dr. sc. Šarić, Marko , docent

KRATKI ŽIVOTOPIS

Roden je 15. rujna 1971. u Zagrebu. U Zagrebu je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko (CUO za upravu i pravosude) obrazovanje. Godine 1992. upisao je redovni dvopredmetni studij povijesti i polonistike na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Diplomirao je 10. srpnja 1998. radom "Društveni odnosi i previranja u sandžaku Lika-Krka u 16. i pocetkom 17. stoljeca". Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij iz hrvatske povijesti ranog novog vijeka, s temom magistarskog rada: "Društveno-pravni status vlaških zajednica u granicnom osmansko-mletackom prostoru 16. i 17. stoljeca". Njegov je znanstveni i istraživacki interes usmjeren prije svega na vlašku ("morlacku") problematiku (društvenu, pravnu, ekonomsku, etnicku, kulturološku, antropološku), gledanu u obzorjima pogranicnih susretišta triju ranonovovijekovnih imperijalnih sustava, s težištem na mletacko-osmanskoj strani. Godine 1999. ukljucio se u rad Medunarodnog istra¾ivackog projekta "Triplex Confinium". Od 1. svibnja 2001. zaposlen je u svojstvu znanstenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest, Odjseka za povijest, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na istraživackom projektu "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti".

BIBLIOGRAFIJA

    Strucni radovi
  • "Društveni odnosi i previranja u sandžaku Lika-Krka u 16. i pocetkom 17. stoljeca", Diplomska radionica, br.1, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1999.
    Znanstveni skupovi
  • Medunarodna konferencija "Eco-history of the Triplex Confinium (c.1500-1800)", Zadar 3.-7. V. 2000.; "The Turkish Wars and the Changing Realities of the Lika and Krbava Ecosystem (15-16.-th Centuries)".
Objavljeno: 16.12.2014.