dr. sc. Roksandić, Drago , professor emeritus

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođen je 12. siječnja 1948. u Petrinji. Osnovno školovanje stjecao u Sisku, Čapljini i Mostaru, a od 6. razreda kontinuirano se obrazovao u Zagrebu. To uključuje i srednjoškolsku naobrazbu, stečenu najvećim dijelom na 5. zagrebačkoj gimnaziji. Studij filozofije i sociologije započeo je 1966/67. akademske godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iako studij nije prekidao, nije ga završio zbog radnih obveza u Beogradu od 1969. godine. Akademske godine 1971/72. upisao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i redovito ga završio 1975. godine s odličnim prosjekom ocjena.

Sljedeće akademske godine, 1976/77., upisao je poslijediplomski studij povijesti na istom fakultetu, a 1978. godine izabran je za asistenta-pripravnika na Katedri za povijest naroda Jugoslavije u novom vijeku, također na tom fakultetu. Budući da je njegov magisterij trebao biti iz problematike povijesti Senja i Primorske krajine krajem 17. i početkom 18. stoljeća, tijekom 1978/79. školske godine proveo je pet mjeseci na studijskom boravku u Beču. Na Filozofskom je fakultetu u Beogradu magistrirao 1980. godine radom Bune u Senju i Primorskoj krajini 1719.-1722. godine, a potom je izabran za asistenta na navedenoj katedri. Rad je istovremeno bio prihvaćen za tiskanje u Radovima Instituta za hrvatsku povijest u Zagrebu te objelodanjen u cijelosti. Godine 1980. postao je stalni vanjski suradnik Instituta za hrvatsku povijest.

Budući da je doktorsku disertaciju trebao raditi iz problematike povijesti Hrvatske Vojne krajine pod francuskom vlašću, natjecao se za jednogodišnju francusku stipendiju, koju je i realizirao 1980/81. akademske godine. Disertaciju Vojna Hrvatska - La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809.-1813.) završio je 1986. godine, ali je zbog načelnih razloga prekinuo proceduru njezine obrane na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prijavio ju je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje ju je i obranio 1988. godine. Iste je godine stekao zvanje znanstvenog suradnika na istom fakultetu. Disertacija je bila integralno objavljena u dva sveska u nakladi Školske knjige i Stvarnosti 1988. godine.

Godine 1989. bio je isključen iz nastave na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a radni odnos je prekinuo 1990. godine. U međuvremenu je boravio kao gost-predavač na Sveučilištu Yale (SAD) te na Filozofskom fakultetu u Zadru. Poslije odlaska iz Beograda natjecao se za mjesto docenta na Katedri za svjetsku povijest novog vijeka (razdoblje 1492.-1870.) Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i izabran koncem 1990. godine.

Na njegovu inicijativu 1994., odnosno 1995. godine utemeljene su Hrvatsko-francuska povijesna radionica te Hrvatsko-njemačka povijesna radionica, koje kao izborni kolegiji i istraživački projekti djeluju i danas. Godine 1995. konstituirao je i Diplomsku radionicu.

Od 1. listopada 2000. godine pročelnik je Odsjeka za povijest i predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest.

Svih je ovih godina član Uredništva Biblioteke "Clio Croatica" u "Školskoj knjizi", a početkom 1990. godine, u suradnji s profesorom Igorom Karamanom pokrenuo je biblioteku "Povijest i historija" u "Naprijedu" (sada, "Nakladi Ljevak"), koja i danas djeluje. Godine 1994., u suradnji s "Nakladom Barbat", pokrenuo je biblioteku "Homines, tempora, loci", koja isto tako i sada djeluje. U "Nakladi Barbat" jedan je od inicijatora i suradnika na projektu višesveščane hrvatske povijesti novog vijeka, tj. od 16. stoljeća do danas.

Svih proteklih godina sudjeluje u radu projekta "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti", koji vodi prof. dr. sc. Nikša Stančić. Od 1997. godine utemeljivač je i jedan od dvojice voditelja međunarodnoga istraživačkog projekta "Triplex Confinium", koji je nastao sveučilišnom suradnjom iz Zagreba, Budimpešte i Beča. Zagrebački istraživački tim redovito održava stručne rasprave, a održane su i tri međunarodne konferencije (Budimpešta 1997., Beč 1998. i Zadar 2000.).

U svibnju 2001. u sastavu Zavoda za hrvatsku povijest na njegovu je inicijativu utemeljen Centar za komparativnohistorijske studije.

Od srpnja 1991. do lipnja 1992. godine bio je istraživač-gost u Institut für die Wissenschaften vom Menschen u Beču. Tamo je boravio više puta i kasnije do 1999. godine kao istraživač-gost na pola godine, mjesec dana i na kratkim boravcima. U četverogodišnjem razdoblju bio je i dopisni član tog instituta kao jedan od utemeljitelja i voditelja dugoročnog istraživačkog projekta "Re-Thinking the Post-War History of Europe".

Kao gost-predavač počeo je surađivati sa Srednjoeuropskim sveučilištem u Budimpešti, a od 1995. godine na istom je sveučilištu dobio status "recurrent associate visiting professor" na History Department i ta suradnja traje do danas. Svih ovih godina, poslije 1995., radno je sudjelovao u radu velikog broja skupova u Europi, SAD i Aziji.

Aktivno vlada engleskim, francuskim i njemačkim jezikom, a pasivno talijanskim, ruskim i latinskim.

BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • Vojna Hrvatska - La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809.-1813.), Zagreb 1988. (doktorska disertacija)
 • Bune u Senju i Primorskoj krajini 1719.-1722. godine, Beograd 1980. (magistarski rad)
  Knjige
 • Vojna Hrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813). Vol I-II. Školska knjiga & Stvarnost. Zagreb, 1988, 1-360; 1-282 str.
 • Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana. Biblioteka Vjesnik vremena - Vjesnik. Zagreb, 1991, 160 str.
 • Srpska i hrvatska povijest i 'nova historija". Stvarnost - Biblioteka Memoria. Zagreb, 1991, str. 316 str.
 • Srpska i hrvatska povijest i 'nova historija.' Sairyushi. Tokyo, 1999, 286 str. (japanski prijevod)
 • Protiv rata. Prilozi povijesti iluzija. SKD "Prosvjeta", Zagreb, 1996, 164 str.
  Uredništva knjiga
 • Glina. Glinski kraj kroz stoljeća (1284-1944-1984), Skupština općine Glina - Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske - Zavod za hrvatsku povijest. Glina, 1988, 624 str. (s Mirom Kolar-Dimitrijević)
 • Lujo Matutinović i njegovo doba, Gordogan XVI No. 39-40. Zagreb, 1995. 202 str. (s Gabrijelom Vidan)
 • Ognjeslav Utješenović Ostrožinski (&) Karl Marx (au.). Kućne zadruge (&) Vojna krajina. Utješenović, Školska knjiga & Stvarnost. Zagreb, 1988, 280.
 • Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti, Zavod za hrvatsku povijest & USIS Zagreb. Zagreb, 1998, 236 str. (s Majom Brkljačić)
 • Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997), Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1998, 160 str.
 • Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića, Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 222 str. (s Natašom Štefanec)
 • Statuta Valachorum. Prilozi za kritičko izdanje, Zrinka Blažević (prijepis izvora i prijevod s latinskog), SKD "Prosvjeta". Zagreb, 1999, 72 str., 7-8. (s Čedomirom Višnjićem)
 • Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Graz, December 9-12, 1998), CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, 288 str. (s Natašom Štefanec)
  Urednik časopisnih blokova
 • Rasprava o prelazu iz feudalizma u kapitalizam, Marksizam u svetu 2, 1979, V-XIX + 1-188; Drago Roksandić (au.): Rasprava o prijelazu iz feudalizma u kapitalizam; Bilješke uz izbor priloga (V-XIX);
 • Historiografija i Vojna krajina (Drago Roksandić (ur.), Naše teme, 26/1982, 11, 1886-1926.
 • Pitanja marksističke historiografije, Marksizam u svetu 12, 1983, I-XII + 1-221; Drago Roksandić (au.): Marksizam i suvremena historiografija, V-XI.
 • Marksističko shvatanje istorije, Marksizam u svetu 1, 1984, 1-261; Drago Roksandić (au.): O ovom izboru (5-10.)
 • Južnoslavenski narodi u prijelazu iz feudalnog u građansko društvo, Naše teme 4-5, 1984, 653-712; 11, 1984, 2397-2424; 12, 1986, 2033-2062; D. Roksandić (au.), Uvodne napomene, Naše teme 4-5, 1984, 653-654.
 • Balkanska društva na početku veka. Uzroci i posledice balkanskih ratova, Marksistička misao 4, 1985, 119-177; D. Roksandić, (Napomena) (119);
 • Anketa: Velikosrpski hegemonizam i drugi nacionalizmi u protivurečnostima jugoslovenskog društva od 1918. do 1941. godine (Drago Roksandić, Ðorđe Stanković, Zorica Stipetić /au./), Naše teme 29/1985, 7-9, 877-885.
