Katalog izdanja Zavoda za hrvatsku povijest 1971. - 2001.


PRIREDILA: DOC. DR. SC. NATAŠA ŠTEFANEC


MONOGRAFIJE - CRVENA SERIJA

1. Matković, Hrvoje. Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1972, 272.
TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Uvod /// I. Koncentracija i rastrojavanje integralno jugoslavenskih snaga / Svetozar Pribićević u danima stvaranja jugoslavenske države / Prvi ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Demokrati u žarištu vladinih kriza / Previranja u Demokratskoj stranci / Raskol u Demokratskoj stranci / Formiranje nove stranke /// II. Ideje, organizacija, vodstvo / Idejne osnove programa Samostalne demokratske stranke i političke djelatnosti Svetozara Pribićevića / Socijalna struktura Samostalne demokratske stranke / Teritorijalna rasprostranjenost i nacionalno obilježje Samostalne demokratske stranke / Organizacija i vodstvo stranke / Materijalna podloga samostalske štampe / Socijalni i gospodarski pogledi samostalnih demokrata / Samostalna demokratske stranka i agrarna reforma / Stav Svetozara Pribićevića i samostalnih demokrata prema radničkom pokretu i KPJ / Samostalna demokratska stranka i Orjuna /// III. Samostalna demokratska stranka u političkoj akciji // A. Od osnivanja SDS do prijelaza u opoziciju / Samostalna demokratska stranka u nacionalnom bloku / Samostalna demokratska stranka u P-P vladama / U opoziciji Davidovićevoj vladi / Samostalci predvode novu ofanzivu unitarista // B. SDS u opoziciji do stvaranja Seljačko-demokratske koalicije / Samostalna demokratska stranka prelazi u opoziciju / U opoziciji prema R-R vladama / Na putu izmirenja sa Stjepanom Radićem // C. SDS u Seljačko-demokratskoj koaliciji / Seljačko-demokratska koalicija / Od skupštinskog atentata do diktature / Proglašenje šestojanuarske diktature /// Zaključak / Literatura / Summary: Svetozar Pribićević and the Independent Democratic Party until the Sixth-of January Dictatorship / Bilješka o piscu / Kazalo ličnosti.

2. Lovrenčić, Rene. Geneza politike "novog kursa". Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1972, 328.
TU, 24 cm, Kazalo, Résumé, ISBN: nema.
Uvod / I. "Drang nach Osten" i Slavenski jug / II. Kriza Monarhije i politika u Hrvatskoj / III. Osnovne determinante političkog života banske Hrvatske na prijelazu stoljeća / IV. Mlada generacija buržoaske opozicije / V. Hrvatska buržoaska opozicija od 1897. do 1903. / VI. Hrvatsko-srpski odnosi i srpska buržoaska opozicija 1897.-1903. / VII. Dalmacija od 1897. do 1903. / VIII. Predvečerje narodnog pokreta 1903/4. / IX. Banska Hrvatska u vrijeme Narodnog pokreta / X. Odjek Narodnog pokreta u Dalmaciji. Pojava "novog kursa" / XI. Prva faza "novog kursa" / XII. Politički razvoj banske Hrvatske 1904/5. / XIII. Druga faza "novog kursa" u Dalmaciji 1904/5. / XIV. Hrvatska politika i ugarska kriza 1905. / XV. Zaključci / Rezime / Bilješka o piscu / Kazalo.

3. Boban, Ljubo. Svetozar Pribićević u opoziciji (1928-1936). Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1973, 288.
TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Predgovor / Uvod // I. UOČI PROGLAŠENJA APSOLUTISTIČKOG REŽIMA // II. DO PRIBIČEVIĆEVA ODLASKA U INOZEMSTVO / Reagiranja na kraljev akt od 6. I 1929. / Odnosi između opozicionih grupa / odnosi u Samostalnoj demokratskoj stranci / Napuštanje otvorenog apsolutizma i držanje opozicije // III. OD OKTROIRANOG USTAVA DO ZAGREBAČKIH PUNKTACIJA / Nastojanja kralja Aleksandra da novim kombinacijama učvrsti režim / Odnos između opozicionih grupa / Odnosi u Seljačko-demokratskoj koaliciji / Pribićevićeva shvaćanja o programu opozicije i načinu borbe protiv diktature // IV. ZAGREBAČKE PUNKTACIJE I NJIHOV ODJEK / Geneza i sadržaj Zagrebačkih punktacija / Stavovi političkih grupa prema Punktacijama / Pribićevićeva gledišta o pitanjima koja su sadržana u Zagrebačkim punktacijama // V. OD ZAGREBAČKIH PUNKTACIJA DO MARSELJSKOG ATENTATA / Kombinacije kralja i režimskih krugova / Odnosi opozicionih grupa / Odnosi u SD koaliciji / Odnosi u Samostalnoj demokratskoj stranci // VI. OD MARSELJSKOG ATENTATA DO PETOMAJSKIH PARLAMENTARNIH IZBORA / Politički kurs nakon kraljeve smrti / Držanje opozicionih grupa / SD koalicija i parlamentarni izbori / Pribićević i parlamentarni izbori // VII. NAKON PETOMAJSKIH IZBORA / Taktika Stojadinovićeve vlade / Odnosi SD koalicije i srbijanske opozicije / Odnosi u SD koaliciji / Pribićevićevo držanje // VIII. VANJSKOPOLITIČKA DJELATNOST I POGLEDI SV. PRIBIČEVIĆA // IX. POSLJEDNJI DANI I SMRT SV. PRIBIČEVIĆA // Zaključak / Prilozi / Summary: Svetozar Pribićević in Opposition (1928-1936) / Bilješka o piscu / Kazalo osobnih imena.

4. Gross, Mirjana. Povijest pravaške ideologije. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1973, 454.
TU, 24 cm, 12 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Uvod / I. Pravaška ideologija kao romantična nacionalna integraciona ideologija / II. Nakon ilirizma / III: Prva cjelovita formilacija pravaškog nauka / IV. Prve neposredne poruke nakon uvođenja ustavnosti / V. Na Hrvatskom saboru 1861 / VI. Razvoj Kvaternikovih shvaćanja u prvoj polovici šezdesetih godine / VII. Pravaška ideologija za sklapanje Austro-ugarske nagodbe / VIII. Izgradnja klasičnog oblika pravaške ideologije i propagande / IX. Pravaška "sekta" oko hervatske uoči Rakovica / X. Početak "velikog doba" pravaštva / XI. Vrhunac pravaškog pokreta / XII. Nastanak "modernog" pravaštva / XIII. Raskol / XIV. Razvoj pravaštva za pojave "novoga kursa" / XV. Velikoaustrijska frankovština i pojava starčevićanske struje / XVI. "Povratak Anti Starčeviću / XVII. "Među dvie skrajnosti" / Zaključak / Zussamenfassung: Die Geschichte der Rechtspartei-Ideologie / Bilješka o piscu / Kazalo imena.

5. Čizmić, Ivan. Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1974, 320.v TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Uvod / O društvenom i političkom radu jugoslavenskih iseljenika do prvog svjetskog rata / Reagiranje iseljenika na atentat u Sarajevu i početak rata / Jugoslavenski sabor u Chicagu 1915. / Jugoslavenski socijalistički pokret u SAD od početka rata do kraja 1915. / Austro-ugarska propaganda i iseljenici u SAD / Nastojanja jugoslavenskih iseljenika da upoznaju američku javnost s jugoslavenskim pitanjem / Jugoslavenski sabor u Pittsburghu / Osnivanje i rad Jugoslavenske kancelarije i Jugoslavenskog narodnog vijeća / Krfska deklaracija i iseljenici u SAD / Kriza jugoslavenskog socijalističkog pokreta u SAD. Pokret za jugoslavensku republiku / Sukob Jugoslavenskog narodnog vijeća s Mihajlom Pupinom / Srpska misija u Sjedinjenim Državama Amerike / Jadransko pitanje i iseljenici u Sjedinjenim Državama / Crnogorsko pitanje i iseljenici u SAD / Dobrovoljačko pitanje i misija Milana Pribićevića / Nastojanja jugoslavenskih iseljenika da pridobiju američko javno mnijenje i političare za stvaranje jugoslavenske države / Rad Ljube Mihailovića, srpskog poslanika u Washingtonu / Nastojanja Jugoslavenskog narodnog vijeća da bude službeno priznato za predsjednika Jugoslavena u SAD / Kriza jugoslavenskog pokreta u Americi / Summary / Bilješka o piscu / Kazala.

6. Raukar, Tomislav. Zadar u XV stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1977, 328.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Popis kratica / Neobjelodanjena građa iz Historijskog arhiva u Zadru / Tiskani izvori / Časopisi, izdanja, ustanove / Popis priloga / Uvod /// I. EKONOMSKI, DRUŠTVENI I POLITIČKI RAZVOJ ZADRA U XV. STOLJEĆU // Ekonomska topografija i demografski razvoj Zadra u XV. stoljeću / Prirodni preduvjeti ekonomskog razvoja / Urbanistički izgled i ekonomska topografija / Demografski razvoj // Politički i upravni razvitak Zadra u XV. stoljeću / Zadar i mletačka vlast od XII. do početka XV. stoljeća / Zadar i Venecija u XV. stoljeću; Zadar priznaje Mletačku vlast (1409); Upravna struktura Zadra i njegova teorija u XV. stoljeću / Zadarski distrikt i zadarski teritorij u XV. stoljeću // Struktura zadarskog društva u XV. stoljeću / Glavna obilježja društvenih odnosa u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku / Društveni odnosi u Zadru u XV. stoljeću / Etnički odnosi i migracije pučanstva /// II. EKONOMSKA DJELATNOST ZADARSKOG DRUŠTVA U XV. STOLJEĆU / Uvod // Zemljišni odnosi / Opći pogled na razvitak zemljišnih odnosa u srednjovjekovnom Zadru / Razvitak zadarskog zemljišnog posjeda i njegova vlasnička struktura u XV. stoljeću; Zadarski zemljišno posjed do kraja XII. stoljeća; Područja širenja zadarskog zemljišnog posjeda do početka XV. stoljeća; Zemljišni posjed - ekonomska podloga zadarskog patricijata; Postupno jačanje zemljoposjeda pučana; Zemljišni posjed distriktualnog stanovništva / Ekonomsko značenje zemljišnih odnosa u Zadru u XV. stoljeću; Ekonomski preduvjeti za razvitak zemljišnih odnosa; Oblici obrađivanja zemljišta; Struktura zemljišnog posjeda i tipovi naselja; Vrste rente; Rezultati rada težaka i kmeta // Stočarstvo / Posjedovni odnosi i pitanje pašnjaka / Ekonomska organizacija: položaj bravara i proizvodni rezultati // Proizvodnja soli / Posjedovni odnosi / Organizacija proizvodnje u solanama / Ekonomska važnost solana i njezino opadanje u XV. stoljeću // Razvitak obrta / Opće značajke zadarskih obrta u XV. stoljeću / Organizacija obrtničke proizvodnje: položaj naučnika i pomoćnika / Ekonomski odnosi u zadarskim obrtima // Trgovina i pomorstvo / Opseg zadarske trgovine u XV. stoljeću / Trgovački putovi i zadarsko pomorstvo u XV. stoljeću / Promjene u staleškoj pripadnosti zadarskih trgovaca u XV. stoljeću / Vrste trgovačkih društava u Zadru u XV. stoljeću / Poslovni lik zadarskog trgovca // Zaključak: Zadarsko društvo u XV. stoljeću /// Dodatak; Pregled najvažnijih mjera u Zadru u XV. stoljeću; Novčani sustav u Zadru u XV. stoljeću / Summary: Zadar in the Fifteenth Century. The Economic Development and Social Relations / Bilješka o piscu / Kazalo važnijih imena.

7. Lučić, Josip. Obrt i usluge u starom Dubrovniku do početka XIV stoljeća. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1979, 287.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Riassunto, ISBN: Nema.
Predgovor /// I. PODACI O DUBROVAČKIM OBRTIMA I OBRTNICIMA PO STRUKAMA // Uvod // Građevinska struka / Glavni graditelj / Zidari / Klesari // Drvodjelska struka / Drvodjelci, tesari / Kalafati / Bačvari // Metalska struka / Kovači / Potkivači / Kotlari / Proizvodnja hladnog oružja i ratne opreme // Zlatarska struka / Zlatari // Tekstilna struka / Krojači / Krojači dugih kaputa, šuba / Grebenari, češljari, kudeljari, podstrigači sukna / Vrećari / Klobučari // Kožarska struka / Kožari, krznari / Crevljari / Izrađivači drvene obuće, remenar, štavac kože // Ljekarnička struka / Ljekarnici // Prehrambena struka / Mjere / Mlinari / Krčmarice / Podrumari, krčmari / Mesari / Ribari / Pekarice / Vrtlari // Majstori bez oznake zanimanja // Usluge / Intelektualna zanimanja: liječnici; slikari; učitelji-gramatici / Različite usluge: brijači; nosači; mjerač vage; procjenitelji; čuvar pokretnog blaga ili robe; čuvar robe u turmama, karavanama; čuvari konja / Domaća posluga (robovi i robinje): robovi; robinje; dojilja i dadilja; ljudi; sluge, sluškinje i slično; dječaci; djevojčice / Ljubavnice, priležnice / Tržnica /// II. POLOŽAJ I ZNAČENJE OBRTA I OBRTNIKA U DUBROVNIKU U XIII STOLJEĆU // Uvod / Brojno stanje obrtnika / Kvalifikacije obrtnika / Podrijetlo obrtnika / Imena obrtnika / Obrtnička radionica / Alat i sirovine / Proizvodnja i tržište / Poslovna udruženja obrtnika / Krediti i obrtnici / Obrtnici i druga zanimanja / Obrtnici kao zemljoposjednici / Obrtnici kao kućevlasnici / Obrtnici i miraz / Društveni položaj obrtnika / Obrtničke bratovštine / Komuna (država) i obrtnici / Školovanje obrtničkog podmlatka / Podrijetlo naučnika / Položaj robova i slugu / Zaključak /// III. IZBOR DOKUMENATA O DUBROVAČKIM OBRTNICIMA DRUGE POLOVICE XIII STOLJEĆA / Građevinska struka / Drvodjelska struka / Metalska struka / Zlatarska struka / Tekstilna struka / Kožarska struka / Prehrambena struka / Usluge / Sažetak / Riassunto: La produzione artigianale i servizi vari a Dubrovnik fino all'inizio del XIV secolo / Bilješka o piscu / Kazalo važnijih osobnih imena / Kazalo važnijih zemljopisnih naziva / Kazalo važnijih stvarnih pojmova.

8. Adamček, Josip. Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća. JAZU - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Sveučilišna naklada Liber. Zagreb, 1980, 855.
TU, 24 cm, ilustr., 5 strana s tablama (karte), Zusammenfassung, ISBN: nema.
Predgovor / Kratice / Uvod / Izvori; Vrste izvora za povijest agrarnih odnosa od sredine XV do kraja XVII stoljeća; Objavljeni izvori; Arhivski fondovi s građom o agrarnim odnosima u Hrvatskoj za razdoblje od XV do kraja XVII stoljeća / Literatura /// I. AGRARNI ODNOSI U SLAVONIJI I HRVATSKOJ U DRUGOJ POLOVICI XV I NA POČETKU XVI STOLJEĆA // 1. Osnovne karakteristike političkog razvoja // 2. Naseljenost vlastelinstava // 3. Borba oko desetine. Desetinski kotarevi // 4. Feudalna renta / Radna renta / Naturalna renta; Redovite daće u naturi; "Darovi"; Desetina žitarica kao naturalno podavanje; Gornica; Desetina vina kao naturalna daća; Desetina svinja; Naturalno-radna podavanja / Novčana renta; Redovite i izvanredne novčane daće; Crkvena desetina kao novčano podavanje / Porezi / Novčana renta - glavni oblik feudalne rente u drugoj polovici XV i na početku XVI stoljeća // 5. Gradovi i gradska naselja // 6. Počeci specijalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji / Vinogradarstvo / Svinjogojstvo // 7. Položaj seljaka u drugoj polovici XV i na početku XVI stoljeća /// II. PRIJELAZNO DOBA // 1. Osnovne karakteristike političkog razvoja // 2. Stanovništvo // 3. Osnovne grane poljoprivrede i struktura poljoprivredne proizvodnje / Vinogradarstvo / Struktura proizvodnje žitarica / Stočarstvo / Pčelarstvo // 4. Feudalna i seljačka trgovina; Uključivanje feudalne gospode u trgovinu poljoprivrednim proizvodima; Revolucija cijena; Trgovina s vojskom i Vojnom krajinom; Izvoz u slovenske pokrajine i primorje; Predmeti feudalne trgovine; Vinotočje; Trgovina solju; Seljačka trgovina; Feudalno pravo prvokupa; Tridesetnice; Mitnice // 5. Feudalna renta / Radna renta / Novčana renta / Porezi / Naturalna renta; Desetine; Redovite naturalne daće (Redovite selišne daće žitarica; Gornica; "Darovi") / Povećanje naturalne rente u XVI stoljeću // 6. Alodijal i alodijalna proizvodnja / 7. Kriza gradova i gradskih naselja // 8. Rustikal. Kategorije zavisnih seljaka; Selište; Struktura selišnih posjeda; Krčevine; Kategorije zavisnih seljaka ( Kmetovi; Želiri ili inquilini); Gornjaci; "Purgari"; Slobodnjaci; Predijalci); Seljački vinogradi // 9. Vlastelinstvo; Vlasništvo feudalnog posjeda; Alodijalni posjedi na vlastelinstvu; Sela i seoske općine; Regalna prava (Sudsko pravo; Pravo pobiranja mitničarine; Pravo krčmarenja; Pravo prijevoza; Sajamsko pravo; Pravo mlinarenja; Pravo lova; Pravo ribolova; Patronatsko pravo); Vlastelinske sluge i službenici; Vlastelinska ekonomika // 9. pogoršavanje položaja seljaka /// III. DOBA REFEUDALIZACIJE (AGRARNI ODNOSI U XVII STOLJEĆU) // 1. Političke prilike u XVII stoljeću // 2. Naseljavanje. Stanovništvo // 3. Feudalna renta / Novčana renta / Porezi / Naturalna renta; Redovite daće žitarica i "darovi"; Selišne svinje; Gornica; Desetina žitarica; Desetina vina; Desetina svinja i sitne stoke; Desetina pčela / radna renta / Tlaka - osnovni feudalni teret // 4. Alodijal i rustikal / Alodijal; Povećavanje alodijala. Alodijalne oranice, vinogradi, livade i vrtovi; Vlastelinski ribnjaci; Vlastelinske šume; Struktura alodijalnih poljoprivrednih površina; Vlastelinske zgrade / Rustikal; Selišta i seljački posjedi; Strutkura seljačkih posjeda; Krčevine; Seljačka obitelj / Odnos između veličine alodijalnih i rustikalnih površina // 5. Kategorije zavisnih seljaka; Slobodnjaci; Vlasi; Predijalci; Kmetovi; Želiri i gornjaci // 6. Vlastelinska uprava. Seoske općine; Stvaranje novih posjeda; Regalna prava; Vlastelinska uprava; Seoske općine // 7. Gradska naselja i gradovi // 8. Trgovina; Izvoz meda i stoke; Vinotočje; Vinodolska trgovina. Uvoz; Cijena poljoprivrednih proizvoda; Seljačka trgovina i feudalni monopol // 9. Položaj seljaka u XVII stoljeću /// IV. OSNOVNE KARAKTERISTIKE RAZVOJA AGRARNIH ODNOSA I KLASNE BORBE U HRVATSKOJ OD DRUGE POLOVICE XV DO KRAJA XVII STOLJEĆA / Zusammenfassung: Die Agrarverhältnisse in Kroatien von der Mitte des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih naziva.

9. Antoljak, Stjepan. Pacta ili Concordia od 1102. godine. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u zagrebu. Zagreb, 1980, 254.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Uvod // 1. Dosadašnji stavovi i mišljenja o "Pacta" // 2. Nešto o Tominoj historiji // 3. Najvažnija izdanja "Pacta" ili "Concordia" // 4. Najglavniji prijepisi i prijevodi "Pacta" // 5. A. Latinski tekst "Pacta" u Tr (s glavnim varijantama) / 5. B. Hrvatski prijevod "Pacta" // 6. Notae paleographicae // 7. Notae diplomaticae // 8. Notae historico-iuridico-chronologicae // 9. Jesu li "Pacta" u krajnjoj liniji falsifikat ili nisu? // 10. Smisao i značenje "Pacta" // Zusammenfassung: Die "Pacta" oder "Concordia" vom Jahre 1102.

10. Peričić, Šime. Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1980, 267.
TU, 24 cm, Kazalo, Sommario, ISBN: nema.
Predgovor / Uvod // I. UPRAVA I SUDSTVO POKRAJINE / Položaj i stanovništvo / Upravna podjela / Organizacija vlasti / Sudstvo / Porezi / Agrarni odnosi / Javna tlaka / Zloupotreba vlasti i pokušaj njene reforme / Vjerske prilike // II. PRIVREDNE PRILIKE U POKRAJINI / Prvobitna proizvodnja / Zanatstvo, manufaktura i počeci industrije / Brodarstvo / Trgovina / Neka pitanja u vezi s novčarstvom i budžetom // III. POLITIČKE PRILIKE U POKRAJINI OD 1770. DO 1797. GODINE / Dalmacija prema Austriji / Kontaktiranje s turskim vlastima / Odnos prema Crnoj Gori / Događaji na Jadranu krajem XVIII. stoljeća / Odjek Francuske revolucije u Dalmaciji / Manifestacije unutrašnjih suprotnosti // IV. KULTURA I JAVNI ŽIVOT / Kultura / Zdravstvo / Dnevni život // Zaključak / Prilozi / Sommario: La Dalmazia alla vigilia della Repubblica Veneta / Bilješka o piscu / Izvori i literatura / Kazalo osobnih imena.

11. Stančić, Nikša. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1980, 399.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Uvod / Izvori i literatura / I. Dvije Dalmacije / II. Osnovna preporodna generacija / III. "Pobratimi" i Regimenta "Ne boj se" (Do revolucije 1848/49) / IV. "U Srbiju,u zemlju slobodnu!" (1850-1854) / V. Priprava (1855-1859) / VI. Prve formulacije nacionalne ideologije (1860/61) / VII. "Mi Slovjenci na jugu jedini smo narod" Pavlinovićev sustav nacionalne integracione ideologije (1862-1865) / VIII. Prijelom 1866. godine / IX. "Hrvat i katolik" (1867-69) / Zaključak / Popis izvora i literature / Zusammenfassung: Die kroatisch nationale Ideologie der Wiedergeburtsbewegung in Dalmatien (Mihovil Pavlinović und sein Kreis bis 1869) / Kazalo ličnosti / Prilozi / Likovni prilozi.

12. Valentić, Mirko. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Institut za historiju radničkog pokreta. Zagreb, 1981, 363.
TU, 24 cm, ilustr., karte na ovitku, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Predgovor // Uvod: POSTANAK VOJNE KRAJINE (Militärgrenze) I NJEN RAZVOJ DO 1848. // I. STANOVNIŠTVO KRAJINE I NJEGOVA EKONOMSKO-SOCIJALNA STRUKTURA / Interes hrvatskih krugova za krajinu poslije revolucije 1848/49. / Austrijski pogled na Vojnu krajinu poslije revolucije / Struktura stanovništva / Kriza posjedovnih odnosa i kućne zadruge / Stanje veleposjeda i kretanje akumulacije na krajiškom tržištu / Privredni krugovi Vojne krajine uoči razvojačenja // II. BITKA ZAGREBA ZA KRAJINU 1860/61. / Uloga Krajine na granici s Turskim Carstvom / Početak nove bitke za ujedinjenje Krajine s Hrvatskom / Pokušaj smirivanja Krajišnika / Traženje novih rješenja / Djelovanje krajiških zastupnika na Hrvatskom saboru 1861. / Pokušaj Beča 1862. da reformom oživi Krajinu // III. POLITIČKI I GOSPODARSKI INTERES VOJNIČKIH I DVORSKIH KRUGOVA ZA VOJNU KRAJINU DO KONAČNE USPOSTAVE DUALISTIČKOG SUSTAVA / Progoni u Krajini / Djelovanje tajnih odbora / Afirmacija ideje o upravnoj integraciji Krajine s Banskom Hrvatskom / Krajiško pitanje na Hrvatskom saboru 1865-67. / Krajiško pitanje u austro-ugarskim odnosima 1867/68. / Krajiško pitanje u hrvatsko-ugarskim pregovorima 1868. / Bitka za krajiške šume i kapital potreban za gradnju prometnih magistrala (željeznica) / Djelomično ukidanje Krajine 1869. / Krajiški pokret 1869-1871. / Odjeci odluke o djelomičnom ukidanju Vojne krajine // IV. / Posljednji pokušaj vojnih krugova da sačuvaju Vojnu krajinu / Financijski pregovori Austrije i Ugarske (1870) - utvrđivanje nove kvote / Mollinaryjevi izvještaji o snazi krajiškog pokreta / Pokušaj deputacije krajiškog pokreta da pregovara s Bečom / Slom krajiškog pokreta / Obnavljanje pregovora između Beča i Budimpešte i ukidanja čitave Vojne krajine / Ujedinjenje Varaždinske krajine i saborski izbori u bjelovarskoj županiji / Buna u Krajini // V. RAZVOJAČENJE I UJEDINJENJE / Gospodarsko značenje vojnokrajiškog teritorija i organiziranje privrednih krugova / Borba mađarskih krugova za potpunu kontrolu nad privredom i investicijama u Krajini / Reforme uprave i sudstva u procesu razvojačenja Vojne krajine / Početak pregovora o ujedinjenju / Ustanak u Bosni i prekid pregovora o ujedinjenju višeg i vrhovnog sudišta Krajine sa sudištem civilne Hrvatske / Koncepcija mađarskih i austrijskih vodećih krugova o prometnim vezama prema Balkanu i Jadranu - posljednja bitka za "Krajiške željeznice" / Narodna stranka u borbi protiv ofenzive mađarskih krugova da se Krajina sjedini s Hrvatskom isključivo u interesu mađarskog kapitala (5.VI1877 - 22.VI 1880) / Socijalne i političke napetosti u Krajini 70-ih godina / Pad bana Mažuranića i početak završnih pregovora o uvjetima ujedinjenja (prosinac 1880) / Smanjenje broja hrvatskih zastupnika u peštanskom parlamentu - nova cijena ujedinjenja / Posljednja Konferencija austro-ugarske vlade o ujedinjenju // Zaključak / Zusammenfassung: Die Militärgrenze und die Frage ihrer Vereinigung mit Kroatien (1849-1881) / Kazalo imena.

