dr. sc. Goldstein, Ivo, redoviti profesor
dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
KRATKI ŽIVOTOPIS

  

Ivo Goldstein rođen je u Zagrebu 1958. godine, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, a 1976. godine upisao jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završivši studij 1979. godine, od slijedeće godine zaposlen kao asistent-pripravnik na Katedri za opću povijest srednjega vijeka. Godine 1984. magistrirao s radnjom pod naslovom Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje, te postao znanstveni asistent. Godine 1988. doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu radnjom pod naslovom Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija II (6-9. stoljeće). Iste godine izabran za docenta na Katedri za opću povijest srednjega vijeka, 1996. za izvanrednog, 2001. za redovnog profesora, a 2007. u trajno zvanje redovnog profesora. Od 2003. profesor je na predmetu Hrvatska povijest u 20. stoljeću na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U prvom dijelu karijere bavio se bizantologijom i hrvatskom poviješću srednjega vijeka, ponajprije ranim srednjim vijekom, kao i poviješću Židova u Hrvatskoj, a od sredine devedesetih i različitim aspektima hrvatske povijesti 20. stoljeća.
Od 1984. do 2003. godine drži cijelu nastavu i ispite na kolegiju Opća povijest srednjega vijeka, kada je imenovan i šefom Katedre za opću povijest srednjega vijeka pri Odsjeku za povijest. Od 1991. do 1996. godine drži nastavu i ispite iz predmeta Metodologija historije. Povremeno drži predavanja i ispite na predmetu Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Od 2003. drži nastavu na predmetu Hrvatska povijest u 20. stoljeću. Držao nastavu i na fakultetima u Osijeku, Puli, Mostaru, Rijeci i Splitu. Predavao je i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH. Od 2007. predstojnik je Katedre za judaistiku, a od 2010. i Katedre za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1988. godine predaje na postdiplomskom/doktorskom studiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1990. godine i na postdiplomskom studiju «Kulturna povijest Jadrana» pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.
Bio na tri duža studijska boravka (stipendije) u inozemstvu: 1981/2. godine u Parizu, na Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, 1987/8. godine u Ateni, 2011. na Imre Kertész Kolleg Friedrich Schiller Universität-a u Jeni.
Od 1987. godine sudjeluje s referatima na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Slovenija, Austrija, Italija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Nizozemska, Grčka, SAD, Mađarska, BiH, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Norveška, Češka, Poljska, Rusija, Gruzija, itd.). Predavao na sveučilištima u Budimpešti, Regensburgu, Jeni, Londonu, Amsterdamu, Eindhovenu, Sarajevu, Mariboru, Ljubljani, Rimu, New Yorku i drugdje.
Bio je predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Sisačka bitka 1593, održanog u Zagrebu i Sisku 1993. godine. Bio je supredsjedatelj  (zajedno s dr. Iljom Altmanom, Moskva) sekcije za Holokaust na Kongresu europskih židovskih studija u Moskvi (srpanj, 2006).
Godine 1989-90. obnaša dužnost predsjednika Savjeta OOUR-a Humanističke i društvene znanosti, 1990-1992. pročelnik Odsjeka za povijest, a od 1991. do 1996. godine predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta. Od 1992. do 1996. godine voditelj projekta «Hrvatska povijest u ranom srednjem vijeku» u Zavodu za hrvatsku povijest, a sudjelovao i u projektu «Hrvatska povijest - sinteze» pod rukovodstvom akademika Nikše Stančića. Od 1997. sudjeluje u projektu akademika Tomislava Raukara «Hrvatska povijest 1102-1526». Od 2001. voditelj projekta “Židovski biografski leksikon”, od 2006. voditelj projekta „Ideologija, etnicitet, grad i selo u hrvatskom društvu u 20. stoljeću“ na kojem je okupio desetak istraživača. Trenutno vodi ekipu istraživača koja se bavi poviješću Zagreba i koja tijekom 2012. objavljuje „Veliku povijest Zagreba“ (od srednjega vijeka do naših dana), a u pripremi je povijest glavnog grada Hrvatske u osam svezaka.
Goldstein je jedan od najplodnijih hrvatskih historičara svoje generacije. Može se također reći da je i jedan od najsvestranijih istraživača u društvenim i humanističkim znanostima svoje generacije. Njegov bogati opus sastoji se od dvadesetak knjiga i dvjestotinjak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.
O hrvatskom srednjem vijeku, posebno s obzirom na bizantsku komponentu hrvatske povijesti, objavio je knjige Bizant na Jadranu 6-9. stoljeće (Zagreb, 1992), što je prošireno i dopunjeno izdanje njegove doktorske disertacije. Uslijedio je Hrvatski rani srednji vijek (Zagreb, 1995), sintetičko djelo o tome razdoblju hrvatske povijesti. Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant  (Zagreb, 2003) jest tekst u kojem je Goldstein sumirao svoje spoznaje o hrvatsko-bizantskim odnosima od kasne antike do 15. stoljeća. S Borislavom Grginom objavio je EuropaiSredozemljeusrednjemvijeku (Zagreb, 2006), cjeloviti prikaz europske srednjovjekovne povijesti.