 • Nedelja marksističkih rasprava 1985: Istoriografija, marksizam, obrazovanje (Milenko Marković, Vukašin Stambolić, Drago Roksandić /Uređivački odbor/, Beograd: Izdavački centar Komunist, 1986, I-VI + 1-298
 • Mediteran (D. Roksandić i Petar Strpić, izbor tekstova) u: Naše teme 33/1989, br. 5, 979-1095;
 • Počeci moderne Hrvatske (D. Roksandić, ur.) u: Naše teme, 33/1989, br. 7-8, 1864-1954;
 • Modeli razvoja i teorije modernizacije u Istočnoj Evropi izme|u dva svjetska rata (D. Roksandić, izbor tekstova i urednik) u: Naše teme, 33/1989, 10, 2465-2581;
 • Okrugli stol "Naših tema" Tradicionalne zajednice i nastanak modernog društva. Povodom knjige Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog "Kućne zadruge - Vojna krajina" i Karla Marxa "Utješenović" (Zagreb, 30. rujna 1988.) (Vidjeti: Naše teme, 33/1989, br. 10, 2635-2695);
  Znanstveni radovi u zbornicima
 • Rasprave o ukidanju krajiškog uređenja u Vojnoj Hrvatskoj (1809-1811). u Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave. Sveučilišna naklada Liber - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1984, 319-330.
 • Iz ranije prošlosti kotara Donji Lapac, Kotar Donji Lapac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. Historijski arhiv u Karlovcu. Karlovac, 1985, 1005-1039.
 • Između imaginacije i realnosti. Prva banska regimenta u prvoj polovini 19. stoljeća. u Roksandić, Drago - Kolar-Dimitrijević, Mira (ur.). Glina. Glinski kraj kroz stoljeća. Skupština općine Glina - Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske - Zavod za hrvatsku povijest. Glina, 1988, 45-57.
 • "Glas Slovenaca, Hrvata i Srba" o stvaranju jugoslavenske države 1918. godine. u Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine. Naučna knjiga. Beograd, 1989, 465-471.
 • Hrvatske zemlje, francuska revolucija i Napoléonski ratovi / Les pays croates, la révolution française et les guerre de Napoléon I. u Hrvatske zemlje i francuska revolucija. Katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske. Zagreb, 1989, 13-30.
 • L'image de la Révolution française parmi les Serbes et les Croates. (1789-1799). u L'image de la France révolutionnaire dans les pays et les peuples de l'Europe Centrale et du Sud-Est. Castellan, Georges (ur.). Publications Langues'O. Paris, 1989, 91-102.
 • Roksandić, Drago - Obradović, Ivan. O popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine. u Čubrilović, Vasa (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do Karlovačkog mira 1699. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24. i 25. aprila 1986. Srpska akademija znanosti i umjetnosti. Beograd, 1989, 125-146.
 • Tradicija vojnokrajiškog prava i Ostrožinski pravilnik. u Zatezalo, Ðuro (ur.). Ostrožinski pravilnik 14. XII. 1941. Materijali s naučnog skupa u Vrginmostu, 15. decembra 1989. Historijski arhiv u Karlovcu Karlovac, 1990, 109-116.
 • Serben, Kroaten und Mitteleuropa. in Gerd Bacher - Karl Schwarzenberg - Josef Taus (ur.), Standort Österreich. Über Kultur, Wirtschaft und Politik im Wandel. Styria. Graz, 1990.
 • ZAVNOH 1943. u dokumentima CK KPJ i CK KPH. u Zatezalo, Ðuro (ur.). ZAVNOH 1943-1944. Materijali s naučnog skupa održanog u Otočcu 2. i 3. oktobra 1989. Historijski arhiv u Karlovcu - Institut za suvremenu povijest u Zagrebu. Zagreb, 1990, - 280-291.
 • Kordunska "Slunjska ploča" - prostor na granicama, migracije bez kraja. u Milan Mesić et all ur.). Vanjske migracije i društveni razvitak. Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1991, 62-77.
 • Srbi u Hrvatskoj. Pitanja o pola stoljeća povijesti. u Mladen Lazić (ur.). Položaj naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj. Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu- Zagreb, 1991, 11-20.
 • Chancen mit zahllosen Variablen. Die Möglichkeiten einer kroatisch-serbischen Verständigung in Kroatien. u Johann Gaisbacher, Karl Kaser, Christian Pomitzer, Barbara Sax & Johann Schögler (Hrsg.). Krieg in Europa. Analysen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Linz - Frankfurt am Main: Sandkorn - DIPA-Verlag & Sonderreihe der "Ost-West-gegeninformationen" I. Graz, 1992, 196-204.
 • Croatie. L'espoir. u Michel Korinman, (ur.). L'Allemagne vue d'ailleurs. Éditions Balland. Paris, 1992, 227-239.
 • Nationale Konflikte in Titos Jugoslawien - ein Tabu? u Peter Bettelheim - Robert Streibel (Herausgeber), Tabu und Geschichte. Zur Kultur des kollektiven Erinnerns. Picus Verlag. Wien, 1994, 100-128.
 • O opstojnosti novih europskih zemalja. u Nada Ðukić Švob (ur.). Međunarodni položaj novih europskih zemalja. IRMO. Zagreb,1994, 3-17.
 • Pravoslavna crkvena općina na području Gradeca između Patenta o toleranciji 1781. i revolucije 1848/9. godine. u Zagrebački Gradec 1242-1850. Grad Zagreb. Zagreb, 1994, 277-292.
 • 1848 - Revolution oder Rebellion in Ungarn. u Karlheinz Mack (ur.). Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989. Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, Band XXIII, Wien & München: Verlag für Geschichte und Politik Wien & R. Oldenburg Verlag München, 1995, 70-82.
 • Austroslavistische Tendenzen bei den Serben. u Andreas Moritsch (ur.). Der Austroslavismus - ein verfrühtes Konzept zur politischen Neugestaltung Mitteleuropas. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995.
 • L'historiographie croate apres 1989. u Antoine Mares (ur.). Histoire et pouvoir en Europe mediane. Paris: L'Harmattan, 1996, 273-281.
 • Ethnic Conflicts in Croatia? u Andreas Klinke, Ortwin Renn, Jean-Paul Lehners (ur.). Ethnic Conflicts and Civil Society. Proposals for a New Era in Eastern Europe. Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney: Ashgate, 1997, 115-126.
 • Erinnern oder Vergessen? u Irina Slosar (ur.). Verschwiegenes Serbien. Stimmen für die Zukunft? Klagenfurt-Salzburg: WieserVerlag, 1997, 265-278.
 • Minorities, Religions: Serbs u Vjeran Katunarić (ur.). Multicultural Reality and Perspectives in Croatia. Zagreb: Interkultura, 1997, 81-95.
 • Vidjeti, također: Srbi u Hrvatskoj. Skica za sintezu povijesnog iskustva. /Serbs in Croatia. Sketch for a Synthesis of Historical Experience/ Prosvjeta III(XXVIII)/1996, 19/20(629/630), 16-19.
 • Ideologien, Mentalitäten und Mythen in den Werken Miroslav Krležas u Valeria Heuberger - Arnold Suppan - Elisabeth Vyslonzil (ur.). Das Bild vom Anderen. Idenitäten, Mentalitäten, Mythen, und Stereotypen in multiethnischen europäischen Regionen. (Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien: Peter Lang, 1998, 197-207.
 • J. W. Valvasor and J. Rabatta on the Croatian Military Border in 1689 and 1719. Stereotypes and Mentality in the Triple Frontier Comparative Perspective (Sanja Lazanin & Drago Roksandić, koautori) u Drago Roksandić (ed). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Budapest: Institute on Southeastern Europe, Central European University, 1998, 89-110.
 • The Triplex Confinium. International Research Project: Objectives, Approaches and Methods. u Drago Roksandić (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1998, 7-25.
 • Triplex Confinium. u Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta". Vol. 3. Zagreb, 1998, 157-174.
 • Triplex Confinium. Međunarodni istraživački projekt: ciljevi, pristupi, metodi. u Prilozi. Vol. 30. Sarajevo, 2001, 43-61.
 • Hrvatsko i ugarsko reformsko plemstvo Osamnaestog stoljeća: povijesne usporedbe. /Croatian and Hungarian Nobility in the Eighteenth Century: Historical Comparisons/. u Nikola Škrlec Lomnički (1729.-1799.). Sv. 2. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1999, 3-22.
 • Stojan Janković in the Morean War, or on Uskoks, Slaves and Subjects (expanded version). u Drago Roksandić & Nataša Štefanec. Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, 239-288.
 • Vidjeti, također: Stojan Janković u Morejskom ratu ili o uskocima, robovima i podanicima. u "Ljetopis" SKD Prosvjeta. Vol. 5. Zagreb, 2000, 125-188. Stojan Janković nella guerra di Morea ovvero degli Uscocchi, degli schiavi e die sudditi, u Atti. Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, 315-390.
  Znanstveni radovi u časopisima
 • Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722). u Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 15. Zagreb, 1982, 33-106. /Integralan tekst magistarskog rada /
 • Globalna istorija i istorijska svest. O otvorenim pitanjima razvoja jugoslavenske historiografije. u Savremenost i istorijska svest. Marksistička misao. Vol. 4, 1983, 45-58. NB: A. Mitrović, T. Kuljić, Ðorđe Stanković, B. Petranović (drugi pisci).
 • Vojna krajina i "nova historija". Naše teme, 1982. Br. 11. 1917-1926.
 • Srbima u hrvatskim zemljama u Mrkaljevo doba. u Književnost. Vol. 4-5. 1984, 520-534.
 • Povijesno mišljenje između antropologije i socijalne historije. u Naše teme. Vol. 29/1985, 4-6., 385-390.
 • Jugoslavenstvo prije stvaranja Jugoslavije u Nedelja marksističkih rasprava 1985: Istoriografija, marksizam, obrazovanje (Milenko Marković, Vukašin Stambolić, Drago Roksandić /Ure|ivački odbor/), Beograd: Izdavački centar Komunist, 1986, 153-159.
 • Vidjeti i slovenski prijevod: Jugoslovanstvo pred nastankom Jugoslavije, Borec 10-11, 1985, 546-549.
