prof. dr. sc. Šute, Ivica, redoviti profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS

Roden je u Zagrebu 8. ožujka 1974. godine. Osnovnu i srednju školu - Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosude - završio je u Zagrebu. Godine 1992. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao 22. prosinca 1997. Godine 1998. upisuje poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu na cijem Odsjeku za povijest, od 16. 11. 1998., radi kao znanstveni novak na projektu "Politika i gospodarstvo u Hrvatskoj od 1900. do 1950. godine" ciji je nositelj prof. dr. Mira Kolar. Magistrirao je 24. srpnja 2002. na temu magistarskog rada "Položaj i obilježje trgovine u Banovini Hrvatskoj (1939.-1941.)". Njegovi su znanstveni i istraživacki interesi prvenstveno usmjereni prema proucavanju hrvatske nacionalne povijesti u 20. stoljecu te gospodarske i socijalne povijesti u 19. i 20. st. Član je Organizacijskog odbora Medunarodnog kulturnopovijesnog simpozija "Mogersdorf" i od 2000./2002. godine tajnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Potpredsjednik je Centra za ekonomsku i socijalnu povijest pri istom Zavodu te clan uredništva casopisa "Gospodarska povijest". Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveucilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u akademskoj godini 1999./2000. za znanstveni rad iz povijesti, podrucje humanistickih znanosti koji je objavljen u akademskoj godini 1999./2000. Doktorirao je 15. 11. 2006. s temom "Organizacija i djelovanje Gospodarske Sloge (1935.-1941.)".

BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • "Položaj i obilježje trgovine u Banovini Hrvatskoj (1939.-1941.)", Zagreb: Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveucilište u Zagrebu, 2002. (magistarski rad)
 • "Organizacija i djelovanje Gospodarske Sloge (1935.-1941.)", Zagreb 2006. (neobjavljeni doktorski rad).
  Znanstveni radovi
 • Hrvatski književni list - izmedu slobode i zabrana, Historijski zbornik, God. LII (1999.), 71-104.
 • Demografske promjene u Slavoniji izmedu dva svjetska rata (1918.-1941.), Zlatna dolina, God. V(1), Požega 1999.
 • Demographische Wandlungen in Slawonien zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1941), zbornik "Mogersdorf", Graz (6.-9. 7. 1999.); u tisku.
 • "Zagrebacki Zbor i sudjelovanje Banovine Hrvatske na inozemnim sajmovima (1939.-1941.)", Zbornik Mire Kolar-Dimitrijevic. Zbornik radova povodom 70.rodendana, FF press, Zagreb, 2003., str. 379-394.
 • "Put za Donji Lapac. Kako je Banska Vlast postupala sa spekulatnima u Banovini Hrvatskoj", Spomenica Igora Karamana (u tisku)
 • Zbornik Mire Kolar-Dimitrijevic. Zbornik radova povodom 70. rodendana, FF press, Zagreb, 2003. (clan uredništva)
 • N. Budak - I. Šute - D. Ilicic: Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf 1972.-2004., FF press, Zagreb 2005
 • Hrvatski biografski leksikon 6 (I-Kal), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2005: biografske natuknice:
 • ILOČKI, Ladislav (str. 38-39)
 • ILOČKI, Lovro (39-40)
 • ILOČKI, Nikola (40-41)
 • "1971. kao uvod u 1991.", zbornik radova sa znanstvenog skupa "Hrvatska politika u XX. stoljecu", održanog u Matici hrvatskoj od 27. do 29. travnja 2004. godine, Matica hrvatska, Zagreb 2006., str. 457-469.
  Projekti
 • Suradnik na projektu "Politika i gospodarstvo u Hrvatskoj od 1900. do 1950. godine" (voditeljica: prof. dr. Mira Kolar-Dimitrijevic) (1998.)
  Znanstveni skupovi
 • 1. kongres hrvatskih povjesnicara, Zagreb, 9.-11. 12. 1999.; referat: Gospodarska povijest u školskim udžbenicima (1945.-1999), (tiskano pod istim naslovom u Časopisu za suvremenu povijest, br. 3, Zagreb 2001., 877-882.
 • Medunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf", Graz (6.-9. 7. 1999.); referat: Demografske promjene u Slavoniji izmedu dva svjetska rata (1918.-1941.).
 • 100 godina Hrvatske franjevacke provincije sv. Æirila i Metoda, Zagreb, 9.-10. 3. 2001., referat: Franjevacka propovijed i casopis Dušobrižnik.
 • Sudjelovao na medunarodnom simpoziju "Diasporas and Ethnic Migrants in 20th Century Europe", Humboldt Univesität, Berlin, 20.-23. 5. 1999.
 • "Kultura putovanja na panonskom prostoru do sredine 19. stoljeca", Medunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf", Murska Sobota (Slovenija), 1. 4. 7. 2003.
 • "Kultura putovanja na panonskom prostoru od sredine 19. stoljeca do 1939. godine", Medunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf", Nagyatad (Madarska), 29. 6. - 2. 7. 2004. ....
