Opći podaci


Nastava i studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu izvodi se od samog početka moderne sveučilišne nastave 1874. godine. Od kraja pedesetih godina 20. stoljeća na Fakultetu postoji zaseban Odsjek za povijest, organiziran u nekoliko katedri, na kojemu se do sada izvodio četverogodišnji jedno- i dvopredmetni studij povijesti i poslijediplomski znanstveni studij hrvatske povijesti. Na tom su se studiju obrazovale brojne generacije nastavnika/profesora povijesti u osnovnim i srednjim školama, povjesničara znanstvenika i povjesničara stručnjaka na različitim poljima kulturne, javne i administrativne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Preddiplomski i diplomski studij povijesti po novom programu, usklađenom s novim Zakonom o visokom školstvu, Bolonjskom deklaracijom i ostalim dokumentima vezanim uz znanost i visoko školstvo, kao i poslijediplomski doktorski studij, omogućit će nastavak ove dugogodišnje tradicije te omogućiti školovanje dostatnog broja visokoobrazovanog kadra za potrebe nastave povijesti u Republici Hrvatskoj, za potrebe znanstvenog razvoja na polju historiografije i za potrebe na širokom polju javne, kulturne i administrativne djelatnosti. Zasigurno će dovesti do snažnijeg povezivanja između hrvatskih povjesničara i povjesničara i drugih znanstvenika u svijetu. Pretpostavljivo je da će dio diplomanata (prvostupnika i magistara povijesti) pronaći radno mjesto u privatnom sektoru u Republici Hrvatskoj, osobito u novinstvu, izdavaštvu, turizmu i na poslovima kulturnog menadžmenta. Studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu izvode vrsni znanstvenici/povjesničari i znanstveni novaci koji se pripremaju za znanstveni rad pod njihovim vodstvom. Stoga je taj studij izravno povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim vještinama. Program studija povijesti usporediv je s programima nekih uglednih inozemnih sveučilišta Na Filozofskom fakultetu danas postoje 22 odsjeka, 110 katedri i preko 30 studijskih grupa. Velike su stoga mogućnosti organizacije interdisciplinarnosti studija na tom Fakultetu. Studij povijesti na Fakultetu organizirat će se tako da omogući multidisciplinarnost: poticat će izbornost nastavnih predmeta i područja i tema kako u okviru Odsjeka za povijest, tako i izvan uže struke, u okviru Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u cjelini.Temeljni dokumenti na kojima počiva nastavni plan i program studija povijesti jesu:
  • Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju (Pariz, 1998.)
  • Zajednička deklaracija o harmonizaciji struke visokog školstva u Europi (Pariz, 1998.)
  • Zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja (Bolonja, 1999.)
  • Odluke i preporuke Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2003./4.)
  • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Hrvatska 2003.


Optimalan broj studenata koji se mogu upisati i uspješno studirati jest između 50 i 70 na preddiplomskom studiju (jednopredmetni i dvopredmetni) te do 190 na diplomskom studiju (ukupno, na oba modula i na svim smjerovima jednopredmetnog diplomskog studija u Zagrebu).

Ovaj studij povijesti treba osigurati osposobljavanje povjesničara/intelektualca suvremenog profila, koji će kvalificirano, kreativno i djelatno obnašati sve stručne poslove bez kojih je nezamislivo suvremeno školstvo, sve osnovne i srednje škole, i uz to da se kompetentno snalazi na brojnim radnim mjestima u suvremenom društvu. Cilj je studija povijesti obrazovanje i primjereno radno osposobljavanje povjesničara na onim područjima suvremenog društva gdje postoji potreba za njegovim radom i doprinosom kako za daljnji razvoj Republike Hrvatske, tako i za razvoj međunarodne zajednice i suvremenog svijeta u cjelini. Stručni profil povjesničara/intelektualca pretpostavlja samostalni rad i/ili kao člana stručnog tima u školama, arhivima, bibliotekama, stručnim službama, različitim ustanovama, te u diplomaciji, raznim ustanovama, centrima kulture, vojnim učilištima, muzejima, savjetovalištima, znanstvenim i istraživačkim organizacijama itd.


Objavljeno: 16.12.2014.