 • /Prilog/ u znanstvenoj raspravi Savremenost i istorijska svest, Marksistička misao 2, 1985, 78-86.
 • Francusko imperijalno ilirstvo u Ilirskim pokrajinama (1809-1813). u Jugoslovenski istorijski časopis. Vol. 3. 1987, 17-37.
 • Temeljite uprave za Karlovacsku, Varasdinsku, Banovsku, Slavonsku, i Banatsku Vojne Granice" iz 1807. godine. u Radovi Instituta za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vol. 20. Zagreb,1987, 195-214.
 • Vuk Karadžić, ilirci i proces srpske nacionalne integracije u hrvatskim zemljama. u Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Vol. 17/4. Beograd, 1988, 119-128.; Vidjeti, također: Vjesnik, 22.-23. XI. 1987.
 • /Diskusija/ u Srbija 1916. godine. Zbornik radova, 5. Istorijski institut. Beograd, 1987, 374-375.
 • Agrarne ideologije i teorije modernizacije u Jugoslaviji od 1918. do 1929. u Naše teme. Vol. 33/1989, br. 5. 1135-1149.
 • Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije. u Teorija etnosa: naši dometi. 8. hrvatsko-slovenske etnološke paralele /Kumrovec, 16.-17. veljače 1989/. Migracijske teme. Vol. 5. Zagreb,1989, 2-3, 131-143.
 • Rado Vučinić, izaslanik srpskih ustanika na dvoru Napoléona I. u Naučni skup "Jugoslovensko-francuski odnosi. Povodom 150 godina od otvaranja prvog francuskog konzulata u Srbiji". Zbornik radova Istrojskog instituta. Vol. 10. Istorijski institut. Beograd, 1990, 56-66. Résumé (64-66).
 • Myths of Historical Conflict in Yugoslavia. u Labour Focus on Eastern Europe. A review of European Affairs. Vol 41. No.1. in 1992.
 • O "herojima" i postanku Sjedinjenih Američkih Država. u Thomas Jefferson i američka demokracija. Politička misao. Vol. XXXI. No. 2., 1994, 63-69.
 • O Bogišiću danas (On Bogišić Today). u Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.). Dubrovnik. No. 6., 1995, 153-158.
 • Pavao Ritter Vitezović u srpskoj kulturi. u Prosvjeta. Narodni srpski kalendar za godinu 1995. SKD "Prosvjeta". Zagreb, 1995, 73-77.
 • Völkerkerker, Vielvölkerstaat, neue Nationalstaaten. Illusionen und Realitäten der kleinen Völker Mitteleuropas. u Helmut Steiner (ur.). Mitteleuropa II. Was - Zeitschrift für Kultur und Politik. Nr. 79. Mürzzuschlag: Kunsthaus Mürzzuschlag, Februar 1995, 31-42.; Daniela Strigl, Ferenc Glatz, Eduard Goldstücker, Péter Hanák, Helmut Konrad, Drago Roksandić (autori).
 • Shifting References: Celebrations of Uprisings in Croatia, 1941-1991 u Resistance and Collaboration in Europe, 1939-1945: Experience, Memory, Myth, and Appropriation. East European Politics and Societies, 9/Spring 1995, No. 2, 256-271.
 • Lujo Matutinović (1765-1844): istraživački izazovi životopisa jednoga napoznatoga maršala /Louis Mattutinovich (1765-1844): Research Challenges of a Biography of an Unknown maréchal-de-camp/. u Gordogan, XVI/1995, br. 39-40, 16-42.
 • Vidjeti, također: Istraživački izazovi životopisa jednoga nepoznatog maršala (Lujo Matutinović (1765.-1844.). u Narodna umjetnost, 33/1996, 2, 211-238. Lujo Matutinović (1765-1844). Le sfide di una ricerca sulla biografia di un ignoto maresciallo. u Atti. Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, Vol. XXIX/1999, 373-421.
 • Religious Tolerance and Division in the Krajina: The Croatian Serbs of the Habsburg Military Border. u Christianity and Islam in Southeastern Europe. East European Studies. Occasional Paper. Nr 47. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington D.C., 1997, 49-82.
 • Vidjeti, također: Vjerske podjele i (ne)snošljivosti u Vojnoj krajini. u Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta". Sv. 2. SKD "Prosvjeta", Zagreb, 1997, 62-101.
 • Croatia. u A Guide to East-Central European Archives. Austrian History Yearbook. Ingrao, Charles (ur.). Vol. XXIX/1998, part 2, 11-22.
 • Das menschliche Antlitz der Kriegsopfer. Politische Justiz und Zivilgesellschaft. u Kuretsidis, Cludia - Garscha, Winfried R. (ur.). Keine "Abrechnung". NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945. Wien, 1998, (?).
 • Ban Josip Jelačić (1801-1859). Mitovi u trajanjima i promjenama. Banus Josip Jelačić (1801-1859): Mythen in Veränderungen und Fortbestehen. u Zbornik Mirjane Gross. Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 105-115.
 • Vidjeti, također: Ban Josip Jelačić (1801-1859). Mitovi u trajanjima i promjenama. in Prosvjeta. God. 6. Br. 36. Zagreb, 1999, 26-30.
 • Historiografija o hrvatskom ranom novom vijeku u europskom kontekstu. u Historijski zbornik. Vol. LII, Zagreb, 1999, 171-177.
 • Bogom izabrani narod - I. u Prosvjeta. God. 7. Br. 37/38. Zagreb, 2000, 30-43.
 • Bogom izabrani narod - II. u Prosvjeta. God. 7. Br. 39/40. Zagreb, 2000, 16-24.
 • Dinara kao ekohistorijski problem. Ranonovovjekovni kartografski aspekti. u Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 32-33. Zagreb, 1999-2000, 333-343.
 • Vidi, također: Dinara kao ekohistorijski problem. Ranonovovjekovni kartografski aspekti. u Prosvjeta. God. 7. Br. 41/42. Zagreb, 2000, 34-41.
 • Shifting Boundaries, Clientelism and Balkan Identities. u Mediterranean Historical Review, Vol. 16. No. 1. June 2001, 43-48.
  Objavljeni povijesni izvori s komentarima i bilješkama
 • Tri izvora iz francuskih arhiva s početka XIX stoljeća, Mešovita građa (Miscellanea) Istorijskog instituta Beograd. Vol. 11, 1983, 135-158.
 • Jedan krajiški popis iz Vojne Hrvatske (La Croatie militaire), Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje. Vol. 20/1983, br. 1, 255-262.
 • Utješenovićev spis "O patrijarhalnom životu naroda jugoslavjanskog". Historijski zbornik, 40/1987, 1, 239-245.
 • "Telegraf službenički" Šime Starčevića iz 1811. godine, Povijesni muzej Hrvatske. Zagreb, 1989.
 • "Iliričko" izdanje lista Le télégraphe officiel, službenog glasila Ilirskih Pokrajina. Tiskano u povodu izložbe "Hrvatske zemlje i francuska revolucija". U prilogu je i tekst Josipa Bratulića Jezik i grafija Šime Starčevića u "Telegrafu službeničkom".
 • Engelshofenov Regulament iz 1747. godine. Prilog za povijest Slavonske krajine u XVIII stoljeću, Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje. Vol. 20. Br. 1. 1983, 235-253.
 • Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća. Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zbornik radova. JAZU. Zavod za znanstveni rad Osijek. Osijek, 1991, 196-216, 388-390.
 • Milan Radeka. Nekoliko priloga o Savi Mrkalju, Zbornik Matice srpske za istoriju 31, 1985, 65-78.
 • Vjernici i sveštenstvo Plaščanske eparhije u 1810. godini, Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Vol. 1. JAZU. Zagreb, 1988, 119-136.
 • Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (I). Plaščani u revoluciji 1848. godine. NB: Zahtevanje naroda cete Plaščanske Ogulinske kraine (Plaški, 22.5.1848.) & Narodu hervatskome i serbskome u trojednoj kraljevini Dalmacie, Hervatske i Slavonie ljubezni pozdrav. (...) Jelačić, Ban. Prosvjeta, II (XXVII), 13/14(623/624), Rujan 1995, 14-18.
 • Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (II). Habsburgovci, merkantilistički interesi i Karlovačka mitropolija. NB: Povlastice Karla Šestog Riječkoj pravoslavnoj općini 1717. godine. Prosvjeta, II(XXVII), 15/16(625/626), Prosinac 1995., 12-13.
 • Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (III). "Dobro uredjeno opstestvo". O temeljnim ljudskim pravima na Temišvarskom saboru 1790. NB: Temišvarski sabor Leopoldu II (1790). Prosvjeta, III(XXVIII), 17/18(627/628), Travanj 1996., 20-23.
 • Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (IV). Pravna svijest i pravna kultura Dositeja Obradovića (Gerhard Neweklowsky, "Dositej Obradović, "Leben und Abendteuer". Erster Teil, Leipzig 1783. Konkordanzen. Wortlisten", Wien 1985.). Prosvjeta, IV(XIX), 23/24(633/634), Siječanj 1997., 28-29.
 • Neobjavljeno pismo Gojka Nikoliša. Iz logora u Francuskoj "Seljačkom kolu" u Sjeničaku iz 1939. godine. in Prosvjeta. Narodni srpski kalendar za godinu 1995. SKD Prosvjeta. Zagreb, 1995. 139-147.
 • Simo Rajić & Drago Roksandić (koautori). Dokument 6: Amandmani na Nacrt Ustava Republike Hrvatske. Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta, Zagreb, 1998, 139-142. Dokument 8: Društvo hrvatsko-srpskog prijateljstva. (kolektivno) Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta. Zagreb, 1998, 146-147. Dokument 12: Inicijativni odbor za osnivanje Srpskog narodnog sabora. (kolektivno). Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta. Zagreb, 1998, 162-163.