Niz Goldsteinovih cjelovitih tekstova o hrvatskoj povijesti počinje 1999. godine, kada objavljuje Croatia: A History (London – Montreal), potom slijedi hrvatsko izdanje - Hrvatska povijest (Zagreb, 2003, drugo, dopunjeno i prošireno izdanje, Zagreb, 2008), kao i slovensko - Hrvaška zgodovina (Ljubljana, 2008). Pred objavljivanjem je albansko, u pripremi rusko i talijansko izdanje.
U leksikografskom dijelu opusa ističe se suautorstvo (zajedno s Vladimirom Anićem) Rječnika stranih riječi (Zagreb, 1999, drugo dopunjeno i prošireno izdanje Zagreb, 2000, te sažeto izdanje – Rječnik stranih riječi, sažeto izdanje, Zagreb, 2006), kao i suautorstvo (jedan od sedmorice) i članstvo u uređivačkom odboru golemog Hrvatskog enciklopedijskog rječnika (Zagreb, 2002), dosad najopsežnijeg izdanja takve vrste u hrvatskoj leksikografskoj produkciji (1584 str.), u kojem je bio autor osnovnog korpusa stranih riječi, redaktor definicija te stručni suradnik za društvene i humanističke znanosti.
Goldstein je i urednik i glavni autor leksikografsko-historiografskog izdanja Kronologija – Hrvatska – Europa – svijet (Zagreb, 1996; drugo dopunjeno izdanje – Zagreb, 2002).
Niz knjiga posvećenih hrvatskoj povijesti 20. stoljeća počinje Holokaustom u Zagrebu (zajedno s ocem Slavkom, Zagreb, 2001) koje očekuje američko izdanje: to je prva knjiga o tom tragičnom dijelu hrvatske povijesti o kojem su do Goldsteinova istraživanja bili poznati samo dijelovi. Slijede Židovi u Zagrebu 1918-1941 (Zagreb, 2004) za što je Goldstein dobio Nagradu grada Zagreba, Povijest zagrebačke Klasične gimnazije (zajedno s Agnezom Szabo, Zagreb, 2007) te Zagreb 1941-1945 (Zagreb 2011). Zajedno s ocem Slavkom napisao je Jasenovac i Bleiburg nisu isto (Zagreb, 2011). Preveo je i prilozima te komentarom opremio traktat Theodora Herzla „Židovska država“ (Zagreb, 2011), temeljni programatski tekst cionističkog pokreta.
Jedan od dvanaestorice autora prvog sveska i autor 80% drugog sveska te glavni urednik Povijesti grada Zagreba I-II (Zagreb, 2012-2013).
Obimna Hrvatska 1918-2008. (Zagreb, 2008), vjerojatno Goldsteinova najcjelovitija knjiga, na početku je pregleda/sinteza hrvatske povijesti 20. stoljeća. Slijedila su proširena i dopunjena izdanja pojedinih dijelova te knjige -  Dvadeset godina samostalne Hrvatske (Zagreb, 2010) te trotomna Povijest Hrvatske 1945-2011. (Zagreb 2011) u džepnom formatu.
Goldstein je i autor jednog srednjoškolskog udžbenika iz povijesti te suautor pet srednjoškolskih udžbenika iz povijesti i predmeta politika i gospodarstvo.
Godine 2007-2008. bio je urednik svjetske povijesti od antike do početka 21. stoljeća u 20 tomova (Povijest) u izdanju Jutarnjeg lista.
Surađivao u «Lexikon des Mittelalters» u Münchenu, gdje je objavio 13 natuknica, između ostalih i “Hrvati – povijest”. Stalni suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, gdje je bio urednik za opću povijest srednjega vijeka u Hrvatskoj enciklopediji, a od 2003. i urednik čitave struke povijest. Suradnik je i Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine.
Urednik je većeg broja izdanja Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Židovske općine Zagreb, Židovske zajednice Bet Israel i «Novog Libera«.
Od 1994. do 1998. bio je jedan od urednika godišnjaka Radova Zavoda za hrvatsku povijest.
Prevodi s engleskog i francuskog jezika.
Član je Međunarodnog uredničkog odbora Zgodovinskog časopisa (Ljubljana) te Beogradskog istorijskog glasnika (Beograd) koji izdaje Odelenje za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Kao delegat Republike Hrvatske član je Academic Working Group u međunarodnoj organizaciji Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.
Od devedesetih je aktivan u židovskoj zajednici, do 2005. u više je mandata član Vijeća Židovske općine Zagreb, otada je predsjednik Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj. Od 2012. član je Europskog židovskog parlamenta, kao jedini zastupnik iz Hrvatske.
Napisao više scenarija za TV, povremeno surađuje kao kolumnist i na druge načine u raznim medijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je član Vijeća HRT-a, član Savjeta za nacionalne manjine RH, član Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu nagrada i drugih.
Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2005. godine za ukupni znanstveno-istraživački doprinos te posebno za knjigu «Židovi u Zagrebu 1918-1941». Odlikovan je 2007. godine Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za ukupni znanstveni doprinos.
Od siječnja 2013. je veleposlanik Republike Hrvatske u Francuskoj i Monacu, te pri UNESCO-u.BIBLIOGRAFIJA

  Monografije
 • Bizant na Jadranu od Justinijana do Bazilija I (6-9. stoljeće), doktorska disertacija, 420 str.
 • Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje, magistarski rad, 298 str.
  Knjige
 • Bizant na Jadranu, Zagreb 1992, 234 str. (izmijenjen i proširen (oko 20%) tekst doktorske disertacije)
 • Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb 1995, 512 str.