13. Potrebica, Filip. Požeška županija za revolucije 1848 - 1949. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1984, 313.
TU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassung, Kazala, ISBN: nema.
Predgovor // I. HISTORIOGRAFSKI PREGLED // II. DRUŠTVENO-GOSPODARSKA STRUKTURA U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI 1848. / Demografska kretanja i društveno-gospodarska struktura stanovništva / Neka obilježja poljoprivredne proizvodnje i cijene poljoprivrednih proizvoda / Socijalni položaj seljaka i gradske sirotinje / Pojedine proizvodne grane u poljoprivredi / Stanje u obrtničkoj, mlinarskoj, krčmarskoj, mesarskoj i trgovačkoj djelatnosti / Osnovna obilježja poreznih i drugih opterećenja / Porezno opterećenje društvenih slojeva i profesija / Opće ekonomsko-socijalne odrednice // III. DRUŠTVENO-GOSPODARSKA STRUKTURA U GRADU POŽEGI 1848. / Demografska kretanja i ekonomsko-socijalne strukture stanovništva / Struktura pojedinih društvenih slojeva i profesija / Organizacija, djelatnost i financije gradske uprave / IV. ZBIVANJA U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI OD OŽUJKA DO SVIBNJA 1848. / Prve reakcije u Požegi na revolucionarne promjene / Otpor požeške županije i grada Požege mađarskom ministarstvu i generalu Hrabowskom / Županijska uprava i nemiri seljaka nakon ukidanja kmetstva / Trgovci i obrtnici grada Požege progone židovsko stanovništvo zbog konkurencije / Zbivanja u požeškoj gimnaziji // V. ZBIVANJA U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI OD KRAJA SVIBNJA DO LISTOPADA 1848. / Pripreme i održavanje izbora za Hrvatski sabor 1848. / "Želje i zahtivanja naroda Županije Požeške" / Zastupnici grada Požege i požeške županije u Hrvatskom saboru / Grad Požega i požeška županija kao oslon banu Jelačiću u Slavoniji / Stanje na posjedu grada Požege i u požeškoj županiji nakon zasjedanja Hrvatskog sabora / Osnivanje upravnog odbora požeške županije // VI. NARODNA STRAŽA I ODBOR SIGURNOSTI U GRADU POŽEGI I POŽEŠKOJ ŽUPANIJI // VII. ZBIVANJA U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI U JESEN 1848. DO OBJAVE OKTROJIRANOG USTAVA / Požeška i virovitička županija uoči rata s Mađarskom / Organizacija obrane požeške županije u vrijeme rata s Mađarima // VIII. SELJAČKI NEMIRI U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI U JESEN I ZIMU 1848. // XI. KRAJ RATNIH UVJETA U POŽEŠKOJ ŽUPANIJI // X. ZAKLJUČAK // Popis kratica / Popis ilustracija i karata / Zusammenfassung: Das Komitat Požega während der Revolution 1848/49. / Bilješka o piscu / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisno-povijesnih pojmova (imena).

14/1. Szabo, Agneza. Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. I. Društvena struktura nosilaca političkih i privrednih institucija. ZHP. Zagreb, 1987, 240.
MU, 24 cm, ISBN: nema.
Uvod /// I. SREDIŠNJE (POLITIČKE; PRIVREDNE I KULTURNE) INSTITUCIJE U ZAGREBU 1860-1873. I NJIHOVI NOSIOCI / Popis institucija i lista // A. POLITIČKE INSTITUCIJE: HISTORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Banska konferencija 1860-61. / Hrvatski sabor 1861. / Banska konferencija 1865. / Hrvatski sabor 1865-1867. / Hrvatski sabor 1868-1871. / Hrvatski sabor 1872. / Hrvatski sabor 1872-1875. / "Pozor" 1860-1867. / "Novi Pozor" 1867-1869. / "Zatočnik" 1869-1871. / "Branik" 1871. / "Obzor" 1871-1875./ "Domobran" 1864-1866. / "Zvekan" 1867. / "Hervat" 1868-1869. / "Hervatska" 1871. / "Hrvatske novine" 1867-1868. / "Sloga" 1870-1871. / "Narod" 1872-1873. / Hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij u Beču 1861-1862. / Dvorska kancelarija za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju u Beču 1862-1869. / Namjesničko vijeće za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju 1861-1869. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko ministarstvo u Budimu 1869-1873. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada 1869-1873. / Zemaljsko glavno zapovjedništvo za Vojnu krajinu 1860-1873. / Banski stol 1861-1873. / Stol sedmorice 1862-1873. / USPOREDNA LANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDIŠNJIH POLITIČKIH VLASTI U ZAGREBU 1860-1873. / Usporedna analiza strukture članova sabora i banskih konferencija / Usporedna analiza strukture urednika i suradnika političkih glasila između 1860. i 1873. godine / Usporedna analiza strukture funkcionara i činovnika središnjih upravno-sudskih oblasti 1860-1873. // B. PRIVREDNE INSTITUCIJE: HISORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo 1860-1873. / "Gospodarski list" 1860-1873. / Trgovačko-obrtnička komora 1860-1873. / Banska konferencija o željezničkom pitanju 1862. / Prva dalmatinsko-hrvatsko-slavonska gospodarska izložba 1864. / "Sidro" 1864-1865., 1867-1868. / "Radnički prijatelj" 1874-1875. / Prva hrvatska štedionica 1860-1873. / Hrvatska eskomptna banka 1868-1873. / Hrvatska komercijalna banka 1872-1873. / Krajiški konzorcij za eksploataciju šuma i gradnju prometnica 1869-1872. / USPOREDNA ANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDIŠNJIH PRIVREDNIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // Kratice / Izvori / Literatura.

14/2. Szabo, Agneza. Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873. II. Društvena struktura nosilaca kulturnih institucija i članova vodeće grupe. ZHP. Zagreb, 1988, 272.
MU, 24 cm, Zusammenfassung, ISBN: nema.
UVOD /// I. SREDIŠNJE KULTURNE INSTITUCIJE U ZAGREBU 1860-1873. I NJIHOVI NOSIOCI / Popis institucija i lista / Knjiga I. - A. Političke institucije; B. Privredne institucije / Knjiga II. - C. Kulturne institucije // C. KULTURNE INSTITUCIJE: HISTORIJAT, LISTE NOSILACA, NJIHOV OPIS I ANALIZA / Matica ilirska 1860-1873. / "Književnik" 1864-1866. / "Naše gore list" 1861-1866. / "Dragoljub" 1867-1868. / "Vienac" 1869-1873. / Društvo sv. Jeronima 1869-1873. / Danica. Koledar i ljetopis Društva sv. Jeronima 1869-1873. / Narodno kazalište 1860-1873. / Hrvatski glazbeni zavod 1860-1873. / Umjetničko društvo 1868. / Društvo za povjesnicu jugoslavensku 1860-1873. / "Arkiv" 1863-1875. / Narodni muzej 1860-1873. / Pravoslovna akademija 1860-1874. / Sveučilište (1861-) 1874/75 / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1861-) 1866-1873. / Znanstvena izdanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Rad, Starine, Stari pisci hrvatski, Različita izdanja) 1867-1873. / Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski zemaljski arkiv 1860-1873. / USPOREDNA ANALIZA SASTAVA NOSILACA SREDIŠNJIH KULTURNIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // D. SKUPNI PREGLED SVIH NOSILACA SREDIŠNJIH INSTITUCIJA S ANALIZOM NJIHOVA SASTAVA PREMA INTENZITETU SUDJELOVANJA / Uvodne napomene / Skupni (abecedni) pregled svih nosilaca središnjih institucija u zagrebu 1860-1873. /// II. STRUKTURA ČLANOVA VODEĆE GRUPE NOSILACA SREDIŠNJIH INSTITUCIJA U ZAGREBU 1860-1873. // A. KOMPARATIVNA ANALIZA UDJELA ČLANOVA VODEĆE GRUPE U FUNKCIONIRANJU SREDIŠNJIH INSTITUCIJA / Analiza članova udjela vodeće grupe u ukupnom sastavu pojedinih lista / Analiza udjela članova vodeće grupe u skupinama lista prema vrsti institucija (političke, privredne, kulturne) // B. PREGLED ČLANOVA VODEĆE GRUPE SREDIŠNJIH INSTITUCIJA S NJIHOVIM KARAKTERISTIKAMA GENERACIJSKE I TERITORIJALNE STRUKTURE / Analiza članova vodeće grupe po generacijskoj strukturi / Analiza članova vodeće grupe po teritorijalnoj strukturi (po porijeklu i mjestu djelovanja) // C. ZAKLJUČNE NAPOMENE // D. BIOGRAFSKI PREGLED ČLANOVA VODEĆE GRUPE // Kratice / Izvori / Literatura / Zusammenfassung: Zentrale Institutionen Kroatiens in Zagreb 1860-1873 (I/II). Die gesellschaftliche Struktur der Mitglieder und Amtspersonen der zentralen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen.

15. Popović, Štefanija. Seljaštvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848. Sastav seljačkog posjeda na hrvatsko-slavonskim vlastelinskim imanjima u doba ukidanja feudalizma. ZHP. Zagreb, 1993, 276.
MU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassung, ISBN: 953-175-000-9.
Predgovor /// Uvod // Pregled historiografske literature i dokumentarnih izvora / Historiografska literatura / Dokumentarni izvori // Neke napomene i objašnjenja // Razvoj kasnofeudalnih urbarijalnih odnosa na području Banske Hrvatske i Slavonije (u 18. st. i prvoj polovini 19. st.) // Procesi likvidacije feudalnih odnosa 1848 - 1860. i djelatnost Zemljorasteretnog ravnateljstva // Upravna podjela Banske Hrvatske i Slavonije u doba razrješavanja urbarijalnih odnosa (1854/5.) // Zadaci i metode analize sastava seljačkog (selišnog i želirskog) posjeda u doba ukidanja feudalnih odnosa /// I. Struktura želirskog i selišnog seljačkog posjeda prema upravno-političkoj podjeli (po županijama i kotarima) // Struktura ukupnog seljačkog posjeda u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji po županijama i kotarima // Struktura želirskog seljaštva po županijama i kotarima // Struktura selišnog stanovništva po županijama i kotarima /// II. Raspodjela ukupnog seljačkog (selišnog i želirskog) posjeda prema vlastelinskim imanjima / Analizirana imanja / Neanalizirana imanja // Sastav i obilježja raspodjele ukupnog seljačkog posjeda po upravno-političkim cjelinama (županijama) // Raspodjela seljačkog (selišnog i želirskog) posjeda na krupnim imanjima i veleposjedima / Krupni feudalni posjed (preko 100 selišta) / Veleposjed (preko 400 selišta) // Raspodjela seljačkog (selišnog i želirskog) posjeda prema feudalnim prijaviteljima i veleposjednicima / Svjetovni feudalci s prebivalištem u i izvan Hrvatske / Ustanove / Župnici / Prijavitelji odštete s više od 100 selišta / Veleposjednici (preko 600 selišta) // Osvrt na međuodnos seljačkog selišnog posjeda (po urbarijalnim općinama i kotarima) i vlastelinskih imanja / Slavonske županije (požeška i osječka) i Srpska vojvodina / Riječka županija / Hrvatske županije (zagrebačka i varaždinska) /// III. Dioba seljačkih zadružnih posjeda do 1848. i u prvim godinama nakon ukidanja feudalnih odnosa // Osvrt na opća obilježja evidentiranih dioba seljačkih zadružnih posjeda // Dioba kućnih zadruga prema veličini vlastelinskih imanja // Dioba kućnih zadruga prema veličini selišnog posjeda /// Zaključak / Prilozi / Zusammenfassung: Der Bauerstand auf den Feudalbesitzungen in Kroatien 1848. Zusammensetzung der Bauerngüter auf den kroatisch-slawonischen Feudalbesitzungen zur Zeit der Abschaffung des Feudalismus. / Pogovor (Igor Karaman).IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST - ZELENA SERIJA


1/A. Krizman, Bogdan. Korespondencija Stjepana Radića 1885-1918. Sv. 1. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1972, 624.
TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema.
Uvod: Stjepan Radić - život - misao - djelo / Popis pisama: Pošiljalac, primalac, mjesto, datum / Kazala.

1/B. Krizman, Bogdan. Korespondencija Stjepana Radića 1919-1928. Sv. 2. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1973, 836.
TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema.
Uvod: Stjepan Radić - život - misao - djelo / Popis pisama: Pošiljalac, primalac, mjesto, datum / Bio-bibliografski podaci / Kazala.

2/A. Stulli, Bernard. Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825-1863. Sv. 1. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1975, 718.
TU, 24 cm, 30 strana s tablama, Kazalo, Résumé, ISBN: nema.
Predgovor // Uvod / Uz izdavanje arhivskih izvora za gospodarsku povijest Hrvatske / Neke prethodne napomene // RAZDOBLJE OD SREDINE 19. STOLJEĆA / Razvitak željezničkih prometnica u Austrijskoj carevini do 1848. god. / Prometni problemi u unutrašnjosti Hrvatske / Prvi prijedlozi željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825-1840. god. / Pitanje željezničkih prometnica u Hrvatskoj 1840-1848. god. u znaku mađarskog ekspanzionizma prema Jadranu // ŽELJEZNIČKO PITANJE U HRVATSKOJ 1849-1861. GOD. / Neka osnovna obilježja položaja Hrvatske u apsolutističkom režimu Carevine / Osvrt na razvitak austrijskog sistema željezničkih prometnica / Prijedlozi željezničkih pruga u Hrvatskoj 1849-1854. god. / Prijedlozi željezničkih pruga u Hrvatskoj 1855-1859. god. u sistemu reprivatizacije željeznica u Carevini / U razdoblju prijelaza s apsolutističkog režima na tzv. ustavnu eru. Prva pruga na hrv. tlu - kroz Međimurje / Željezničko pitanje i Hrvatski sabor 1861. god. // BANSKA KONFERENCIJA O ŽELJEZNIČKOM PITANJU (20-22. VIII 1862) / U znaku priprema za bansku konferenciju / Tok i zaključci banske konferencije, te prvi odjeci njenih zaključaka. Otvorenje pruge Zidani Most - Zagreb - Sisak / Akcije za ostvarenje zaključaka banske konferencije u 1862/63. god. / Pregled ostalih prijedloga za željezničke pruge u hrvatskim zemljama 1862/63. god. / Zaključna razmatranja / Popis kratica / Popis i sadržaj dokumenata / Tekstovi dokumenata (1825-1859. god) / Popis ilustracija / Kazalo mjesta / Kazalo imena.

2/B. Stulli, Bernard. Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825-1863. Sv. 2. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1975, 450.
TU, 24 cm, 16 strana s tablama, Kazalo, Résumé, ISBN: nema.
Popis i sadržaj dokumenata / Popis kratica / Tekstovi dokumenata (1860-1863. god.) / Popis ilustracija / Kazalo mjesta / Kazalo imena / Résumé: Chemins de fer en Croatie. Propositions et projets de 1825 a 1863. / Bilješka o piscu.

3. Adamček, Josip - Kampuš, Ivan. Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1976, 687.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Uvod / Popis i sadržaj dokumenata / Popis slika / Tekstovi poreznih popisa i obračuna / Kazalo mjesta / Kazalo posjednika / Zusammenfassung / Bilješka o piscima.

4. Lučić, Josip (ur.). Spisi dubrovačke kancelarije. Knjiga II. Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284. JAZU, Razred za društvene znanosti - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1984, XI+432.
MU, 24 cm, Foreword, Kazalo, ISBN: nema.
Napomena urednika - Editor's note / Predgovor - Foreword / DIVERSA CANCELLARIAE 1, 1282-1284. / Debitores diuersarum scripturarum. Venditiones et dotes 1282-1284. et testamenta / TESTAMENTA I (1282-1284) / Indeks imena - Index nominum / Indeks stvari i mjesta - Index materiae et locorum.

5. Pavličević, Dragutin (ur.). Dnevnik Maksimilijana Vrhovca. Vol. I. Kršćanska sadašnjost - Sveučilišna naklada Liber, ČGP Delo, OOUR Globus - ZHP. Zagreb, 1987, 755.
TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-397-0012-5.
Kratice / Predgovor / Jaroslav Šidak. Hrvatske zemlje u Vrhovčevo doba / Dragutin Pavličević. Maksimilijan Vrhovac. Život i djelo / Josip Kolanović. Metoda našeg izdanja / Josip Kolanović. Dnevnik Maksimilijana Vrhovca kao povijesni izvor / Latinski i hrvatski tekst Dnevnika 1801-1809. / Prilozi Dnevniku za 1809. godinu / Kazalo imena / Kazalo mjesta i službi / Rječnik ustanova i službi Vrhovčeva doba.

6A. Adamček, Josip u suradnji s Barbarić, Josip - Kolanović, Josip - Lukinović, Andrija - Šojat, Vesna. Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću (Građa). Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Historijsku arhiv Sisak - Arhiv Hrvatske. Zagreb, 1985, 648.
MU, 24 cm, Kazala, ISBN: nema.
Predgovor // SELJAČKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEĆU (GRAÐA) /Vugrovečka buna 1610. godine / Buna u Brezovici na velikokalničkom vlastelinstvu 1610 / Otpor pobiranju poreza u Pokuplju 1613 / Otpor kmetova u Šenkovcima povećanju tlake (1584-1660) / Pobuna u Stubici 1620 / Otpor davanju crkvene desetine u turopoljskom desetinskom kotaru (1630-1640) / Druga buna Štibrenaca (1633-1637) / Prva sisačka buna (1633-1634) / Otpor podložnika ivaničkog vlastelinstva radnim obavezama 1637 / Buna na vlastelinstvu Božjakovini 1644 / Otpor feudalnim teretima na sisačkom vlastelinstvu (1644-1648) / Buna u Maloj Mlaci 1650 / Druga sisačka buna. Prva posavska buna (1654-1659) / Treća buna Štibrenaca (1654) / Buna u Donjoj Stubici 1658 / Otpor pavlinskih kmetova u Kamenskom povećanju tlake i uvođenju krčevinskih daća (1660-1668) / Otpor davanju desetine u Ivaniću 1667 / Treća posavska buna (1670-1671) / Buna u Hrašćini 1674. / Buna u Rečici 1683. / Nemiri u Hrvatskom Zagorju 1689. i 1691. / Otpor pobiranju poreza u Pokuplju 1695. / Bosiljevačka buna 1696. / Bosiljevačka buna 1698. / Buna u Farkašiću 1698. / Index personarum / Index locorum / Index rerum.

6B. Lučić, Josip (ur.). Spisi dubrovačke kancelarije. Knjiga III. Zapisi notara Tomazina de Savere 1284-1286. Zapisi notara Aca de Titullo (1295-1297). JAZU, Razred za društvene znanosti - ZHP. Zagreb, 1988, 396.
MU, 24 cm, Introduction, Kazalo, ISBN: nema.
Napomena urednika - Editor's note / Predgovor - Introduction / DIVERSA CANCELLARIAE II (1284-1286). Notarius Thomasinus de Savere. DIVERSA CANCELLARIAE III (1295-1297). Notarius Aco de Titullo. / Index imena - Index virorum / Index mjesta i etnika - Nomina geographica et ethnica / Stvarni index - Index rerum.

6C. Lučić, Josip (ur.). Spisi dubrovačke kancelarije. Knjiga IV. Zapisi notara Andrije Beneše 1295-1301. HAZU, Razred za društvene znanosti - ZHP. Zagreb, 1993, 410.
MU, 24 cm, Preface, Kazalo, ISBN: 953-175-017-3. ISBN za nakladničku cjelinu: 953-175-027-0.
Predgovor / Preface / Praecepta rectoris II (1299-1302) / Testamenta II (1295-1301) / Kazalo imena - Index nominum / Kazalo mjesta i etnika - Nomina geographica et ethnica / Kazalo stvari - Index materiae.


POSEBNA IZDANJA - PLAVA SERIJA

1/A. R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni. Korespondencija 1906-1941. I 1906-1918. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 472.
TU, 24 cm, 1 ilustr., Kazalo, ISBN: nema.

1/B. R.W. Seton-Watson and the Yugoslavs. Correspondence 1906-1941. I 1906-1918. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Britanska akademija. London-Zagreb, 1976, 474.
TU, 24 cm, 1 ilustr., Kazalo, ISBN: nema.

2/A. R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni. Korespondencija 1906-1941. II 1918-1941. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 460.
TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema.

2/B. R.W. Seton-Watson and the Yugoslavs. Correspondence 1906-1941. II 1918-1941. Institut za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Britanska akademija. Zagreb-London, 1976, 468.
TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema.

3. Gross, Mirjana. Historijska znanost, razvoj, oblik, smjerovi. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1976, 380.
TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Predgovor /// UVOD / Funkcija historije u suvremenoj društvenoj praksi / Res gestae i Historia rerum gestarum /// HISTORIOGRAFIJA // HISTORIJA KAO KNJIŽEVNA VRSTA / Historija staroga vijeka / Historija srednjega vijeka // PRVI KORACI PREMA ZNANOSTI (16-18. ST.) / Humanistička historiografija / Utjecaj reformacije i protureformacije na razvoj historijske erudicije / Historijska erudicija kao posebna disciplina / Historiografija u razdoblju prosvijećenosti // DOBA TRADICIONALNE HISTORIJE (19. ST.) / Utjecaj njemačke idealističke filozofije na historiografiju / Značaj romantičke historiografije i njezina obilježja u Njemačkoj / Liberalna i romantička historiografija u Francuskoj i Engleskoj / Spajanje historijske erudicije i genetičke historije / Njemačka idealistička historiografija u drugoj polovici 19. st. / Pozitivistička historiografija / Marxovo i Engelsovo poimanje povijesti / Socijalistička historiografija u 19. st. / Ruska historiografija do oktobarske revolucije // TRAŽENJE NOVIH PUTOVA (20. ST.) / Opravdanja tradicionalne historije i počeci njezine krize potkraj 19. i na početku 20. st. / "Apsolutni historizam" Benedetta Crocea / Njemačka historiografija - od nacizma do dviju njemačkih država / Historiografske struje u Velikoj Britaniji i SAD / Francuska strukturalna historiografija / Sovjetska historiografija /// METODOLOGIJA / O predmetu historijskog istraživanja / Spoznajni proces u historijskom istraživanju / Historičarevi izvori / Stupnjevi istraživačkog procesa do utvrđivanja činjenica / Kvantitatitvne metode utvrđivanja činjenica / Objašnjenje, konstrukcija, sinteza / Prezentacija znanstvenih rezultata u historiografiji / Historija i društvene znanosti I / Historija i društvene znanosti II / Na putu prema genetičko-strukturalnoj historiji / Summary: The Science of History, Development, Form, Currents / Š. Popović. Pokušaj bibliografije historijskih djela prevedenih na hrvatski ili srpski jezik / Kazalo imena.

NB: II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje ne izlazi kao izdanje ZHP.
Gross, Mirjana. Historijska znanost, razvoj, oblik, smjerovi. II izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb, 1980, 393.
TU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: nema.
Predgovor / Predgovor II izdanju /// UVOD / Funkcija historije u suvremenoj društvenoj praksi / Res gestae i Historia rerum gestarum /// HISTORIOGRAFIJA // HISTORIJA KAO KNJIŽEVNA VRSTA / Historija staroga vijeka / Historija srednjega vijeka // PRVI KORACI PREMA ZNANOSTI (16-18. ST.) / Humanistička historiografija / Utjecaj reformacije i protureformacije na razvoj historijske erudicije / Historijska erudicija kao posebna disciplina / Historiografija u razdoblju prosvijećenosti // DOBA TRADICIONALNE HISTORIJE (19. ST.) / Utjecaj njemačke idealističke filozofije na historiografiju / Značaj romantičke historiografije i njezina obilježja u Njemačkoj / Liberalna i romantička historiografija u Francuskoj i Engleskoj / Spajanje historijske erudicije i genetičke historije / Njemačka idealistička historiografija u drugoj polovici 19. st. / Pozitivistička historiografija / Marxovo i Engelsovo poimanje povijesti / Socijalistička historiografija u 19. st. / Ruska historiografija do oktobarske revolucije // TRAŽENJE NOVIH PUTOVA (20. ST.) / Opravdanja tradicionalne historije i počeci njezine krize potkraj 19. i na početku 20. st. / "Apsolutni historizam" Benedetta Crocea / Njemačka historiografija - od nacizma do dviju njemačkih država / Historiografske struje u Velikoj Britaniji i SAD / Francuska strukturalna historiografija / Sovjetska historiografija /// METODOLOGIJA / O predmetu historijskog istraživanja / Spoznajni proces u historijskom istraživanju / Historičarevi izvori / Stupnjevi istraživačkog procesa do utvrđivanja činjenica / Kvantitatitvne metode utvrđivanja činjenica / Objašnjenje, konstrukcija, sinteza / Prezentacija znanstvenih rezultata u historiografiji / Historija i društvene znanosti I / Historija i društvene znanosti II / Na putu prema genetičko-strukturalnoj historiji / O osnovnim metodološkim problemima historijske znanosti na kraju sedamdesetih godina / Summary: The Science of History, Development, Form, Currents / Š. Popović. Pokušaj bibliografije historijskih djela prevedenih na hrvatski ili srpski jezik / Kazalo imena.

RASPRAVE I ČLANCI

1. Karaman, Igor. Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću. 1972.

2. Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1973, 404.
TU, 24 cm, Kazalo, Zusammenfassungen, ISBN: nema.
Predgovor // I. Hrvatsko pitanje u Habsburškoj Monarhiji / Prilog razvoju jugoslavenske ideje do I svjetskog rata / Jugoslavenska ideja u hrvatskoj politici do I svjetskog rata // II. Odjeci Francuske revolucije i vladanje Napoleona I u hrvatskim zemljama / Hrvatski narodni preporod - ideje i problemi / Jugoslavenska ideja u Ilirskom pokretu / Stranački odnosi u Hrvatskoj prije 1848. / O uredniku i značenju ilirskog "Branislava" / Hôtel Lambert i Hrvati // III. Hrvatski preporodni pokret i grof Janko Drašković / "Tajna politika" Lj. Gaja i postanak njegovih "memoranduma" knezu Metternichu 1846-47. / Politička djelatnost Ivana Kukuljevića Sakcinskoga / Ivan Mažuranić kao političar // IV. Autobiografski spisi Janeza Trdine kao izvor za hrvatsku povijest / Hrvatska politika u 60-im godinama XIX st. do hrvatsko-ugarske nagodbe (1868) / Eugen Kvaternik u historiografiji / Značenja Rakovičke bune u austrijskoj politici 1871. / Idejno sazrijevanje Stjepana Radića // Bilješka o piscu / Kazalo imena.

3. Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848-49. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1979, 396.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassungen, ISBN: nema.
Revolucija godine 1848-49. / "Narodna zahtijevanja" od 25. ožujka-program hrvatske Četrdesetosme / Odnos bana Josipa Jelačića prema Kneževini Srbiji u mjesecu svibnju 1848. / Austroslavizam i Slavenski kongres u Pragu 1848. / O tobožnjoj detronizaciji Habsburgovaca u Hrvatskom saboru 1848. / Seljačko pitanje u hrvatskoj politici 1848. / Poslanstvo Hrvatskog sabora austrijskom parlamentu god. 1848. / Hrvatsko-mađarski odnosi u ljeto i ranu jesen 1848. / Listopadska revolucija u Beču i politika austroslavizma / "Družtvo Slavenske lipe na slavenskom Jugu" / Hrvatski pokret 1848/49. u historiografiji / Bibliografija izvora i literature / Sinkronistička tabela događaja za revolucije 1848/49. / Kazalo imena / Popis ilustracija.

IZVAN SERIJA
1. Karaman, Igor (ur.). Kroz povijest gradišćanskih Hrvata. Materijali znanstvene konferencije, održane u Zagrebu 25-26. ožujka 1974. godine. - Zur Geschichte der Burgenländischen Kroaten. Vorträge an der wissenschaftlichen Konferenz, abgehalten in Zagreb am 25-26. März 1974. Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1977, 96.
MU, 24 cm, ISBN: nema.
Predgovor - Vorwort / Karaman, Igor. Aktualno stanje i dosadašnji rezultati proučavanja povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata u institutima na području SR Hrvatske - Der gegenwärtige Stand und die bisherigen Forschungsergebnisse zur Geschichte und Kultur der burgenländischen Kroaten in den Instituten der S. R. Kroatien. / Ernst, August. Wissenschaftliche Litertur zur Geschichte und Kultur der burgenländischen Kroaten - Znanstvena literatura za proučavanje povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata. / Tobler, Felix. Primäre Quellen zur Geschichte der burgenländischen Kroaten in österreichischen Archiven, Bibliotheken und Museen - Primarni izvori za povijest gradišćanskih Hrvata u austrijskim arhivima, bibliotekama i muzejima. / Filipović, Ivan. Građa za povijest gradišćanskih Hrvata koja se nalazi u Zagrebu - In Zagreb befindliche Materialien zu Geschichte der burgenländischen Kroaten. / Zimányi, Vera. Die kroatischen Migrationen im 16. und 17. Jh. in der ungarischen Fachliteratur. Weitere Forschungsmöglichkeiten - Hrvatske migracije u 16. i 17. st. u mađarskoj znanstvenoj literaturi. Daljnje mogućnosti istraživanja. / Kučerová, Kvetã. Slovenská historiografia o problémoch chorvátskej kolonizácie - Die slowakische Historiografie über die Probleme der kroatischen Kolonisierung.

2. Očak, Ivan. Jugoslavenski oktobarci. 1979.

3. Pavličević, Dragutin. Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj. Sveučilišna naklada Liber - ZHP. Zagreb, 1980, 395.
TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Predgovor / Uvodni historiografski pregled /// PRILIKE U HRVATSKOJ PRIJE NARODNOG POKRETA (1873-1883) // I. Gospodarske prilike / Površina i naseljenost / Opće gospodarske prilike sedamdesetih i osamdesetih godina / Agrarna kriza u Hrvatskoj; Raspadanje obiteljskih zadruga; Promjene u posjedovnim odnosima / Šumarstvo i prerada drva / Željeznice i mađarska željeznička politika // II. Financijalni položaj / Financijska politika ugarske vlade / Porezna politika ugarske vlade // III. Državnopravni i politički odnosi / Velikomađarski pritisak i sustavno kršenje nagodbe / Personalne promjene na najvišim položajima u Hrvatskoj (Bartolović-Dávid, Mažuranić-Pejačević) / Tečaj za učenje mađarskog jezika - "Dávidova škola" / Hrvatski sabor i ban prema Dávidovoj okružnici / Raskol u Narodnoj stranci // IV. Krajiško pitanje 1881-1883. / Sjedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom 1881. / Uzroci nezadovoljstva u bivšoj Vojnoj krajini / Sjedinjenje Vojne krajine i srpsko pitanje // V. Krajiški izbori 1883. i njihove posljedice / Izborni red i provođenje izbora / Izborna agitacija i njezine posljedice / Utjecaj krajiških izbora na političke prilike u Hrvatskoj // VI. Prilike u Hrvatskoj i hrvatsko-mađarski odnosi prije zbacivanja grbova u Hrvatskoj / Političke i gospodarske prilike / Krvoproliće u Dombóvaru / Antisemitski progoni u Ugarskoj i njihov odjek u Hrvatskoj /// DEMONSTRACIJE U GRADOVIMA I ODSTUP BANA PEJAČEVIĆA // I. Zbacivanje dvojezičnih grbova u Zagrebu / Dávidov izazov s dvojezičnim grbovima / Reakcija hrvatskog tiska i javnosti / Demonstracije i nasilno skidanje dvojezičnih grbova u Zagrebu / Značajke zagrebačkih demonstracija / Hrvatski autonomni organi i stranke prema zagrebačkim demonstracijama // II. Skidanje dvojezičnih grbova i zastava u drugim gradovima u Hrvatskoj / Opće značajke / Neredi i skidanje dvojezičnih grbova u Karlovcu / Demonstracije i zbacivanje grba u Senju / Skidanje ugarske, odnose mađarske zastave u Novoj Gradiški / Mađarski natpisi i grbovi u drugim hrvatskim gradovima // III. Hrvatsko-mađarski spor oko dvojezičnih grbova i odstup bana Pejačevića / Pritisak ugarske vlade i novinstva / Odjek hrvatsko-mađarskog spora u hrvatskom, slavenskom i austrijskom novinstvu / Ministarske konferencije u Beču / Odstup bana Pejačevića / Pregled gradskih nemira i demonstracija /// SELJAČKI NEMIRI U HRVATSKOM ZAGORJU I PRIGORJU. UVOÐENJE IZVANREDNOG STANJA U BANSKOJ HRVATSKOJ // I. Uzroci i značajke seljačkih nemira / Opće značajke / Gospodarski uzroci nemira; Ognjeslav Utješenović Ostrožinski o uzrocima seljačkih nemira u Zagorju; Porezna davanja, ovrhe i pronevjere poreza; Problem tajno podijeljenih zadruga; Zelenaštvo i kreditiranje seljaštva; Nove mjere i utezi / Administrativno-upravni organi kao uzroci seljačkog nezadovoljstva / Politički uzroci nemira / Pojave antisemitizma // II. Političke pripreme i povod seljačkih nemira / Utjecaj zagrebačkih zbivanja na seljaštvo / Bistričko-stubički kraj kao žarište nemira / Agitacija za nemire, planovi i parole / Stranka prava i nemiri seljaka u zagorju i prigorju / O austrijskom, ruskom, jugoslavenskom i socijalističkom utjecaju u nemirima // III. Pregled seljačkih nemira / Zlatarska podžupanija; Marija Bistrica; Gornja Stubica / Nemiri u krapinskotopličkoj podžupaniji; Sv. Križ; Krapina i Ðurmanac; Krapinske Toplice; Desinić i Pregrada; Poklek kraj Sela / Varaždinska podžupanija; Bednja i okolica; Novi Marof i okolica / Zagrebačka podžupanija; Nemiri u Velikoj Gorici; Moravče i istočno Prigorje; Samobor i okolica; Stenjevec i Vrapče / Pregled seljačkih nemira u Hrvatskom zagorju / Pregled seljačkih nemira u Zagrebačkoj podžupaniji (Prigorje i Turopolje) // IV. Uvođenje izvanrednog stanja u banskoj Hrvatskoj i njegove posljedice / Ban Pejačević razriješen vođenja banskih poslova / General Herman Ramberg postaje kraljevski povjerenik za Hrvatsku / Uspostava zbačenih dvojezičnih grbova u zagrebu / Rujanski nemiri u Zagrebu / Izjava Narodne stranke nakon obustave ustava / Pokušaj stvaranja međustranačke koalicije / Ministarska konferencija u Budimpešti /// NEMIRI I SELJAČKE BUNE U BIVŠOJ BANSKOJ KRAJINI I DRUGIM KRAJEVIMA HRVATSKE // I. Uzroci, značajke i povodi seljačkog pokreta / Opće značajke kraja i seljačkog pokreta / Izvještaj vladine komisije o uzrocima nemira i buna / Povod buni i pobunjeničke lozinke / Tobožnji planovi o dizanju bune i agitacija u Bosni / Kostajnički pravaši kao organizatori nemira i buna u banskom okružju / Stranka prava i banskokrajiška buna / Djelatnost srpskih političara iz Gline // II. Pregled seljačkih nemira i buna / Neke opće značajke / Petrinjski kotar; Hrastovica; Gora; Jabukovac i Kraljevčani; Krajiški brđani / Glinski kotar; Stankovac; Maja; Klasnić; Mali Gradac / Kostajnički kotar; Mečenčani; Gradusa / Dvorski kotar; Rujevac; Dvor; Zrin; Javoranj; Javnica i Dobretin / Pregled seljačkih nemira i buna u bivšoj Banskoj krajini // III. Odjek zagorskih i banskokrajiških nemira u drugim krajevima Hrvatske / Opći pregled / Ogulinski kotar; Gomirje; Dubrave; Generalski stol / Lasinja i okolica / Farkaševac / Pojave antisemitizma u Hrvatskoj; Opći pregled; Vukovar; Koprivnička podžupanija / Pregled seljačkih nemira u drugim krajevima Hrvatske /// RJEŠENJE KRIZE OKO GRBOVA I POVRATAK USTAVNOG STANJA // I. Kompromisno rješenje krize / Vanjskopolitički odjek krize / Hrvatsko-mađarski pregovori u Budimpešti / Zasjedanje Ugarskog sabora i govor Mihajla Polita Desnčića / Skidanje dvojezičnih grbova i postavljanje "nijemih grbova" / Obustava Rambergova komesarijata i imenovanje novog bana // II. Hrvatski sabor o uzrocima i posljedicama nemira 1883. / Sjednice u prosincu 1883, siječnju i lipnju 1884. / Saborska sjednica u svibnju 1885. / Zastupnici o značajkama nemira 1883. /// Zaključak / Zusammenfassung / Bilješka o piscu / Kazalo zemljopisnih naziva / Popis kratica / Popis slika, ilustracija i karata / Sadržaj.

Brandt, Miroslav. Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka. 1980.
ZHP NIJE ZABILJEŽEN KAO IZDAVAČ ! BRISATI S POPISA?

ZHP NIJE ZABILJEŽEN KAO IZDAVAČ ! BRISATI S POPISA?
Gross, Mirjana (ur.). Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb, 1981, 420.
TU, 24 cm, ilustr., 3 strane s tablama, Zusammenfassung, ISBN: nema.
Gross, Mirjana. Mostovi prema sintezi / Adamček, Josip. Ekonomsko-društveni razvoj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 16. i 17. st. / Adamček, Josip. Seljačka buna 1573. / Adamček, Josip. Ekonomsko-društveni razvoj u Hrvatskoj i Slavoniji u 18. stoljeću / Moačanin, Fedor. Društveni razvoj u Vojnoj krajini / Raukar, Tomislav. Društvene strukture u Mletačkoj Dalmaciji / Bertoša, Miroslav. Društvene strukture u Istri (16.-18. st.) / Lučić, Josip. Društveni odnosi u Dubrovačkoj Republici od 16. do 19. st. / Gross, Mirjana. O integraciji hrvatske nacije / Šidak, Jaroslav. Ilirski pokret / Šidak, Jaroslav. Hrvatski pokret u doba revolucije 1848-49. / Stančić, Nikša. Narodni preporod u Dalmaciji / Šepić, Dragovan. O procesu integracije hrvatske nacije u Istri / Gross, Mirjana. Nacionalnointegracijske ideologije u Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije / Karaman, Igor. Problemi ekonomskog razvitka hrvatskih zemalja u doba oblikovanja građansko-kapitalističkog društva do prvog svjetskog rata / Gross, Mirjana. O društvenim procesima u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. st. / Šepić, Dragovan. Hrvatska politika i pitanje jugoslavenskog ujedinjenja 1914-1918. / Zusammenfassung: Die gesellschaftliche Entwicklung in Kroatien (vom 16. bis zum Anfang des 20. Jhs).

4. Čizmić, Ivan. Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država. Doprinos u ekonomskom, političkom i kulturnom životu. ČGP Delo - Globus - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1982, 424.
TU, 20 cm, 8 strana s tablama, Summary, ISBN: nema.
Riječ izdavača / Uvod / Osnivanje i razvitak hrvatskih naseobina u Sjedinjenim Američkim Državama / Statistički pregled iseljavanja iz Hrvatske i prostorni raspored Hrvata u SAD / Gospodarski, socijalni i društveni položaj Hrvata u SAD / Hrvati u radničkom pokretu SAD / Hrvati u političkom životu SAD / Hrvati u kulturnom, prosvjetnom i znanstvenom životu SAD / Adaptacija, integracija i asimilacija Hrvata u SAD / Summary: Croatians in the Life of the United States of America.

5. Pavličević, Dragutin (ur.). Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave. Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom od 23. do 25. studenog 1981. Sveučilišna naklada Liber - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1984, 476.
TU, 24 cm, ilustr., ISBN: nema.
Predgovor / Uvod / Šidak, Jaroslav. O značenju Vojne krajine u hrvatskoj povijesti. // I. PREGLED POVIJESTI VOJNE KRAJINE U HRVATSKOJ OD 16. DO POTKRAJ 19. STOLJEĆA / Moačanin, Fedor. Vojna krajina do kantonskog uređenja 1787. / Valentić, Mirko. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina 1790-1881. // II. IZVORI I HISTORIOGRAFIJA O VOJNOJ KRAJINI / Pandžić, Miljenko. Pregled arhivske građe o Vojnoj krajini-s posebnim osvrtom na Arhiv Hrvatske u Zagrebu. / Kessler, Wolfgang. Njemačka i austrijska historiografija o Vojnoj krajini. / Adamček, Josip. Problem krajiških buna u historiografiji. / Pavličević, Dragutin. O problemu krajiških kućnih zadruga-historiografsko-kritički osvrt. // III. IZ POVIJESTI VOJNE KRAJINE OD 16. DO KRAJA 18. STOLJEĆA. / Sinkovics, István. Obrana mađarskog pograničnog teritorija od turaka u 16. i 17. stoljeću. / Kiss, István N. Vojna organizacija vlastelinstava-vojnici-seljaci i vojnici-plemići. / Moačanin, Nenad. Vlasi u požeškom sandžaku 1545-1581. / Peričić, Šime. Vojna krajina u Dalmaciji. / Simoniti, Vasko. Doprinos Kranjske financiranju protuturske obrane u 16. stoljeću. / Kruhek, Milan. Stvaranje u utvrđivanje obrambene granice na Kupi u XVI i XVII stoljeću. / Voje, Ignacij. Zbirka planova krajiških utvrda iz Karlsruhea. / Moačanin, Fedor. Pokušaji sporazumijevanja između hrvatskog plemstva i vlaha varaždinskog generalata u 17. stoljeću. / Frejdzon, Vladimir I. Vojna krajina i vojna naselja u Rusiji. / Granić, Miroslav. Struktura stanovništva Karlobaga u 18. i 19. stoljeću. // IV. IZ POVIJESTI VOJNE KRAJINE U 19. STOLJEĆU / Roksandić, Drago. Rasprave o ukidanju krajiškog uređenja u vojnoj Hrvatskoj (1809-1811). / Obad, Stjepko. Pobuna krajišnika u Zadru godine 1813. / Gavrilović, Slavko. Sremska vojna granica u revoluciji 1848/49. godine. / Rakić, Lazar. Šajkaški bataljon u revoluciji 1848/49. godine. / Valentić, Mirko. Borba hrvatskih političkih krugova za razvojačenje Vojne krajine i njezino sjedinjenje s Hrvatskom. / Krajčovič, Milan. Nacionalno pitanje u Ugarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj od 50-ih do 70-ih godina 19. stoljeća s obzirom na Vojnu krajinu. / Grabovac, Julije. Dalmatinski narodnjaci prema razvojačenju i sjedinjenju Vojne krajine Hrvatskoj. // V. PRILOZI O KULTURI VOJNE KRAJINE. / Cvitanović, Ðurđica. Idejni nacrti za gradnju tipiziranih crkava u Vojnoj krajini. / Nikolić, Desanka. Vojna krajina i uniformisanje graničarske vojske. / Bogišić, Rafo. Jedan pogled na književnost u Slavoniji i slavonskoj Vojnoj krajini u 18. stoljeću. / Vončina, Josip. O postanku i načelima Relkovićeve Nove slavonske i nimačke gramatike (1767).

6. Očak, Ivan. Jugoslavenski emigranti iz Amerike u Sovjetskom Savezu (između dva rata). Zagreb, 1985, 236. TU, 24 cm, ilustr., Kazalo, ISBN: nema. Predgovor // I DIO JUGOSLAVENSKI ISELJENICI U SAD I CANADI / Statistički podaci o našim iseljenicima u SAD i Canadi i njihovom položaju / Odnos naprednih jugoslavenskih iseljenika u SAD i Canadi prema Sovjetskoj Rusiji / U pomoć Sovjetskoj Rusiji / Akcija jugoslavenskog odjela Društva prijatelja Sovjetske Rusije / Kominterna o pitanjima odlaska u SSSR / Odlazak jugoslavenskih radnika-iseljenika u Sovjetski Savez / Deportiranje "opasnih komunista" iz SAD i Canade. Slučaj Stjepana Zinića / Problemi oko odlaska u SSSR // II DIO U SOVJETSKOM SAVEZU NA IZGRADNJI SOCIJALIZMA / Susret "Amerikanaca" sa sovjetskim ljudima / Na radu u rudnicima Ukrajine i Sibira / Na drugim sovjetskim industrijskim objektima / Rad u moskovskom Metropolitenu / Na radu u poljoprivrednim komunama / Zinić na radu u Moskvi / Školovanje jugoslavenskih iseljenika na KUNMZ-u / Pod udarom staljinskih čistki / Pomoć iz Moskve iseljenicima u Americi // Zaključak / Kazalo / Kratice.

7. Korunić, Petar. Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici. Hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848-1870. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - ČGP Delo - Globus. Ljubljana, 1986, 423. TU, 24 cm, 32 strane s tablama, karte na koricama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0011-0. Predgovor / Uvod // I. REVOLUCIONARNA 1848. GODINA I PRVA FORMULACIJA JUGOSLAVENSKE IDEOLOGIJE U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ NACIONALNOJ POLITICI / Hrvati i Slovenci u Beču / Jugoslavenska koncepcija Hrvata u travnju i svibnju 1848. / Program Zedinjena Slovenija i koncepcija o sjedinjenju Slovenije s Hrvatskom / Hrvatski sabor, austroslavizam i koncepcija Hrvata i Slovenaca o sjedinjenju Južnih Slavena / Širenje zahtjeva za sjedinjenjem Slovenije s Hrvatskom / Razvoj jugoslavenske ideologije u hrvatskoj i slovenskoj politici u drugoj polovici 1848. godine // II. JUGOSLAVENSKA IDEOLOGIJA HRVATA I SLOVENACA I RAZVOJ HRVATSKO-SLOVENSKIH ODNOSA 1849-1859. / Formulacija jugoslavenske ideologije u hrvatskoj politici nakon oktroiranja ustava početkom ožujka 1849. / Jugoslavizam slovenskih narodnjaka nakon oktroiranja ustava / Problem stvaranja zajedničkog hrvatsko-slovenskoga književnog jezika / Jugoslavizam Ljudevita Gaja / Jugoslavenska ideologija hrvatskih i slovenskih narodnjaka potkraj 1849. / Hrvatsko-slovenski odnosi 1850. i prvi zajednički list / Hrvatsko-slovenski odnosi za neoapsolutizma // III. RAZVOJ JUGOSLAVIZMA U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ POLITICI I HRVATSKO-SLOVENSKI ODNOSI 1860-1865. / Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj politici nakon sloma neoapsolutizma / Proširenje hrvatskoga državnog prava na slovenski etnički teritorij / Hrvatsko-srpski odnosi / Jugoslavenstvo slovenskih narodnjaka nakon sloma neoapsolutizma: Zedinjena Slovenija i jugoslavizam / Hrvatsko-slovenski odnosi / Koncepcija o hrvatsko-slovenskom književnom jeziku / Koncepcija o jugoslavenskoj državnoj zajednici u hrvatskoj i slovenskoj politici // IV. HRVATSKO-SLOVENSKI I HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI I RAZVOJ JUGOSLAVENSKE IDEOLOGIJE U HRVATSKOJ I SLOVENSKOJ POLITICI 1866-1869. / Hrvatsko-srpski odnosi / Jugoslavenska koncepcija Narodno-liberalne i Narodno-samostalne stranke te slovenskih narodnjaka / I. I. Tkalac i "jugoslavensko pitanje" /Ujedinjenje Narodno-samostalne i Narodno-liberalne stranke i politika federalizma / Odnos ujedinjene Narodne stranke i srpske vlade: stvaranje zajedničkog programa jugoslavenske politike / Narodna stranka i Slovenci 1867-1869. / Jugoslavenstvo "mladoslovenaca" / Hrvatsko-slovensko studentsko društvo "Jug" u Beču // V. PRVI ZAJEDNIČKI HRVATSKO-SLOVENSKI PROGRAM JUGOSLAVENSKE POLITIKE 1870. // Zaključak / Zusammenfassung: Die Ideologie des Südslawentums in der kroatischen und slowenischen Politik. Kroatisch-slowenische politische Beziehungen 1848-1870. / Kratice / Kazalo osobnih imena.

8. Adamček, Josip. Bune i otpori. Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću. ČGP Delo-Globus-ZHP. Zagreb, 1987, 373. TU, 24 cm, 8 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0173-7. Predgovor // I. Historiografija o seljačkim bunama u XVII stoljeću // II. Agrarni odnosi i položaj seljaka u XVII stoljeću // III. Bune u bivšim trgovištima / Vugrovečka buna 1610. godine / Buna u brezovici na Velikokalničkom vlastelinstvu / Otpor stanovnika Varaždinskih Toplica uvođenju novih tereta, buna u Varaždinskim Toplicama 1655. // IV. Bune Štibrenaca / Zagrebački distrikt i Štibra / Feudalni odnosi u Štibri / Uzroci štibrenskih buna / Prva buna Štibrenaca (1608-1610) / Druga buna Štibrenaca (1633-1637) / Treća buna Štibrenaca (1654) // V. Sisačke bune / Sisačko vlastelinstvo od sredine XIV do kraja XVI stoljeća / Uzroci sisačkih buna / Prva sisačka buna (1633-1634) / Druga sisačka buna (1653-1659) // VI. Posavske bune / Vlastelinstvo Novigrad Posavski / Položaj novigradskih kmetova i uzroci njihovih buna / Prva posavska buna (1653-1659) / Druga posavska buna ( 1663-1664) / Treća posavska buna (1670-1671) / VII. Bune o kojima se malo zna / Buna na vlastelinstvu Božjakovini 1644. / Pokreti seljaka u Hrašćini 1674. godine / Buna u Rečici 1683. godine / Buna u Farkašiću (1698-1700) // VIII. Seljačke bune i pokreti u Hrvatskom zagorju / Položaj kmetova u Hrvatskom zagorju / Pobuna u Donjoj Stubici 1620. godine / Donjostubička buna 1658. godine / Napad susjedgradskih kmetova na njemačke vojnike 1689. godine / Pokret protiv "vještica" 1691. godine // IX. Otpor povećavanju i nametanju tlake / Otpor kmetova povećavanju tlake u Mičevcu 1609. godine / Otpor kmetova u Šenkovcima povećavanju tlake (1596-1660) / Otpor stanovnika Letovanića radnim dužnostima (oko 1655. i 1670) / Otpor kmetova iz Opatovca davanju tlake i desetine (1634-1682) / Otpor kmetova u Kamenskom povećavanju tlake 1660. i uvođenju krčevinskih daća 1668. godine / Otpor kmetova vlastelinstva Vukovine povećavanju tlake i krčevinskih daća // X. Otpor davanju crkvene desetine u Turopolju / Turopoljski desetinski kotar / Otpor davanju crkvene desetine u XVII stoljeću // XI. Nemiri i bune na posjedima zagrebačke biskupije u Križevačkoj županiji / Vlastelinstva Ivanić, Gradec i Dubrava u XVII stoljeću / Otpor kmetova povećavanju tlake / Otpor predijalaca davanju desetine / Borba vlastelinskih trgovišta za obnovu povlastica / Otpor stanovnika Zabrđa i Velikih Novaka podvrgavanju biskupovoj jurisdikciji // XII. Bune u Pokuplju protiv poreza / Porezni sistem u XVII stoljeću / Otpor porezima u Pokuplju (1613-1695) / Bune protiv poreza na vlastelinstvu Bosiljevu 1696. i 1698. godine // XIII. Osnovne značajke seljačkih buna u XVII stoljeću // Zusammenfassung: Aufstände und Widerstände. Bauernaufstände in Kroatien im XVII. Jahrhundert. / Kazalo lokaliteta / Kazalo imena.

9. Boban, Ljubo. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Vol. I-III. Zagreb, 1987-1989-1990. ZHP NIJE ZABILJEŽEN KAO IZDAVAČ, ALI JE FINANCIJSKI POMOGAO TISKANJE KNJIGE! DA LI BRISATI S POPISA?

