dr. sc. Altić, Mirela, naslovni redoviti profesor, vanjska suradnica
KRATKI ŽIVOTOPIS


Mirela Altić, rođena je u Zagrebu 1969. godine. Godine 1992. diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na istom Odsjeku 1999. godine na s temom «Razvoj grada Zagreba na temelju katastarskih izvora». Od tada se bavi historijskom geografijom i historijskom kartografijom. Uže područje njenog znanstvenog djelovanja jest povijesna geografija jugoistočne Europe s težištem na povijest granica i upravno-teritorijalnog ustroja, razvoj naselja kao i proučavanje starih zemljopisnih karata te njihova interpretacija kao izvora za povijest.

   Od 1994. zaposlena je u Hrvatskom državnom arhivu u statusu znanstvenog novaka. Od 2002. godine u statusu znanstvenog suradnika za područje povijesnih znanosti obnaša dužnosti pročelnika Zavoda za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju osnovanog pri Hrvatskom državnom arhivu. Od 2005. godine, zaposlena je u Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar kao viši znanstveni suradnik za područje povijesnih znanosti te voditelj Centra za urbanu i lokalnu povijest.

   Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu naslovnog docenta drži nastavu kolegija “Uvod u čitanje starih karata» te «Kartografski izvori za europsku i hrvatsku povijest novoga vijeka”. Povremeno predaje na stranim sveučilištima.

   Kao glavni istraživač vodila je projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH «Prva sustavna katastarska izmjera Hrvatske i Slavonije i njezina vrijednost kao izvor za hrvatsku povijest». Od 2002. godine kao glavni istraživač vodi projekt «Povijesni atlas hrvatskih gradova» koji je odbio i međunarodnu potporu Od 2007. vodi projekt «Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova».

Do danas je objavila više desetaka znanstvenih i stručnih radova, jedanaest knjiga te sudjelovala u više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Godine 2004. nagrađena je godišnjom nagradom za znanost «Oton Kučera» koja joj je dodijeljena za knjigu «Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima». Član je međunarodne komisije za povijest kartografije (Commission on the History of Cartography).


BIBLIOGRAFIJA

  Knjige
 • Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Hrvatski državni arhiv i Odsjek za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.
 • Državna geodetska uprava (1847-1963), edicija Povijest hrvatskog katastra: I Hrvatska i Slavonija.  Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2000.
 • Stari zemljovidi otoka Cresa. Eko-park Pernat, Lubenice-Rijeka, 2000.
 • Katastar Istre (1817.-1960.). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.
 • Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima. Izdavačka kuća «Meridijani», Samobor, 2003.
 • Povijesni atlas gradova: Bjelovar. Državni arhiv Bjelovar i Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2003.
 • Povijesni atlas gradova: Sisak. Državni arhiv Sisak i Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2004.
 • Povijesni atlas gradova: Koprivnica. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Muzej grada Koprivnice. Zagreb, 2005.
 • Povijesna geografija Kosova. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
 • Povijesna geografija rijeke Krke. Javna ustanova Nacionalni park «Krka», Šibenik, 2007.
 • Povijesni atlas gradova: Hrvatska Kostajnica. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar» i Državni arhiv Sisak. Zagreb, 2007.

  Poglavlja u knjizi:
 • Geomorfološke osobine otoka Cresa. Poglavlje u knjizi: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, 1998., str. 357-364.
 • Razvoj i osobine habsburške vojne kartografije: Entwicklung und Eigenschaften der Habsburgischen Militärkartographie. Uvodno poglavlje u svescima edicije “Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća”, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001-, str. 9-25.
 • Novi podaci o portulanskom atlasu Dioga Homema: New Findings of the Portolan Atlas by Diogo Homem. Poglavlje u knjizi: Pet stoljeća geografskih i pomorskih karata Hrvatske. Školska knjiga, 2005, Zagreb, str. 409-430.
 • Cadastre as a sources for analysis of urban development, experiences based on the example of Zagreb Lower Town (Zagreb Donji grad) 1862-1914. Bild und Wahrnehmung der Stadt. Beitrage zur Gesichte det Städte Mitteleuropas, Band XIX. Auftrag des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung und in Zusammenarbeit mit dem Wiener Stadt-und Landesarchiv und dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung, Linz, 2004, str. 199-218.
 • Geografske i demografske značajke općine Pokupsko. Objavljeno u: Pokupsko: kroz prošlost i sadašnjost. Matica hrvatska Pokupsko, Pokupsko, 2006, str. 10-35.