 • Rječnik stranih riječi (u suautorstvu s Vladimirom Anićem), Zagreb 1999, 1472 str.
 • Croatia, A History, London 1999, 281 str. (fototipsko izdanje objavio i McGill University Press, Montreal 2000.)
 • Holokaust u Zagrebu, Zagreb 2001, 736 str.
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb 2002, 1584 str., član uređivačkog odbora (jedan od sedmorice), autor osnovnog korpusa stranih riječi, redaktor definicija, stručni suradnik za povijest.
 • Hrvatska povijest, Zagreb 2003, 512 str.
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb 2002, 1584 str., član uređivačkog odbora (jedan od sedmorice), autor osnovnog korpusa stranih riječi, redaktor definicija, stručni suradnik za povijest
 • Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant, 80 str., Zagreb 2003.
 • Židovi u Zagrebu 1918-1941, 592 str., Zagreb 2004.
 • Ivo Goldstein - Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, 536 str, 237-485.
  Znanstveni radovi
 • Metodološke značajke sinteza povijesti NOB-a u Jugoslaviji, Časopis za suvremenu povijesti (ČSP) II-III, 1979, 137-46.
 • Franjo Rački i Istočno pitanje 1860-2, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, Novi Sad 1980, 141-7.
 • Grad Norik kod Prokopija, Istorijski glasnik 1-2, Beograd 1982, 31-6.
 • Hrvatske i latinske titule hrvatskih vladara 9-12. st., Historijski zbornik (HZ) 36, 1983, 141-63.
 • O Srbima u Hrvatskoj u 9.st., HZ 37, 1984, 235-46.
 • Kada, kako i zašto je nastala legenda o ubojstvu kralja Zvonimira (Prinos proučavanju mehanizma nastajanja legendi u hrvatskom srednjovjekovnom društvu), Radovi Instituta za hrvatsku povijest (IHP) 17, 1984, 35-54.
 • Historiografija o Prokopiju iz Cezareje, HZ 38, 1985, 167-90 (objavljivanju prilagođen dio magistarske radnje)
 • Integracija i dezintegracija u srednjem vijeku, izrađeno u okviru projekta (projekt prof. dr. D. Sergejeva) "Komparativno istraživanje historijskih integracija", Zagreb 1985, 10 str.
 • O Tomislavu i njegovu dobu, Radovi IHP 18, 1985, 23-55.
 • O suvremenom trenutku hrvatske historijske znanosti, HZ 38, 1985, 251-5.
 • Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje, Zbornik radova Vizantološkog instituta 24-25, Beograd 1986, 25-101 (objavljivanju prilagođen dio magistarske radnje).
 • O periodizacija hrvatske povijesti i o etapama u razvoju hrvatskog društva do 13. stoljeća, HZ 40, 1988, 253-79.
 • O etnogenezi Hrvata u ranom srednjem vijeku, Migracijske teme 2-3, Zagreb 1989, 221-228.
 • Proces marginalizacije Židova u Bizantu: državna vlast, treći stalež i židovi od 5. do 7. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (ZHP) 23, 1990, 5-40.
 • O naravi bizantske prisutnosti na istočnojadranskoj obali, Radovi ZHP 24, 1991, 5-13.
 • Kroatien zwischen Ost und West, Region, Nation, Europa, Regensburg 1992, 213-228.
 • O Trpimiru i njegovu dobu, Kaštel Sućurac od prapovijesti do 20. stoljeća, Split 1992, 221-237.
 • Uloga užeg i šireg solinskog područja u hrvatskoj ranosrednjovjekovnoj povijesti Hrvatske, VAHD 85, Split 1992, 117-129.
 • Židovi na Gradecu od 14. stoljeća do 1848. godine, Zlatna bula 1242, Zagreb 1993, 293-303.
 • Die Forschung über die Juden in Kroatien - Überblick über Forschungsstand und Zukunftige Aufgaben, Juden in Grenzraum, Eisenstadt 1993, 143-157.
 • Slika političkog i etničkog stanja u panonskom dijelu Hrvatske (Slavonije) 7-12. stoljeća i Das Bild der politischen Verhältnisse in den pannonischen Teilen Kroatiens (Slawonien) im 7-12. Jahrhundert (dvojezično), Zbornik radova Internationales Kulturhistorisches Symposion 24, Mogersdorf 1993, 217-234; 235-255.
 • O povezanosti ranosrednjovjekovnih povijesti Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Radovi ZHP 27, Zagreb 1994, 7-18.
 • Hrvatska povijest između Istoka i Zapada, Radovi ZHP 27, Zagreb 1994, 201-214.
 • Sisačka bitka u hrvatskoj povijesti i društvu u 19. i 20. stoljeću, Zbornik radova "Sisačka bitka 1593", Zagreb-Sisak 1994, 275-288.
 • Uloga Bizanta u procesu etnogeneze Hrvata u 9. stoljeću, Etnogeneza Hrvata, zbornik radova, Zagreb 1995, 105-110.
 • Županije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj, Hrvatske županije, Zagreb 1996, 9-20.
 • Antisemitizam u Hrvatskoj, Zbornik "Antisemitizam, holokaust, antifašizam", Zagreb 1996, 12-52.
 • Antifašizam - jučer, danas, sutra, Zbornik "Antisemitizam, holokaust, antifašizam", Zagreb 1996, 285-289.
