VIII. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Praktikum stare povijesti II. 60 (4 sata vježbi tjedno) 6
Historijska antropologija staroga svijeta I. 60 (2 sata pred. + 2 sata sem. tjedno) 6
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 60 (2 sata pred. + 2 sata sem. tjedno) 6
Pomoćne povijesne znanosti II. *** 30 6***
Drugi strani jezik II. ili 1. izborni kolegij izvan ponude Katede za staru povijest   3
Izborni kolegij izvan ponude Katedre za staru povijest   3
UKUPNO VIII. SEMESTAR   30  *** Studenti s bakalaureatom dvopredmetnog programa povijsti i studenti koji dolaze s drugih grupa, pa u preddiplomskom programu nisu imali pomoćne povijesne povijesne znanosti, dužni su slušati ovaj predmet u organizaciji Katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti. Ostali odabiru više izbornih predmeta izvan ponude Katedre za staru povijest.

Objavljeno: 16.12.2014.