10. Očak, Ivan. Afera Diamantstein. Prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca (1919.). Arhiv Hrvatske - ZHP. Zagreb, 1988, 235. MU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: 86-349-01282-3. Predgovor / Uvod / Građa / Regesta dokumenata / Dokumenti / Slikovna građa / Summary: The First Legal Anticommunist Process in the Kingdom of Slovenia Croatia and Serbia (1919.) Material for the so called Diamantstein Affair. / Skraćenice / Kazalo imena.

11. Boban, Ljubo. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Izvještaji informatora o prilikama u Hrvatskoj. ČGP Delo - Globus - Centar za povijesne znanosti Odjela za hrvatsku povijest. Zagreb, 1985, 516. TU, 24 cm, Kazalo, ISBN: nema. Riječ urednika / Predgovor / I. Uvod - A. Stjepan Gaži - B. Stjepan Jakšeković - C. Augustin Juretić - D. Dominik Mandić - E. Dodatak uz I dio // II. Uvod - A. Prvislav Grisogono - B. Berislav Angjelinović - C. Ante Mandić - D. Milan Marjanović - E. Viktor Ružić - F. Dodatak uz II dio // Izvadak iz bibliografije / Regesta / Kazalo "korespondenata" / Kazalo osoba.

12/A. Boban, Ljubo. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Sv. 1. ČGP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 339. TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-343-0241-5. Predgovor / PRVI DIO 1. Poslanstvo u Vatikanu / 2. Poslanstvo u Bernu / 3. Generalni konzulat u Zürichu / 4. Poslanstvo u Madridu / 5. Poslanstvo u Lisabonu / 6. Poslanstvo u Stockholmu / Regesta / Kazalo imena.

12/B. Boban, Ljubo. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Sv. 2. ČGP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 382. TU, 24 cm, Kazalo, YU ISBN: 86-343-0241-5. DRUGI DIO / 1. Vladini organi u Jeruzalemu / 2. Vladini organi u Ankari / 3. Vladini organi u Carigradu / 4. Vladini organi u Kairu // TREĆI DIO / 1. Izvještaji NikoleVilhara / 2. Poslanstvo u Rio de Janeiru // ČETVRTI DIO / Korespondencija dr. Stjepana Jakšekovića (1944-1946) // Regesta / Kazalo imena.

13. Očak, Ivan. Gorkić - Život, rad i pogibija: Prilog biografiji. ČGP Delo - Globus - ZHP. Zagreb, 1988, 399. TU, 24 cm, 60 strana s tablama, Kazalo, Rezime, ISBN: 86-343-0339-X. I. POČETAK REVOLUCIONARNOG PUTA / Obitelj Čižinski u Bosni / Školovanje / Početak revolucionarnog djelovanja / Revolucionarno djelovanje nakon Obznane / Hapšenje, istraga i čekanje suda / Šupiranje obitelji u Čehoslovačku / Suradnik radničkog lista / Svjedočenje Jakaše / Na partijskoj konferenciji u Beču // II. U CENTRU MEÐUNARODNOG RADNIČKOG, KOMUNISTIČKOG I OMLADINSKOG POKRETA / Odlazak u emigraciju / Rad u Kominterni / Betti Nikolajevna Glan / Moskovski dopisnik "Borbe" / Sudski proces u odsutnosti / Gorkić u Sportinterni / Smrt druga u Moskvi / Sukob u KOI / Poziv iz SKOJ-a / Dva javna napada na Gorkića / Predavač KUNMZ-a / Ðakovićeva podrška / Gorkić i parola "oružanog ustanka i Gorkićeva "mea maxima culpa" / Na međunarodnoj pozornici // III. NA ČELU KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (1932-1936) / Formiranje Privremenog rukovodstva / Winter piše karakteristiku Sommeru / Gorkićevo rukovodstvo u borbi za organizacijsko učvršćivanje Partije / O SSSR-u, Staljinu, Kominterni i partijskom predstavniku / Diskusija s Cvijićem / Organizator Centralne partijske tehnike / Na Splitskom plenumu i na VII. kongresu Kominterne / Sommer organizira Zembilj / Gorkić o strategiji i taktici KPJ / Odno prema nacionalnom pitanju / Suradnja Gorkić-Tito / Gorkić i antitrockistička kampanja / Gorkić privatno // IV. ČIŽINSKI GORKIĆ - GENERALNI SEKRETAR CK KPJ (1936-1937) / Pokušaj svrgavanja Gorkića i Moskovsko savjetovanje / Gorkić i antifašistički rat u Španjolskoj / Oko stvaranja KPS i KPH / Gorkićeva intervencija u slučaju Krleže / Problemi omladinske organizacije / Briga o školovanju kadrova / Gorkićev rad na čelu KPJ u Parizu / Posljednja pisma iz Pariza / Posljednji publicistički radovi // V. U ŽRVNJU STALJINSKIH ČISTKI / Hitan poziv iz Moskve / "Pojela ga magla" / "Ne valja sve prebacivati na Gorkića ..." / Rehabilitacija / Zaključak / Pogovor / Bibliografija / Literatura / Kronologija / Kratice / Rezime / Kazalo imena.

14. Gross, Mirjana. Počeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1985, 523. TU, 24 cm, karte na ovitku, 32 strane s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, YU ISBN: 86-343-0059-5. Problemi istraživanja i stanje izvora / Kratice / Mjere, utezi i valuta /// I. NEOAPSLOUTIZAM U HABSBURŠKOJ MONARHIJI / II. STANOVNIŠTVO CIVILNE HRVATSKE I SLAVONIJE // Uvjeti popisa stanovništva 1851. i 1857. // Rezultati popisa 1851. i 1857. /// III. REFORME I PREOBRAZBE U POLITIČKOJ; SUDSKOJ I FINANCIJSKOJ UPRAVI TE NADZORU STANOVNIŠTVA // Politička uprava / Uoči intervencije bečkog središta, vladavina Banskog vijeća / Preobrazba uprave i njezine poteškoće za Banske vlade (1850-1854) / Ponovne promjene i uhodavanje uprave za Namjesništva (1854-1860) / Uređenje i djelatnost modernih općina // Uvođenje modernog sudstva i rezultati njegove djelatnosti // Policija, žandarmerija, vojska // Novi porezni sustav // Feudalni porezni sustav i pripreme za novu organizaciju / Uvođenje privremenog katastra / Moderni izravni i neizravni porezi / Izvanredna opterećenja /// IV. ZEMLJIŠNO RASTEREĆENJE - POSTEPENO UKIDANJE FEUDALNIH ODNOSA // Zemljišno rasterećenje / Urbarijalni odnosi uoči 1848 / Patenti god. 1853. i 1857. / Probelmi izvanselišnih zemalja i regalnih prava / Zemljišnorasteretni postupak / Struktura poljoprivrednih kultura i poljoprivredna proizvodnja // Klasna borba na selu i promjene u tradicionalnim društvenim slojevima i ustanovama / Seljački nemiri / Odnos bivših feudalaca prema slobodnim seljacima / Zadruge pred novim zemljišnoposjedovnim odnosima /// V. PROMET I PRIVREDA // Prometnice i komunikacije // Privredne ustanove / Način akumulacije kapitala / Trgovačko-obrtničke komore i Gospodarsko društvo // Staro i novo u privrednoj djelatnosti / Značaj zanata i trgovine / Nemogućnost industrijalizacije (osim na Rijeci) /// VI. UTEMELJENJE MODERNOG ŠKOLSTVA // Organizacija i napredak osnovnog školstva / Katoličke osnovne škole / Srpskopravoslavne i ostale nekatoličke osnovne škole / Poteškoće školovanja i djelatnosti učitelja // Moderne gimnazije i pravoslovna akademija / Organizacija osmogodišnjih gimnazija i Pravoslovne akademije / Germanizacija gimnazija /// VII. CRKVE I RELIGIJSKE ZAJEDNICE // Katolička crkva u doba konkordata / Katolička crkva u Habsburškoj monarhiji / Hrvatsko katoličko svećenstvo nakon 1848. / Zagrebačka nadbiskupija, organizacija i imetak katoličke crkve u Hrvatskoj / "Tirolsko-njemački" smjer nadbiskupa Haulika / Katolička filozofija Franje Račkoga i rane koncepcije o sjedinjenju kršćanskih crkava // Srpskopravoslavna i evangelička crkva // Položaj i uloga Židova na početku modernizacije /// VIII. RAZINA INTEGRACIJE HRVATSKE NACIJE // Prodor hrvatskog imena i nacionalne svijesti / Ime "narodnog" jezika / Ime "naroda" // Polemička obrana hrvatstva // Jugoslavizam: tradicija i vanjski uvjeti /// IX. PREMA GRAÐANSKOJ KULTURI // Uvjeti kulturne djelatnosti; položaj tiska i udruženja // Narodna književnost / Lijepa književnost i njezina društvena podloga / Književni jezik u uvjetima apsolutizma / Historija: ideologija i znanost / Unapređenje prirodnih znanosti - rodoljubna dužnost /// X. KRAJ NEOAPSOLUTIZMA // Slom neoapsolutizma // Konačno razgrađivanje neoapsolutizma /// XI. ZNAČAJ MODERNIZACIJE "IZVANA" / Izvori i literatura / Zusammenfassung: Die Anfänge des modernen Kroatien (Neoabsolutismus in Zivil-Kroatien und Slawonien 1850-1860) / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih imena.

15. Brandt, Miroslav. Izvori zla. 1989.

16. Pavličević, Dragutin. Hrvatske kućne zadruge I. (do 1881). Sveučilišna naklada Liber - ZHP. Zagreb, 1989, 369. TU, 24 cm, ilustr., karte na ovitku, Kazalo, Summary, Zusammenfassung, ISBN: 86-329-0107-9. Predgovor / Uvod u literaturu // I. POVIJESNO-TEORIJSKI PREGLED / Što je kućna zadruga /O nastanku i starosti kućnih zadruga / Idealizacija južnoslavenskih zadruga i ruske općine-mira / Zadruge kod neslavenskih naroda / Teorije o nastanku i razvoju kućnih zadruga / Kritike zadružnih teorija // II. O KUĆNIM ZADRUGAMA UOPĆE / O vrstama i tipovima kućnih zadruga / Veličina i ustrojstvo zadruge / Zadružni život u hrvatskoj književnosti / Marx, Engels i socijalisti o južnoslavenskoj kućnoj zadruzi / Zadruge u zapisima inozemnih autora // III. KUĆNE ZADRUGE U DOBA NEOAPSOLUTISTIČKE MODERNIZACIJE (1848-1860) / Zemaljski i drugi organi vlasti prema zadrugama / Anketa "Gospodarskog lista" 1850. / Spisi o zadružnom pitanju iz 1852. / Franjo Žućel "o životu patriarkalnom" / Suvremenici o važnosti Utješenovićeva djela // IV. HRVATSKI SABOR POKUŠAVA RIJEŠITI ZADRUŽNO PITANJE USTAVNIM PUTEM (1861-1867) / Pripremni spisi za sjednicu Hrvatskog sabora / Prvi zakonski nacrti o zadrugama za Sabor 1861. / Hrvatski sabor 1861. o zadružnom pitanju / Utješenović 1862. ukida saborsku osnovu "za uređenje zadrugah" / Hrvatska javnost i tisak o zadrugarstvu (1862-1867) // V. LIBERALIZACIJA DIOBA U NAGODBENOM RAZDOBLJU (1868-1880) / Zakonska načela i nacrti o zadrugama za saborsko zasjedanje 1868-1870. / Sabor 1868-70. donosi prvi hrvatski zakon o zadrugama / Spor unionista i narodnjaka oko zadruga (1869-71) / Rasap zadruga (1870-72) i "pravostaja" zakona 1870. / Zadružno putanje u doba Mažuranićeve modernizacije (1873-1880) / Kućne zadruge u bjelovarskoj županiji, odnosno dijelu bivše križevačko-đurđevačke krajine (1871-1880) / Statistički podaci o zadrugama i njihovim diobama (1851-1880) / Zadružne diobe u doba agrarne krize (1873-1880) // VI. PRILOZI O KUĆNIM ZADRUGAMA U HRVATSKOJ / Podaci o zadružnom životu iz 1699. / Zapis Ivana Lovrića o zadružnom životu Morlaka 1776. / Piller i Mitterpacher o slavonskim kućnim zadrugama 1782. / Prvi zadružni zakon uopće - 1807. / Odlomci iz čl. VIII. Ugarskog sabora "o nasljeđivanju podanika" iz 1840. / Ustav krajiški o kućnim zadrugama - 1848. / Ubrzane diobe kućnih zadruga započele su već 1848. / Iz krajiškog temeljnog zakona 1850. / Ban Jelačić obustavlja i zabranjuje zadružne diobe 1850. / Momenti iz operata hrvatsko-slavonskih povjerenika o kućnim zadrugama iz 1852. godine / Prvi službeni spis iz 1858. u kome se rabe pojmovi zadruga i zadružni / Odbornici općine Brckovljani mole Sabor da uredi i održi kućne zadruge 1861. / Članak CXII. iz 1861. "O uređenju zadrugah i seljanskih diobah" / Nješto glede naših zadrugah (1865) / Namjesničko vijeće "O zadružnih dielbah" (1865) / Prijedlog za ubrzano dijeljenje zadruga 1869. / Iz prvog zakona o zadrugama u civilnoj Hrvatskoj 1867. / Zbrka oko tumačenja zadružnog zakona IV. iz 1870. / Šime Mazzura o potajnim diobama 1872. / Odgovori na anketu Baltazara Bogišića o zadrugama (1874) / Spor oko izumrća zadruge Rajačić (1874-1877) / Prvi službeni popis tajno podijeljenih zadruga u Hrvatskoj i Slavoniji 1878. / Porezni zaostaci i diobe zadruga (1880) / Narodna pjesma o ljepoti zadružnog života / Narodne poslovice i uzrečice o zadrugama // Zaključak / Summary / Zusammenfassung / Bilješka o piscu / Kazalo osobnih imena / Kazalo zemljopisnih naziva / Popis skraćenica / Popis slika, ilustracija i karata / Sadržaj.

17. Stančić, Nikša. Gajeva "Još Horvatska ni propala" iz 1832-33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda. Globus - ZHP. Zagreb, 1989, 179. TU, 24 cm, 16 strana s tablama, 48 strana s faksimilima, Kazalo, Zusammenfassung, ISBN: 86-343-0386-1. Zaboravljeno izvorište /// I. Rukopisi i tiskana izdanja 1833-1849. godine // Iz povijesti istraživanja / Do sad nepoznati letak i ilirizirani rukopis / Dvije "lojalne" kitice i "Srblji" - varijante u tiskanim izdanjima // Rukopisi i tiskana izdanja / Rukopisi iz 1833. i 1835. godine / Prva tiskana izdanja iz 1835. godine / Tiskana izdanja i rukopisi izvan Hrvatske 1837. i 1838. godine / Tiskana izdanja iz 1848/49. godine / Prilog I: Rukopisi i tiskana izdanja 1833-1848. godine /// II. Nastanak pjesme // Izvori / Datacija "prvopisa" / Datacija na njemačkom prijevodu u "Luni" i na letku / Gajeva romantična priča // Kontroverze u literaturi // Vjerodostojnost Gajeve priče / gajev boravak 1832. u Zagrebu / Gajeva putovanja u Samobor 1832. godine / Korizma i došašće 1832. godine / Klimatske prilike 1832. godine / Nastanak napjeva / Zaključak o vjerodostojnosti Gajeve priče / Tabela. Vrijeme nastanka pjesme "još Horvatska ni propala" 1832. godine / Prilog II. gajeva priča o nastanku pjesme "Još Horvatska ni propala " / Prilog III. napjev pjesme "Još Horvatska ni propala" /// III. gajeva nacionalno-integracijska ideologija do 1835. godine // U potrazi za modelom nacionalne ideologije 1826-1830. godine // Oblikovanje nacionalno-integracijske ideologije 1830-1833. godine / Ilirstvo; Ilirstvo u Gajevim spisima; Sastanak u stanu na Kapucinskom trgu 1832 / Hrvatstvo; Hrvatska individualnost; Prema Srbima; Prema Slovencima; Hrvatski etnikum i hrvatski jezik (1830-1831); Gajevi "vsi Horvati stare deržave" (1832-33); Draškovićeva "Ilirija velika" i Gajeva "Horvatska republika" /// IV. Pjesma od zamisli do odlaska u povijest // Od ideje o rodoljubnoj pjesmi do inspiracije (1831-32) / Gaj među bečkom i požunskom "Horvatijom" 1833. i nastanak programatske pjesme / Stjecanje popularnosti i odlazak u povijest /// Zusammenfassung: Gajs Gedicht "Još Horvatska ni propala" (Nein, Kroaten, nicht verloren ist Kroatien noch) aus dem Jahr 1832-33" Die Ideologie von Ljudevit Gaj in der Vorbereitungsphase der "Kroatischen nationalen Wiedergeburt" / Kazalo imena / Rukopisi, notni zapisi i tiskana izdanja pjesme "Još Horvatska ni propala" 1832-1848. godine (faksimili).

18. Vrbetić, M. - Szabo, Agneza. Karlovac na razmeđu 19. i 20. stoljeća. 1989.

19. Stančić, Nikša (ur.). Mihovil Pavlinović u politici i književnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Podgori od 4-6. 11. 1987. u povodu stogodišnjice smrti M. Pavlinovića. Globus - ZHP - SIZ kulture općine Makarska. Zagreb, 1990, 480. TU, 24 cm, 16 strana s tablama, Summary, ISBN: 86-343-0623-4. Uvodna napomena // I. "... traje u sjećanju i u ovim slovima dok se drže ..." / Stančić, Nikša. Mihovil Pavlinović u narodnom preporodu u Dalmaciji i hrvatskoj politici 19. stoljeća / Kaštelan, Jure. Noć u Podgori / Obad, Stjepo. Makarsko primorje u Pavlinovićevo doba // II. U politici / Dragičević, Adolf. Socijalno i nacionalno u Pavlinovića i u njegovo doba / Kapitanović, Vicko. Mihovil Pavlinović i liberalizam u drugoj polovici 19. stoljeća / Ganza-Aras, Tereza. Mihovil Pavlinović u sukobu između liberalizma i klerikalizma / Šuljak, Andrija. Mihovil Pavlinović i Josip Juraj Strossmayer / Diklić, Marjan. Odnos između Mihovila Pavlinovića i Ive Prodana / Soldo, Josip Ante. Pavlinovići i franjevci / Grbavac, Josip. Izbori u Imotskoj krajini i Mihovil Pavlinović / Pavličević, Dragutin. Mihovil Pavlinović o istočnom pitanju i bosansko-hercegovačkom ustanku (1860-1878) godine / Kraljačić, Tomislav. Odjek smrti Mihovila Pavlinovića u Bosni i Hercegovini / Ćubelić, Marko. Pavlinovićevo župnikovanje u Drašnicama i Podgori / Vidović, Mile. Pavlinovićeva biblioteka / Kovačić, Slavko. Arcižakan Ivan Pavlinović, prastric Mihovila Pavlinovića // III. U književnosti / Šimundža, Drago. Značenje i mjesto Mihovila Pavlinovića u hrvatskoj književnosti / Frangeš, Ivo. Pripomene o Pavlinovićevu stilu / Jakić-Cestarić, Vesna. Misli suvremenika o Pavlinovićevoj besjedi i njegove o načinu govorenja u javnu nastupu / Tomasović, Mirko. Pavlinovićevi lirski okušaji / Runtić, Ivo. Pavlinovićev prometejski lik na evropskoj galeriji / Pejić, Matko. Pavlinović - putopisac / Puharić, Petar. Zavičaj u djelu Mihovila Pavlinovića / Kekez, Josip. Usmena književnost u djelovanju Mihovila Pavlinovića / Zečević, Divna. Pučki pjesnik Mihovil Pavlinović i misao o dvije književnosti / Anić, Vladimir. O jeziku Mihovila Pavlinovića / Zaradija-Kiš, Antonija. Nešto o paleoslavenizmima u rječniku Mihovila Pavlinovića / Bratulić, Josip. Mihovil Pavlinović i borba za glagoljicu u Dalmaciji u 19. stoljeću / Peleh, Slavko. Enigmografsko-enigmološki rad Mihovila Pavlinovića u "Narodnom koledaru novom i starom" // IV. Iz Pavlinovićeva vremena / Vranješ-Šoljan, Božena. Demografsko-socijalne prilike u Dalmaciji i sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća / Bezić-Božanić, Nevenka. Stanovništvo Makarskog primorja između tridesetih i osamdesetih godina 19. stoljeća / Zaninović, Mate. Školstvo Makarskog primorja u Pavlinovićevo doba / Sumić, Vitomir. Za spomenik Mihovilu Pavlinoviću // Summary: Mihovil Pavlinović in Politics and Literature / Popis suradnika.

20. Goldstein, Ivo. Bizant na Jadranu. Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija I. Latina et Graeca - ZHP. Zagreb, 1992, 236. MU, 24 cm, karte u prilogu, Kazalo, Summary, ISBN: nema. Predgovor // Uvod // Justinijanovo vrijeme / Priprema za akciju i ostrogotski rat / Doba aktivnosti: društveni polet, sustavi komunikacija, građevine // Bizantska politea! (upisati s "insert simbols"!) u opasnosti - 7. i 8. stoljeće / Dolazak Langobarda / Dolazak Slavena / Promjene u funkcioniranju bizantskih posjeda s posebnim obzirom na gradove (odumiranje Salone, problem periodizacije) / Odnosi zapadnih i istočnih dijelova Carstva i zbivanja na Jadranu do pada egzarhata 751. godine i ponovnog bizantskog angažmana krajem 8. stoljeća / Dvostoljetna šutnja izvora o zbivanjima na istočnojadranskoj obali // Kraj 8. i početak 9. stoljeća - aktivizacija Bizanta na Jadranu / Sukob s Francima i Aachenski mir 812. godine / Kulturna aktivnost i ekonomska konjunktura / Afirmacija Venecije i opći razvoj Sklavinija u zaleđu, dolazak Arapa i osnivanje teme Dalmacije // Zaključak // Kratice / Popis citiranih izvora i literature / Index / Index rerum / Summary / Kazalo.

21. Dobronić, Lelja. Povijesni spomenici grada Zagreba. Vol XXII. 1992.

22. Županović, Šime. Ribarstvo Dalmacije u 18. stoljeću. S posebnim osvrtom na rezultate suvremenih istraživanja. ZHP - Splitski književni krug. Split, 1993, 387. = Knjiga Mediterana 9. MU, 24 cm, ilustr., 45 strana s tablama, Kazalo, Résumé, ISBN: 953-163-016-X. Predgovor / Uvod / PREDGOVOR/ UVOD /// I. DIO EKSPLOATACIJA RIBLJEG FONDA // BIOLOŠKO-EKONOMSKI ODNOSI EKSPLOATACIJE /// II. DIO RIBARSTVO DO PROPASTI MLETAČKE REPUBLIKE (1797) // PELAGIČKI RIBOLOV. FLUKTUACIJE U LOVINAMA SRDELE / Klimatske promjene u zapadnoj Europi i na Jadranu / Uzroci kolebanja ulova / Klimatske promjene i dugoročna kolebanja u lovinama srdele / O uzrocima pojavljivanja i nestajanja srdele / Ulov srdele i lov srdelarama (vojgama); Prvi progoni srdelara (vojga); Zabrana lova srdelarama (vojgama) // DUBINSKI RIBOLOV. KOĆARENJE. / Koćarenje i riblji fond / Hidrografske promjene i ulov; Srdela (Sardina pilchardus Walb); Oslić (Merluccius merlucius); Arbun (Pagellus erythrinus L.); Hidrografske promjene i ulov // KORALJARSTVO. LOV KORALJA / Historijat; Dubrovačko područje; Zadarsko područje; Šibensko područje / Lov koralja i srdela / Historijat izučavanja bilogije koralja; Koralji tvrdog dna; Koralji muljevitog dna /// III. DIO O PRAVU MORA I RIBOLOVA // O PRAVU RIBOLOVA U ODNOSU NA RIBOLOVNA PODRUČJA / O pravu i sistemu ribolova / Ribanje i ribarske svađe /// IV. DIO PROIZVODNJA I PROMET SLANE RIBE // PROIZVODNJA SOLI I TRGOVINA USOLJENE RIBE / Proizvodnja soli / Trgovina usoljene ribe /// V. DIO PROBLEMI RIBARSTVA U PROŠLOSTI // RIBARSTVENA ZNANOST I PRAKSA / Splitsko gospodarsko društvo i ribarstvo / Ribari, istraživači i trgovci /// VI. DIO DISKUSIJA // ZAKLJUČNA RAZMATRANJA / Problemi ribarstva u 18. stoljeću i suvremena istraživanja // ZAKLJUČNA NAPOMENA /// Epilog / Bibliografija /Résumé: Les peches en Dalmatie au XVIIIe siecle : Particulierement par rapport aux resultats des recherches contemporaines. / Kazala.

23. Agičić, Damir. Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću. AGM-ZHP. 1994, 148. TU, 24 cm, ilustr., ISBN: 953-174-003-8. Predgovor / Kratice // Srbija u vrijeme ustavobranitelja (1842-58) // Načertanije - tajni program vanjske i nacionalne politike Srbije iz 1844. godine // Početni koraci u ostvarivanju planova iznijetih u Načertaniju (1845-48) // Odnos Srbije prema Hrvatskoj i Vojvodini za revolucije 1848-49. godine // Putovanja Garašaninovih povjerenika po južnoslavenskim zemljama 1848. godine / Putovanje Matije Bana / Putovanje Stevana Herkalovića i Pavla Čavlovića / Putovanje Tome Kovačevića / Putovanje Stjepana Verkovića // Projekti preuređenja turske države 1848-49. godine // Garašaninova tajna organizacija za pripremu ustanka u Turskom carstvu (1849-51) // A. Statuti tajne organizacije / Statuti tajne organizacije / Cilj i područje djelovanja tajne organizacije / Struktura tajne organizacije / Korespondencija, vojni planovi i troškovi organizacije // B. Djelatnost tajne organizacije / Djelatnost tajne organizacije u južnom predjelu / Djelatnost tajne organizacije u sjevernom predjelu / Prestanak djelatnosti tajne organizacije / Ocjena rada tajne organizacije // Tajna politika Srbije u pedesetim godinama XIX. Stoljeća // Zaključak / Izvori i literatura / Prilozi (Statuti, faksimili, fotografije) / Bilješka o piscu.