 • Byzantine Presence on the Eastern Adriatic Coast 6th - 12th Century, Byzantinoslavica 57, 2, Prag 1996, 257-264.
 • Antisemitizam ustaškog pokreta, Spomenica Ljube Bobana, Zagreb 1996, 321-332.
 • Kontinuitet - diskontinuitet u hrvatskoj povijesti 6-9. stoljeća, Starohrvatska spomenička baština, Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Zagreb 1996, 21-27.
 • Stjepan Radić i Židovi, Radovi ZHP 29, 1996, 208-216.
 • Anti-Semitism in Croatia (za inozemnu publiku prilagođen tekst "Antisemitizam u Hrvatskoj"), Anti-Semitism, Holocaust, Antifascism, Zagreb 1997, 12-52.
 • Dinastija Arpadovića i ranosrednjovjekovna Hrvatska, Zbornik radova "Zvonimir kralj hrvatski", Zagreb 1997, 261-272.
 • Kroatien und Dalmatien zwischen Byzanz und dem Westen, Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 1997, 162-181.
 • Između Bizanta, Jadrana i Srednje Europe, Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, t. I, Srednji vijek, Zagreb 1997, 169-180.
 • Značaj krbavske bitke 1493. godine u hrvatskoj povijesti, Krbavska bitka i njezine posljedice, Zagreb 1997, 22-27.
 • Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine, Radovi ZHP 30, Zagreb 1997, 9-28.
 • Zagrebačka židovska općina od osnutka do 1941. godine, Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zagreb 1998, 12-18.
 • Byzantium on the Adriatic from 550 till 800, Hortus artium medievalium 4, Zagreb 1998, 7-14.
 • Srpsko - hrvatsko pomirenje u historiografiji - pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja?, Radovi ZHP 31, Zagreb 1998, 181-192.
 • Between Byzantium, Venice and Central Europe, Croatia in the Early Middle Ages, London - Zagreb 1999, 169-180 (prijevod teksta "Između Bizanta, Jadrana..." prilagođen engleskom čitaocu).
 • Byzantine Rule in Dalmatia in the 12th Century, Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453, Beiträge zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996, hrsg. von G. Prinzing und M. Salamon, Wiesbaden 1999, 97-125 (inozemnoj publici prilagođen tekst "Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine").
 • Byzantine Rule on the Adriatic (in Dalmatia, Istria and on the Western Adriatic): Possibilities for a Comparative Study, Contributions from the International Scientific Meeting, Acta Histriae VII, Koper 1999, 59-76.
 • Kroatien bis 1918, Der Jugoslawien-Krieg, Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, Westdeutscher Verlag, Opladen/Wiesbaden 1999, hrsg. Dunja Melčić, 40-63.
 • (zajedno sa S. Goldsteinom) Farma jugoslavenskih židovskih naseljenika u Palestini 1926-1928, Zbornik Mirjane Gross, Zagreb 1999, 371-387.
 • Srpsko - hrvatsko pomirenje u historiografiji - pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja?, Dijalog povjesničara - istoričara 1, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2000, 55-72.
 • Komparativna istraživanja hrvatske i srpske povijesti - puka nostalgija, znanstvena potreba ili čak nužnost?, Dijalog povjesničara - istoričara 2, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2000, 33-42.
 • Židovi u međuratnoj Jugoslaviji - problem ravnopravnosti i jednakovrijednosti, Dijalog povjesničara - istoričara 2, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2000, 465-482.
 • Neka obilježja društvenog razvoja u Zvonimirovo doba, Krčki zbornik 42, Krk 2000 i Baščanska ploča, Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 36, Krk 2000, 69-78.
 • Role of Adriatic in the Byzantine-Ostrogothic War, ZRVI 38, Beograd 2000, 153-161.
 • Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. godine, Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću, Sarajevo - Fojnica 2000, 229-237.
 • The Treatment of Jewish History in Schools in Central and Eastern Europe, u: Christina Koulouri (ed.), Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki, 2002, 350-358.
 • 11. stoljeće: Hrvatska istiskuje Bizant iz Dalmacije, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Supplement 1, br. 1, Rijeka 2001, 377-394.
 • The Dissapearance of Byzantine Rule in Dalmatia in the 11th Century, u: Byzantium and East Central Europe, Byzantina et Slavica Cracoviensia, III, Cracow 2001, edited by G. Prinzing und M. Salamon with the assistance of Paul Stephenson, 129-141(inozemnoj publici prilagođen tekst "11. stoljeće: Hrvatska istiskuje Bizant iz Dalmacije").
 • Byzantine Cities and Slavic Villages at the Eastern Adriatic Coast in the Early Middle Ages, u: XXe Congres International des Etudes byzantines, Paris 2001, Pré-Actes, III. Communications libres, 187.
 • Povijest Bosne između znanstvene spoznaje i političke manipulacije, Radovi ZHP 32-33, 1999-2000, 439-444.
 • Istraživanja židovskih žrtava: razmatranja o Zagrebu i Hrvatskoj, u: Dijalog povjesničara - istoričara 5, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2002, 445-463.
 • Revisionism in Croatia: The Case of Franjo Tuđman (zajedno sa S. Goldsteinom), Eastern European Jewish Affairs, vol. 32, no. 1, London, summer 2002, 52-64.
 • Josip Broz Tito: između skrupuloznog historičarskog istraživanja i političke manipulacije, u: Dijalog povjesničara - istoričara 6, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2002, 315-332.