 • Referat "Europski smjerovi hrvatske meduratne trgovine. Primjer Banovine Hrvatske (1939.-1941.)", II. kongres hrvatskih povjesnicara, Pula, 29. 9. - 3. 10. 2004.
 • Referat "1971. kao uvod u 1991.", simpozij Hrvatska politika u XX. Stoljecu, Matica hrvatska, Zagreb, 27.-29. 4. 2004.
 • Referat "Seljacko pitanje u Europi izmedu dva svjetska rata. Hrvatsko-poljske komparacije"Medunarodni skup: Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi (Eurospke integracije u tradiciji i prošlosti), Bielsko-Biala, Szczyrk, Poljska, 11.-13. 5. 2005.
 • Referat "Djelovanje Gospodarske Sloge na podrucju kotara Sv. Ivan Zelina od 1935. do 1941. godine", II. znanstveni skup Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura, Sveti Ivan Zelina, 30. 11. - 1. 12. 2006.
  Prikazi i ocjene
 • Paul Garde, Dnevnik putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 31 (1998.), 315-316.
 • Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika - Grada za povijest Deklaracije, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 31 (1998.), 317-318.
 • Trideset godina medunarodnog kulturnopovijesnog simpozija "Mogersdorf", Historijski zbornik, God. LIV (2001.), 227-228.
 • Sudjelovanje hrvatskih povjesnicara na simpoziju "Mogersdorf" (1972.-2001.), Historijski zbornik, God. LIV (2001.), 229-233.
 • Medunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf", Mogersdorf (Austrija), 4.-7. VII. 2000., Historijski zbornik, God. LIV (2001.), 234-238.
 • "Mogersdorf 2001.", Köszeg (Madarska), 3.-6. 7. 2001., Historijski zbornik, God. LIV (2001.), 238-241.
 • Tomislav Raukar: Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17 (1999.), 238-244.
 • Jubilarni Historijski zbornik, God. L (1997.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 17 (1999.), 258-261.
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 30 (1997.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 17 (1999.), 261-263.
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 16 (1997.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 17 (1999.), 263-265.
 • Historijski zbornik LI (1998.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol 19 (2001.), 338-341.
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu 31 (1998.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 19 (2001.), 335-338.
 • Tounj-Ogulin-Modruš-Plaški (I. Šute - B. Olujic), Vila Velebita - casopis za Liku i Velebitsko primorje, lipanj-prosinac 2002., br. 4-6 (96-98), 63.
 • Jerzy Holzer: Komunizam u Europi - Povijest pokreta i sustava vlasti, Povijest u nastavi, god. I, br. 1/2003., 109-113.
 • "140 godina željeznice u Zagrebu. Zbornik znanstvenog skupa "140. obljetnica pruge (Zidani Most) - Savski Marof - Zagreb - Sisak, prikaz u: Podravina, br. 3., Koprivnica, 2003.
  Prijevodi
 • "Bio sam mlad i beskucnik". Svjedocanstva o vlastitom djetinjstvu u staroruskim tekstovima, (prijevod s ruskog jezika), Otivm - casopis za povijest svakodnevice 7-8 (1999.-2000.), 1-6.
  Uredništvo
 • Član uredništva zbornika "Mogersdorf in Koprivnica 2002", sv. 32., FFpress, Zagreb 2006.
  Nastavna aktivnost
 • Izborno predavanje: Banovina Hrvatska. Gospodarske i socijalne prilike., Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, akademska godina 2002.(2003.
 • Terenska nastava: Kroz Ogulinsko-plašcansku udolinu, 2. 6. 2001. (u suradnji s dr. sc. Borisom Olujicem)
 • Terenska nastava: Starim putevima od Zagreba do mora, 25.-26. 10. 2003. (u suradnji s dr. sc. Borisom Olujicem)
 • Terenska nastava: suorganizator terenske nastave kroz Liku - "Čovjek i krš"; 4. i 5. svibnja 2005. godine, u okviru izbornog kolegija "Čovjek i krš. Povijest života u kršu u prapovijesti i antici", prof. dr. Borisa Olujica
 • Izborni kolegij: Banovina Hrvatska: odabrane teme, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, akademska godina 2003./2004.
 • Seminar: Hrvatska historiografija i simpozij "Mogersdorf" (u suradnji s prof. dr. sc. Nevenom Budakom)
 • Strucna ekskurzija u Liku i Primorje, 25. - 26. 10. 2003., u okviru terenske nastave na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta i u suradnji s prof. dr. sc. Borisom Olujicem
 • Seminar "Hrvatska historiografija i simpozij Mogersdorf" (zajedno s prof. dr. sc. Nevenom Budakom), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, akademska godina 2003./2004.
 • Izborni kolegij "Banovina Hrvatska - odabrane teme", Odsjek za povijest Filozofskog fakuleta u Zagrebu, akademska godina 2003./2004.
  Stipendije
 • Stipendija "Mogersdorf" Steiermärkisches Landesarchiva u Grazu, Graz (Austrija),16. 8. - 31. 8. 2000.
 • Stipendija "Mogersdorf" Steiermärkisches Landesarchiva u Grazu, Graz (Austrija), 16. 8. - 31. 8. 2004.
Objavljeno: 16.12.2014.