  Znanstveni radovi:
 • Some structural characteristics of the island Cres. Proceedings of the international symposium Geomorphology and sea, The meeting of the Geomorphological commission of the Carpatho-Balcan countries, Mali Lošinj-Zagreb, Department of Geography Faculty of science University of Zagreb, 1992. str. 73-77.
 • Pojava i razvoj portulana s posebnim osvrtom na portulanski atlas Diega Homena. Geodetski list, god. 52, br. 2, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo, 1998, str. 99-107.
 • Kartografska zbirka Hrvatskog državnog arhiva i njena vrijednost kao izvora za istraživanja. Arhivski vjesnik, god. 41, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1998, str. 121-161.
 • Povijest mletačkog katastra Dalmacije (Morlaci u mletačkim katastarskim izvorima). Arhivski vjesnik, br. 43, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001, str. 139-155
 • Hidrografske karte rijeka kao izvori za proučavanje dinamike hidrografskih odnosa. Hrvatske vode, br. 34, Zagreb, 2001, str. 15-30.
 • Povijest kartografskog upoznavanja radobiljskog kraja od starog vijeka do pojave suvremenih karata. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 16, Državni arhiv u Splitu, Split, 2001, str. 5-27.
 • Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja hrvatskih zemalja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 51, br. 3-4, Zagreb, 2001., str. 645-672.
 • Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 32-33, Zagreb, 2001, str. 323-332.
 • Kartografski izvori Kaptolskog i Nadbiskupskog arhiva. Tkalčić, godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2001, broj 5, str. 509-653
 • Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja Istočne Hrvatske. Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6, Državni arhiv u Osijeku, Osijek, 2001, 233-250
 • Kartografski izvori otoka Mljeta. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 17, Državni arhiv u Splitu, Split, 2002, str. 299-325
 • Hidroregulacije Drave i njezini utjecaji na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine, časopis Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja br. 2, Koprivnica, 2002., str. 128-152
 • Željezničke pruge i kolodvori u regulacijskim osnovama Zagreba. Zbornik znanstvenog skupa 140 godina željeznice u Zagrebu (1862-2002). Hrvatske željeznice i Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju, Zagreb, str. 44-64.
 • Vegetacijske karte i ostali kartografski izvori za proučavanje transformacije vegetacijskog pokrova : s posebnim osvrtom na Velebit. Historijski zbornik, br. 55 (2002), Zagreb, 2003, str. 53-64.
 • Kartografski izvori za povijest Đurđevca - od srednjovjekovne utvrde do idealnog grada. Časopis Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 3, Koprivnica, 2003, str. 90-102
 • Komparativna analiza kulturnog pejsaža ruralnih naselja mletačke i habsburške krajine. Triplex Confinium (1500.-1800): ekohistorija: zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru. Split: Književni krug, Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 2003, str. 65-86
 • Filoksera u vinogradima oko Zaprešića. Zaprešićki godišnjak 2002, god. XII, Zaprešić, 2003, str. 174-182
 • Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 4, Koprivnica, 2003, str. 121-132
 • Granice Dalmacije u mirovnim ugovorima i na kartama razgraničenja do kraja 19. stoljeća. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv Split, 2003, br. 18, str. 453-478.
 • Kršćanska srednjovjekovna karta svijeta iz Ebstorfa (1235) i najstariji kartografski spomen grada Zagreba. Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2003, br. 7, str. 447-458.
 • Sv. Ivan Žabno uoči ukidanja Varaždinskog generalata. Cris -časopis Povijesnog društva Križevci, god. 5, br. 1/2003, Križevci, 2003, str.7-15.
 • Prostorni razvoj naselja katastarskih općina Gornja i Donja Bistra. Zaprešićki godišnjak 2003, br. 13, Zaprešić, 2004, str. 308-319.
 • Prvi tiskani misal Zagrebačke biskupije (1511.) s najstarijim prikazom grada Zagreba. Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 2004, br. 8, str. 297-310.
 • Povijest stabilnog katastra Dalmacije: povodom 170-te obljetnice Arhiva mapa za Dalmaciju (1834-2004). Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv Split, 2005, br. 19, str. 7-47.
 • Hrvatska kartografija Belostenčeva doba kao dio europskog kulturnog kruga. Gazophylacium – časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, br.1-2, 2005, str. 133-142.
 • Kartografski izvori za rekonstrukciju i praćenje razvoja prometnih komunikacija. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2005, br. 1, Zagreb, str. 85-102.
 • Teritorijalni razvoj i razgraničenja Varaždinskog generalata (1630-1771). Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 7, Koprivnica, 2005, str. 7-32
 • Morphological and functional change in Zagreb Lower Town (Donji grad) 1862-1914 based on cadastral sources. Prostor – znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Zagreb, vol. 14, br. 31 za 2006, str.2-17
 • Povijest regulacije Save kod Zaprešića.
  - Brdovečki zbornik 2005, god. IV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, str. 47-56.
  - Zaprešićki godišnjak 2004, god. XIV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2005, str. 17-29
 • Počeci prostornog planiranja u gradu Koprivnici. Podravina - časopis za multidisciplinarna istraživanja, br. 9, Koprivnica, 2006, str. 19-31.
 • Razvoj i izgradnja Ivanić Grada u doba Andrije Blaškovića (1726-1796). Gazophylacium – časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, br.3-4, Zagreb, 2006, str. 43-50.
 • Povijest sanitarnih kordona i njihova uloga u razvoju dalmatinskih gradova. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2006, br. 2, Zagreb, str. 55-64
 • Mostovi oko Zaprešića. Zaprešićki godišnjak 2005.-2006, god. XIV-XV, Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2007, str. 27-38
 • Krka kao razdjelnica velikaških gradova Šubića i Nelipića na karti Matea Pagana nastaloj oko 1522. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb, 2007, br. 3, Zagreb, str. 51-61.