 • The Jews in Yugoslavia 1918-1941: Antisemitism and the Struggle for Equality, Jewish Studies at the Central European University, II, Budapest 1999-2001, ed. A. Kovács - E. Andor, 51-64.
 • Zionismus und jüdische Identität in Kroatien, u: Jüdische Identitäten in Mitteleuropa, Literarische Modelle der Identitätskontruktion, hrsg. von Armin A. Wallas, Tübingen 2002, 243-260.
 • Il mondo slavo e l'Impero bizantino tra il X e l'XI secolo, u: Venezia e la Dalmazia Anno Mille -Secoli di vicende comuni, Atti del Convegno di studio - Venezia, 6 ottobre 2000, a cura di N. Fiorentin, Regione del Veneto, Canova, Treviso 2002, 29-38.
 • Bosanski srednji vijek na razmeđi svjetova, Forum Bosnae 18, Sarajevo 2002, 105-114.
 • Srbi i Hrvati u Narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj (zajedno sa S. Goldsteinom) - u: Dijalog povjesničara - istoričara 7, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2003, 247-268.
 • Autohtonost i autonomnost NOP-a u Hrvatskoj, HZ 55, Zagreb 2002, 246-251
 • Strife for Emancipation and Equality: The Jews in Croatia until 1918, in: Simon Dubnow Institut Jahrbuch/Yearbook, II, hrsg. D. Diner, Leipzig 2003, 47-63.
 • Granica na Drini - značenje i razvoj mitologema, u: Historijski mitovi na Balkanu, zbornik radova, ur. H. Kamberović, Sarajevo 2003, 109-137
 • Dva antisemitska zakona u Kraljevini Jugoslaviji 1940. godine, u: Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević, ur. D. Agičić, Zagreb 2003, 395-405.
 • The Catholic Church in Croatia and the 'Jewish Problem', 1918-1941, Eastern European Jewish Affairs, vol. 33, no. 2, Oxford, winter 2003, 121-134.
 • Genocid nad Židovima u NDH, u: Povijest u nastavi 3, Zagreb, proljeće 2004, 40-50.
 • Die Juden in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, in: Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit, hrs. Wolfgang Benz und Juliane Wetzel, Berlin 2004, 155-192 (inozemnoj publici prilagođen tekst "Solidarnost i pomoć Židovima u Hrvatskoj").
 • Je li se Jugoslavija mogla održati - pretpostavke za historičarsku analizu, u: Dijalog povjesničara - istoričara 8, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2004, 69-86.
 • Types of Anti-Semitism on the Territory of Former Yugoslavia (1918–2000), in: Jews and Anti-Semitism in the Balkans, Jews and Slavs, vol. 12, ed. by W. Moskovich, O. Luthar, I. Šumi, Jerusalem-Ljubljana 2004, 9-27.
 • Solidarnost i pomoć Židovima u Hrvatskoj, u: Radovi ZHP 34-35-36, Zagreb 2001-2004, 205-228.
 • Restoring Jewish Life in Communist Yugoslavia (1945-1967), Eastern European Jewish Affairs, vol. 34, no. 1, London, summer 2004, 58-71.
 • Miroslav Krleža o hrvatskoj historiografiji i hrvatskoj povijesti, u: Spomenica Filipa Potrebice, Zagreb 2004, 419-434.
 • A zágrábi zsidó közösség újjáéledése a nyolcvanas években (Obnova života u zagrebačkoj židovskoj zajednici u osamdesetima 20. stoljeća), Regio - Kisebbség, Politika, Társadalom, n. 3, Budapest 2004, 55-70.
 • Od partijnosti u doba socijalizma do revizionizma devedesetih: ima li građanska historiografija šansu?, u: Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, ur. S. Lipovčan – Lj. Dobrovšak, Zagreb 2005, 57-72.
 • The Basic Characteristics of Croatian Antifascism, u: Balkan Currents, essays in honour of Kjell Magnusson, ed. T. Dulić, R. Kostić, I. Maček, J. Trtak, Uppsala Multiethnic Papers 49, Uppsala 2005, 17-31 (prerađen i za inozemnu publiku dopunjen tekst «Osnovne značajke hrvatskog antifašizma»).
 • Byzantine Cities and Slavic Villages at the Eastern Adriatic Coast in the Early Middle Ages, u: Zwischen Polis, Provinz und Peripherie, Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, hrsg. Lars M. Hoffmann, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2005, 203-213.
 • The Boundary on the Drina – the meaning and the development of the mythologem, u: Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, ed. P. Kolsto, London 2005, 77-105 (prerađen i za inozemnu publiku dopunjen tekst «Granica na Drini - značenje i razvoj mitologema»).
 • Naseljeni gradovi Porfirogenetove Paganije (De administrando imperio 36/14-15), Zbornik Tomislava Raukara, Zagreb 2005, 140-154.
 • Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535 - 555. godine, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 37, Zagreb 2005, 35-46.
 • Discontinuity/Continuity in Croatian History from the Sixth to the Ninth Century, u: L'Adriatico dalla tarda Antichita all'eta Carolingia, a cura di G. P. Brogiolo e P. Delogu, Roma 2005, 193-214.
  Stručni radovi
 • O odnosu historije i sociologije u nekim sociološkim udžbenicima, ČSP III, 1977, 107-115.
