IX. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijisti I. 60 (2 sata pred. + 2 sata sem. tjedno) 7
Povijest starog Istoka II. * 30 (2 sata seminara tjedno) 5 *
Povijest Grčke i Rima II. * 30 (2 sata seminara tjedno) 5 *
Stara povijest hrvatskih zemalja II. 30 (1 sat pred. + 1 sat sem. tjedno) 5 *
Drugi strani jezik I. ili 1. izborni kolegij izvan ponude Katede za staru povijest   3
Izborni kolegij izvan ponude Katedre za staru povijest   3
Magistarska radionica 60 ( 2 pred. + 2 sem.) 7
UKUPNO IX. SEMESTAR   30  * Student/ica odabire dva kolegija u skladu sa svojim internim usmjerenjem i interesima.

Objavljeno: 16.12.2014.