  Zbornici skupova i spomenice:
 • Mirko Seljan (1871-1913) - Croatian explorer and cartographer of Africa. Proceedings of the Symposium on History of Cartography of Africa, Cape Town, August 4-5, 2003, str. 19-28.
 • 165. obljetnica željezničke pruge Sisak - Bandino Selo i pronalazak nekih izgubljenih dijelova Knežićeva projekta. Zbornik Mire Kolar Dimitrijević. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest. Zagreb, 2003, str. 231-238
 • Kartografski izvori u povijesti umjetnosti. Zbornik I kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institut za povijest umjetnosti, 2004, Zagreb, str. 485-492
 • Kartografski izvori između povijesti i politike ili kako lagati kartama. U zborniku znanstvenog skupa: Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva. Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar», Zagreb, 2005, str. 313-333.
 • Henry Morton Stanley - Exploration and Mapping of the Congo River (1874-1877), Solving the Last Great Mystery of African Continen. Proceedings of the Symposium International Cartographic Conference of International Cartographic Association. La Corunna, Španjolska, 10-15. srpnja 2005, CD
 • Janko Mikić - Croatian cartographer in the service of the Henry Morton Stanley. Proceedings of the International Symposium «Old worlds - New worlds», History of Colonial Cartography 1750-1950. Utrecht University, 21-23 August, 2006., CD
 • Maksimilijan Vrhovac i hrvatska crkvena kartografija. Objavljeno u: Biskup Maksimilijan Vrhovac (1752.-1827.) i njegovo djelo: zbornik referata sa Znanstvenog skupa «Biskup Maksimilijan u svome vremenu» (urednik dr. Alojz Jembrih), Golubovec/ održano Donja Stubica, 28. studenoga 2003.u organizaciji društva kajkavijana. Donja Stubica, 2006, str. 127-142.
 • Kanal Dunav - Sava kao razvojni čimbenik grada Vukovara: povijesni razvoj jednog projekta (u povodu 270. obljetnice prve ideje o gradnji kanala). U zborniku: Vukovar - hrvatska baština i perspektive razvoja (urednici D. Živić i I. Žebec). Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Centar Vukovar, Zagreb-Vukovar, 2007, str. 331-350.
 • Prirodni i kulturni pejsaži Zaostroga - ambijenti u kojima je stvarao Andrija Kačić Miošić (1704.-1760.). Zbornik radova znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, Zagreb, HAZU, 2007, str. 347-363.