 • Priručnik o vojnim krajinama u Dalmaciji iz 1783. "Ljetopis" SKD Prosvjeta. Vol. 4. Zagreb, 1999, 11-41. + 1 karta.
  Izložbe i katalozi
 • Suradnik na projektu Rat u predsoblju Europe. Katalog izložbe stranih knjiga Europski pokret Hrvatska i Nacionalna i sveučilišna biblioteka. Zagreb,1995.
 • Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium. Kartographische Quellen zur Geschihcte des Triplex Confinium. Hrvatski državni arhiv & Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 13, 49, 87-88.
  Uvodi i predgovori
 • Roksandić, Drago (ur.). Utješenović Ostrožinski, Ognjeslav - Karl Marx. Kućne zadruge (&) Vojna krajina. Utješenović. Školska knjiga & Stvarnost. Zagreb, 1988, str. 280 (5-15).
 • Umjesto pogovora, Vilar, Pierre. Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Nolit. Beograd, 1990, 435-447.
 • Aktualni Taylor, Taylor, A.J.P. Habsburška Monarhija 1809-1918. Znanje. Zagreb, 1990, 339-349.
 • Uvod. Povjesničar u pristupu vlastitom djelu. Predgovor izboru radova Igora Karamana, Karaman, Igor. Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.). Naprijed. Zagreb, 2000, 5-12.
 • Predgovor i recenzija, Artuković, Mato. Ideologija hrvatsko-srpskih sporova. (Srbobran 1884-1902). Naprijed. Zagreb, 1991, VII-XV.
 • Čemu Artefakti & Sažetak, Summary, Riassunto, Zusammenfassung, Roksandić, Drago - Strčić, Petar (reviewers). Artefakti, I. No. 1. SKD "Prosvjeta" Pododbor Rijeka. Rijeka, 1994, 7-9. & 57-64.
 • Predgovor. Lujo Matutinović i njegovo doba (co-author), Vidan, Gabrijela - Roksandić, Dago (ur.). Lujo Matutinović i njegovo doba, /Louis Mattutinovich and His Time/. Gordogan. Vol. XVI. No.2. Zagreb,1995, 3-4.
 • Uvod. Prepoznavanje poznatog. Zu prvu povijest Madjarske na hrvatskom jeziku, Hanak, Peter (ur.). Povijest Mađarske. Barbat. Zagreb, 1995, 9-18.
 • Uvod. Metodički problemi sinteze povijesti Italije. (Kritički uvod u Procaccijev pristup povijesti Talijana). Grubiša, Damir & Roksandić, Drago (koautori), Giuliano Procacci. Povijest Talijana. /History of Italy/. Barbat. Zagreb, 1996, VII-XXIX.
 • Uvod. Mistifikacije i realnosti američke povijesti. Kritički uvod u "Povijest SAD. Grubiša, Damir & Roksandić, Drago (koautori), Charles Sellers, Henry May, Neil R. McMillen. Povijest Sjedinjenih Američkih Država. Barbat. Zagreb, 1996, VII-XXI.
 • Sažetak, Summary, Sommario, Zusammenfassung. Djeca i roditelji. Povodom objavljivanja knjige krštenih sv. Oca Nikolaja u Rijeci, 1781-1860. u Artefakti. Vol. III. No. 2. 1996, 7-11. & 101-104.
 • Uvod. Dijaloški o povijesti Vojne krajine u Hrvatskoj, Karl Kaser. Slobodan seljak i vojnik. Vol I.: Rana krajiška društva (1545 - 1754.) & Vol II.: Povojačeno društvo (1754 - 1881.). Naprijed. Zagreb, 1997, I / 7-13.
 • Uvod. Horst Haselsteiner: Srednjoeuropski pisac i njegovo djelo, Horst Haselsteiner. Ogledi o medernizaciji u Srednjoj Europi. Naprijed. Zagreb, 1997, 7-28.
 • Uvod. Austrija u trajanjima. Erich Zöllner i njegovo djelo, Erich Zöllner & Therese Schüssel. Povijest Austrije. Barbat. Zagreb, 1997, XI-XXXI.
 • Urednička napomena, Jacques Le Rider. Mitteleuropa. Barbat, Zagreb, 1998, 115-116. /NB: Izbor "Srednjoeuropske varijacije", koji uključuje radove Romana Dmovskog, L'ubomira Liptaka, Görgyja Konrada, Milana Kundere, Barbare Torunczyk, Petera Hanaka i Eve Hahnove na str. 117-287 ove knjige autorsko je djelo D.R./
 • Predgovor hrvatskom izdanju, Jean-Francois Noel. Sveto Rimsko Carstvo. /Holy Roman Empire/. Barbat. Zagreb, 1998, VII-XIX.
 • Predgovor. Alexis de Tocqueville u hrvatskoj povijesti, (urednici-koautori) u Roksandić, Drago - Brkljačić, Maja (ur.). Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti. Zavod za hrvatsku povijest - USIS Zagreb. Zagreb, 1998, str. 236, 7-11.
 • Preface, Roksandić, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1999, str.160, 5-6.
 • Riječ priređivača. Statuta Valachorum. Radno izdanje 1999., Roksandić, Drago - Višnjić, Čedomir (ur.). Statuta Valachorum. Prilozi za kritičko izdanje. SKD "Prosvjeta". Zagreb, 1999, str. 72, 7-8.
 • Uvod / Introduction / Einführung, Kolanović, Josip - Roksandić, Drago - Slukan, Mirela (ur.). Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium. Kartographische Quellen zur Geschihcte des Triplex Confinium. Catalogue of the exhibition. Hrvatski državni arhiv & Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999,13, 49, 87-88.
 • Uvod, Dragutin Feletar & Drago Roksandić (ur.). Hrvoje Petrić. Koprivnica na razmeđu epoha. Dr. Feletar - Zavod za hrvatsku povijest. Koprivnica & Zagreb, 2000, pp 92, 5.
 • Uvod. Povodom štampanja knjige umrlih parohije sv. oca Nikolaja u Rijeci, 1782.-1860., Roksandić, Drago et al. (ur.) "Knjiga umrlih parohije sv. oca Nikolaja u Rijeci, 1782-1860." Artefakti. SKD "Prosvjeta". Rijeka, 2000, str. 122, 7-10.
 • Preface. (Koautor), Roksandić, Drago - Štefanec, Nataša (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Graz, December 9-12, 1998). CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, str. 288, 11-12.
 • Socijalna historija o ideologiji, državi i naciji u: Socijalna historija, Naše teme, 30/1986, br. 12, 2063-2064. /G. Duby, Socijalna historija i društvene ideologije (2065-2078), Historičar danas. Razgovor s Georgesom Dubyjem (2079-2084), P. Vilar, Država i nacija u svesti Španaca: sadašnjost i istorija (2085-2100)/
  Encikopedijski članci
 • Krležijana. Vols. 1-3, Zagreb. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1996-1999.
 • Krležijana, Vol. 1/A-LJ, Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1993. - 584 str. (1) Borojević, Svetozar, str. 75.
  (2) Bregalnička bitka, str. 77.
  (3) Cvijić, Jovan, str. 107.
  (4) Historija, str. 331-337.
  (5) "Jugoslavensko pitanje u prvom svjetskom ratu 1914-1918.", str. 410.
  (6) Karadžić, Vuk Stefanović, str. 427.
  (7) Khuen-Hedervary, Karoly, str. 454.
  (8) Klaić, Vjekoslav, str. 455.
  (9) Kvaternik, Eugen, str. 516-517.
 • Krležijana, Vol. 2/M-Z, Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1999. (1) Marković, Svetozar
  (2) Mitrinović, Dimitrije
  (3) Napoleon I
  (4) Narodnjaci
  (5) Novaković, Stojan
  (6) Obrenovići
  (7) Orbin, Mavro
  (8) "O stopedesetoj godišnjici ustanka"
  (9) Petrović Njegoš, Petar II
  (10) Piccolomini, Alessando
  (11) Pribićević, Milan
  (12) Pribićević, Svetozar
  (13) Radikali
  (14) Rakovac, Dragutin
  (15) "Stjepan Radić u Beogradu"
  (16) Stojadinović, Milan
  (17) Šišić, Ferdo
  (18) Tucović, Dimitrije
  (19) "Za Vukovu stopedesetgodišnjicu"
  (20) Vojna krajina
 • Z. Markić & D. Roksandić. Nevladine organizacije. Helsinki Watch u Atlas Europe. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1997, 222.
  Ostalo
 • In memoriam: Peter Hanak (1921.-1997.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vol. 30. Zagreb, 1997, 355-356.
 • In memoriam: Fedor Moačanin (Zagreb, 22. kolovoza 1918. - Zagreb, 9. travnja 1997.). Prosvjeta, (?), Zagreb, 1997, 22-24.
  Prijevodi
 • Prijevod polovice teksta Pierre Vilar. Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Nolit, Beograd, 1990, 222-434.
 • Prijevod polovice teksta Petér Hanák (ur.). Povijest Mađarske. /History of Hungary/. Barbat. Zagreb, 1995.
  Ocjene i prikazi
 • Zlatibor R. Milovanović: Omladina i međunarodni odnosi, Institut društvenih nauka. Beograd, 1973.
 • Ðurić, Ð. - D. Pavličević, D. Sisak i banijski kraj, Istorijski glasnik, 1-2, 1977, 172-174.