24. Janeković-Römer, Zdenka. Rod i grad: Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku - ZHP. Dubrovnik, 1994, 172. = Posebna izdanja ZPZ HAZU u Dubrovniku. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice. Knjiga 4. MU, 24 cm, Summary, Zusammenfassung, ISBN: nema. I. UVOD /// II. STRUKTURA OBITELJI I KUĆANSTVA // Problemi nazivlja // Problemi istraživanja strukture obitelji u dalmatinskim gradskim općinama // Jednostavna obitelj // Višestruka obitelj / Zajednica oca i sinova / Zajednica braće // Strukturalne osobitosti obitelji kućne posluge // Utjecaj demografskih činitelja na strukturiranje obitelji u komunalnim društvima // Glavna obilježja strukture obitelji u dalmatinskim gradovima u kasnom srednjem vijeku /// III. OSOBNI ODNOSI U OBITELJI // Osnovne odrednice obiteljskih i rodbinskih veza u dalmatinskim gradskim općinama // Bračna veza i njezino značenje u obitelji i društvu // Imovinski odnosi u braku / Mirazni sustav i njegovo društveno značenje / Neke osobitosti imovinsko-pravnih odnosa muža i žene // Osobni odnosi u braku // Odnosi u kućanstvu / Otac obitelji / Uloga majke u komunalnoj obitelji / Položaj djeteta u obitelji i društvu / Tutorstvo / Kućna čeljad u obitelji gospodara // Položaj i uloga žene u obitelji i društvu /// IV. ZAKLJUČAK /// V. LITERATURA /// VI. IZVORI /// Summary: The Dubrovnik Family from 13th-14th Centuries / Die Familie in Dubrovnik im 13. und 14. Jahrhundert / Zusammenfassung: Die Familie in Dubrovnik im 13. und 14. Jahrhundert.

25. Pavličević, Dragutin. Moravski Hrvati. Povijest - život - kultura. Hrvatska sveučilišna naklada - ZHP. 1994, 376. MU, 23 cm, ilustr., 16 strana s tablama, Kazalo, Zusammenfassung, Stručný obsah, ISBN: 953-169-053-7. Predgovor / Historiografski uvod // I. MORAVSKA / Položaj - zemlja - prošlost // II. MORAVSKI HRVATI - POVIJESNI PREGLED / Seoba Hrvata na sjever u 16. stoljeću / Hrvati u Moravskoj, na Moravskom polju i u današnjoj Slovačkoj / Moravsko-hrvatska sela tijekom 18. i 19. stoljeća / Između ponjemčivanja i čehizacije - pojava hrvatske narodne svijesti 1848-1918 / U prvoj Čehoslovačkoj Republici 1918-1938. / S Njemačkim Reichom u II. svjetskom ratu 1938-1945 / Nasilno raseljenje u drugoj Čehoslovačkoj 1945-1950. / Dijaspora u dijaspori - demokratske promjene 1950-1993. // III. PRILOZI / O moravskim Hrvatima od 1842. do 1992. godine / Moravski Harvati (1842.) / O moravskim Hrvatima (1862.) / Ivan Kukuljević. Hrvatska naselbina u Moravskoj (1873.) / Vjekoslav Klaić. O moravskim Hrvatima (1880.) / Jan Herben. Tri hrvatska sela u Moravskoj (1882.) / Gjuro Kuten. Tri dana medju moravskimi Hrvati (1884.) / Ivan Milčetić. O moravskim Hrvatima (1895/98.) / Janko Barlé. Moravski Hrvati (1898.) / Istrani o moravskim Hrvatima (1907.) / 300 godina daleko od domovine (1923.) / Joza Sičan. "Mi Hrvati sme dobri a veseli ljudi" (1934.) / Hinko Sirovatka. Budućnost moravskih Hrvata (1936.) / Ivan Dobrović. Marački Hrvati (1952.) / Milo Vašak. Pisma, sjećanja, pjesme, jezik (1947-1987.) / Bedøich Sič. Sjećanje na rodni kraj (1991.) / Peter Tyran. "Vrtanj prik glave" (1991.) / Franc Hubeny. Joza Šalamun - istaknuti moravski Hrvat (1992.) / Stjepan Krpan. Rješenje "hrvatskog pitanja" raseljavanjem (1992.) // Zaključak / Zusammenfassung / Stručný obsah / Popis slika, fotografija, ilustracija / Popis zemljovidnih crteža i skica / Kazalo osobnih imena ( i prezimena) / Bilješka o piscu.

26. Pavlinović, Mihovil. Hrvatski razgovori. Stančić, Nikša (priredio). Nakladni zavod Globus - ZHP. Zagreb, 1994, 331. MU, 20 cm, ISBN: 953-167-022-6. Dr. Franjo Tuđman. Predgovor // Riječ izdavača // Jedne noći u Primorju // O Praznovirju // Prizor u Dalmaciji godine 1863. // Na Zadvarju / O narodnosti i samostalnosti / O ustavu / O narodnosti i viri / O izborih i saborih // O Slavenstvu, Jugoslavenstvu, Srbo-hrvatstvu, Srbstvu i Hrvatsvu / dr. Nikša Stančić. Pogovor. 27. Goldstein, Ivan - Kruhek, Milan (ur.). Sisačka bitka 1593. Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa "Sisačka bitka 1593-1993" održanog 18-19. lipnja 1993. u Zagrebu i Sisku. ZHP - Institut za suvremenu povijest, Zagreb - Povijesni arhiv, Sisak. Zagreb - Sisak, 1994, 287. MU, 24 cm, ilustr., Zusammenfassungen, ISBN: 953-175-025-4. Uvodne riječi. / Kurelac, Miroslav. Sisačka bitka u svjetlu suvremenih hrvatskih i europskih događanja. / Valentić, Mirko. Hrvati u stogodišnjem ratu 1493-1593. / Kruhek, Milan. Rat za opstojnost Hrvatskog kraljevstva na kupskoj granici. / Lukinović, Andrija. Zagrebački kaptol i obrana Siska. / Hozjan, Andrej. Sisak 1593. in vloga obveščevalne, protiobveščevalne ter vojnopoštne dejavnosti združenih notranjeavstrijsko-hrvaških sil. / Nazor, Ante. O broju vojnika kršćanske vojske u sisačkoj bici 22. lipnja 1593. / Toifl, Leopold. Das Steirische Proviantwesen und die Windische Grenze bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. / Moačanin, Nenad. Neki problemi tumačenja turskih izvora u vezi s bitkom kod Siska 1593. godine. / Buzov, Snježana. Povjesnica Mustafe Selânîki efendije kao izvor za povijest osmanlijsko hrvatskih sukoba u drugoj polovici 16. stoljeća. / Žmegač, Andrej. Povijesnoarhitektonsko vrednovanje sisačkog kaštela. / Bregovac-Pisk, Marina. Sisak u likovnim umjetnostima do kraja XIX. stoljeća. / Pelc, Milan. Vijest-senzacija-propaganda: predstavljanje povijesnog događaja u doba ranog novog vijeka na primjeru bitke kod Siska. / Tobler, Felix. Reaktionen auf die Schlacht bei Sisek im Spiegel der Deutschsprachigen Neuen Zeitungen. / Simoniti , Vasko. Pomen bitke pri Sisku v luči historiografije in zgodovinskega spomina. / Ács, Tibor. Sisačka bitka u mađarskoj historiografiji. / Bogišić, Rafo. Antun Sasin: " Razboji od Turaka". / Karbić, Damir. Bitka kod Siska u opisima suvremenika. / Šercer, Maja. Vojna oprema i naoružanje u vrijeme bojeva kod Siska 1591-1593. / Botica, Stipe. Sisačka bitka u hrvatskoj književnosti. / Goldstein, Ivo. Sisačka bitka u hrvatskoj historiografiji i društvu u 19. i 20. stoljeću.

28. Goldstein, Ivo. Hrvatski rani srednji vijek. Novi Liber - ZHP. Zagreb, 1995, 512. MU, 24 cm, ilustr., Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-02-8 (Novi Liber); 953-175-043-2. I. Uvod // O počecima // Hrvatska historiografija o ranom srednjem vijeku - temelj i polazište svakog novog pregnuća // Metodska načela i ciljevi // Što je "rani srednji vijek", a što "hrvatski rani srednji vijek"? // Pokušaj periodizacije /// II. Počeci hrvatske povijesti - priča o Postanku // Podrijetlo imena Hrvat i prva stoljeća hrvatske povijesti // Podrijetlo i pradomovina Slavena // Hrvatska u ranom srednjem vijeku - određenje prostora /// III. Fizička obilježja prostora // Utjecaj okoline na povijesna zbivanja // Pejzaž i reljef, kretanje ljudi // Klima // Vode // Flora // Fauna /// IV. Panonija i Dalmacija u antici // U osvit pisane povijesti - Iliri, Kelti, Grci // Dolazak Rimljana - Panonija i Dalmacija postaju dio rimskog civilizacijskog kruga // Prva kristijanizacija budućih hrvatskih prostora // Reforme, kriza , seoba naroda, građanski ratovi // Ostrogotska vlast i bizantski odgovor // Bizantska vlast - polet i propadanje /// V. Seoba Slavena i Hrvata iz prapostojbine u novu domovinu - priča o Izlasku // Seoba Slavena // Seoba Hrvata /// VI. 7. i 8. stoljeće - suživljavanje s novom okolinom // Reakcije autohtonog stanovništva i bizanstke vlasti na dolazak Hrvata // Prve aktivnosti Slavena i Hrvata, zameci jačeg državnog ustrojstva // Opće prilike i običaji - nastambe, naselja, promjena pogrebnih običaja, svakodnevni život // 7. i 8. stoljeće - kontinuitet ili diskontinuitet // Salona i drugi gradovi na hrvatskom prostoru na prijelazu iz kasne antike u rani srednji vijek // Postupan prodor i naseljavanje Slavena i Hrvata uz istočnojadransku obalu i u neposredno zaleđe // Prvi izlasci Hrvata na Jadran. Hrvati kao susjedi Bizanta, Langobarda i Avara // Priča o Ivanu Ravenjaninu - od legende prema stvarnim događajima /// VII. Razvoj hrvatskog društva u prvoj polovini 9. stoljeća // Počeci "konjunkture" - Hrvatska između Bizanta i Franaka // Aachenski mir 812. godine - od visoke evropske politike prema konkretnim odnosima u Hrvatskoj // Formiranje Hrvatske - njezin opseg, njezine županije / Titula i ovlasti župana // Prvi izazov bizantsko-franačkom poretku - buna Ljudevita Posavskog // Grad kao središte zbivanja // Intenzifikacija zbivanja na Jadranu - jačanje Venecije // Društvena i gospodarska konjunktura // Afirmacija Neretvana na jadranskom prostoru // Mislav i nasljednici - Hrvatska sve više jača // Prvi vrhunac hrvatske države - Trpimir // Arapi na Jadranu i na hrvatskom prostoru // Afirmacija Hrvatske na Jadranu // Hrvatska na razmeđi svjetova - isprepletanje utjecaja // Predromanička umjetnost - osebujan proizvod hrvatskog ranosrednjovjekovlja // Pokrštavanje Hrvata i njegovo značenje / Svjedočanstvo pokrštenja: hrvatska i kršćanska imena / Prihvaćanje kršćanskog morala // Funkcija, položaj i titule hrvatskih vladara // Načela nasljeđivanja /// VIII. Od Trpimira do Branimira - procvat hrvatske države // Domagoj // Osnutak teme Dalmacije // Branimir - Hrvatska u punom sjaju // Muncimir i prvi vjesnici krize /// IX. Tomislavovo doba // Tomislav između mita i stvarnosti // Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom // Splitski sabori - uloga Grgura Ninskog // Panonski prostori u 10. stoljeću // O naseljenosti zagrebačkog područja u ranomu srednjem vijeku // Pobjeda Tomislavove vojske nad Bugarima // Organizacija hrvatske vojske // Tko su zapravo Srbi u Hrvatskoj u 9. i 10. stoljeću // O Tomislavovoj krunidbi i o ustoličavanju hrvatskih vladara /// X. Hrvatska poslije Tomislava // Tomislavovi nasljednici i nastupajuća kriza // Hrvatska u evropskom kontekstu u 10. stoljeću // Pojava banova // Hrvatska, Srbija i Bosna // Robovi // Kraljica Jelena, položaj žene // Demografsko stanje i stanje zdravlja, položaj djece // Etnički odnosi /// XI. Kraj 10. i prva polovina 11. stoljeća - prema novim dosezima // Držislav i početak oporavka // Hrvatska nasuprot Samuilovoj vojsci // Novi polet nakon godine 1000. // Ekspanzivnost Venecije i Držislavovi nasljednici // Hrvatski prostori izvan hrvatske države - primjer Istre // Proces 11. stoljeća - Hrvatska istiskuje Bizant iz Dalmacije // Počeci snažnijeg mađarskog angažmana - Hrvatska i srednjoevropski prostor // Modernizacija Hrvatske / Prvi znakovi feudalizacije / Nova uloga gradova / Pretkomunalno doba istočnojadranskih gradova // Pokret za reformu crkve i Hrvatska // Društveni položaj, zanimanja i njihov ugled /// XII. Vladavina Petra Krešimira IV. i Dimitrija Zvonimira - vrhunac hrvatskog ranosrednjovjekovlja // Vjerodostojnost i autentičnost renosrednjovjekovnih hrvatskih isprava // Nova bogatstva - trgovina zemljom, izgradnja, novac, zlato // Uloga crkve u društvenom poletu i pojava rane romanike // Petar Krešimir IV. - širenje na moru i na kopnu, Zvonimir i Arpadovići // Stvaranje svijesti o vlastitoj prošlosti // Opet jaka Neretvanska kneževina // Normani i kralj Slavac // Hrvatska postaje dijelom visoke politike - Zvonimir dobiva krunu od pape // Zrelo kršćansko doba // Organizacija kraljevske vlasti // Bogatstvo i zrelost - mogućnosti raznolikog stvaralaštva i mnogostrukih interesa / Dualizam jezika i pismenost / Glazba / Poznavanje svijeta / Shvaćanje i poznavanje prostora / Shvaćanje i osjećaj vremena /// XIII. Smiraj - Zvonimirova smrt, bezvlašće, dolazak nove dinastije // Zvonimirova smrt - nasilna ili prirodna? // Stjepan II. i pitanje nasljednika. Arpadovići - "osvajači" ili "legalisti"? // Dolazak Ladislava i osnivanje Zagrebačke biskupije // Križari u Hrvatskoj // Pogibija kralja Petra i lokacija "Gvozda" // Prema novoj državnoj zajednici - "Qualiter" ili "Pacta conventa" kao odraz novih odnosa // Dolazak Arpadovića iz perspektive opće povijesti - identitet Hrvatske u Evropi i u okvirima nove zajednice /// XIV. Zaključak / Summary / Popis kratica / Popis izvora / Popis literature / Kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova / Bilješka o piscu.

29. Božić-Bužančić, Danica. Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu. Pokret za obnovu gospodarstva, gospodarske akademije, ogledni vrtovi i poljodjelske škole druge polovice XVIII. i početka XIX. stoljeća. Književni krug - Povijesni arhiv u Splitu - ZHP. Split, 1995, 416. MU, 24 cm, 37 strana s tablama, Sažetak na talijanskom i engleskom, Kazalo, ISBN: 953-163-019-4. 1. PREDGOVOR /// 2. UVOD // Fiziokratizam u svijetu // Prihvaćanje fiziokratizma u svijetu - akademije // Stanje u Dalmaciji u drugoj polovici XVIII. stoljeća /// 3. GOSPODARSKO DRUŠTVO (AKADEMIJA) U SPLITU // Opći dio / Osnivanje / Statut Akademije i naknadne dopune / Rad Akademije do smrti dr. Ivana Mollera / Djelovanje Akademije od 1783. do kraja mletačke vladavine / Razdoblje prve austrijske vladavine u Dalmaciji / Razdoblje francuske uprave / Prestanak Akademijina djelovanja / Članovi Akademije // Djelovanje Akademije na području poljodjelstva i zanatstva / Razdoblje do kraja mletačke vladavine / Prva austrijska vladavina / Rad Akademije u doba francuske uprave / Razdoblje druge austrijske vladavine // Ribarstvo / Djelovanje na polju ribarstva i prerade ribe u okviru Akademije u Splitu / Nekoliko podataka o ribarstvu iz kasnijeg razdoblja // Splitska predgrađa i polja XVIII. stoljeća u usporedbi s katastarskim podacima prve polovice XIX. st. i odraz djelovanja Akademije na tome području /Splitska predgrađa; Uvod; Kuće; Prehrana; Uprava; Kretanje pučanstva; Socijalna struktura stanovništva i zanatstvo; Trgovina / Splitsko polje; Kolonatski odnosi; Podjela polja prema kvaliteti i kulturama; Plodovi zemlje; Poljodjelsko oruđe; Domaće životinje /// 4. POLJODJELSKO DRUŠTVO ILI POLJODJELSKA ŠKOLA - AKADEMIJA U KAŠTEL LUKŠIĆU // Počeci djelovanja Akademije // Statut // Nastavak rada Akademije - škole // Djelovanje na dobivanju mane // Rad braće Garanjin na oplemenjivanju domaće rase ovaca // Prestanak djelovanja Akademije - škole // Popis članova // Društvo poljskotežaško - umotvorno u Trogiru /// 5. OGLEDNI VRTOVI ISTAKNUTIH FIZIOKRATA NA PODRUČJU TROGIRA I KAŠTELA // Perivoj obitelji Michieli Vitturi u Kaštel Lukšiću / Povijest obitelji i njihove palače u Kaštel Lukšiću / Ogledni vrt / Ličnost i djelovanje Radoša Ante Michielija Vitturija / Analiza postojećeg stanja parka Vitturi // Ogledni vrt i perivoj Ivana Luke Garanjina, poslije Fanfonja Garanjin, u Trogiru / Povijest obitelji Garanjin i njihova palača / Ivan Luka Garanjin mlađi i njegova ogledna dobra / Ogledni vrt na Travarici pred starim trogirom /// 6. GODPODARSKO_LITERARNA (AGRARNA) AKADEMIJA U ZADRU // Počeci djelovanja // Pravilnik - statut // Nastavak rada Akademije do kraja mletačke uprave // Predavanja održana u Akademiji u ovome razdoblju // Razdoblje prve austrijske vladavine // Razdoblje francuske vladavine // Razdoblje druge austrijske vladavine // Članovi Akademije /// 7. ODJECI FIZIOKRATIZMA U DUBROVNIKU /// 8. POKUŠAJI OSNIVANJA, PLANOVI I VIZIJE POLJODJELSKIH ŠKOLA U DALMACIJI U DRUGOJ POLOVICI XVIII. STOLJEĆA I JEDNA ŠKOLA IZ PRVE POLOVICE XIX. STOLJEĆA // Ogledno-praktične, neformalne poljodjelske škole // Planovi o poljodjelskim školama u djelima Ivana Luke Garanjina // Plan Jurja Parčića o poljodjelskoj školi u Šibeniku // Djelovanje na ovom području u devetnaestom stoljeću /// 9. PRESJEK KROZ KNJIŽNICU JEDNOG FIZIOKRATA /// 10. ZAKLJUČAK // Riassunto: La Croazia del Sud nel movimento fisiocratico europeo / Summary: Southern Croatia in the European Physiocratic Movement / Popis kratica / Popis korištenih arhivskih fondova / Popis literature / Prilozi / Kazalo imena.

30. Kampuš, Ivan (ur.). Kroz povijest gradišćanskih Hrvata. 1995.

31. Budak, Neven (ur.). Etnogeneza Hrvata. Ethnogeny of the Croats. Nakladni zavod Matice Hrvatske - ZHP. Zagreb, 1995, 231. TU, 24 cm, ilustr., Sažeci na različitim jezicima, ISBN: 953-6014-45-9. Popis kratica // ETNOGENEZA HRVATA // Budak, Neven. Etnogeneza-vječno traženje korijena / Suić, M. Pristupna razmatranja uz problem etnogeneze Hrvata / Ćirković, S. Srednjovjekovno razdoblje u tzv. etnogenezi balkanskih naroda / Wolfram, H. Razmatranja o origo gentis / Švab, M. Današnje stanje historiografije o pojavi Hrvata na istočnoj obali Jadrana / Kuntić-Makvić, B. Podrijetlo Hrvata prema Matiji Petru Katančiću u njegovu opisu Podunavlja / Budak, N. Tumačenje podrijetla Hrvata i najstarije povijesti Hrvata u djelima srednjovjekovnih pisaca / Lučić, J. Podaci o doseljenju Slavena u starijoj dubrovačkoj historiografiji / Pohl, W. Osnove hrvatske etnogeneze: Avari i Slaveni / Milošević, A. Komanski elementi i pitanje kasnoantičkog kontinuiteta u materijalnoj kulturi ranosrednjovjekovne Dalmacije / Goldstein, I. Uloga Bizanta u procesu etnogeneze Hrvata u IX. stoljeću / Košćak, V. Iranska teorija o podrijetlu Hrvata / Jurković, M. Franački utjecaj na konstituiranje crkvene umjetnosti u Hrvatskoj / Štih, P. Novi pokušaji rješavanja problematike Hrvata u Karantaniji / Katičić, R. Počeci hrvatske povijesti kao filološki problem / Margetić, L. Bilješke u vezi s nastankom hrvatske države u 9. stoljeću / Steindorff, L. Tumačenja riječi Dalmatia u srednjovjekovnoj historiografiji. Istovremeno o saboru na planities Dalmae / Gunjača, Z. Groblje u Dubravicama kod Skradina i druga groblja 8.-9- stoljeća u Dalmaciji / Mirnik, I. Numizmatički nalazi u Dubrovniku / Smiljanić, F. Prilog proučavanju županijskog sustava Sklavinije Hrvatske. // ETHNOGENY OF THE CROATS / Budak, Neven. Ethnogeny of the Croats - the Permanent Search for Roots / Suić, M. Some Reflections on the Question of the Ethnogeny of the Croats / Ćirković, S. Mittelalterliche Phase in der sogenannten Ethnogenese der Balkanvölker / Švab, M. The Present Situation of Historiography about the Appearance of Croats on the Eastern Coast of the Adriatic / Kuntić-Makvić, B. The Origin of the Croats According to Matija Petar Katančić in His Description of the Danubian Region / Budak, N. The Origin and Oldest Croatian History in the Works of Medieval Writers / Lučić, J. Facts about the Settling of the Slavs Found in the Old Historiography of Dubrovnik / Pohl, W. Grundlagen der Kroatischen Ethnogenese: Awaren und Slawen / Milošević, A. Elementi Komani e questione della continuita Tardo-antica nella cultura materiale in Dalmazia altomedioevale / Goldstein, I. The Role of Byzantium in the Process of the Ethnogenesis of the Croats / Košćak, V. Iranian Theory of the Croatian's Origin / Jurković, M. Frankish Influence on the Constitution of Religious Art in Croatia / Štih, P. Neue Versuche, die Problematik der Kroaten in Karantanien zu lösen / Katičić, R. Die Anfänge der kroatischen Geschichte als philologisches Problem / Margetić, L. Notes on the Emergence of the Croatian State in the 9th Century / Steindorff, L. Deutungen des Wortes Dalmatia in der mittelalterlichen Historiographie. Zugleich über die Synode auf der planities Dalmae / Gunjača, Z. Early Medieval Cemeteries / Mirnik, I. Numismatic Finds in Dubrovnik / Smiljanić, F. A Contribution to the Study of the Administrative-territorial System of Županije (Districts) in Sclavinia Croatia.

32. Goldstein, Ivo - Kolar-Dimitrijević, Mira - Maticka, Marijan (urednički odbor). Spomenica Ljube Bobana. 1933.-1994. ZHP. Zagreb, 1996, 408. MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-175-083-1. Riječ uredničkog odbora / Kolar-Dimitrijević, Mira - Maticka, Marijan. Ljubo Boban - znalac hrvatske povijesti XX. stoljeća / Sirotković, Hodimir. Posljednja knjiga Ljube Bobana (Dr. Tomo Jančiković - HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista, Zagreb 1996.) / Boban, Branka. Bibliografija akademika Ljube Bobana / Raukar, Tomislav. Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu: prostor i društvo / Margetić, Lujo. O sjeverozapadnoj granici Hrvatske prema Istri u doba hrvatskih narodnih vladara / Matijević- Sokol. Mirjana. Neka pitanja o splitskom đakonu Dobri (kraj XI. - početak XII. stoljeća) / Budak, Neven. Kako je hrvatski rob mogao postati mletački patricij ili neke vijesti o ranim hrvatsko-mletačkim trgovačkim i drugim vezama (11.-13- st.) / Grgin, Borislav. Zadarsko otočje pod vlašću Ludovika Anžuvinca (1358.-1382.) / Čoralić, Lovorka. Iz prošlosti Prčanja u XVII. stoljeću (admiral Bokeljske mornarice - Tripun Luković) / Moačanin, Nenad. Bihać i osmanski obrambeni sustav na sjeverozapadu Bosanskog ejaleta 1592-1711. / Kučerová, Kvetoslava. Trnavsko sveučilište i njegovo mjesto u kulturnim kontaktima s Hrvatima / Jurišić, Ivan. Karlovački generalat tridesetih godina 18. stoljeća / Kuntić-Makvić, Bruna. O povijesti uporabe ilirskog nazivlja / Korunić, Petar. Problem istraživanja porijekla hrvatske nacije / Vranješ-Šoljan, Božena. Socijalno-gospodarski odnosi u poljodjelstvu Hrvatske i Slavonije od 1848. do 1914. godine / Potrebica, Filip. Brodska pukovnija u zbivanjima 1848. godine / Iveljić, Iskra. Kultura nadzora u Banskoj Hrvatskoj 1860-ih godina / Stančić, Nikša. "Južnoslavenska" i " hrvatska" redakcija spisa Mihovila Pavlinovića / Knežević, Snješka. Zelena potkova u Zagrebu. Povijest-vrijednost / Agičić, Damir. Hrvatski tisak o proslavi stote obljetnice rođenja Františeka Palackoga i Prvom kongresu slavenskih novinara Austro-Ugarske u Pragu 1898. godine / Krišto, Jure. Dvije hrvatske politike: Frano Supilo i Josip Frank prema "novom kursu" / Matijević, Zlatko. Odjeci Svibanjske deklaracije Jugoslavenskog kluba u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini (1917.-1918. godine) / Stipetić, Zorica. Obmane i samoobmane: jugoslavenska integralistička inteligencija u Hrvatskoj 1918.-1941. / Janjatović, Bosiljka. Dr. Vladko Maček: progoni i suđenja 1919.-1935. / Leček, Suzana. "Seljačka sloga". Osnivanje i prestanak djelovanja (1920./1925.-1929.) / Mirošević, Franko. Prilozi za povijest HSS na zapadnom dijelu otoka Korčule 1926. godine / Kolar-Dimitrijević, Mira. Samoupravne štedionice Hrvatske. Oblasna u zagrebu 1927.-1930., Štedionica Savske i Primorske banovine (1930.-1939.), Štedionica Banovine Hrvatske (1939.-1941.), te Štedionica Nezavisne države Hrvatske (1941.-1945.) / Goldstein, Ivo. Antisemitizam ustaškog pokreta / Lengel-Krizman, Narcisa. Sudbina preživjelih Židova iz logora na Rabu 1943.-1945. / Giron, Antun - Strčić, Petar. Prilog o odnosu saveznika osovinskog bloka u Istri i Rijeci od rujna 1943. do lipnja 1944. godine / Radelić, Zdenko. Izvršni odbor HRSS-a i komunistička vlast 1943.-1950. / Maticka, Marijan. Hrvatsko seljaštvo i politika kolektivizacija (1945.-1953.) / Jandrić, Berislav. Sukob komunističke partije (državn vlasti) i katoličke crkve u Hrvatskoj (1945.-1953.) / Manojlović, Koraljka. novinski napisi o sudskim procesima - primjer državno-partijskog oblikovanja javnog mnijenja (1945.-1948.) / Klemenčić, Mladen. Granica između Hrvatske i BiH u području Ličke Plješevice.