 • Život i djelo Publija Kornelija Tacita, LeG 11, 1978, 11-21.
 • Što je to znanost o kulturi?, ČSP I, 1978, 155-61.
 • Annales 1929-1979, ČSP I, 1980, 185-191.
 • Gledišta o objektivnosti i subjektivnosti u historijskim istraživanjima prema novim njemačkim izdanjima, ČSP III, 1980, 131-9.
 • Prokopije iz Cezareje, Latina et Graeca (LeG) 21, 1982, 68-75.
 • Amijan Marcelin i njegovi religijski nazori, LeG 21, 1982, 64-79.
 • Ustanak zelota u Solunu 1342-9, Nastava povijesti 3, 1983, 115-119.
 • O suvremenom trenutku hrvatske historijske znanosti, HZ 38, 1985, 251-5.
 • Podruštvljavanje obrambenog sistema u SFRJ, ČSP I, 1985, 141-57.
 • Kvalifikacijski ispiti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu održani u ljetu 1986 (zajedno s dr M. Matickom), Nastava povijesti 3, 1987, 113-20.
 • Povijesne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu - prošlost, sadašnjost, perspektive, Sveučilište u razvoju znanosti od 1669. do danas, Zagreb 1990, 26-32.
 • Sadašnje stanje i budući zadaci u istraživanju hrvatskog ranosrednjovjekovlja, referat na simpoziju "Disputationes Salonitanae", VAHD 85, Split 1992, 307-12.
 • O vremenu Karla Velikog, "Životopis Karla Velikog", Zagreb 1992, 7-20.
 • Komentar "Životopisa Karla Velikog" (zajedno s L. Čoralić i Z. Sikirić), Zagreb 1992, 50-75.
 • Nationalism as a nightmare: the case of former Yugoslavia, Nationalisme in Europa, Utrecht 1993, 35-47.
 • Reinterpretation de l'histoire, version croate, Revue transeuropeennes, 5, Paris, zima 1994-5, 67-71.
 • Povijesni sadržaji u Ustavu RH, Erazmus 13, Zagreb 1995, 37-44.
 • Odgovor Nevenu Budaku (diskusija), Radovi ZHP 28, Zagreb 1995, 298-304.
 • Genocide upon Jews in NDH, Voice of the Jewish Community 1, Zagreb 1995.
 • Memorija i obitelj u povijesti, Obitelj, Zagreb 1996, 11-26.
 • Genocid nad Židovima u NDH, Novi Omanut, Zagreb 1996.
 • Georges Duby (in memoriam), Radovi ZHP 29, 1996, 414-416.
 • On Anti-Fascism Yesterday, Today and Tommorow, Anti-Semitism, Holocaust, Antifascism, Zagreb 1997, 195-199.
 • Autor povijesnih karata (ukupno 30) u "Kronologija - Hrvatska - Europa - svijet".
 • Autor tekstova stari vijek (zajedno s B. Olujićem), opća povijest srednjega vijeka, opća i hrvatska povijest 1992-1996 u "Kronologija - Hrvatska - Europa - svijet".
 • Fedor Moačanin (in memoriam, zajedno s M. Strechom), Radovi ZHP 30, Zagreb 1997, 358-359.
 • Ivan Ðurić (in memoriam), Radovi ZHP 30, Zagreb 1997, 359-360.
 • Božidar Ferjančić, (in memoriam), Radovi ZHP 31, Zagreb 1998, 339-340.
 • Coexistence in Hardship, Central European Review, vol. 2, No. 19/2000, 18-27.
 • O udžbenicima povijesti u Hrvatskoj, Dijalog povjesničara - istoričara 3, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2001, 15-28.
 • Coexistence in Hardship, Central European Review, vol. 2, No. 19/2000, 18-27.
 • Jozo Tomashevich: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration, Stanford, California, 2001 (recenzija), American
 • Historical Review, Bloomington, Indiana, USA, June 2002, 791.
 • Govor u ime sudionika 6. skupa, u: u: Dijalog povjesničara - istoričara 6, prir. H. S. Fleck i I. Graovac, Zagreb 2002, 33-35.
 • Katolische Kirche, Erzbischof Stepinac und die Juden (inozemnoj publici prilagođeno i ponešto skraćeno, bez bilježaka, poglavlje iz knjige Holokaust u Zagrebu), Kommune, Forum für Politik, Ökonomie, Kultur, nr. 12, 20. Jahrgang, Frankfurt 2002, 56-60.
 • A Loyal Follower of the Vatican (inozemnoj publici prilagođen i ponešto skraćen, bez bilježaka, poglavlje iz knjige Holokaust u Zagrebu), Voice of the Jewish Communities of Croatia, no. 4, Zagreb, Winter 2002/2003, 58-59.
 • The Case of Franjo Tuđman (inozemnoj publici prilagođen i ponešto skraćen, s bilješkama, tekst iz knjige Holokaust u Zagrebu), Voice of the Jewish Communities of Croatia, no. 4, Zagreb, Winter 2002/2003, 60-63.
 • Memory and Family in History, in: Family, Eisenstadt 2002, 11-26 (engleski prijevod teksta Memorija i obitelj u povijesti, u: Obitelj, Zagreb 1996, 11-26.).
 • An Ancient Battle for Independence, u: Diplomatic News, the International Magazine of Europe's Capital, Bruxelles, February-March 2003, 35-36.