  Nekategorizirani radovi
 • Najstariji plan grada Zagreba. Hrvatski zemljopis, br. 4, 1994, str. 9-10.
 • Hrvatski majstori portulana i izolara Geodetski list, god. 50, br. 1, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo, 1996, str. 51-52.
 • Portulani i izolari - prilog ujednačavanju znanstvenog nazivlja u kartografiji. Geodetski list, god. 50, br. 2, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo,1996, 171-172.
 • Opis kartografskog gradiva. Arhivski vjesnik, br. 39, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1996, str. 65-73.
 • Katastarsko blago u arhivima Hrvatske. Zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa o katastru, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo, 1997, str. 95-100.
 • Katastarska dokumentacija Arhiva mapa u Hrvatskom državnom arhivu. Arhivski vjesnik, br. 40, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1997, str. 139-155.
 • Mogućnost primjene ISBD(CM) standarda u opisu i sređivanju zbirki karata i nacrta u arhivskim ustanovama. Zbornik radova seminara «Arhivi, knjižnice, muzeji», Rovinj 19-21.11.1997, Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1998, str. 124-132
 • Katastar Istre. Geodetski list, god. 52, br. 2, Zagreb, Hrvatsko geodetsko društvo, 1998, str. 159-160.
 • Zaprešić na prvoj katastarskoj karti 1862. godine. Zaprešićki godišnjak 1997, god. VII, Zaprešić, Matica hrvatska Zaprešić, 1998, str. 12-24.
 • Katastar i njegova važnost kao izvora za geografska istraživanja. Geografski horizont, Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo, br. 1, 1998, str. 51-58.
 • Dvorci i kurije zaprešićkog kraja u katastarskim izvorima 19. stoljeća. Zaprešićki godišnjak 1998, god. VIII, Matica hrvatska Zaprešić, 1999, str. 71-90.
 • Brdovečki kraj u katastarskim izvorima 1862. godine. Zaprešićki godišnjak 1999, god. IX, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 2001, str. 107-118.
 • Povijest kartografskih radova na području grada Koprivnice, od prvih početaka do pojave suvremenih planova. Podravski zbornik, dvobroj 2000/2001. Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, str. 63-75.
 • Brdovečki kraj u katastarskim izvorima 1862. godine. Brdovečki zbornik, Matica hrvatska Zaprešić, br. 1, 2002, str. 169-177.
 • Pušća u zrcalu kartografskih spomenika. Zaprešićki godišnjak 2000-2001. Matica hrvatska Zaprešić, 2002, br. 10/11, str. 299-310.
 • Legrad - grad na sutoku rijeka i razmeđu država. Podravski zbornik, br. 28, Koprivnica, 2002, str. 111-120.
 • Buzet u ranonovovjekovnim kartografskim izvorima. Buzetski zbornik, knjiga 29, Buzet, 2003, str. 111-125.
 • Razvoj i izgradnja Virja od reorganizacije Varaždinskog generalata do ukidanja Vojne Krajine. Podravski zbornik 2003, Koprivnica, br. 29, str. 87-94
 • Prostorni razvoj naselja Lupoglav. Zbornik općine Lupoglav, br. 4, Lupoglav 2003, str. 161-170.
 • Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije. Buzetski zbornik, br. 30, 2004, str. 133-148.
 • Mirko Seljan (1871-1913): Kroatischer Forschungsreisender und Kartograph Südäthiopiens. Cartographica Helvetica, vol 31/2005, str. 31-38.

  Međunarodni znanstveni skupovi:
 • Geomorphology and Sea, Lošinj 22-26.9.1992, izlaganje "Some structural characteristics of the island Cres"
 • VI Hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest 12-15.9.1994, izlaganje"Zagreb on plans and maps through history"
 • VII Croatian-Hungarian geographical colloquium, Pomena Mljet 11-14.9.1995 , izlaganje "Historical develpoment of cartographic knowledge of the island Mljet", postavljena kartografska izložba pod istim naslovom
 • VIII Hungarian-Croatian geographical colloquium, Budapest-Aggtelek 20-22.5.1998, izlaganje "Cadastre as a source for analizing of environment transformation"
 • Eco-history of the Triplex Confinium, Zadar, 3-7 May 2000, izlaganje “Comparative analysis of rural settlements in Venetian and Habsburgs krajina”,
 • Međunarodna znanstvena konferencija povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija, Zagreb, 10-12. 2001., izlaganje “Kartografski izvori u elektroničkim medijima”
 • Znanstveni skup “Etnokonfesionalne promjene u Križevačkoj županiji i Varaždinskom generalatu u ranom novom vijeku (cca 1450.-1800)”, Križevci, 26. - 28. lipnja 2002., izlaganje pod naslovom “Kartografski izvori za povijest etno-konfesionalnih odnosa na području Varaždinskog generalata i dijela Križevačke županije, Koprivnica, 2002
 • History of Cartography of Africa, Cape Town (South Africa), August 4.5 2003. Izlaganje pod naslovom «Mirko Seljan (1871-1913) – Croatian explorer and cartographer of Africa».
 • Bild und Wahrnehmung der Stadt, Wien, 1-3. listopada 2003, izlaganje pod naslovom «Cadastre as a source for analyse of the urban development, experiences on the example of Zagreb Lower Town 1862-1914»
 • Ekohistorija Podravskog višegraničja (od cca 15. stoljeća-1918. godina), Koprivnica 13-15. studenoga 2003. Izlaganje pod naslovom «Fizionomsko-morfološke osobine ruralnih naselja Varaždinskog generalata i Križevačke županije»
 • Conservation and restoration of paper - graphic material, Ludbreg-Zagreb, 8-18 lipnja 2004. Izlaganje pod naslovom «Cartographic material – history of reproduction and problems of preserving»

