevodenjem latinske poezije i historiografske proze na hrvatski jezik te je do sada objavila nekoliko knjiga prijevoda.BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • "Croatia rediviva Pavla Rittera Vitezovica u suvremenom europskom kontekstu", Zagreb, 1996. (diplomski rad)
 • "Ideološka koncepcija u djelima postkarlovackog ciklusa Pavla Rittera Vitezovica (1652.-1713.)", Zagreb, 2001. (magistarski rad)
 • "Ilirski ideologem tijekom 17. stoljeca: upotrebe, funkcije i znacenja", Zagreb, 2005. (doktorska disertacija)
  knjige
 • Pavao Ritter Vitezovic, Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1997.
 • Vitezoviceva Hrvatska izmedu stvarnosti i utopije, Zagreb, 2002.
  znanstveni radovi
 • "Croatia rediviva Pavla Rittera Vitezovica", Senjski zbornik 22 / 1995, 225-236.
 • "Primjerak Vitezoviceva djela "Oživljena Hrvatska" iz ostavštine grofa L. F. Marsiglija", Senjski zbornik 26 /1999, 179-229.
 • "Croatia on the Triplex confinium: Two approaches", u: Drago Roksandic - Nataša Štefanec (ur.), Constructing Border Societies on the Triplex Confinium, Budapest, 2000, 221-239.
 • "Miserrima facies Croatiae: percepcija prirodne okoline tromede u djelu Plorantis Croatiae Saecula duo Pavla Rittera Vitezovica", u: Roksandic-Mimica- Štefanec-Gluncic-Bužancic (ur.), Triplex Confinium (1500-1800): Ekohistorija, Split, 2003, 201-213.
 • "Performing National Identity: The Case of Pavao Ritter Vitezovic (1652-1713)", u: National Identities, 5/ 3 (2003), 251-269.
 • "In Turcia mors cum vita commmixta est: Ambiguities and Ambivalences of Bartol Djurjdevic's "Ottoman" Discourse", Zbornik radova cetvrte medunarodne konferencije istraživackog projekta Triplex Confinium: "Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the "Other" in the Eastern Adriatic (15th-19th Centuries)" (u tisku)
 • "Discursive Construction of (Trans)National Identity: Early Modern Illyrism", Zbornik radova Medunarodne balkanološke konferencije "Balkan Cultural Identities" (u tisku)
 • "Ilirski ideologem u djelima Andrije Kacica Miošica", Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Andrija Kacic Miošic i kultura njegova doba" (u tisku)
 • "Plorantis Croatiae saecula duo: discursive adaptations and performative functions of the baroque stabat mater topos", Zbornik radova barokne konferencije "Passion und Leidenschaft in der frühen Neuzeit" (u tisku)
  Strucni radovi
 • Latinsko pjesništvo u Hrvata, dvojezicna antologija, ur. Vladimir Vratovic, Zagreb, 1997, 118-144; 148-157; 268, 270, 274.
 • Hrvatske muze na latinskom, ur. Vladimir Vratovic, Zagreb, 1998., 242-243; 246-248, 250-259, 309-310.
 • Ivan Polikarp Severitan, Monoregija, prev. Boris Nikšic i Zrinka Blaževic, ur. Tihomir Cipek, Zagreb, 1998, 269-281.
 • Statuta Valachorum. Prilozi za kriticko izdanje, ur. Drago Roksandic, Zagreb, 1999.
 • Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, ur. Mirko Valentic, Zagreb, 2001, 109-157.
 • Filip de Diversis, Dubrovacki govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta, ur. Zdenka Janekovic-Römer, Zagreb-Dubrovnik 2001, 53-83.
 • Nataša Štefanec, Heretik Njegova Velicanstva, Zagreb, 2001, 261-293.
 • "Iz pjesnickog opusa Bara Boškovica", u: "Znanstveni skup: Tristota godišnjica rodenja Bara Boškovica", Povijesni prilozi 22 /2003, 67-70.
 • Drago Roksandic, Etnos, konfesija, tolerancija, Zagreb, 2004, 22-23, 53, 76-77, 132-138.
  Prikazi i ocjene
 • "Catherine Anne Simpson: Pavao Ritter Vitezovic; Defining National Identity in the Baroque Age (doktorska disertacija, The School of Slavonic and East European Studies, The University of London 1991.)", Senjski zbornik 24 / 1997, 305-309.
 • "Damir Grubiša, Politicka misao talijanske renesanse, Zagreb 2001", Radovi 34-35-36/2001-2004, 315-316.
 • "Michael Stolleis, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1990.", Radovi 34-35-36/2001-2004, 305-306.
  Projekti
 • od 1996.-2001. suradnica na projektu "Hrvatska latinisticka historiografija" pri Hrvatskom institutu za povijest
 • od 1998. clanica Medunarodnog istraživackog projekta "Triplex confinium: hrvatska višegranicja u euromediteranskom kontekstu" (voditelj: prof. dr. Drago Roksandic) pri Zavodu za hrvatsku povijest
 • suradnica na projektu "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti" (voditelj: prof. dr. Nikša Stancic) pri Zavodu za hrvatsku povijest
 • suradnica na projektu "East looks West: East European Travel Writing on European Identities and Divisions, 1600-2000" (voditeljica: prof. dr. Wendy Bracewell) pri Školi za slavenske i jugoistocnoeuropske studije Sveucilišta u Londonu
 • suradnica na projektu "The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe" (voditelj: dr. Balasz Trencsenyi) pri Srednjoeuropskom sveucilištu u Budimpešti
 • suradnica na pripremi Hrvatske književne enciklopedije Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"
  Znanstveni skupovi i predavanja
 • Medunarodni znanstveni skup: "The Baroque Concept of History and National Historiography in Seventeenth Century Croatia and Hungary- Pavao Vitezovic Ritter", 21. sijecnja 1998, Budimpešta, Madarska. Organizator: Madarska akademija znanosti i umjetnosti. Priopcenje: "Croatia rediviva - A Vision of the State at the Beginning of the 18th Century."