 • Nastava povijesti – faktor izobrazbe ili indoktrinacije?, u: Što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, prir. S. Dvornik, M. Uzelac, Zagreb 2003, 17-21, 47-48.
 • Varšavski geto, u: Bejahad 2003, židovska kulturna scena – Jewish Cultural Scene, Zagreb 2004, 20-22.
 • O političkom identitetu u Hrvatskoj 1918-1941: jedan pokušaj detekcije i analize, u: Globalizacija i identitet (rasprave o globalizaciji, nacionalnom identitetu i kulturi politike), ur. M. Tuđman i I. Bekavac, Zagreb 2004, 173-184.
 • Cionizam: polet nakon Balfourove deklaracije (između idealizma i realizma), Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj 84, srpanj-kolovoz 2004, 47-52.
 • Historiografija o Židovima u Hrvatskoj, u: Radovi ZHP 34-35-36, Zagreb 2001-2004, 285-290.
 • Jozo Tomashevich: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration, Stanford, California, 2001 (recenzija), u: Radovi ZHP 34-35-36, Zagreb 2001-2004, 320-322.
 • In memoriam – Filip Potrebica, u: Spomenica Filipa Potrebice, Zagreb 2004, 9.
 • Riječ na promociji Židovi u Zagrebu od 1918. do 1941. godine (sažetak iz knjige o stvaranju jugoslavenskog židovskog identiteta), u: Bejahad 2004, Zagreb 2005, 61-65
  Enciklopedijski prilozi
 • Hrvatski leksikon sv. I, Zagreb 1996: Bizantsko-hrvatski odnosi, 105; Bazilije I, 76; Heraklije I, 437; Justinijan I, 559; Konstantin VII. Porfirogenet, 619.
 • Hrvatski leksikon, sv. II, Zagreb 1997: Židovi, Manuel Komnen, Srednji vijek, Slaveni, Sinagoga.
 • Lexikon des Mittelalters: Tomislav, Band VIII, 854-855; Trpimir, Band VIII, 1068; Trpimirovići, Band VIII, 1068; Varaždin, Band VIII, 1411; Zdeslav, Band IX, 496.
 • Hrvatska enciklopedija - Amorij, amorijska dinastija, antifašistička koalicija, antifašizam, antisemitizam, abasidski kalifat, abazgija, Bazilije I, Bazilije II, Balduin I, kralj, Balduin I, car.
 • Suradnja za Lexikon des Mittelalters - natuknica: Držislav, Band III, 1420.
 • Suradnja u Lexikon des Mittelalters, Munchen: Kroaten, Band V, 1538-42; Liudevit Posavski, Band VI, 953; Mladen II, Band VI, 698; Paulus I (Pavao Šubić von Bribir), Band VI, 1827-8; Petar Krešimir IV, Band VI, 1921; Slavonien, Band VII, 2004-2005; Steuern (Porezi u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni), Band VIII, 160.
 • Hrvatska enciklopedija - bizantologija u Hrvatskoj, bizantsko-hrvatski odnosi, cionizam, Demetrije Kidon, domestik, drungarije, Duka (obitelj), feudalizam, Izabela Bavarska, Izrael (povijest), Jakov I. Škotski, Jean de Joinville, Jezid I. Ibn Muavija, Jiménez de Cisneros, Kalhana Pandit (kroničar), Kalisz (povijest), Karamanija ili Karaman (maloazijska pokrajina), karavan-saraj, Karlo VII (francuski), Karlman (franački vladar; u. 771), Karlman (franački vladar; u. 880), Karlo III. Debeli, Karlo VIII (francuski), Kastriotići, Kenneth I (škotski), Kenneth II (škotski), Kinam Ivan.
  Prikazi i ocjene
 • A.J.P.Taylor, The Origins of The Second World War, ČSP III, 1978, 138-141.
 • Šidakov zbornik (HZ 29-30, 1976-7), Dometi 9-11, Rijeka 1978, 171-4.
 • Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, HZ 33-34, 1980-1, 413-21.
 • D. Dinić-Knežević, Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, HZ 33-4, 1980-1, 407-410.
 • Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku, Radovi IHP 16, 1983, 265-70.
 • Henri Sloves, L'etat juif de l'Union Sovietique, ČSP III, 1983, 217-23.
 • Ivan Ðurić, Sumrak Vizantije, Radovi IHP 18, 1985, 304-307.
 • Bibliografija VAHD, Radovi IHP 18, 1985, 371-2.
 • Frane Bulić, Izabrani spisi, HZ 38, 1985, 289-90.
 • Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, sv. 6, HZ 39, 1986, 299-301.
 • Drago Pavličević, Povijest Hrvatske, Radovi ZHP 27, 1994, 378-80.
 • M. Frejdenberg, Evrei na Balkanah (recenzija), Radovi ZHP 29, 1996, 393-394.
 • Ivan Lovrenović, Unutarnja zemlja, Zagreb 1998., Radovi ZHP 31, Zagreb 1998, 306-308.
  Prijevodi i redakture
 • Redaktura toponima u Times - Atlas svjetske povijesti, Zagreb 1986 (oko 600 karata s oko 30.000 toponima)
 • Prijevod s engleskog - dio o povijesti srednjeg vijeka i indeks, Times - Atlas svjetske povijesti, Zagreb 1986 (oko 25 a. a.)