  Domaći znanstveni skupovi:
 • Savjetovanje arhivističkih djelatnika Hrvatske, Bol na Braču 5-7.10.1995, izlaganje "Opis i sređivanje kartografskog materijala"
 • Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Rijeka 23-26.1996, izlaganje "Geomorfološke osobine otoka Cresa"
 • Prvi hrvatski kongres o katastru, Zagreb 19-21 1997, izlaganje "Katastarsko blago u arhivima Hrvatske"
 • Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji - mogućnost suradnje u okruženju globalne informatičke infrastrukture, Rovinj 19-21.1997, "Mogućnost primjene ISBD(CM) standarda u opsu i sređivanju zbirki karata i nacrta u arhivskim ustanovama"
 • Znanstveni skup “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma”, Zagreb, 29.10.1999, Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe (uvod u istraživanje kartografskih izvora Triplex Confiniuma),
 • Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma: kraj 18. i početak 19. stoljeća, Koprivnica, 31. listopada 20001, izlaganje: Hidroregulacije Drave o njezini utjecaji na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine”.
 • Prvi hrvatski kongres povjesničara umjetnosti, Zagreb, 14-17. studenoga 2001., izlaganje: “Kartografski izvori u povijesti umjetnosti”.
 • Trideset i treći znanstveni skup “Buzetski dani 2002”, Buzet, 6. rujna 2002, izlaganje pod naslovom “Buzet u ranonovovjekovnim kartografskim izvorima”
 • Znanstveni skup “Pazinski memorijal”, Pazin, 28. rujna 2002., izlaganje pod naslovom “Historijsko-geografska osnova razvoja Pazina: kartografska analiza”
 • Znanstveni skup “140 godina željeznice u Zagrebu (1862.-2002)”, 1.listopada 2002, Zagreb, organizacija skupa i izlaganje pod naslovom “Željezničke pruge i kolodvori u regulacijskim osnovama Zagreba”
 • Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku (cca do 1600. godine)”, Koprivnica, 16. studenog, 2002, izlaganje pod naslovom “Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora”
 • Annales Pilar 2002: Hrvatska historiografija 20. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Zagreb, 12. prosinca 2002, izlaganje pod naslovom “Kartografski izvori kao dio političke propagande ili kako lagati kartama”
 • Trideset i četvrti znanstveni skup “Buzetski dani 2003”, Buzet, 12. rujna 2003., izlaganje pod naslovom «Povijest kartografskog upoznavanja Æićarije».
 • Znanstveno savjetovanje «Vrtna umjetnost u Hrvatskoj – IV». Zagreb, 12. rujna 2003., izlaganje pod naslovom «Parkovna i vrtna arhitektura u kartografskim izvorima».
 • Kulturna ostavština Maksimilijana Vrhovca, Donja Stubica (Golubovec), 28. studenoga 2003. Izlaganje pod naslovom «Maksimilijan Vrhovac i crkvena kartografija»
 • Znanstveni skup “Pazinski memorijal”, Pazin, 18. rujna 2004., izlaganje pod naslovom “Istra u srednjovjekovnim kartografskim izvorima”.
 • Drugi kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa – integracije u povijesti. Pula, 29.9.-3.10. 2004, izlaganje pod naslovom «Katastarski izvori u gospodarskoj povijesti – hrvatski katastar u europskom kontekstu).
 • Znanstveni skup Ivan Nepomuk Jemeršić (1864-1938). Grubišno Polje, 3. svibnja 2005. izlaganje pod naslovom «Razvoj i izgradnja Grubišnog Polja u vrijeme župnika Jemeršića»
 • Rijeka Krka i nacionalni park krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak. Šibenik, 5-8. listopada 2005, izlaganje pod naslovom «Kartografski izvori za povijest Pokrčja»

  Izložbe:
 • “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma”, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 28.10-20.11.1999.
 • “Cartographic Sources for the History of Triplex Confinium”, Central European University, History Department, Budapest, ožujak - travanj 2001.
 • “Stari zemljovidi otoka Cresa”, Centar za održivi razvoj – Ekopark Pernat, Lubenice, 7.7 - 3.9.2000.
 • “Stari zemljovidi otoka Cresa”, Centar za održivi razvoj – Ekopark Pernat i Držani arhiv u Rijeci, Rijeka, 8.-25. svibnja 2002.
 • “140 godina željeznice u Zagrebu (1862-2002)”, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1. listopada 2002.
Objavljeno: 16.12.2014.