33. Gross, Mirjana. Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja. Novi Liber - ZHP. Zagreb, 1996, 484. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-05-2. Gross, Mirjana. Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja. Novi Liber - ZHP. Drugo nepromijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb, 2001, 486. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-6045-18-4 Nakon dvadeset godina // HISTORIOGRAFIJA ANTIKE // De historiae vocabulo / Grčka historiografija / Rimska historiografija // HISTORIOGRAFIJA SREDNJEGA VIJEKA / Značaj historiografije latinskoga kršćanstva / Mjesto historiografije u sustavu srednjovjekovnih znanja / Historiografija latinskoga i grčkoga kršćanstva // HUMANISTIČKA HISTORIOGRAFIJA / Značaj humanističke historiografije / Humanistički povjesničari // REFORMACIJA I PROTUREFORMACIJA // HISTORIJSKA ERUDICIJA // PROSVJETITELJSKA HISTORIOGRAFIJA / Mjesto historije u sustavu prosvjetiteljskoga znanja / Moderno značenje pojma historia / Filozofska historija / Francuska prosvjetiteljska historiografija / Škotska prosvjetiteljska historiografija / Inovatori izvan prosvjetiteljstva / Njemačka prosvjetiteljska historiografija // NJEMAČKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEĆU // Filozofija povijesti / Njemački romantizam / Spajanje erudicije i genetičke historije / Historizam i Rankeovo djelo / Rankeovi nasljednici / Kritičari historizma // FRANCUSKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEĆU / Liberalni i romantični povjesničari / Nastanak profesionalne historiografije / Historiografija s pozitivističkom etiketom // BRITANSKA I AMERIČKA HISTORIOGRAFIJA U 19. STOLJEĆU // POZNANSTVENJENJE HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE U 19. STOLJEĆU // NA PRIJELOMU STOLJEĆA / Opravdanja i kritike historizma u Njemačkoj / Max Weber i historija / Poticaji za "novu historiju" u Francuskoj / Američka "nova historija" // IZMEÐU DVA RATA / Prvobitni anali / "Očevi osnivači" francuske "nove historije" / Kraj filozofije povijesti / Američki relativizam / Kriza historicizma i nacizma u Njemačkoj // SUVREMENA FRANCUSKA HISTORIOGRAFIJA / O značaju francuske "nove historije" / Braudelovo doba / Serijalna historija / Historija mentaliteta / O dvjestogodišnjici francuske revolucije // SUVREMENA (ZAPADNO)NJEMAČKA HISTORIOGRAFIJA / Nakon drugog svjetskog rata / Historijska društvena znanost / Teorija i pripovijest / Historijska antropologija i svakodnevica // BRITANSKA SOCIJALNA I MARKSISTIČKA HISTORIOGRAFIJA // SOCIJALNA I INTELEKTUALNA HISTORIOGRAFIJA U SJEDNINJENIM DRŽAVAMA / Socijalna historija / Intelektualna i kulturna historija // POSTMODERNA I LINGVISTIČKI OBRAT / Postmodernistički teoretičari / Lingvistički obrat u Sjedinjenim Državama // ULAZAK ŽENA U POVIJEST // OSNOVNA PITANJA HISTORIJSKOG ISTRAŽIVANJA / Znanost i historija / Historijska metoda / Predmet historijskoga istraživanja / Objektivnost i pristranost // ZNANSTVENI POSTUPAK / Izvori pomoćne historijske znanosti / Heuristika i kritika izvora / Interpretacija / Izvještaj // Summary: Contemporary Historiography. Roots, Achievements, Prospects. // LITERATURA // KAZALO OSOBNIH IMENA // KAZALO POJMOVA.

34. Vranješ-Šoljan, Božena (ur.). Županije u hrvatskoj povijesti. 1996.

35. Goldstein, Ivo (ur.). Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik radova s istoimenog znanstvenog skupa održanog u prosincu 1989. u Zagrebu i Splitu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - ZHP. Zagreb, 1997, 352. MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-175-048-X. Mohorovičić, Andre. Hrvatsko kulturnopovijesno ozračje u doba kralja Zvonimira. / Margetić, Lujo. Bilješke o međunarodnom položaju Zvonimirove Hrvatske. / Šanjek, Franjo. Zvonimirova "zavjernica" u svjetlu crkveno-političkih odrednica grgurovske reforme. / Katičić, Radoslav. Knjiga u doba kralja Zvonimira. / Matijević-Sokol, Mirjana. Kralj Zvonimir u diplomatičkim izvorima. / Stipišić, Jakov. Pitanje godine krunidbe kralja Zvonimira. / Damjanović, Stjepan. Jezik Baščanske ploče. / Moguš, Milan. Baščanska ploča u našoj znanstvenoj literaturi. / Ivanišević, Milan. Hagiografski izvori o posljednjim desetljećima hrvatskoga kraljevstva. / Jurić, Radomir - Sutlović, Stošija - Vilhar, Božidar. O ranohrvatskim brodovima iz Nina. / Lučić, Josip. Komunalni gradski sustav u Zvonimirovo doba. / Janeković-Römer, Zdenka. Obiteljski odnosi u hrvatskom društvu 11. stoljeća. / Dragičević, Magdalena. način odijevanja u 11. stoljeću na području stare hrvatske države. / Marković, Mirko. Hrvatska u Zvonimirovo doba u okviru povijesno-geografske konstelacije Europe. / Brandt, Miroslav. Neki elementi socijalno-ekonomskih odnosa u Zvonimirovo doba. / Marasović, Tomislav. Predromanička i protoromanička arhitektura u Dalmaciji u drugoj polovici 11. stoljeća. / Jurković, Miljenko. Monumentalni pejzaž Hrvatske u 11. stoljeću. / Badurina, Anđelko. Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj u 11. stoljeću. / Mirnik, Ivan. O nekim nalazima novca 11. stoljeća u Hrvatskoj. / Budak, Neven. Hrvatska društva u 11. stoljeću. / Kolumbić, Nikica. Hrvatska književnost romaničkog razdoblja i lik kralja Zvonimira. / Košćak, Vladimir. O smrti hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira. / Smiljanić, Franjo. Neke topografske dileme vezane uz vijesti o smrti kralja Zvonimira. / Bratulić, Josip. Legenda o kralju Zvonimiru. / Rokay, Peter. Motiv neostvarenog križarskog rata u biografijama srednjovjekovnih evropskih vladara. / Bonifačić Rožin, Nikola. Događaji u opatiji sv. Lucije kod Baške poslije smrti kralja Zvonimira 1089. godine. / Kampuš, Ivan. Duklja u Zvonimirovo vrijeme - utjecaji i veze. / Goldstein, Ivo. Dinastija Arpadovića i ranosrednjovjekovna Hrvatska. / Ančić, Milan. Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (Vrijeme nastanka i autorstvo hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina). / Kurelac, Miroslav. Kralj Zvonimir u starijoj hrvatskoj historiografiji. / Szabo, Agneza. Hrvatska javnost 19. stoljeća o kralju Zvonimiru. / Macan, Trpimir. Publicističke varijacije zvonimirske teme. / Zečević, Divna. Književne popularizacije značenja i sudbine kralja Zvonimira. / Kuntić-Makvić, Bruna. Vladavina kralja Zvonimira kao problem u nastavi nacionalne povijesti u Hrvatskoj u 19. stoljeću. / Šicel, Miroslav. Eugen Kumičić i Vladimir nazor o kralju Zvonimiru.

36. Pavličević, Dragutin (ur.). Krbavska bitka i njezine posljedice. Radovi sa znanstvenog skupa "Krbavska bitka i njezine posljedice" održanog u Novom Vinodolskom 22. listopada 1993. Hrvatska matica iseljenika - ZHP. Zagreb, 1997, 236. MU, 26 cm, ilustr., ISBN: 953-6525-11-9. Uvodne napomene / Pozdravne riječi // I. UZ POLA TISUĆLJEĆA KRBAVSKE BITKE. / Raukar, Tomislav. Prvi rasap Kraljevstva hrvatskoga. / Goldstein, Ivo. Značaj Krbavske bitke 1493. godine u hrvatskoj povijesti. / Margetić, Lujo. Državnopravni položaj Hrvatske u doba Krbavske bitke. / Grgin, Borislav. Hrvatski velikaši u desetljećima pred Krbavsku bitku. // II. O POLOŽAJU I PROŠLOSTI KRBAVE I LIKE. / Pejnović, Dane. Geopolitički položaj Krbave u srednjovjekovnom, osmanlijskom i vojnokrajiškom razdoblju. / Kruhek, Milan. Pregled povijesnih zbivanja na području starohrvatske župe Krbave. / Bogović, Mile. Crkveno ustrojstvo Like i Krbave u srednjem vijeku. / Gulin, Ante. Krbavsko-modruški kaptol prije i poslije Krbavske bitke. / Horvat, Zorislav. Katedrala sv. Jakova u Krbavi kraj Udbine. / Jembrih, Alojz. O Krbavskom boju (1493.) u suvremenim zapisima i hrvatskim kronikama. / Perić, Olja. Krbavska bitka u pismu Jurja Divnića. / Moačanin, Nenad. Život Jakub-paše, pobjednika na Krbavi 1493. / Moguš, Milan. Čakavci s Krbave. / Mijatović, Anđelko. Krbavska bitka u hrvatskoj usmenoj književnosti. / Pavličević, Dragutin. Uz hrvatsku narodnu pjesmu "Smrt bana Derenčića". // III. PUČANSTVO - MIGRACIJE. / Ćoralić, Lovorka. Iseljavanja sa senjsko-modruškog područja na zapadnojadransku obalu (XV. do XVII. st.). / Pavličević, Dragutin. O pučanstvu Krbave, Like i Gacke s posebnim osvrtom na Bunjevce. / Karakaš, Jure. Selo Podlapac i njegovo stradanje tijekom II. svjetskog rata (1941.-1945.). / Marušić, Milan. Evakuacija udbinske djece 1942.

37. Vitezović, Pavao Ritter. Oživljena Hrvatska. Blažević, Zrinka (prevela i priredila). Latina et Graeca - Hrvatski institut za povijest - ZHP. Zagreb, 1997, 175. MU, 20 cm, Kazalo, ISBN: 953-6565-00-5. Roksandić, Drago. Napomena. O jednome novom pristupu Vitezoviću / Život i djelo Pavla Rittera Vitezovića / Croatia rediviva Pavla Rittera Vitezovića u suvremenom europskom kontekstu / Napomene priređivača teksta i prevodioca / CROATIA REDIVIVA REGNANTE LEOPOLDO MAGNO CAESARE - HRVATSKA OŽIVLJENA POD VLAŠĆU VELIKOG CARA LEOPOLDA / Errata sic correcta / In hac editione corrigenda / Komentar / Prilog / Kazalo.

38. Boban, Branka. Demokratski nacionalizam Stjepana Radića. ZHP. Zagreb, 1998, 384. MU, 24 cm, Kazalo, Summary, ISBN: 953-175-091-2. I. Izgradnja temeljnih pogleda na svijet i politiku (1885-1900) / Prilike u Hrvatskoj na kraju XIX. i u početku XX. stoljeća / Učenik / Student // II. Razvoj shvaćanja o narodu, naciji i demokraciji (1900-1905) / Ulazak u politički život Hrvatske / Nove spoznaje i shvaćanja // III. Zrela faza u izgradnji ideologije (1905-1914) / Razvoj političkih prilika i Radićevo političko djelovanje / Tematika znanstveno-stručnih djela / Pojava naroda u Europi i nastanak modernih nacija / Nacija ("narodnost") i država / Suverenitet puka i nacije i razvoj ustavnosti i demokracije / Nacionalizam i demokracija // IV. Načela i praksa (1905-1914) / Doba osnivanja HPSS / "Veleizdajnički proces", aneksija Bosne i Hercegovine, Hrvati i Srbi / Opstanak Austro-Ugarske i Hrvatske, trijalizam i oslon na snage naroda / Stjepan Radić u Saboru Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije // V. Stjepan Radić o pravednijem svjetskom poretku // Summary / Zaključak / Izvori građa i izbor literature / Kazalo osobnih imena.

39. Roksandić, Drago - Brkljačić, Maja (ur.). Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti. ZHP - United States Information Service Zagreb. Zagreb, 1998, 235. MU, 19 cm, Summaries, Résumés, ISBN: nema. Predgovor / Kurtović, Šefko. Što je Tocqueville tražio u Americi? / Petrinović, Ivo. Dihotomna demokracija u Tocquevilleovu viđenju modela američkog društva i njezina suvremenost / Dugandžija, Nikola. O tiraniji demokratske većine u djelu Alexisa de Tocquevillea i njegovih nastavljača / Bačić, Arsen. Tocqueville o slobodi tiska, njezinoj ulozi i značaju / Kregar, Josip. Alexis de Tocqueville i lokalna demokracija u Americi / Baccarini, Elvio. Tocqueville i Mill o demokraciji i slobodi / Brkljačić, Maja. Thomas Jefferson i Alexis de Tocqueville o položaju i ulozi žene u američkom društvu / Roksandić, Drago. Alexis de Tocqueville i "exceptionalism" američke povijesti / Ćepulić, Tomislav. Prilog proučavanju recepcije Tocquevilleova opusa u zagrebu. Izdanja Tocquevilleovih djela u zagrebačkim knjižnicama / Summaries / Résumés.

40. Roksandić, Drago - Štefanec, Nataša (ur.). Diplomska radionica prof. dr. Drage Roksandića. ZHP, Zagreb, 1998, MU, 24 cm, ilustr., Summaries, ISBN: 953-6784-00-9. Predgovor: Roksandić, Drago. Zašto tiskati diplomske radnje? /// I. Kunčić, Meri. Homo universalis u talijanskoj renesansi // UVOD: Italija, 1450.-1550. / Između humanizma i renesanse / Problem homo universalis / Historiografski pregled / Izvorni radovi // DVA SVIJETA: SUKOB STVARNOSTI I IDEALA / Humanistička razumijevanja čovjeka / Ljudska zbilja talijanskog i europskog društva: kritička obzorja suvremenih traktata; Benedikt Kotruljević: "O trgovini i savršenom trgovcu" / Univerzalni čovjek kao društveni ideal // SVIJET U KREACIJI UMJETNIKA / Leon Battista Alberti: Savršenstvo kruga / Slikarstvo kao vrhunska kreacija: Firentinsko slikarstvo 15. st. / Klasična umjetnost: od sklada prema novom skladu // ZAKLJUČAK / IZVORI I LITERATURA / Summary /// II. Šarić, Marko. Društveni odnosi i previranja u sandžaku Lika-Krka u 16. i početkom 17. stoljeća // USPOSTAVA I ORGANIZACIJA OSMANSKE VLASTI / Turska osvajanja i organizacija vlasti do 1580. godine / Osnivanje sandžaka Lika-Krka / Upravna podjela sandžaka Lika-Krka // DRUŠTVENA STRUKTURA / Muslimani / Kršćani - "Vlasi" .... // EKONOMSKA STRUKTURA / Agrarno-proizvodni odnosi / Izvori feudalne rente / Trgovina // ZNAKOVI KRIZE SISTEMA / "Teritorijalizacija" Vlaha / Administrativno-ekonomske zloupotrebe / Halil-beg Memibegović // BUNE I PREVIRANJA / "Dugi rat" kao uzrok nestabilnosti / Bune u sandžaku Klis / Buna ribničkih Vlaha 1609. godine / Velika buna 1610. godine u sandžaku Lika-Krka // POSLJEDICE // ZAKLJUČAK / LITERATURA/ Summary /// III. Štefanec, Nataša. Povijesna obzorja promjene statusa umjetnika i umjetnosti u srednjozapadnoj Europi i Italiji u 16. stoljeću // UVOD // POVIJESNA OBZORJA: SREDNJOZAPADNA EUROPA SPRAM ITALIJE U 16. STOLJEĆU / Geopolitika / Ekonomika - Komunikacije / Reformacija i katolička obnova // DRUŠTVENI STATUS / Plemić-Dvorski umjetnik / Obrtnik / Bohem // INDIVIDUALIZACIJA UMJETNIČKOG RADA / Priznata genijalnost? / Umjetnik-kreator ukusa vremena // UMJETNIK -MISLILAC / Na razmeđi metafizike i magije / Znanost = umjetnost? // ZAKLJUČAK / IZVORI I LITERATURA / Summary /// IV. Zubak, Sanja. Između prosvjetiteljstva i romantizma. Strukture kulturalnosti i Hrvatskoga narodnog preporoda (1835. 1848.) // UVOD // POJMOVNA I SADRŽAJNA RAZGRANIČENJA I ANTAGONIZMI KULTURE // "VEK NAŠ JE VEK SLOBODE, PROSVETE I IZOBRAŽENJA" // HUMANISTIČKA ILI ZNANSTVENA KULTURA? // "VEK NAŠ JEST VEK OBĆENJA" // PROSVJETITELJSKI PROBLEM NAPRETKA I "PRERAÐENE" PRIRODE // ZAKLJUČAK / IZVORI I LITERATURA / Summary.

41. Goldstein, Ivo - Stančić, Nikša - Strecha, Mario (urednički kolegij). Zbornik Mirjane Gross: U povodu 75. rođendana. ZHP. Zagreb, 1999, 468. MU, 24 cm, radovi na hrv., engl. i njem. jeziku, sažeci na više jezika, ISBN: 953-175-104-8. Stančić, Nikša. Prof. dr. Mirjana Gross - život i rad / Strecha, Mario. Bibliografija radova prof. dr. Mirjane Gross / Selem, Petar. Anubis na tlu Hrvatske / Zef, Mirdita. Egipatski kultovi na području antičke Dardanije / Grgin, Borislav. Svakodnevni život, materijalna i duhovna kultura na zadarskom otočju (1350-1450) / Moačanin, Nenad. Islamizacija seljaštva u Bosni od 15. do 17. stoljeća: demistifikacija / Čoralić, Lovorka. Hrvatski na mletačkoj terrafermi (15.-16. st.) / Jurišić, Ivan. Trgovina i promet u karlovačkom generalatu polovicom 18. stoljeća / Erceg, Ivan. Trgovačko-pomorski promet u tršćanskoj luci 1770. i 1780. / Suppan, Arnold. Nationale Revolution in Croatien und Erster Krieg der Nationen 1848/49 / Roksandić, Drago. Ban Josip Jelačić (1801.-1859.): Mitovi u promjenama i trajanjima / Haselsteiner, Horst. Grossmachtpolitik in Südosteuropa / Potrebica, Filip. Požeška gimnazija i fra Kajo Agjić, narodnjak i njezin ravnatelj (1848-1852) / Korunić, Petar. porijeklo i integracija hrvatske nacije kao znanstveni problem / Artuković, Mato. Pitanje Srijema u Hrvatskom saboru 1861. / Kaser, Karl. Die Stammfamilie im Modernisierungsprozeß: Kroatien im Interkulturellen Vergleich / Stančić, Nikša. Mihovil Pavlinović - teoretičar društva i nacije u političaru i ideologu / Hanák, Péter. Tipovi židovske asimilacije u Habsburškoj monarhiji / Strecha, Mario. "To je na svaki način pravi škandal". Prilog pitanju ravnopravnosti Židova u banskoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća / Plaschka, Richard G. "Guerilla" und "insurrektion" Einige Bemerkungen zu Zwei Widerstanderscheinungen in Spanien und in Bosnien / Banik-Schweitzer, Renate. Die Metropole als Urbanisierungstyp in Zentraleuropa in der Vor- und Zwischenkriegszeit / Vranješ-Šoljan, Božena. Institucije između tradicionalizma i građanskog liberalizma: županije u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. st. / Murray Despalatović, Elinor. Zdravstvene prilike na hrvatskom selu krajem 19. stoljeća i uloga općinskih liječnika / Behschnitt, Wolf D. Zur Diskussion über die Ethnogenese der Serben und die wlachische Frage in Kroatien / Kolar-Dimitrijević, Mira. Gradske štedionice u Hrvatskoj od 1895 do 1941 godine / Agičić, Damir. Susreti Hrvata i Čeha koncem 19. stoljeća / Heindl, Waltraud. Der lange Weg .... / Boban, Branka. O sukobu Stjepana Radića sa Hrvatsko-srpskom koalicijom / Jelavich, Charles. Serbianism and yugoslavism in Stanoje Stanojević's interwar secondary school history textbooks / Feldman, Andra. Gospođa Ashkenazy žali. Intelektualni život Židova u međuratnoj Hrvatskoj / Janjatović, Bosiljka. Svakodnevica političke elite u Zagrebu u razdoblju između dva svjetska rata / Goldstein, Ivo - Goldstein, Slavko. Farma jugoslavenskih židovskih naseljenika u Palestini 1926-1928. / Maticka, Marijan. Opskrba stanovništva u hrvatskoj od 1945. do 1953. godine / Rihtman-Auguštin, Dunja. Kako je umro Osmi mart. Etno-antropološki prilog ženskoj povijesti / Bošković-Stulli, Maja. O pričama i povijesti / Mitterauer, Michael. Wege zu Geschichtbewußtsein Zwei Lebensgeschichten im Vergleich / Janeković-Römer, Zdenka. O pisanju povijesti i znanju o prošlosti / Budak, Neven. Anali u hrvatskoj historiografiji.

42. Slukan, Mirela. Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma / Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium / Kartographische Quellen zur Geschichte des Triplex Confinium. Katalog istoimene izložbe. Hrvatski državni arhiv - ZHP. Zagreb, 1999, 142. MU, 30 cm, Trojezično izdanje (Hrvatski, Engleski, Njemački), 16 strana s tablama, Popis svih izložaka, ISBN: nema. Kolanović, Josip. Predgovor / Roksandić, Drago. Uvod. Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe // KARTOGRAFIJA TRIJU IMPERIJALNIH SILA I NJIHOV ODNOS (KARTOGRAFSKA POLITIKA) PREMA PROSTORU TROMEÐE / Dalmacija i prostor tromeđe u kartografskoj tradiciji Mletačke Republike / Vojna Hrvatska i prostor tromeđe u kartografskoj tradiciji Habsburške Monarhije / Bosna i prostor tromeđe u kartografskoj tradiciji Osmanskog Carstva // MIKRO I EKOHISTORIJA TROMEÐE U KARTOGRAFSKIM IZVORIMA / Granice tromeđe na kartama i u mirovnim ugovorima od 1699. do 1791. / Pogranični sporovi i pretenzije na području tromeđe / Utjecaj granice i vojnokrajiškog sustava na transhumantna kretanja / Transformacija prirodnog pejsaža tromeđe / Dominantni tipovi kulturnog pejsaža i struktura naselja / Poštansko-sanitarni kordoni - kontrolirani putovi komunikacije / Ekohistorijski aspekt toponomastike // Kratice / Popis izložaka / Literatura / Table.

43. Petrić, Hrvoje. Koprivnica na razmeđi epoha (1765-1870). ZHP - Nakladna kuća "Dr. Feletar". Koprivnica-Zagreb, 2000, 91. MU, 24 cm, Summary, ISBN: 953-6235-54-4. Roksandić, Drago. Predgovor // Uvod // Geografske značajke razvoja i položaj // Osnovni demografski tokovi // Osnove prostornog razvitka grada // Gospodarske značajke razvoja / Poljoprivreda / Prometno-trgovačke funkcije / cehovi / Manufakture, industrija, rudarstvo i bankarstvo // Društvene i kulturne djelatnosti / Osnovne osobine graditeljstva / Društveni život i zdravstvene prilike / Školstvo // Zaključak / Sažetak / Summary / Izvori i literatura.

ZA SLIJEDEĆE KNJIGE JE UPITNO JE LI ZHP IZDAVAČ !


Suić, Mate. Croatica. Stulli, B. Povijest Dubrovnika - 16. do 18. stoljeće.

PRIKAZI DJELOVANJA ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST I ODSJEKA ZA HRVATSKU POVIJEST FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU


1. Adamček, Josip - Gross, Mirjana - Pavličević, Dragutin - Racko, Ljerka - Stančić, Nikša (ur.). Odjel za hrvatsku povijest. Deset godina rada 1971-1981. Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1981, 68. MU, 24 cm, ISBN: nema. I. Predgovor // II. Uz desetu godišnjicu - izvještaj o radu // III. Važniji podaci o IHP / Izvaci iz kronologije 1971-1973 / Neki brojčani podaci / Znanstveni skupovi / Znanstveni projekti / Organizacijsko ustrojstvo Centra i Odjela / Suradnici // IV. Bibliografija znanstvenih priloga suradnika Odjela // V. Objavljeni radovi-sažeci-sadržaji / Monografije / Rasprave i članci / Izvori za hrvatsku povijest / Posebna izdanja / Izdanja izvan serija / Radovi.