 • Milutinović, K. Štrosmajer i jugoslovensko pitanje, Istorijski glasnik, 1-2, 1977, 175-176.
 • Vlajčić, G. Osma konferencija zagrebačkih komunista, Pitanja 3, 1977, 98-100.
 • Nastaje nova biblioteka marksističke literature, Komunist 35, 1977, 1054.
 • Mažuranić, V. Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, Istorijski glasnik 1-2, 1978, 172-173.
 • Leščilovskaja, I.I. Obščestveno-političeskaja borba v Horvatii 1848-1849., Istorijski glasnik 1-2, 1978, 161-162.
 • Stokes, G. Legitimacy through Liberalism. Vladimir Jovanović and the Transformation of Serbian Politics, Istorijski glasnik 1-2, 1978, 162.
 • Perić, I. Dalmatinski sabor, Pogledi 3-4, 1979, 227-229.
 • Zatezalo, Ðuro. Narodna vlast na Kordunu, Baniji i u Lici (1941-1945), Istorijski glasnik 1-2, 1980, 173.
 • Opačić-Lakić, V. Sava Mrkalj, Istorijski glasnik 1-2, 1980, 153-154.
 • Gavrilović, S. Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka, Istorijski glasnik 1-2, 1982, 157-158.
 • Stančić, N. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869., Istorijski glasnik 1-2, 1982, 159-160.
 • Perić, I. Dubrovačka periodika (1848-1918), Istorijski glasnik 1-2, 1982, 160-161.
 • Nikoliš, G. Sava Mrkalj. Povijest o jednom stradalniku, Istorijski glasnik, 1-2, 1982, 147-151.
 • Izložba "Život i djelo Jurja Križanića", Istorijski glasnik 1-2, 1983, 145-146.
 • Moguš, M. - Vončina, J. "Salo debeloga jera libo azbukoprotres" Save Mrkalja, NIN 1718, 1983, 41.
 • Jugoslovenska baština. /Krestić, V. Srpskohrvatski odnosi i jugoslovenska ideja, 1860-1873/, NIN 1724, 1984, 35-36.
 • BiH, za sada, jedina. /Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine 1945-1982. Posebna izdanja ANUBiH 65, Sarajevo 1983/, NIN 1727, 1984, 36-37.
 • Istorija srpskog naroda. Šesti tom tradicije i inovacije. Stanković, Ð. - Roksandić, D. (au.), NIN 1734, 1984, 31-33.
 • Kapitalna investicija, ali... /Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi). Zagreb, 1983., NIN 1738, 1984, 35-36.
 • Pristojno građanski. /Josip Horvat, Živjeti u Hrvatskoj 1900-1941. Zapisi iz nepovrata. Zagreb 1984./, NIN 1742, 1984, 33-34.
 • Posle sto godina. /Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave, Zagreb 1984/, NIN 1744, 1984, 38-39.
 • Slovenija i istorija. /"Naši razgledi" - komplet 1983: rasprava slovenačkih intelektualaca o savremenoj istorijskoj svesti./, NIN (?).
 • Vojna krajina i "nova historija". Povodom Zbornika "Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave" (Zagreb 1984), Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, 22/1985, 1, 343-353.
 • U grčko-rimskom stilu. /Bogović, M. Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine. Zg, 1982; Jačov, M. Venecija i Srbi u Dalmaciji u 18. veku. Beograd, 1984/, NIN 1770, 1984, 38-39.
 • Deset koji se pamte u 1984. Tradicija i inovacija, NIN 1774, 1984, 29.
 • Zagreb 1941-1945. /Zbornik sjećanja. Zagreb 1941-1945, knj. 1-4, Zagreb 1982-1984/, NIN 1777, 1985, 40.
 • Izvanredna radnička građa. /Spomen-knjiga Srpskog privrednog društva Privrednik, Beograd, 1984./, NIN 1787, 1985, 42.
 • Opravdan povratak izvorima. /Antun Mihanović, Reč domovini..., Zagreb 1985/, NIN 1789, 1985, 41.
 • Revolucija i "incidenti". / Zatezalo, Ðuro. Četvrta konferencija KPH za okrug Karlovac 1945, Karlovac 1945/, NIN 1978, 1985, 43.
 • Nauka i plemena. /Branislav Ðurđev, Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena. Odabrani radovi, SANU, Titograd 1984/, NIN 1803, 1985, 42.
 • Bez unitarizma. /Šimunović, P. Naša prezimena. Porijeklo-značenje-rasprostranjenost, Zg, 1985/, NIN 1806, 1985, 35-36.
 • Poverenje. /Josip Hrnčević, Svjedočanstva, Zagreb 1985/, NIN 1808, 1985, 38.
 • Afrika, dva puta, NIN 1811, 1985, 29.
 • Kolokvijum "bez državljanstva", NIN 1815, 1985, 33.
 • Naš savremenik. /Niccolo Machiavelli, Izabrano djelo, sv. I-II, Zagreb 1985/, NIN 1819, 1985, 41-42.
 • Ipak, slabo i anahrono. NB: Polemika s Markom Jačovom, NIN 1779, 1985, 25-26.
 • Milan Radeka u srpskoj historiografiji, Zbornik Matice srpske za istoriju 31, 1985, 79-80.
 • D. Pavličević, F. Potrebica, R. Lovrenčić (au.): Čovjek u svom vremenu 3, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 • D. Pavličević, F. Potrebica, R. Lovrenčić (au.). Čovjek u svom vremenu 3. Povijesna čitanka za VII razred osnovne škole, Školska knjiga. Zagreb, 1986.
 • NIN-ovi kritičari biraju. Sve teže, sve bolje, NIN 1827, 1986, 35-36.
 • Bune. /Josip Adamček i suradnici, Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću, Zagreb 1985/, NIN 1831, 1986, 41.
 • Opušteno o upuštenom. /Janko Pleterski, Nacije, Jugoslavija, revolucija, Beograd 1985/, NIN 1834, 1986, 41-42.
 • Obračun sa duhom palanke. /Latinka Perović, Srpski socijalisti 19. veka. prilog istoriji socijalističke misli, knj. I-II, Beograd 1985/, NIN 1840, 1986, 40-41.
 • Pašić, ispit. /Ðorđe Stanković, Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje 1-2, Beograd 1985/, NIN 1848, 1986, 44.
 • Smisao oslobođenja. /Mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske, Zagreb 1985/, NIN 1851, 1986, 41.
 • Živeti zajedno. /Miroslav Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula - Rijeka 1985/, NIN 1861, 1986, 41.
 • Religija, NIN 1862, 1986, 36.
 • Vatikan i Srbi. /Jačov, Marko. Spisi Kongregacije za propagandu vere u Rimu o Srbima, 1622-1644, I/, NIN 1867, 1986, 36.
 • Komunisti i Dalmacija, NIN 1868, 1986, 31-32.
 • Kokardom protiv Srba. /Fikreta Jelić-Butić, Četnici u Hrvatskoj 1941-1945, Zagreb 1986/, NIN 1875, 1986, 41-42.
 • Kontroverza Kršnjavi, Danas, 23/12/1986, 35-36.
 • NIN-ovi kritičari biraju. Jugoslavija i prioritet, NIN, 4/1/1987, 38.
 • Obnovljeni JIČ (Jugoslovenski istorijski časopis), NIN, 1/2/1987, 30.
 • Kadet Krleža. /Ðorđe Zelmanović, Kadet Krleža. Školovanje Miroslava Krleže u mađarskim vojnim učilištima, Zagreb 1987/, NIN, 22/2/1987, 33.
 • Srpskohrvatski iz Bukovice, NIN, 7/6/1987, 42-43.
 • Slika svijeta. /Izložba Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske, Zagreb 1987/, Danas, 23/6/1987, 45.
 • Istina i politika. /Ivan Lučić O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, Zagreb 1986/, NIN, 26/7/1987, 38-40.
 • Hrvatska: vredno, kontraverzno. /Jakov Gelo, Demografske promene u Hrvatskoj od 1780. do 1981., Zagreb 1987/, NIN, 13/9/1987, 36.
 • Mimo provincija. /Kongres istoričara Jugoslavije u Prištini/, NIN, 4/10/1987, 32.
 • Vuk u Osijeku, NIN, 8/11/1987, 31.
 • Glina. Glinski kraj kroz stoljeća. Drago Roksandić - Mira Kolar-Dimitrijević (ur.). Skupština općine Glina. Glina, 1988. (?), NIN-ovi kritičari biraju. Izraziti "naboj", NIN, 3/1/1988, 30.
 • Hrvatski plemić o srpskoj revoluciji. /Georg Ernest Maretić, Istorija srpske revolucije, Bg. 1987/, NIN, 17/1/1988, 36-37.
 • "Veliko doba" hrvatskog katoličanstva. /Viktor Novak, Magnum tempus. Ilirizam i katoličko sveštenstvo..., Beograd 1987/, NIN, 1935, 31/1/1988, 30.
 • Protivstruja. /Dimitrije Dimo Vujović, Prilozi izučavanju crnogorskog nacionalnog pitanja, Nikšić 1987/, NIN, 19/6/1988, 40-41.
 • Srbijanski radikalizam. /Olga Popović, Stojan Protić i ustavno rešenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS, Beograd 1988/, Danas, br. 332, 28/6/1988, 41.
 • Rat i demografske promene. /Ive Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988/, NIN 1790, 2/10/1988, 40.
 • Mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860., Socialism in the World 64, 1988, 160-162.
 • Zbornik - dokaz prošlosti, Glinski vjesnik, 13/6/1988, 6., NIN-ovi kritičari biraju. Između nauke i politike, NIN, 1/1/1989, 32.