 • Prijevod s engleskog - izmjene 5. izdanja Atlasa svjetske povijesti (oko 13 a. a.), Zagreb 1990.
 • Prijevod s engleskog - Biblijski atlas, Zagreb 1990 (oko 60 a. a.).
 • Prijevod s francuskog - P. Vilar, Zlato i novac u povijesti, Beograd 1990, 1-221 (drugi dio preveo D. Roksandić).
  Popularizacija povijesnih istraživanja
 • 3 scenarija za 30-minutne emisije školskog programa TVZ - Uskoci, Bizant na Jadranu, Povijest Bizanta.
 • Scenariji za emisije HTV - 1. Židovi na tlu Jugoslavije, 2. Historiografski pojmovnik: Srednji vijek.
  Ostalo
 • Pisanje komentara (zajedno s dr B.Kuntić-Makvić, dr N.Budakom i drugima) u: I. Lučić, O kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije, Zagreb 1987, 1. svezak. Komentar 2. sveska (s istim suradnicima) pripremljen za tisak
 • Nekrolog prof. dr. Nadi Klaić, HZ 41, 1988, 409-410.
 • Bibliografija radova Nade Klaić (zajedno s N.Budakom i Z.Janeković-Romer), HZ 42, 1989, 255-264.
 • Nada Klaić - borac za povijesnu istinu, pogovor, N.Klaić, Srednjovjekovna Bosna, Zagreb 1989, 334-344.
 • Starozavjetne knjige i prve židovske zajednice, Biblijski atlas, Zagreb 1990, 194-5.
 • Serbs in Croatia, Croatia in Yugoslavia, East European Reporter, Winter 1991, 55-58.
 • I. jugoslavenska konferencija bizantologa, HZ 44, 1991, 251-3.
 • La guerre croate, Balkan - minorites et diaspora, 12, automne-hiver 1991, 91-116.
 • Kronologija hrvatske povijesti, tekst na karti "Hrvatska", Zagreb 1992, 4 str.
 • Dvadeset godina Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Radovi ZHP 25, 1992, 315-9.
 • Upotreba povijesti, Erazmus 1, Zagreb 1993, 52-62.
 • Županije u hrvatskoj povijesti, tekst na karti "Hrvatska", Zagreb 1993, 3 str.
 • The Use of History: Croatian Historiography and the Politics (inozemnim čitateljima prilagođen i ponešto proširen članak "Upotreba povijesti"), Helsinki Monitor, Special Issue, Vol. 5, Utrecht - Vienna 1994, 85-97.
 • Židovi i križarski ratovi, Novi Omanut 3-4, 1994 (prilog židovskoj povijesti i kulturi, dodatak "Biltenu Židovske općine Zagreb, 34/5), 1-2.
 • Prof. dr. Josip Lučić (nekrolog), Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 3, 1994, 89.
 • Prof. dr. Josip Adamček (nekrolog, zajedno s M. Strechom), Radovi ZHP 28, Zagreb 1995, 7.
  Uredništva
 • Urednik "Radova Zavoda za hrvatsku povijest" (1993-2000)
 • "Sisačka bitka 1593", Zagreb - Sisak 1994, 292 str. (zajedno s M. Kruhekom)
 • Član uredništva u zborniku "Antisemitizam - Holokaust - Antifašizam", Zagreb 1996.
 • Urednik (zajedno s M. Kolar-Dimitrijević i M. Matickom) "Spomenice Ljube Bobana", Zagreb 1996.
 • Urednik Zbornika radova "Zvonimir kralj hrvatski", Zagreb 1997.
 • Urednik (zajedno s N. Lengel-Krizman) zbornika "Anti-Semitism - Holocaust - Anti-Fascism", Zagreb 1996.
 • Urednik "Kronologije - Hrvatska - Europa - svijet", Zagreb 1996.
 • Urednik za opću povijest srednjega vijeka u Hrvatskoj enciklopediji.
 • Urednik (zajedno s M. Strechom i N. Stančićem) "Zbornika Mirjane Gross", Zagreb 1999.
  Suradništva
 • Stručni suradnik za društvene znanosti u: V. Anić, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb 1991.
  Članstva
 • Član predsjedništva Društva za hrvatsku povjesnicu (1992.-1997.)
  Projekti
 • Voditelj projekta "Hrvatska povijest u ranom srednjemu vijeku" pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta (1991.-1997.)
 • Suradnik na projektu "Hrvatska povijest - sinteze" (voditelj N. Stančić) pri Zavodu za hrvatsku povijest (1991.-1994.).
 • Suradnik na projektu "Hrvatska povijest 1102-1526." (voditelj akademik Tomislav Raukar) pri Zavodu za hrvatsku povijest (1997.-2001.)
  Nastavna djelatnost
 • Predavač na poslijediplomskom studiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te na poslijediplomskom studiju "Kulturna povijest Jadrana" na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.
 • U Zagrebu predavač Svjetske povijesti srednjega vijeka te Metodologije historije na Odsjeku za povijest, povremeno i Hrvatske povijesti u ranom srednjemu vijeku.
 • Povremeni predavač Svjetske povijesti srednjega vijeka na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku
 • Povremeni predavač na Pedagoškom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci i Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • Povremeni predavač Svjetske povijesti srednjega vijeka na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
  Znanstveno usavršavanje (stipendije)
 • Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales (Pariz, 1981/2),
 • Atena (1987/8.)
Objavljeno: 16.12.2014.