2. Stančić, Nikša (ur.). Povijesna znanost na Sveučilištu u Zagrebu. Ustroj i program znanstvenoitraživačke djelatnosti i visokoškolske nastave. Zagreb, 1994, 47. MU, 20 cm, ISBN: nema. Pred promjenama? // Znanstvene i nastavne ustanove na području povijesne znanosti u Zagrebu // Znanstveni projekti na Zavodu za hrvatsku povijest // Studij povijesti na Odsjeku za povijest // Novi ustroj znanstvene i nastavne djelatnosti na području povijesti na Sveučilištu u Zagrebu / Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu / Odjel/Centar za povijest na Sveučilištu ili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu // Zaključak // Prilozi / Zavod za hrvatsku povijest - Struktura članova-suradnika na projektima / Napomena o tzv. integriranim istraživačima // Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest

R A D O V I ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST


RADOVI 1, Zagreb, 1971, 331. Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Lovrenčić, Rene. Prva ruska revolucija i građanska javnost u Rusiji Kurtović, Šefko. Socijalistička partija Francuske (1905-1914) Gross, Mirjana. Uloga šibenskog pravaštva u dalmatinskoj i općehrvatskoj pravaškoj politici uoči prvog svjetskog rata Ogrizović, Mihajlo. Obrazovanje i odgoj malde generacije i odraslih u Slavoniji za vrijeme NOB

RADOVI 2, Zagreb, 1972, 285. Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest. Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Šidak, Jaroslav. Urota zrinsko-frankopanska kao historiografski problem Adamček, Josip. Zrinsko-frankopanski posjedi u XVII stoljeću Šidak, Jaroslav. Politička djelatnost Ivana Kukuljevića Sakcinskoga Krizman, Bogdan. Osnivanje Hrvatske pučke seljačke stranke (1904-1905) Engelsfeld, Nada. Rad kluba komunističkih poslanika u plenumu Ustavotvorne skupštine (u prosincu 1920. i u siječnju 1921.) Matković, Hrvoje. Djelovanje i sukobi građanskih stranaka u Šibeniku između dva svjetska rata

RADOVI 3, Zagreb, 1973, 304.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Šidak, Jaroslav. Ljudevit Gaj kao historiografski problem
Brozović, Dalibor. O ulozi Ljudevita Gaja u završnoj etapi hrvatske jezične unifikacije
Vince, Zlatko. Odnos Ante Kuzmanića prema Ljudevitu Gaju (s posebnim obzirom na grafijsko-jezičnu problematiku)
Popović, Miodrag. Ljudevit Gaj i Vuk St. Karadžić
Murray Despalatović, Elinor. Ljudevit Gaj - panslavist i nacionalist
Obad, Stjepo. Doprinos Ljudevita Gaja širenju ilirstva u Dalmaciji
Žáček, Václav. Suradnja Ljudevita Gaja s Františekom Zachom
Bonifačić Rožin, Nikola. Odnos Ljudevita Gaja prema narodnom stvaralaštvu
Županović, Lovro. Važnost Ljudevita Gaja za hrvatsku glazbu preporodnog razdoblja
Čolak, Tode. Gaj i Vraz 1842. godine
Pierazzi, Giuseppe. Suvremena javnost u Italiji o Ljudevitu Gaju
Gavrilović, Slavko. Odjeci ilirskog pokreta u Sremu
Suppan, Arnold. Mjere cenzure protiv ilirskih listova Ljudevita Gaja (1835-1943)
Despot, Miroslava. Franjo Ferdinand Sporer zagovornik gospodarskog napretka Hrvatske u vrijeme ilirizma
Arató, Endre. Karakteristične crte nacionalnih ideologija slavenskih naroda u prvoj polovini 19. stoljeća
Leščilovskaja, Ina I. Austroslavizam i jugoslavizam u hrvatskoj nacionalnoj politici 1848. godine

RADOVI 4, Zagreb, 1973, 228.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Margetić, Lujo. O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih isprava s osobitim obzirom na hrvatske primorske krajeve
Županović, Lovro. Odjek zrinsko-frankopanske tragedije u glazbenoj umjetnosti
Peričić, Šime. Primorska trgovina Makarske u XVIII st.
Pavličević, Dragutin. Odjek bosanskog ustanka (1875-1878) u sjevernoj Hrvatskoj
Lengel-Krizman, Nada. O nekim pitanjima organizacije i djelovanja NOO-a i odbora JNOF-a u Zagrebu za vrijeme NOB-e

RADOVI 5, Zagreb, 1973, 388.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Radovi sa znanstvenog skupa o seljačkim bunama s osobitim obzirom na hrvatsko-slovensku seljačku bunu 1573. godine, održanog od 6. do 10. veljače 1973. godine u Stubičkim Toplicama.

Šidak, Jaroslav. Seljačka buna g. 1573. u historiografiji
Filipović, Ivan. Istraživanje arhivske građe o seljačkoj buni 1573
Makkai, László. Periodizacija i tipologija istočnoeuropskih seljačkih pokreta
Adamček, Josip. Uzroci i program seljačke bune 1573. godine
Kampuš, Ivan. Javni tereti hrvatskih seljaka u razdoblju seljačke bune
Antoljak, Stjepan. Nekoliko marginalnih opaski o seljačkoj buni 1573. godine
Kučerová, Kvìtoslava. Naseljavanje hrvatskih seljaka u Slovačkoj i njihov socijalni položaj
Blaznik, Pavle. Razvoj feudalne rente u slovenskim pokrajinama do 16. st.
Koropec, Jože. Štatenberg i seljačka buna
Grafenauer, Bogo. Razvoj programa slovenskih seljačkih buna od 1473. do 1573.
Gestrin, Ferdo. Trgovina i seljačke bune u Sloveniji i Hrvatskoj u 16. stoljeću
Sinkovics, István. Mađarska historiografija o hrvatsko-slovenskom seljačkom ustanku godine 1573.
Šicel, Miroslav. Tema seljačke bune u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća
Kuzmanović, Mladen. Odjeci seljačke bune 1573. u "Baladama Petrice Kerempuha" Miroslava Krleže
Pogačnik, Jože. Seljačka buna 1572-1573. kao slovenski književni motiv
Schneider, Marijana. Odraz seljačke bune 1573. godine u likovnoj umjetnosti
Županović, Lovro. Odjek seljačke bune 1573. u glazbi
Bošković-Stulli, Maja. Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama
Jelić, Ivan. O značenju tradicije velike seljačke bune 1573. u povijesti komunističkog pokreta i revolucije u Hrvatskoj
Klaić, Nada. Seljačke bune u Banskoj krajini u 17. stoljeću
Pferschy, Gerhard. Opažanja o uzrocima seljačkih nemira u prvoj polovini 17. stoljeća u vojvodini Štajerskoj
Gavrilović, Slavko. Seljački nemiri u istočnoj Slavoniji i Sremu 1736. godine
Karaman, Igor. Pokreti seljaka u sjevernoj Hrvatskoj god. 1755.
Gyimesi, Sándor. Gospodarsko zaleđe antifeudalnih borba mađarskih trgovišta i njihova veza sa seljačkim pokretima u razdoblju od XVI do XIX stoljeća

RADOVI 6, Zagreb, 1974, 315.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Lučić, Josip. Iz srednjovjekovne prošlosti otoka Lastova
Perić, Ivo. Početna dostignuća dalmatinskih narodnjaka u borbi za ponarođivanje školstva
Karaman, Igor. Problemi kapitalističke privrede sjeverne Hrvatske u razdoblju između nagodbe i njezine revizije (1868-1873)
Lovrenčić, Rene. Ekonomska problematika u Supilovu "Novom listu" 1906-1914.
Sokolić-Jaman, Nada. Komunistička štampa u Hrvatskoj o djelatnosti Stjepana Radića (1918-1925)

RADOVI 7, Zagreb, 1975, 310.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Margetić, Lujo. Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina
Šupuk, Ante. Liber baptizatorum (1581-1590), njegova antroponimna građa i osobitosti te antroponimije
Peričić, Šime. Prilog poznavanju brodarstva i pomorske trgovine šibenske regije u XVIII stoljeću
Pavličević, Dragutin. Odbori za pomaganje i bosanski prebjezi u sjevernoj Hrvatskoj tijekom bosansko-hercegovačkog ustanka 1875-1878.
Radovčić, Vesna. Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji ("Predosnova građanskog zakonika za kraljevinu Jugoslaviju")

RADOVI 8, Zagreb, 1976, 416.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Selem, Petar. Mithrin kult u Panoniji
Beuc, Ivan. Još o problemu formiranja feudalnih država u Južnih Slavena
Šimončić, Zdenka. Drvna industrija Hrvatske u gospodarskoj krizi 1930-1934. godine
Maticka, Marijan. Odraz privredne krize (1929-1935) na položaj seljaštva u Hrvatskoj
Vramješ, Božena. Novinarstvo gradiščanskih Hrvata do drugog svjetskog rata

RADOVI 9, Zagreb, 1976, 320.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Institut za hrvatsku povijest.
Kampuš, Ivan (gl. ur.).

Peričić, Šime. Proizvodnja i izvoz srednjodalmatinskih otoka u XVIII stoljeću
Šidak, Jaroslav. Prilozi hrvatskoj povijesti za revolucije 1848
Avramovski, Živko. Treći Reich i "Velika Albanija" posle kapitulacije Italije (1943-1944)
Petrinović, Ivo. Politička misao Palmira Togliattija

RADOVI 10, Zagreb, 1977, 596.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Adamček, Josip (gl. ur.)

Radovi sa znanstvenog skupa "Matij Ivanić i njegovo doba. Gospodarske, društvene i političke prilike u Dalmaciji u doba pučkog ustanka Matija Ivanića 1510-1514." održanog od 10. do 13. veljače 1976. u Hvaru, uključujući i kasnije dostavljene radove autora koji nisu sudjelovali u radu skupa.

I.
Antoljak, Stjepan. Dosadašnji istraživački radovi o pokretu Matija Ivanića i neka novonastala pitanja i problemi o njemu
Gabelić, Andro. Socijalni program i društveno-političke karakteristike pučkog ustanka Matija Ivanića
Klaić, Nada. Novi pogledi na uzroke bune Matija Ivanića u svjetlu društvenih pokreta u srednjovjekovnoj Dalmaciji
Duboković Nadalini, Niko. Značenje bratovština za razvoj društvene svijesti na hvaru u XIV, XV. i XVI st.
Cvitanić, Antun. Diskriminacija pučana u hvarskom statutu
Kasandrić, Ivo. Društveno-politički uzroci sukoba pučana s vlastelom na Hvaru
Huljić, Veseljko. Pobude i poticaj hvarsko-viških pučana za ustanak i oružanu borbu 1510-1514. godine
Stipišić, Jakov. Nekoliko novih arhivskih vijesti o pučkom ustanku na Hvaru
Zaninović, Marin. Crkvica na najvišem vrhu Hvara patronat Matija Ivanića
Luetić, Josip. Grip - najdjelotvorniji operativni tip broda pučkih ustanika Matija Ivanića

II.
Dančević, Luka. Maritimno-političke prilike na Jadranu početkom XVI stoljeća
Raukar, Tomislav. Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću
Brendler, Gerhard. O ulozi plebejaca u njemačkom seljačkom ratu
Kurelac, Miroslav. Pučki ustanci i pobune u djelima Ivana Luciusa-Lučića
Foretić, Vinko. Borbe između pučana i plemića na Korčuli u 15. i 16. stoljeću
Milošević, Miloš. Grbaljske bune XV stoljeća
Klen, Danilo. Uvjeti i razvitak odnosa između pučana i građana u Mletačkoj Istri
Frejdenberg, Maren M. Dinamika gradske strukture u Dalmaciji od XIV do XVI stoljeća
Manančikova, Nelli P. Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanovništva Dubrovnika u XV i na početku XVI stoljeća
Lučić, Josip. Prilike u Dubrovniku 1510. do 1514. i ustanak na Hvaru
Voje, Ignacij. Ekonomske veze između Dubrovnika i Dalmacije u XV stoljeću
Gestrin, Ferdo. Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću

III.
Franičević, Marin. Odrazi pučke svijesti u hrvatskoj renesansnoj književnosti
Bogišić, Rafo. Pučki i društveni odnosi u "Hvarkinji" Martina Benetevića
Kolumbić, Nikica. Ustanak Matija Ivanića i stupanj građanske svijesti hvarskih renesansnih pjesnika
Petrić, Nikša. Sukobi plemića i pučana kroz izgradnju grada Hvara
Fisković, Cvito. Graditeljstvo grada Hvara u XVI stoljeću
Bezić-Božanić, Nevenka. Zanati na otocima Hvaru i Visu u XVI stoljeću
Dulčić, Visko. Prilozi povijesti Brusja u 16. stoljeću
Burde-Schneidewind, Gisela. O problemu protufeudalnih narodnih predaja, prikazano na pripovjedačkom materijalu o njemačkom seljačkom ratu (1524-1525)
Anić, Nikola. Pučki ustanak na Hvaru i narodnooslobodilački rat
Pavličević, Dragutin. Pučki ustanak Matija Ivanića u našoj udžbeničkoj literaturi

P r i l o z i
Petrić, Nikša. Radovi o pučkom ustanku Matija Ivanića
Stipišić, Jakov. Glavni izvori za poznavanje pučkog ustanka na Hvaru (Prijevod)

RADOVI 11, Zagreb, 1978, 413.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Stančić, Nikša (gl. ur.).

Gajer, Radovan. Posjedi Zagrebačkog kaptola oko Zagreba u prvoj polovici 14. st. Bertoša, Miroslav. Neki povijesni i statistički podaci o demografskim kretanjima u Istri u XVI i XVII stoljeću
Pickl, Othmar. Slavonija godine 1688 (Prema dnevniku grofa Sigmunda Joachima od Trauttmansdorffa)
Karaman, Igor. Kraljevica - ratna luka i arsenal Habsburške monarhije u osamnaestom stoljeću (uz 250. obljetnicu "Titova brodogradilišta" u Kraljevici)
Stančić, Nikša. Nacionalna integraciona ideologija dalmatinskih narodnjaka 1860/61. godine
Bystricky, Valerián. Diplomatski razvoj u jugoistočnoj Evropi 1932-1934

RADOVI 12, Zagreb, 1979, 350, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Stančić, Nikša (gl. ur.).

Tobler, Felix. Migracija hrvatskog srednjeg i nižeg plemstva na prostor austrijsko-ugarske granice u 16. i 17. stoljeću i problem "familijara"
Popović, Štefanija. Problemi i metode istraživanja strukture seljačkog i vlastelinskog posjeda u vrijeme likvidacije feudalnih odnosa (Na primjeru grupe vlastelinstava u Hrvatskom zagorju)
Perić, Ivo. Politički portret Pera Čingrije
Boban, Branka. Shvaćanja Antuna i Stjepana Radića o mjestu i ulozi seljaštva u gospodarskom, društvenom i političkom životu

O c j e n e,   p r i k a z i,   b i l j e š k e
Kučera, Matuš. Slovačka historiografija razdoblja feudalizma u godinama 1960-1977.

RADOVI 13, Zagreb, 1980, 240, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Stančić, Nikša (gl. ur.).

Peričić, Šime. Oskudica i glad u Dalmaciji u XIX i početkom XX stoljeća
Macan, Trpimir. Gledišta Miha Klaića na bosansko-hercegovačku problematiku od 1874. do 1890.
Boban, Branka. O osnovnim obilježjima "seljačke države" u ideologiji Antuna i Stjepana Radića
Mirošević, Franko. Narodnooslobodilački pokret u Moslavini 1941-1945.

O c j e n e   i   p r i k a z i
Trogrlić, Stjepan. Novija literatura o agrarnim odnosima u Dalmaciji u vrijeme druge austrijske uprave
Pavličević, Dragutin. L. I. Rovnjakova, Franjo Rački i Rusija - Iz povijesti hrvatsko-ruskih kulturnih odnosa u posljednjoj trećini 19. stoljeća

RADOVI 14, Zagreb, 1981, 397, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Stančić, Nikša (gl. ur.).

Brandt, Miroslav. Dualističke dileme na rusko-finskom dodirnom području u XI stoljeću
Foretić, Vinko. Pogled o Ivanu Luciću
Korunić, Petar. Jugoslavenska ideja u hrvatskoj i slovenskoj politici za revolucije 1848-1849. g.
Doklestić, Ljubiša. Životni put Stjepana Verkovića (1821-1894)
Kampuš, Ivan - Šercar, Tvrtko. Stanje časopisa na području povijesnih znanosti u SR Hrvatskoj koje financiraju samoupravne interesne zajednice za znanost

O c j e n e   i   p r i k a z i
Probst, Franz. Književnost gradišćanskih Hrvata i njezine panonske veze
Moačanin, Nenad. Vojna krajina u austrijskoj historiografiji poslije 1945.

RADOVI 15, Zagreb, 1982, 292, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Laušić, Ante. Prilog proučavanju staleških razlika i društveno-gospodarskih odnosa u srednjovjekovnim Poljicama
Roksandić, Drago. Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722)
Peričić, Šime. Svilarstvo Dalmacije u XIX stoljeću
Boban, Branka. Shvaćanje Antuna i Stjepana Radića o mjestu i ulozi radničke klase u društvu (do 1918. god.)
Antić, Ljubomir. Hrvatska federalistička seljačka stranka

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Gross, Mirjana. Osmi međunarodni kongres ekonomske historije. - Neka nova kretanja i dostignuća.
Vranješ-Šoljan, Božena. Kvantitative metode u povijesnim istraživanjima. Osvrt na "Nove primjene kvantitativnih metoda u ekonomskoj i socijalnoj povijesti" (Osmi međunarodni kongres ekonomskih povjesničara - Budimpešta 16-20. kolovoza 1982).
Strčić, Petar. Trinaesti znanstveno-stručni skup "Pazinski memorijal" (rujan 1982).
Vranješ-Šoljan, Božena. Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf.
Boban, Branka. Međunarodni znanstveni skup o povijesti Vojne krajine

RADOVI 16, Zagreb, 1983, 352, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Suppan, Arnold. Gradišćanski Hrvati. Integracija i asimilacija u 20. stoljeću. U povodu 450. godišnjice doseljenja
Perić, Ivo. Kulturna i politička djelatnost Božidara Petranovića
Mitić, Ilija. Dubrovački konzularni predstavnici na Siciliji od kraja XIV do početka XIX stoljeća
Očak, Ivan. Iz povijesti jugoslavenske emigracije u SSSR-u između dva rata
Avramovski, Živko. Stav britanske diplomatije prema sklapanju balkanskog sporazuma (1933-1934)
Boban, Ljubo. Izvještaji dr fra Dominika Mandića jugoslavenskoj izbjegličkoj vladi (1942-1943)

O c j e n e   i   p r i k a z i
Korunić, Petar. Nova dostignuća slovenske historiografije
Gross, Mirjana. "Jezgra" i "periferija" - nova teorija "industrijske revolucije" u Evropi
Budak, Neven. Jacques Le Goff, Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Boban, Branka. Međunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf '83"

G o d i š nj i c a
Pavličević, Dragutin. Profesor Jaroslav Šidak - uz 80 godina života

D i s k u s i j a
Brandt, Miroslav. Kako se kod nas pišu prikazi knjiga

RADOVI 17, Zagreb, 1984, 304, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Budak, Neven. Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim društvima na istočnom Jadranu
Goldstein, Ivo. Kako, kada i zašto je nastala legenda o nasilnoj smrti kralja Zvonimira? (Prinos proučavanju mehanizma nastajanja legendi u hrvatskom srednjovjekovnom društvu)
Antoljak, Stjepan. Vladarski dvor (palača) i kraljevske kuće u srednjovjekovnom Zadru (s posebnim osvrtom na doba Arpadovića i Anžuvinaca)
Andrić, Jasna. Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedočanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni
Bertoša, Miroslav. Povjesničar Pietro Kandler i njegov list "L'Istria" (Uz jednu tršćansku nakladničku inicijativu)
Szabo, Agneza. Regionalno porijeklo i socijalna struktura stanovništva grada Zagreba između 1880-1910. godine
Antić, Ljubomir. Pregled hrvatskih iseljeničkih društava u Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata
Očak, Ivan. Josip Čižinsky-Gorkić: Početak revolucionarnog puta

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Očak, Ivan. O revolucionarnim tradicijama Hrvatskog zagorja i Prigorja - od Gupca do Tita

G o d i š nj i c e
Raukar, Tomislav. O šezdesetoj godišnjici profesora Ivana Kampuša.

D i s k u s i j a
Popović, Štefanija. Povodom napisa Mladena Švaba: "Uz drugo izdanje knjige Mirjane Gross, Historijska znanost"

RADOVI 18, Zagreb, 1985, 384, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Lučić, Josip (gl. ur.).

Nikolanci, Mladen. "Dalmatinska dinastija" i propast Zapadnog Rimskog Carstva
Goldstein, Ivo. O Tomislavu i njegovom dobu
Stančić, Nikša. Gajeva klasifikacija južnoslavenskih jezika i naroda u vrijeme nastanka "Kratke osnove Horvatsko-slavenskog pravopisanja" iz 1830. godine
Peričić, Šime. Nekoliko gospodarskih pokušaja u sjevernoj Dalmaciji krajem 19. stoljeća
Kardum, Livija. Anschluss Austrije 1938. godine prema dokumentima njemačkog ministarstva vanjskih poslova
Boban, Ljubo. Prilozi za političku biografiju don Frana Bulića (1914-1934)
Očak, Ivan. Jugoslavenski sudionici Oktobarske revolucije (1936-1945)

P r i l o z i
Budak, Neven. Servi i famuli: primjer isključivanja i marginalizacije u našim komunalnim društvima
Boban, Branka. O nekim problemima predratne jugoslavenske sociologije (U povodu knjige, Milovan Mitrović, Jugoslavenska predratna sociologija.)

K o n g r e s i   i   s i m p o z i j i
Gross, Mirjana. Ekumena historičara
Pavličević, Dragutin. Međunarodni kulturno-povijesni simpozij "Mogersdorf 1985"

D i s k u s i j a
Švab, Mladen. Umjesto odgovora Štefaniji Popović

RADOVI 19, Zagreb, 1986, 328, YU ISSN: 0351-2142.
Sveučilište u Zagrebu - Institut za hrvatsku povijest
Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest.
Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Brandt, Miroslav. Tri starozavjetne teme
Budak, Neven. Pravni položaj serva i famula u komunalnim društvima na istočnom Jadranu
Hrabak, Bogumil. Turske provale i osvajanja na području današnje severne Dalmacije do sredine XVI stoljeća
Mitić, Ilija. Prilog proučavanju odnosa Napuljske Kraljevine - Kraljevstva Dviju Sicilija i Dubrovačke Republike od sredine XVII. do početka XIX. stoljeća
Ganza Aras, Tereza. Pokušaj kapitalističke preobrazbe sela i zadružni pokret u austrijskoj Dalmaciji od razdoblja liberalizma do 1918. godine
Očak, Ivan. Građa za biografiju Rudolfa Hercigonje

P r i l o z i
Polić-Bobić, Mirjana. Prilog utvrđivanju podataka za cjelovitu biografiju Vice Bune
Jurišić, Ivan. Skeledžićeva ostavština (školski fond) i škola u Vojniću
Lovrenović, Dubravko. Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hranić došao u posjed Ostrovice i Skradina

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Peić, Dubravka. Sa simpozija "Modinci '86"

RADOVI 20, Zagreb, 1987, 320, YU ISSN: 0351-2142.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Brandt, Miroslav. Gnostički odnos prema dualizmu
Perić, Ivo. Ustrojstvo i poslovanje dalmatinskog zemljišno-veresijskog zavoda (1898-1924)
Mirošević, Franko. Položaj dalmatinskog težaka i njegova borba za zemlju od 1919. do 1929.
Antić, Ljubomir. Pregled hrvatskog iseljeničkog novinstva u južnoj Americi do Prvog svjetskog rata
Pavličević, Dragutin. Hajdučija u Hrvatskoj 60. godina 19. stoljeća

P r i l o z i
Laušić, Ante. Stvarnost i zabluda u sadržaju jedne spomen-ploče u Poljicima
Stublić, Zlatko. Periodizacija i ocjene ustanka Srba u Vojvodini godine 1848/49. u našoj historiografiji
Jurišić, Ivan. Srpske škole u Petrinji i Kostajnici i njihovi fondovi 1802.
Lovrenović, Dubravko. Jelena Nelipčić, splitska vojvotkinja i bosanska kraljica

G r a đ a
Roksandić, Drago. Temeljite uprave za karlovacsku, varasdinsku, banovsku, slavonsku i banatsku vojne granice iz 1807. godine
Očak, Ivan - Strčić, Petar. Pisma Ante Cilige glavnom uredniku "Nove Evrope" Milanu Čurčinu (1936-1940)

B i b l i o g r a f i j a
Szabo, Agneza. Bibliografija radova Mirjane Gross (U povodu 65-te godišnjice života i 35-godišnjice znanstvenog rada)

RADOVI 21, Zagreb, 1988, 296, YU ISSN: 0351-2142.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Antoljak, Stjepan. Četiri povijesne zagonetke iz prošlosti Zadra
Živković, Pavao. Socijalne promjene na dvoru bosanskih kraljeva tijekom 14. i 15. stoljeća (Primjeri nastanka novog plemstva u Bosni)
Wojtyska, Henryk. Toma Crnić jedini Sloven nuncije u Poljskoj (1522-1523)
Očak, Ivan. Staljinski obračun s jugoslavenskim partijskim vodstvom u SSSR-u
Mirošević, Franko. Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju od 1921. do 1929.

P r i l o z i
Budak, Neven. U sukobu s javnim moralom. Primjeri iz seksualnog života Varaždinaca u 16. stoljeću
Jurišić, Ivan. Pokušaj gradnje nove općinske škole u Vojnom Sisku 1868-1870

Maticka, Marijan. Razrješenje kolonatskih odnosa u agraru Dalmacije (1945-1948) G r a đ a
Jelić-Butić, Fikreta. Iz povijesti četničkog pokreta u Hrvatskoj između dva rata. Prilog građi o četničkim udruženjima u Savskoj banovini 1934-1936

O c j e n e    i   p r i k a z i
Karaman, Igor. Socijalitetni pristupi u socijalnohistorijskim istraživanjima. U povodu knjige: Agneze Szabo, Središnje institucije Hrvatske (1860-1873, I-II, ZHP, Zagreb 1987-1988.