 • Druga medunarodna konferencija istraživackog projekta Triplex Confinium: "Plan and Practice. How to Construct a Border society?", 9. - 12. prosinca 1998, Graz, Austrija. Organizator: Odsjek za povijest jugoistocne Europe Sveucilišta u Grazu. Priopcenje: "Croatia on the Triplex Confinium: Two approaches."
 • Medunarodni znanstveni skup: "Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice", 18. - 19. studenoga 1999, Zagreb, Hrvatska. Organizator: Hrvatski institut za povijest. Priopcenje: "Izmedu stvarnosti i utopije- Hrvatska iz perspektive Pavla Rittera Vitezovica (1652-1713)."
 • Treca medunarodna konferencija istraživackog projekta Triplex Confinium: "Eco- history of the Triplex Confinium (c. 1500-1800)", 3. - 7. 5. 2000, Zadar, Hrvatska. Organizator: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Priopcenje: "Miserrima facies Croatiae: Perception of the Natural Environment of the Triple Border in the Poem Plorantis Croatiae saecula duo by Pavao Ritter Vitezovic".
 • Medunarodna znanstvena konferencija: "Text/Images of History: Representations and Uses of the Past in Central and Southeast Europe", 1. - 5. srpnja 2001, Istambul, Turska. Organizator: Sveucilište "Sabanci". Priopcenje : "Performing National Identity."
 • Medunarodni znanstveni kolokvij: "Kraljevstvo Slavena" Mavra Orbinija- (re)produkcijski okviri i recepcijski horizonti u cetiristoljetnom trajanju", 5. studenoga 2001, Zagreb, Hrvatska. Organizator: Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Priopcenje: "Intertekstualni odnosi izmedu Orbinijeva Kraljevstva Slavena i latinskih historiografskih djela Pavla Rittera Vitezovica".
 • Medunarodna konferencija "Znanstveni skup posvecen 350-oj obljetnici rodenja Pavla Rittera Vitezovica", 7. - 8. studenoga 2002, Zagreb, Hrvatska. Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Priopcenje: "Diskurzivno konstruiranje Hrvatske u djelima postkarlovackog ciklusa Pavla Vitezovica."
 • Znanstveni kolokvij: "Komparativne metode u društvenim i humanistickim znanostima danas", 28. svibnja 2002, Zagreb, Hrvatska. Organizator: Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Priopcenje: "Centar za komparativnohistorijske studije - forum za interdisciplinarnu suradnju."
 • Medunarodni barokni kongres: "Passion und Leidenschaft in der frühen Neuzeit", 2. - 5. travnja 2003., Wolfenbüttel, Njemacka. Organizator: Herzog August Bibliothek. Priopcenje: "Plorantis Croatiae saecula duo: discursive adaptations and performative functions of the baroque stabat mater topos".
 • Četvrta medunarodna konferencija istraživackog projekta Triplex Confinium: "Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the "Other" in the Eastern Adriatic (15th-19th Centuries)", 25. - 27. ožujka 2004, Padova, Italija. Organizator: Odsjek za povijest Sveucilišta u Padovi. Priopcenje: "In Turcia mors cum vita commmixta est: Ambiguities and Ambivalences of Bartol Djurjdevic's "Ottoman" Discourse."
 • Second Balkan Conference: "Balkan Cultural Identities", 14. - 16. listopada 2004, Constanta, Rumunjska. Organizator: Odsjek za anglistiku Sveucilišta "Ovidius". Priopcenje: "Discursive Construction of (Trans)National Identity: Early Modern Illyrism"
 • Znanstveni skup "Fra Andrija Kacic Miošic i kultura njegova doba", 3. - 7. studenoga 2004, Zagreb, Hrvatska. Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Priopcenje: "Ilirski ideologem u djelima Andrije Kacica Miošica".
  Nastavna djelatnost
 • nastava iz predmeta "Svjetska povijest ranoga novog vijeka" na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu
 • nastava iz predmeta "Svjetska povijest ranoga novog vijeka" na studiju povijesti Odjela za humanisticke znanosti Sveucilišta u Splitu
 • nastava na poslijediplomskog studiju književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  Ostala djelatnost
 • tajnica Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije pri Zavodu za hrvatsku povijest
 • clanica Društva hrvatskih književnih prevodilaca
 • clanica Udruge za istraživanje povijesti žena "Klio"
 • clanica Hrvatskog hagiografskog društva "Hagiotheca"
  Znanstveno usavršavanje (stipendije)
 • "Croatian Teacher/Fellowship" dodijeljena od strane School of Slavic and Southeast European Studies, University College London za polugodišnje sudjelovanje u nastavi i istraživanje u sklopu iste institucije. Veljaca-lipanj 2003.
Objavljeno: 16.12.2014.