 • Vladimir Žerjavić: Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Jugoslavensko viktimološko društvo. Zagreb, 1989.
 • Chinesische Mauer. Kroatiens Mittellage und die Konkurenz der Kulturen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 2. November 1994, Nr. 255, S. N5.
 • Vojna krajina - drugi put / Alexander Buczinski: Gradovi Vojne krajine. Vol. 1-2. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1997 /, Vijenac . God. VI. Br. 122. Zagreb,1998, 22-23.
 • Violich, Francis. The Bridge to Dalmatia. A Search for the Meaning of Place. Johns Hopkins University Press. Baltimore - London, 1998., prikaz za: Habsburg H-Net (12 Sep 1998 15:11:23).
 • Zapisi o temama iz povijesti Gospića, Prosvjeta 45/46, 2001.
  Studijski boravci u inozemstvu
 • Studijski boravak na l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (etudiant libre), Parizu 1-Sorbonnei (1980/1981.)
 • Visting lecturer. University of Yale, SAD (veljača-ožujak 1990.)
 • Jednogodišnji studijski boravak u Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Beč, Austrija, 1991-1992.)
 • Jednomjesečni studijski boravak u Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Beč, Austrija, rujan 1994.)
 • Visiting Fellow u dugoročnom istraživačkom projektu Re-Thinking the Post-War Europe: Social Consequences of World War Two u Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Beč, Austrija, srpanj-prosinac 1997.)
 • Professeur-invite u Departement d'etudes germaniques, Universite Paris-8 (ožujak-travanj 1998.)
 • Senior Fellow. Center for European Integration Studies, Bonn (kolovoz 1998.)
 • Re-current Visiting Professor. Central European University - History Department in Budapest (1995-2001.)
 • Paris. Istraživač u hrvatsko-francuskom projektu (Sveučilište u Strasbourgu, rujan 2001.)
  Sudjelovanje u znanstvenim skupovima 1981
 • Rasprave o ukidanju krajiškog uređenja u Vojnoj Hrvatskoj (1809-1811) "Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom" Odjel za hrvatsku povijest i Savez povijesnih društava Hrvatske (Zagreb) 1985
 • "Deuxieme Colloque Franco-Yougoslave des Historiens" (Ljubljana) 1986
 • Drago Roksandić (i) Ivan Obradović. O popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine. Predavanje na znanstvenom skupu "Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do Karlovačkog mira 1699. godine." Međuakademijski odbor za istoriju vojnih krajina u jugoslovenskim zemljama novoga veka, Beograd, SANU. 1988
 • Agrarne ideologije i teorije modernizacije u Jugoslaviji od 1918. do 1929. Predavanje na skupu "Modeli razvoja i teorije modernizacije u Istočnoj Evropi između svjetskih ratova". Američki savjet učenih društava, Mađarska akademija znanosti i Ekonomsko sveučilište Karl Marx u Budimpešti (Rackeve, Mađarska)
 • L'image de la Révolution française parmi les Serbes et les Croates. (1789-1799). Predavanje na kolokviju "L'image de la France Révolutionnaire dans les Pays et les Peuples de l'Europe Centrale et du Sud-Est". Centre d'Études des Civilisations de l'Europe Centrale et du Sud-Est. Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, France. 1989
 • Tradicija vojnokrajiškog prava i Ostrožinski pravilnik. Naučni skup "Ostrožinski pravilnik 1941. godine." Historijski arhiv u Karlovcu. (Vrginmost) 1991
 • The Status of Serbs in Croatia. Predavanje na simpoziju "Minority-Law Drafts in East-Central Europe". The Liberal Alternative, East-Central European Forum & Friedrich Naumann Stiftung (Budapest)
 • Historical Perspectives on the Crisis in "Yugoslavia": The Failure of Modernisation. Predavanje na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wien)
 • Croatia's Past and Present. Predavanje na University of Deusto (Bilbao, Baskija, Španjolska)
 • Der serbisch-kroatische Konflikt. Predavanje na Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien)
 • New Europe Conference. Aspen Institute Berlin & Time Magazine (Berlin)
 • Serbian and Croatian National Programs and Stereotypes. Predavanje u seminaru profesora Arnolda Suppana na Bečkom sveučilištu (Wien)
 • The Historical Background of the Fall of Yugoslavia. Predavanje na Diplomatische Akademie (Wien)
 • Die Rolle des Historikers im europäischen Umbruch. Predavanje na "Festvortrag: Ludwig-Jedlicka-Gedächtnispreis." Kleiner Festsaal der Universität Wien (Wien)
 • Serben und Kroaten - eine komparative Analyse der nationalen Integrationen beider Völker in den Modernisierungsprozessen des 19. und 20. Jahrhunderts. Predavanje na simpoziju "Die Demokratie und ihre Minderheiten", Institut für Europäische Studien im Palais Jalta (Frankfurt a/M) 1992
 • Simpozij "Le destin des nations "yougoslaves." L'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
 • Croats and Serbs in Croatia: How to stay together? Predavanje na međunarodnoj konferenciji "Chances for a good peace". Friedrich-Naumann-Stiftung & Allinace of Free Democrats (Budapest)
 • National Minorities in the Former Yugoslav Federation. Predavanje na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wien)
 • Serben und Kroaten. Die historische Dimension des jugoslawischen Bürgerkrieges. Predavanje na simpoziju "Explosion des Nationalismus", Gasteig (München)
 • Jugoslawismus und Serbentum - Die Serben als Staatsvolk und Minderheit. Predavanje u Vortragsreihe "Die Serben - ein Volk zwischen Byzanz und Rom, zwischen Orient und Okzident". Urania & Universität Graz (Graz)
 • Relations between the religions in the Habsburg Military Border. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Christianity and Islam in Southeastern Europe: Religious Accomodation or Ethnic Antagonism?" The Woodrow Wilson Center & University of Minnesota (Airlie, Virginia, USA)
 • Nationale Konflikte in Titos Jugoslawien - ein Tabu? Predavanje na simpoziju "Tabu und Geschichte." Volkshochschule Hietzing in Wien, Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung, Gesellschaft für Kulturpolitik (Wien) 1993
 • Shifting References: The Celebrations of Uprisings in Croatia, 1945-1991. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Resistance and Collaboration in Europe, 1939-1945: Experience, Memory, Myth and Appropriation." Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wien)
 • Croatian and Serbian Austroslavism 1848/1849 - 1867/1868 and the Little German Concept. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Germany in the Central-East European Crisis Zone." The Prague CEU Foundation (Štirin/Prag)
 • Is War Our Destiny? Case Study of the Collapse of Yugoslavia. Predavanje na New York University Center for European Studies (New York)
 • Sudjelovanje u raspravi. Conference on Ethnic Conflict, Open Society Fund, Inc., New York & Open Society Institute Budapest (Budapest)
 • Religious Relations on the Habsburg Military Border. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Christianity and Islam in Southeastern Europe." The Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. & University of Minnesota (Minneapolis, Minnesota, USA)
 • Nations and Religions of the Central Balkans in Modern Historical Perspective. Predavanje na Department of International Relations of the Boston University (Boston, USA)
 • Serbs in Croatia: Past and Present. Predavanje na The Woodrow Willson Center, Washington, D.C. (Washington, USA) 1994
 • Völkerkerker, Vielvölkerstaat, neue Nationalstaaten - Illusionen und Realitäten der kleinen Völker Europas. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Mitteleuropa!! Verstaubt? Vergangen? Versunken?"(Mürzzuschlag, Österreich)
 • 1848 - Revolution oder Rebellion in Ungarn. Priopćenje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989. Schwerpunkt Ungarn. Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Sopron)
 • Sudjelovanje u javnoj znanstvenoj raspravi na temu The Borders of Europe. Haus der deutschen Kultur (Bonn)
 • O "herojima" i postanku Sjedinjenih Americkih Dražava. Znanstveno saopćenje na kolokviju "Thomas Jefferson (1743-1826) o slobodi, demokraciji i državi". Fakultet političkih znanosti, Američki centar i HUDHZ (Zagreb)
 • Why the Comparative Regional History? Predavanje na međunarodnoj konferenciji "Teaching the Comparative History of Central- and South-East Europe." (Zagreb)
 • 1848 and 1990: Two Crossroads of Modern Croatian History: A Comparative Analysis. Predavanje u nutar serije "Tuesday Lecture." Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wien)
 • Croats, Serbs and Hungarians, 1790-1848: National Intergrations and National Ideologies in Comparative Historical Interpretation. Predavanje na CEU History Department (Budapest)
 • Die kroatisch-serbischen Beziehungen in Kroatien: Rekonziliation oder Segregation? Predavanje na "Seminar zur politischen Bildung: Der europäische Krieg. Die Nachfolgestaaten Jugoslawiens nach dem Zerfall der Blöcke." Königstein/Ts
 • Regionalism in Central Europe. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Central Europe: History and Current Political Development." International Foundation Cultural Initiative (Moscow)
 • Problemi komparativne historije procesa nacionalnih integracija i konstituiranja nacionalnih ideologija Hrvata i Srba u Hrvatskoj. Predavanje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Ljubljani (Ljubljana) 1995
 • Izlaganje i rasprava. Jedan od troje glavnih govornika na kolokviju "Wo sind die Grenzen Europas?" Senatssaal der Universität Freiburg. (Glavni sudionici: Bogdan Mirtchev, Drago Roksandić, Urs Altermatt.) (Freiburg, Švicarska)
 • Slavonska vojna krajina i unutrašnje austrijske zemlje u 16. stoljeću. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Ljudje ob Muri" (Prekmurje, Slovenija)
 • Prepiska Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog s Baldom Bogišićem iz Bogišićeve ostavštine. Saopćenje na znanstvenom skupu "Baldo Bogišić i njegova ostavština u Cavtatu". HAZU-Medjunarodno središte hrvatskih sveučilista u Dubrovniku i Konavoski ogranak Matice hrvatske (Cavtat)
 • Das Slawische und das Deutsche im Verständnis der Mitglieder des Vereins "Druztvo slavenska lipa na slavenskom jugu". Internationale Konferenz Kulturwissenschaft zwischen slawischen und deutschsprachigen Welt.... Zu Ehren Dmytro Cyzevd'kyjs (Kiew)
 • Češke teme u hrvatskom tisku od 1945. do 1948. godine. Priopćenje na međunarodnom skupu "Revolutionen in den Böhmischen Ländern. Von der Hussitenrevolution zur samtenen Revolution." Sveučilište u Brnu (Brno)
 • Croatia between Central Europe, Mediterranean and South-Eastern Europe. Predavanje na kolokviju "Regions, nations, mondialisation." Centre universitaire de Luxembourg (Luxembourg)
 • Rousseau parmi les Croates et les Serbes jusqu'au 1848. Saopćenje na II. međunarodnom kolokviju "J.-J. Rousseau, politique et nation". Ville de Montmorancy, Musee Jean-Jacques Rousseau (Montmorancy)
 • Ban Josip Jelačić (1801.-1859.): mitovi u promjenama i trajanjima. Predavanje na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wien)
 • Religious Tolerance and Intolerance Among Southern Slavs in the 16th-18th centuries. Predavanje na skupu "Identity, Otherness, Tolerance and the Culture of Peace". Institute of East-Central Europe na Katoličkom sveučilištu (Lublin) 1996
 • Expropriations in Zagreb after Victory: What Kind of Justice? Predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu "After the War was Over: Reconstructing the Family, Society and the Law in Southern Europe, 1944-1950." University of Sussex (Sussex, Great Britain)
 • The Coexistence Between the Churches in the Balkan Area. Predavanje na skupu "Christianity in East-Central Europe and its Relations with the West and the East". Institute of East-Central Europe na Katoličkom sveučilištu (Lublin)
 • The Habsburg Enlightenment and South Slavic Languages in the Monarchy. (Matrafüred-kollokviumok) (Budapest)
 • Lujo Matutinović (1765.-1844.). Vojnik i spisatelj. Predavanje na znanstvenom skupu "Gornje primorje" (Gradac-Zaostrog)
 • Le cas croate. Predavanje na Colloque interdisciplinaire "Les espaces mediterraneens". Centre Universitaire de Luxembourg (Luxembourg)
 • Croates et Serbes dans un cadre comparatif. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Les enjeux de l'histoire en Europe centrale aujourd'hui". Le Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales (CeFReS) (Prag)
 • Hrvatska i srpska nacionalna integracija - komparativistički. Predavanje na poziv profesora Miroslava Hrocha u Europskom sveučilišnom institutu (Firenza)
 • Central-European controversies in the mirror of the "new course" policy of Croats and Serbs in Croatia in the early 20th century. Predavanje na međunardonoj konferenciji "Historical and Cultural Situation in East-Central Europe: Integration and National Specificity, 1867-1918." Institute of Slavonic and Balkan Studies of the Russian Academy of Sciences (Moskva) 1997
 • The Croatian historiography after 1990: Controversies upon its status within Central-, South- and Southeast-European framework. Predavanje na Workshop "Doing History in the Shadow of the Balkan Wars." Center for Russian and East European Studies, University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA)
 • Moderator rasprave. Rasprava "Croatia Today: Round Table Discussion." Central European University Budapest (Budimpešta)
 • Uvodno izlaganje. First International Triplex Confinium Conference "Triplex confinium" after the Vienna war (1683-1699): problems of micro-historical reserach." Institute on Southeastern Europe, CEU Budapest (Budapest)
 • Kontroverze multietničosti i multikulturalnosti. Predkonferencija "Multiethnizität und Multikulturalität in Mittel-, Ost und Südosteuropa. Übereinstimmung und Konflikte" Österreichische UNESCO-Kommission & Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut (Wien)
 • Resistance and State-Making. Predavanje na međunarodnoj konferenciji "Remebering, Adapting, Overcoming: The Legacy of World War Two in Europe." New York University & IWM Wien. New York University - Remark Institute (New York)
 • Etničnost i religija. Predavanje na znanstvenom skupu "Etnički razvitak europskih nacija: Hrvatska - Europa", Institut za migracije i narodnosti (Zagreb)
 • O uskočnom junaštvu u očima "drugih". Znanstveni kolokvij o monografiji Catherine Wendy Bracewell "Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rad na Jadranu u šesnaestom stoljeću". (Zagreb: Barbat, 1997.). Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb)
 • "Zimsko ljetovanje" kao izvor za povijest mentaliteta. Izlaganje na znanstvenom skupu o Vladanu Desnici. SKD Prosvjeta i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb)
 • Minorities and Majorities Inside and Outside the Ethnic Nation-State: Croatian Serbs. Predavanje na međunarodnoj konferenciji "Ethnic Politics of War and Peace in South East Europe and the Middle East." IFK, Austrian Institute for International Affairs & Karl Renner-Institut (Wien)
 • Images of the 'Other'. Mythologies, Stereotypes, Doctrines, Intellectual Debates: Triplex Confinium. Predavanje na International Summer University. Transeuropennes, New Bulgarian University & Open Society Institute Sofia (Plovdiv)
 • Roots of Tolerance and Intolerance: The Impact of Interconfessional Relations in the Habsburg Empire (1555-1918). Predavanje na Institute for Human Sciences /IWM/ (Wien)
 • Lujo Matutinović (1765-1844): uomo limite. Predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu "L'area alto-adriatica dal riformismo veneziano all'eta napoleonica." Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa (Vizenca)
 • Emergence of Conflicting Political Cultures: Croatia in the Spring of 1848. Izlaganje u okviru "Seminar in the IWM Field of Research 'Political and Social Transformation in Central and Eastern Europe" (Wien) 1998
 • Habsburški apsolutizam i hrvatski protonacionalizam: "Croatia Rediviva" Pavla Rittera Vitezovića i izvorišta hrvatske političke misli. Izlaganje na znanstvenom kolokviju Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb)
 • French Authorieties on the Military Croatia (1809-1813). Izlaganje na kolokviju "Gesellschaften und interethnischen Beziehungen in Ost-Mittel-Europa im 19. Jahrhundert." Forschungsgruppe für die Geschichte Ost- und Mitteleuropas der Ungarischen Akademie der Wissenschaften & Universität der Wirtschaftswissenschaft (Budapest)
 • Der Parlamentarismus von 1848 in der politischen Kultur Kroatiens: Rezeptionen seit 1990. Izlaganje na međunarodnom skupu "1848: Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas." Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien)
 • Lujo Matutinović: l'homme frontiere. Colloque Ecriture de soi, ego-documents, auto-perception des communautes. Le journal intime, de l'identite individuelle a l'identite collective (u suradnji s profesorom Jacquesom Le Riderom) (Paris)
 • Les consequences de la guerre et les conditions de la stabilite dans l'espace ex-yougoslave. Predavanje na Universite Paris-8 (Paris)
 • Le nationalisme croate au XIXe siecle. Predavanje na Institut Pierre Renouvin. Centre de l'Histoire de l'Europe Centrale Contemporaine. Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne (Paris)
 • Recentna istraživanja o Europi u proljeće 1848. Izlaganje na kolokviju "Hrvatska u proljeće 1848." Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb)
 • Relkovićev opus, jezik i čitatelji. Predavanje na znanstvenom skupu "Matija Antun Relković (1739.-1798.) i Slavonija 18. stoljeća." Filozofski fakultet u Zagrebu (Zagreb-Vinkovci-Davor)
 • La souverainete dans l'Empire Ottoman. Predavanje na kolokviju "La souverainete reconsideree: le sud-est de l'Europe apres la chute de l'Empire Ottoman." La Societe Tocqueville/The Tocqueville Society (Valognes (Manche) & Chateau de Tocqueville, France)
 • Das Slaventum in der nationalen Ideologien der Kroaten und Serben in der Habsburgermonarchie 1848 und der Prager Slavenkongreß. 4. Trattener Forschungsgespräch 1998, Universität Klagenfurt (Klagenfurt)
 • Recent Controversies about "Populists" and "Westernizers" in the Croatian Society in a Historical Perspective. Predavanje na znanstvenom skupu "Populists" and "Westernizers" in Central and Eastern Europe after 1989." SASE & IWM (Wien)
 • Sudjelovanje u raspravi na kolokviju "Freedom and Progress: The Outlook for Eastern Europe." Liberty Fund Colloquium (Alpbach, Austria)
 • Medien/Images. Predavanje na međunarodnoj konferenciji "Multiethinizität und Multikulturalität im mittleren, östlichen und südöstlichen Europa. Gemeinsamkeit und Konflikte." Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Wien)
 • Opening Lecture. Second Annual Student Conference: Borders: Both Real and Subjective. CEU History Department (Budapest)
 • Moderator Radionice 'History and History Teaching'. "Workshop on History/History Teaching." European Educational Co-operation for Peace, Stability and Democracy. Presidency Conference on Southeast Europe (Graz)
 • The Triplex Confinium (cca. 1700-1750): Border and/or Borders. Izlaganje na Second International Triplex Confinium Conference "Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex Confinium c. 1700-1750." Department for Southeast European Studies, University of Graz & CEU (Graz)
 • Urban Structures at the Frontier Between the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire in the First Half of the 19th Century. Predavanje u sklopu 'CEU History Department, Lecture Series Comparative Social History of Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries'. Ceu History Department (Budapest) 1999
 • Geneza reformskog plemstva u paraleli s Ugarskom. Predavanje na znanstvenom skupu povodom 200-godišnjice smrti Nikole Škrlca Lomničkog (1729.-1799.). HAZU Razred za društvene znanosti & Pravni fakultet u Zagrebu (Zagreb)
 • Shifting Boundaries, Clientelism and Balkan Identities. Priopćenje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji. Sveučilište u Napulju (Napulj)
 • Sudjelovanje u raspravi za pripremu konferencije. Radionica o istraživanjima modernih migracija. Herbrew University of Jerusalem. (NB: Konferencija na temu Diaspora and Ethnic Migrants in 20th Century održana je na Humboldt-Universität zu Berlin, May, 20-22, 1999.) (Jeruzalem)
 • Complex Borders and/or Frontiers: Controversies in European Regional History. Predavanje u sklopu CEU History Department Faculty Seminar Series (Budapest)
 • Public Uses of Anti-Fascism in Croatia, 1991-1999. Predavanje na međunarodnoj konferenciji 'National Memory in Southeastern Europe' ELIAMEP & CDSEE (Halki, Greece)
 • The Fall of Constantinople and the First Balkan War in Croatian Textbooks. Izlaganje na Workshop for Regional Co-operation. 'For a Common Historiography of the Ottoman Empire.' Transeuropeennes (Istanbul)
 • Southeastern Europe and/or the Balkans: A region escaping to identify itself. Predavanje u okviru 'Workshop: Introduction to the Study of Southeastern Europe.' CEU, Southeast European Studies (Budapest)
 • Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti. Izlaganje na znanstvenom kolokviju "Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma" Hrvatski državni arhiv i Zavod za hrvatsku povijest. Hrvatski državni arhiv (Zagreb)
 • Predstavljanje knjiga prof. Arnolda Suppana. "Kroatien auf seinen Wegen nach Mitteleuropa. Buchpräsentation zum Thema mit Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan." Diplomatische Akademie (Wien) 2000
 • Balkanski nacionalizmi. Predavanje u ciklusu "Prožimanje kultura Balkana" u Akademskoj alternativnoj obrazovnoj mreži (Beograd)
 • Main Questions of the New Era: Comparative Serbian-Croatian History. Predavanje u programu "Political Theory and Practice of Democracy". Alternative Academic Educational Network Beograd (Beograd)
 • Men in Multiple Borderlands: The Triplex Confinium. Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Mental Maps. The Construction of Boundaries in Europe since the Enlightenment". Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas (ZVGE) (Berlin)
 • 1848: Ereignis und Erinerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas. Predavanje na Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien)
 • Eco-history of a multiple borderland. Third International Triplex Confinium Conference "Eco-history of the Triplex Confinium, 1500-1800". Zavod za hrvatsku povijest - CEU Budapest. (Filozofski fakultet u Zadru) (Zadar)
 • National integrations and failing modernizations in South-Eastern Europe in a historical perspective. Predavanja u Ljetnoj školi Sveučilišta u Krakovu (Krakow)
 • L'Italie dans l'imaginaire politique serbe en Croatie a l'epoque des guerres balcaniques (1912-1913). Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "L'Italia e i Balcani dal congresso di Berlino alla prima guerra mondiale 1878-1919." Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa (Vicenza)
 • Michael Mitterauer & Drago Roksandić. Zur Religionsgeographie Suedosteuropas - Didaktische Aspekte. Predavanje na sjednici Stiftung Pro Oriente, Kommission für Südosteuropäische Geschichte (Wien)
 • Uvodno izlaganje. Znanstveni kolokvij "Život i djelo profesora dr. Karla Horvata (1874.-1920.)." Zavod za hrvatsku povijest i Povijesno društvo Križevci (Križevci)
 • Sudjelovanje u javnom vrednovanju znanstvenog projekta. Arbeitsgeschpräch "Lebensformen einer mobilisierter Gesellschaft. Die Banater und die Slawonische Militärgrenze vom späten 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts." Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Forschungsbereich Zeitgeschichte i Sveučilište u Tübingenu (Tübingen) 2001
 • Early Modern Cartographic Categorizations: The Multiple Borderlands of Southeast Europe. Predavanje na me+unarodnoj znanstvenoj konferenciji "The Mediterranean Idea". The Center for Mediterranean Civilizations Project at Tel-Aviv University (Tel Aviv)
 • Hrvatski i srpski identiteti u komparativnohistorijskoj perspektivi. Priopćenje. "Dijalog povjesničara/istoričara." Fridrich-Naumann-Stiftung (Herceg Novi)
 • Making an Atlas of the Religious History of Southeastern Europe: Problems, Approaches, Methods. Predavanje u sklopu CEU History Department Faculty Seminar. CEU (Budapest)
 • Chair: Theme 1- Symbolic geography, regional space and identities; Panel: The liminal space of Europe and identity in borderland societies. Međunarodna znanstvena konferencija "Europe 1000-2000: A thousand years of civitas, communitas et universitas". CEU, History Department & European Review of History (Budapest)
 • Centar za istraživanja religije BOŠ-a - Međunarodna ljetna škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja." 1. Uvodno predavanje "Balkan kao granično područje: geografsko-historijske karakteristike religija Balkana" (12.07.2001.); 2. Prezentacija "Atlasa vjerske povijesti jugoistočne Europe od prapovijesti do danas" (15.07.2001.); 3. Moderator u sekciji: Religija i suživot na Balkanu (17.07.2001.) (Palić/Subotica)
 • Les frontieres militaires croates dans la geo-strategie autrichienne et francaise a l'epoque revolutionnaire (1789-1815). Une comparaison. Priopćenje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Le fait mailitaire dans les etats et les societes du Sud-Est europeen du 18e au 20e siecles". Zavod za hrvatsku povijest-Institut Pierre Renouvin Paris-1 Sorbonne-Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien (Zadar)
 • Fernand Braudel and Mediterranean Studies Today. Predavanje na CEU History Department. Zero-week Lecture Series (Budapest)
 • Proclamation of Independence and Destiny of Minorities. Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Ten Years After the Dissolution of Yugoslavia." HABSBURG H-net & Univerzitet u Novom Sadu (Morović)
 • Miho Marija Milišić (Dubrovnik, 30.04.1711.-Dubrovnik, 02.08.1798.): Posljednji dubrovački "orbinijevac" i izvorišta protonacionalnog katoličkog (južno)slavenstva. Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Kraljevstvo Slavena' Mavra Orbinija. Reprodukcijski okviri i recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju." Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb)
  Projekti
 • Povijest političke misli u Hrvatskoj (voditelj i istraživač 1984.-1989.)
 • Suradnik na projektu Rat u predsoblju Europe (1995.)
 • Suvoditelj stručnog projekta Nacionalno i jugoslavensko u srednjoškolskim udžbenicima povijesti
 • Istraživač na projektu Temeljni dokumenti hrvatske povijesti (voditelj: prof. dr. Nikša Stančić)
 • Triplex confinium (voditelj i istraživač) (1997.-)
  Nastavna djelatnost
 • Dodiplomska i poslijediplomska nastava na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomska nastave na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2000./2001.)
 • Predavač na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (CEU) (od 1995./96.)
 • Odsjek za povijest Pedagoškog fakulteta u Puli (1996./97.)
  Članstva
 • Hrvatsko povijesno društvo
 • Hrvatsko povijesno društvo grada Zagreba
 • Povijesno društvo "Otium", Zagreb
 • Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb
 • Kulturno drustvo Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb
 • HAZU, Vijeće za mir i prava čovjeka
 • Matica hrvatska
 • SKD "Prosvjeta"
 • Austrian History Yearbook (University of Minneapolis), Correspondent for Croatia. Institute for Human Sciences, Vienna, corresponding fellow (1992-1996)
 • Advisory Board of the Center for the Study of Balkan Society and Culture, University of Graz
 • Savjet za sjevernojadransku suradnju (Italija-Slovenija-Hrvatska): Vicenza
 • Centre Européen de la Culture, Ženeva. Član.
 • Stiftung Pro Oriente: Die Historikerkommission. Član.
 • Open Society Institute. Research Support Scheme. Expert. Do 2000.
 • Član Uređivačkog odbora Krležijane
 • Član Uređivačkog odbora Artefakti. Izvori za historiju Srba u Hrvatskoj. Rijeka: SKD "Prosvjeta" Pododbor Rijeka, 1994.-...
 • Tajnik Redakcionog odbora Zbornika radova sa naučnog skupa Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do Karlovačkog mira 1699. (Beograd: SANU. Međuakademijski odbor za istoriju vojnih krajina u jugoslovenskim zemljama novog veka, 1989.)
 • Član Odbora za proslavu 700 godišnjice postojanja grada Glina
 • Predsjednik Odbora za pripremu simpozija Glina 1284-1944-1984.
 • Tajnik Pripremnog odbora Naučnog skupa Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699. godine (SANU, Beograd, 24. i 25. travnja 1986.)
 • Član Odbora za organizaciju znanstvenog skupa Ostrožinski pravilnik 14. XII 1941. (Vrginmost, 15. prosinca 1989.);
 • Član Pripremnog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Resistance and Collaboration in Europe, 1939-1945: Experience, Memory, Myth and Appropriation, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Beč, 3.-5. rujna 1993.
 • Predsjednik Pripremnog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Komparativni studij povijesti Srednje i Jugoistočne Europe (Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti & East European Studies of the Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.), Zagreb, 9.-12. lipnja 1994.
Objavljeno: 16.12.2014.