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i   i   s a v j e t o v a nj a
Jurišić, Ivan. Međunarodni kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf 1988"
Pavličević, Dragutin. I. Republičko savjetovanje povjesničara Hrvatske u Rijeci i Puli "Dani Jaroslava Šidaka"

RADOVI 22, Zagreb, 1989, 384, YU ISSN: 0351-2142.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Brandt, Miroslav. Prilog temi o značenju imena "Zagreb"
Laušić, Ante. Pripadnost i uloga srednjovjekovnih Poljica u vrijeme hrvatskih narodnih vladara
Živković, Daniela. Publicistika na njemačkom jeziku u Zagrebu u drugoj polovici 18. st.
Iveljić, Iskra. O značenju unutrašnjeg odsjeka Banskog vijeća (1848-1850)
Krivokapić, Gordana. Skupštinski pokret i politička aktivnost Srpske samostalne stranke u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji 1903-1905. godine
Andreis, Mladen. Uzroci smrti na otoku Šolti od godine 1825. do 1900. prema podacima iz Matičnih knjiga umrlih
Pavličević, Dragutin. Gospodarske prilike Civilne Hrvatske (1860-1873) s posebnim osvrtom na agrarnu proizvodnju
Boban, Branka. Stjepan Radić - opus, utjecaji i dodiri
Antoljak, Stjepan. Odjeci i posljedice Francuske revolucije (1789) u hrvatskim krajevima
Očak, Ivan. Dr. Ante Ciliga - otpadnik komunizma i staljinske čistke

P r i l o z i
Jurišić, Ivan. Jedan izvor o krajiškim narodnim školama iz 1868.
Vranješ-Šoljan, Božena. Mjesto demografije u povijesnoj znanosti
Grgin, Borislav. Historiografija o zadarskom otočju u srednjem vijeku

RADOVI 23, Zagreb, 1990, 376, YU ISSN: 0351-2142.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Goldstein, Ivo. Proces marginalizacije židova u Bizantu: državna vlast, treći stalež i židovi od 5. do 7. st.
Bertoša, Miroslav. Opskrba u Novigradu u godini gladi, pjegavca i smrti (1817)
Stančić, Nikša. "Naš narod" Ljudevita Gaja iz 1835. godine
Čoralić, Lovorka. Prilog proučavanju demografskog razvoja Dalamacije i Zadra tridesetih i četrdesetih godina XIX stoljeća
Jurišić, Ivan. Općinska škola u Komorskim Moravicama 1839-1875
Heppner, Harald. Studenti iz Istre na sveučilištu Graz 1884-1914.
Mirošević, Franko. Borba za općinsku samoupravu u južnoj Dalmaciji od 1919. do 1929.
Živković, Dragoje. Prilog obradi otpora novoj vlasti u okrugu cetinjskom potkraj 1918. i tokom 1919. godine
Sekulić, Ante. Prilog istraživanja društvenog života bačkih Hrvata od 1919. do 1928.
Očak, Ivan. Jugoslavenske vanpartijske emigrantske organizacije u SSSR-u između dva rata
Racko, Ljerka. Spaljivanje mađarske zastave 1895. godine u Zagrebu

G r a đ a
Božić-Bužančić, Danica. Liječenje kuge u Dalmaciji u XVIII st.
Jurišić, Ivan. Građa za povijest školstva Dvorske, Zrinske i Rujevačke kompanije iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu
Kolar-Dimitrijević, Mira. Nadbiskup Alojzije Stepinac i župna crkva Sv. Marka u Zagrebu 1942. godine

B i b l i o g r a f i j a
Pavličević, Dragutin. Uz 70. godišnjicu života dra Ivana Očaka

RADOVI 24, Zagreb, 1991, 320, YU ISSN: 0351-2142.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Goldstein, Ivo. O naravi bizantske prisutnosti na istočnoj-jadranskoj obali 6-12. st.
Budak, Neven. Hrvatska hodočašća u Aachen
Čoralić, Lovorka. Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni
Kolar-Dimitrijević, Mira. Utjecaj Prvog svjetskog rata na kretanje stanovništva i stočarstva na području Hrvatske i Slavonije
Hrabak, Bogumil. Regionalna i međunarodna trgovina Mlečana i Dubrovčana drvetom iz Senja (XIV-XVIII stoljeće)
Strčić, Petar. Iredentizam dr. Francesca Vidulicha (1819-1889)
Boban, Branka. "Nova Evropa" o Stjepanu Radiću
Mirošević, Franko. Mir u Rapallu i događaji uz njegovu primjenu u južnoj Dalmaciji do 1928. godine
Pavličević, Dragutin. O djelatnosti podružnice gospodarskog društva u kotaru Dugo Selo sredinom XIX. stoljeća
Očak, Ivan. O sudbini obitelji jugoslavenskih emigranata "narodnih neprijatelja" u Sovjetskom Savezu

G r a đ a
Polić-Bobić, Mirjana. Dva izvještaja o naseljavanju muslimana u Liku i Krbavu
Čoralić, Lovorka. Jedan ugovor o agrarnom poslovanju samostana Sv. Krševana na zadarskom području iz 1651. godine
Jurišić, Ivan. Primjedbe krajiških vlasti na popise šteta prouzrokovanih u prekupskom dijelu posjeda zagrebačke biskupije u razdoblju od 1784. do 1793. kad je bio inkorporiran u Bansku Hrvatsku
Jurišić, Ivan. Državna trivijalna škola u Lasinji (1868-1872)
Budak, Neven. Dva izvještaja zanimljiva za povijest našeg isejeništva u kanadi i SAD (god. 1913. i 1924.)

RADOVI 25, Zagreb, 1992, 376, ISSN: 0353-295 X.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb - Humanističke i društvene znanosti. Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Margetić, Lujo. Vijesti iz vjerodostojnih i krivotvorenih isprava o provali Tatara u hrvatske primorske krajeve (1242)
Hajzsan, Robert. Gradišćanski Hrvati na vlastelinstvu "Rohunac-Solunak" u 16. stoljeću
Budak, Neven. Pogranična gradska naselja sjeverne Hrvatske u 17. stoljeću
Stančić, Nikša. Od emigracije do Rakovice: Eugen Kvaternik i njegova koncepcija ustanka u Hrvatskoj 1871.
Kolar-Dimitrijević, Mira. Kako se trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu pretvorio u etnografski muzej (Povodom obilježavanja 140-godišnjice rada Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu)
Vranješ-Šoljan, Božena. Pitanje takozvanog gradišćanskog koridora - hrvatsko gledište
Mirošević, Franko. Dubrovačka milijunaška afera i njezin utjecaj na političke odnose u Dubrovniku od 1921. do 1922. god.
Očak, Ivan. Stjepan Radić i Rusija
Maticka, Marijan. Zakonski propisi o vlasničkim odnosima u Jugoslaviji (1944-1948)
Pavličević, Dragutin. Krajiško zadružno zakonodavstvo 1807-1889.

M a nj i   p r i l o z i
Jurišić, Ivan. Život predijalaca sa posjeda Pokupsko za vrijeme prve eksproprijacije (1784-1793)
Olujić, Boris. Razlike u metodološkom pristupu između dvije zbirke putopisa, "Britanski putnici u našim krajevima", Zdenka Leventala i "Na vratima Istoka", Omera Hadžiselimovića

G r a đ a
Lonza, Nella - Janeković-Römer, Zdenka. Dubrovački "Liber de maleficiis" iz 1312-1313. godine
Čoralić, Lovorka. Mletački kondotijer XVII stoljeća: Zadranin Marko Ponte
Čoralić, Lovorka. Prilozi poznavanju životopisa zadarskog povjesničara Lorenza Fondre (1664-1709)
Jurišić, Ivan. Izvješće ugarskog Dvorskog vijeća Josipu II o Ekskorporacijskoj komisiji
Agičić, Damir. Klub studenata povijesti Sveučilišta u Zagrebu (1925-41)

D v a d e s e t   g o d i n a   Z a v o d a   z a   h r v a t s k u   p o v i j e s t   
(1 9 7 1   -   1 9 9 1)
Goldstein, Ivo. U povodu dvadesete godišnjice zavoda (odjela) za hrvatsku povijest (1971-1991)
Strecha, Mario. Bibliografija radova članova i suradnika Zavoda za hrvatsku povijest (1981-1991)
Sažeci monografija objavljenih 1981-1991

RADOVI 26, Zagreb, 1993, 376, ISSN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lučić, Josip (gl. ur.).

R a s p r a v e
Margetić, Lujo. O vjerodostojnosti isprava unesenih u potvrdnice pape Grgura IX. iz 1227. godine
Petrić, Hrvoje. Prilog poznavanju srednjovjekovnih puteva u središnjoj Hrvatskoj
Janeković-Römer, Zdenka. Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: između prihvaćenosti i odbačenosti
Čoralić, Lovorka. Prisutnost doseljenika sa istočnojadranske obale u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljeća
Strecha, Mario. O pitanju utjecaja bečkog središta na kulturni identitet Zagreba u 19. stoljeću
Pavličević, Dragutin. Matija Majar Ziljski i Hrvati (1892-1992)
Golec, Ivica. Narodni pokret na sisačkom području 1903/1904.
Vranješ-Šoljan, Božena. Udio građanstva u županijskim skupštinama u sjevernoj Hrvatskoj pred prvi svjetski rat
Leček, Suzana. Pokušaji smanjivanja nepismenosti u banskoj Hrvatskoj početkom 20. stoljeća
Očak, Ivan. Sudionici Oktobarske revolucije iz Siska i okolice
Janjatović, Bosiljka. Prilog o progonima hrvatskih političara u Zagrebu za vrijeme karađorđevićevske šestojanuarske diktature
Kamberović, Husnija. Radna obaveza u Bosni i Hercegovini od 1947. do 1952. godine

O k r u g l i   s t o l   "D r ž a v a   S l o v e n a c a,   H r v a t a   i   S r b a".
ZHP, 22. svibnja 1992.
Boban, Ljubo. Kada je i kako nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba
Sirotković, Hodimir. O nastanku, organizaciji, državnopravnim pitanjima i sukcesiji Države SHS
Kolar-Dimitrijević, Mira. Gospodarsko-socijalni rad Narodne vlade Narodnog vijeća Države SHS 1918. godine
Boban, Branka. Stjepan Radić i Država Slovenaca, Hrvata i Srba
Matković, Hrvoje. Svetozar Pribičević u danima postojanja Države Slovenaca, Hrvata i Srba
Sekulić, Ante. Hrvati iz južnougarskih područja u godinama od 1918. do 1920.
Strčić, Petar. Funkcioniranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba na primjeru otoka Krka
Mirošević, Franko. Prilike u južnoj Dalmaciji za vrijeme postojanja Države Slovenaca, Hrvata i Srba

M a nj i   p r i l o z i
Čvrljak, Krešimir. Humanist, polihistor i poligraf Giuseppe Rosaccio i Skradin
Domazet, Mladen. Prilog proučavanju kaštelanskih bratovština od 16. do početka 19. st.
Machiedo-Mladinić, Norka. Životni put dr. Ive Tartaglie

G r a đ a
Hajszan, Robert. Naselja Veliki Borištof, Frakanava i Temerje na vlastelinstvu Kiseg u 15. i 16. stoljeću
Jurišić, Ivan. Dva priloga o razgraničenju zagrebačke biskupije i Banske Krajine potkraj 18. stoljeća

P r e g l e d n i r a d
Margetić, Lujo. Prof. dr. Antun Cvitanić - u povodu objavljivanja Statuta otoka Lastova

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Sikirić, Zvjezdana. "Petrinja 1592-1992"
Sikirić, Zvjezdana. "Bitka kod Siska 1593"

RADOVI 27, Zagreb, 1994, 404, ISSN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha, Mario (izv. ur.).
Janeković-Römer, Zdenka. Dr. Josip Lučić (1924-1994)

R a s p r a v e
Goldstein, Ivo. Povezanost hrvatskih zemalja u ranom srednjemu vijeku i lokacija bitke na Gvozdu 1097. godine
Ančić, Mladen. Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu
Čoralić, Lovorka. Bratovština slavenskih doseljenika Sv. Jurja i Tripuna u Veneciji
Lučić, Josip. Dubrovčani i Hasan paša Predojević
Budak, Neven. Rudnik u Rudama kraj Samobora od XV. do kraja XVII. stoljeća
Jurišić., Ivan. Ekskorporacije u Banskoj Krajini od 1784. do 1800.
Popović, Štefanija. Gospoštija Škaričevo
Racko, Ljerka. Pozadina sukoba oko isticanja srpske zastave u Hrvatskoj na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće
Strecha, Mario. "... Mi smo Hrvati i katolici ..."
Leček, Suzana. Seljačko domaćinstvo i ekonomija: novi modeli historijskog istraživanja

P r i l o z i   z a   p o v i j e s t   S i s k a
Budak, Neven. Sisak u ranom srednjem vijeku
Karaman, Igor. Sisak kao trgovinsko-prometno središte u XVIII-XIX. stoljeću
Potrebica, Filip. Sisak za revolucije 1848. godine
Golec, Ivica. Gospodarsko-politička i kulturna djelatnost Franje Lovrića (1815-1910)
Szabo, Agneza. Sudjelovanje građana Siska u središnjim institucijama Hrvatske u Zagrebu 1860-1873.
Pavličević, Dragutin. Uloga Siska u doba istočne krize i bosanskog ustanka 1875-1878. godine
Vranješ-Šoljan, Božena. Demografske značajke grada Siska na prijelazu stoljeća
Boban, Branka. Rezultati dosadašnjih istraživanja o Antunu i Stjepanu Radiću
Kolar-Dimitrijević, Mira. Društveno-ekonomski razvoj Siska 1919-1941. godine

D i s k u s i j e
Lovrenović, Dubravko. Srednjovjekovna Europa. Definiranje pojmova, utvrđivanje sadržaja, omeđivanje prostora
Goldstein, Ivo. Hrvatska povijest između Istoka i zapada
Stančić, Nikša. Hrvatska između srednje i jugoistočne Europe u 19. st. (od 1870-ih godina)

G r a đ a
Jurišić, Ivan. Joseph Friedrich Princ od Hildburghaussena i preustroj Karlovačkog generalata 1737-1749.
Agičić, Damir. Iz korespondencije Antuna Radića
Brandt, Miroslav. Povijesno mjesto Deklaracije o imenu i položaju hrvatskoga književnoga jezika iz 1967. godine
R e z u l t a t i   h i s t o r i o g r a f i j e
Čoralić, Lovorka. Eros, grijeh i zločin

RADOVI 28, Zagreb, 1995, 384, ISBN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha, Mario (izv. ur.).

Goldstein, Ivo - Strecha, Mario. Prof. dr. Josip Adamček (1933-1995)
Vranješ-Šoljan, Božena. Prof. dr. Igor Karaman (1927-1995)
Popović, Štefanija. Bibliografija Igora Karamana

R a s p r a v e   i   č l a n c i
Margetić, Lujo. Neka pitanja etnogeneze Hrvata
Purgarić-Kužić, Branka. Smrt sv. Ivana Trogiranina
Grgin, Borislav. Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije (1465-1471)
Čoralić, Lovorka. Hrvati u Chioggii od 15. do 18. st.
Pavličević, Dragutin. Eugen Kvaternik o istočnom pitanju (1859-1868)
Mirnik, Ivan. Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena
Boban, Branka. Mladi Stjepan Radić o Srbima u Hrvatskoj i odnosima Hrvata i Srba (Stjepan Radić u zatvoru u Petrinji 1893. godine)
Leček, Suzana. Literatura za seljaštvo i njeno prihvaćanje u selima Hrvatske i Slavonije od 1870. do 1900.
Strecha, Mario. "Collegium hyeronymianum pro croatica gente" - Svetojeronimska afera
Kolar-Dimitrijević, Mira. O osnutku i radu Zagrebačke burze do 1945. godine
Dukovski, Darko. Istra s onu stranu zakona. Povijest istarskog brigantaggia i contrabanda - socijalno razbojništvo ili cosa nostra istriana
Knezović, Marin. Štrajk hrvatskih sveučilištaraca u jesen 1971. godine u onodobnom tisku

H i s t o r i o g r a f i j a
Purgarić-Kužić, Branka. Dosadašnja istraživanja o stećcima
Maticka, Marijan. O istraživanju povijesti Nezavisne Države Hrvatske

G r a đ a
Jurišić, Ivan. Instrukcija Marije Terezije princu od Hildburghausena povodom osnivanja vojnog direktorija
Jurišić, Ivan. Sažeci spisa o organizaciji Karlovačke Vojne krajine od 1733 do 1763 iz ratnog arhiva u Beču
Markus, Tomislav. Dokumenti o "Slavenskoj Lipi na slavenskom Jugu"
Popović, Štefanija. Popis imanja Zagrebačke županije u doba ukidanja feudalnih odnosa

D i s k u s i j a
Budak, Neven. O knjizi Ive Goldsteina "Hrvatski rani srednji vijek"
Goldstein, Ivo. Odgovor na diskusiju Nevena Budaka

Z n a n s t v e n i   s k u p o v i
Leček, Suzana. Historisch-anthropologische Familienforschung des Balkanraums im interkulturellen Vergleich

RADOVI 29, Zagreb, 1996, 420, ISSN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha, Mario (izv. ur.).

R a s p r a v e   i   č l a n c i
Gross, Mirjana. Plaidoyer za profesionalnu historiografiju
Margetić, Lujo. Regnum Croatiae et Dalmatiae u doba Stjepana II.
Andrić, Stanko. Crkvene ustanove srednjovjekovnog Iloka
Grgin, Borislav. Osnovna obilježja društvenog razvoja zadarskog otočja u razvijenom srednjem vijeku
Benyovsky, Irena. Privatni prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku
Janeković, Zdenka. Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika
Le Roy Ladurie, Emanuel. Ruralna civilizacija
Sikirić, Zvjezdana. Građani Slobodnog i Kraljevskog Grada Zagreba prema Knjizi građana
Cega, Fani. Povijest knjižnice obitelji Garanjin Fanfonja u Trogiru s posebnim osvrtom na namještaj i stare kataloge
Božić-Bužančić, Danica. Glad, prosjaci, epidemije, higijenske i zdravstvene prilike u Dalmaciji krajem 18. i početkom 19. stoljeća
Filipčić, Vlatka. Grof Juraj Oršić u preporodnom pokretu
Vranješ-Šoljan, Božena. Politička, znanstvena i visokoškolska djelatnost Frana Vrbanića
Boban, Branka. Stjepan Radić u Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacijev Goldstein, Ivo. Stjepan Radić i Židovi
Janjatović, Bosiljka. Stjepan Radić: progoni, suđenje i ubojstvo 1919-1928. godine
Dukovski, Darko. S ruba istarskog međuratnog društva: romske obitelji u Istri 1918.-1938.
Leček, Suzana. Seljačka obitelj u Hrvatskoj 1918-1960. Metoda usmene povijesti (oral history)
Rihtman-Auguštin, Dunja. Hrvatska narodna kultura i na zapadu i na istoku

M e t o d o l o g i j a   i   h i s t o r i o g r a f i j a
Peić Čaldarović, Dubravka. Teorijski aspekti historije žena i ženskih studija
Agičić, Damir. Hrvatska historiografija u posljednjih godinu dana (jesen 1995.-ljeto 1996.)
Građa
Matijević-Sokol, Mirjana. Najstarija povijesna svjedočanstva o Zaboku
Čoralić, Lovorka. Iz povijesti Osorske biskupije: inventar biskupske palače iz 1742. godine
Jurišić, Ivan. Schellenburgova zaklada i njeni korisnici iz hrvatske Vojne krajine
Popović, Štefanija. Popis imanja riječke, varaždinske, požeške i osječke županije, te iločkog i rumskog kotara (Srpska vojvodina) u doba ukidanja feudalnih odnosa
Dukić, Ivan. "Studi" i "Plavi vjesnik" - pogled na istraživanja prodora i utjecaja zapadne popularne kulture u Hrvatsku (1936.-1965.)
Barić, Nikica. Pisanje Večernjeg lista o hrvatsko-muslimanskim odnosima (ožujak 1992.-ožujak 1994.)

D i s k u s i j a
Korunić, Petar. Povjesničar koji ruši osnovna načela povijesne znanosti
Popis izdanja
Upute suradnicima

RADOVI 30, Zagreb, 1997, 372, ISBN: 0353-295X
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha, Mario (izv. ur.)

R a s p r a v e   i   č l a n c i
Goldstein, Ivo. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine
Čoralić, Lovorka. Hrvati na mletačkom otoku Muranu (XIV-XVII. stoljeće)
Jurišić, Ivan. Financiranje Karlovačkog generalata za njegova preustroja, 1746. godine
Golec, Ivica. Prilog poznavanju poljoprivredno-šumarskih odnosa u vojnom komunitetu Petrinja (1777-1871)
Stančić, Nikša. Ideja o "slavenskoj uzajamnosti" Jána Kollára i njezina hrvatska recepcija
Dobrovšak, Ljiljana. Židovi u hrvatskim zemljama 1848/1849.
Korunić, Petar. Hrvatska državna ideja E. Kvaternika 1861. godine: program o organizaciji hrvatske države
Matković, Stjepan. Saborski izbori 1897. u koprivničkom i novigradskom kotaru
Kamberović, Husnija. Zemljišni posjedi obitelji Fadilpašić - Prilog historiji bosanskih begova
Rahten, Andrej. Politika zastupnika Slovenskog kluba u Carevinskom vijeću 1908-1911.
Zečević, Divna. Pučki pamfleti Milana Obradovića
Leček, Suzana. Nismo meli vremena za igrati se... - Djetinjstvo na selu (1918-1941)
Janjatović, Bosiljka. "Uvreda Veličanstva": teži zločin u karađorđevićevskoj kraljevini
Barić, Nikica. Željeznički promet i njegova zaštita u NDH (1941-1945)

D i s k u s i j a
Posavec, Vladimir. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba
Pál, Engel. Novi izvori za srednjovjekovnu topografiju Požege
Moačanin, Nenad. Osmansko-turski porezni propisi i historijska geografija
Bašić, Petar - Kevo, Mario. O problemu postojanja jasenovačkog logora nakon 1945.
Posavec, Vladimir. Povjesničari i "povjesničari"
Popis: "Radovi" 1-29
Popis izdanja "Instituta-Zavoda za hrvatsku povijest"

RADOVI 31, Zagreb, 1998, 340, ISBN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha, Mario (izv. ur.)

R a s p r a v e   i   č l a n c i
Korunić, Petar. Hrvatski nacionalni program i društvene promjene za revolucije 1848/49. godine
Vranješ-Šoljan, Božena. Obilježja demografskog razvoja Hrvatske i Slavonije 1860.-1918.
Barić, Nikica. Uspostava i djelovanje uprave NDH u dijelovima Dalmacije nakon kapitulacije Italije (rujan 1943.-studeni 1944.)
Jakovina, Tvrtko. Američki komunistički saveznik?

K r a ć i   p r i l o z i
Prlender, Ivica. Bratovštine Slanske knežije Dubrovačke Republike: nakane i postignuća
Ravančić, Goran. Prilog poznavanju prostitucije u Dubrovniku u kasnom srednjem vijeku
Čoralić, Lovorka. Život i djelovanje kotorskih patricija u Mlecima od 16. do 18. stoljeća
Jandrić, Berislav. O jednom aspektu uspostave partijskog monopola u Hrvatskoj 1946-1953
Kevo, Mario. Odjek Ðilasovih teoretskih priloga "Borbi" u hrvatskom tisku

D i s k u s i j e
Korunić, Petar. Povijesna struka i kritika hrvatske historiografije danas
Goldstein, Ivo. Srpsko-hrvatsko pomirenje u historiografiji - pretpostavka ili posljedica političkog pomirenja?
Rendić-Miočević, Ivo. Hrvatsko srednjovjekovlje u nastavi povijesti
Agičić, Damir. Slika naroda jugoistočne Europe u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu

P r o b l e m i   h i s t o r i o g r a f i j e
Rumenjak, Natalija. Socijalna povijest u trostrukoj perspektivi: International Rewiev of Social History, Geschichte und Gesellschaft, Archiv für Sozialgeschichte

G r a đ a
Markus, Tomislav. Hrvatske oblasti u vrijeme političkog pokreta 1848. godine. Odabrani dokumenti.

RADOVI 32-33, Zagreb, 1999-2000, 520, ISBN: 0353-295X.
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Strecha Mario (izv. ur.).

R a s p r a v e   i   č l a n c i
Lalošević, Vesna. Položaj žena kod Huna prema izvješću člana bizantskog poslanstva (godina 448/449.)
Tomorad, Mladen. Priskove vijesti o Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448. (449.) na Atilin dvor
Gračanin, Hrvoje. Zapadnorimsko poslanstvo na Atilin dvor godine 449.
Čoralić, Lovorka. Hrvati u mletačkim strukovnim udrugama
Korunić, Petar. Osnovice građanskog društva u Hrvatskoj za revolucije 1848.-49. godine
Duda, Igor. Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine
Artuković, Mato. Pregled srpske izdavačke djelatnosti u Hrvatskoj (1883-1903)
Bing, Albert. O američkom utjecaju u Hrvatskoj
Barić, Nikica. O problemu nacionalnog sastava žandarmerije nakon sporazuma Cvetković-Maček
Petrić, Hrvoje. Imena u Drnju od 1918. do 1977. godine

M e t o d o l o g i j a   h i s t o r i j e
Janeković-Römer, Zdenka. Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u postmoderni

O k r u g l i   s t o l   o   S t j e p a n u   R a d i ć u
Boban, Branka. Pogledi Stjepana Radića na međunarodni položaj Hrvatske i međunarodne odnose prije Prvog svjetskog rata
Cipek, Tihomir. Politički sustav "Podunavskog saveza država i naroda"
Janjatović, Bosiljka. Radićevi sukobi s režimima Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije
Kolar-Dimitrijević, Mira. Stjepan Radić i gospodarstvo
Matijević, Zlatko. Hrvatska pučka stranka i Stjepan Radić (1919.-1928.)
Matković, Hrvoje. Stjepan Radić i Hrvatski blok
Matković, Stjepan. Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji
Mirošević, Franko. Stjepan Radić i HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1920. godine
Leček, Suzana. Seljačka sloga i uključivanje žena u seljački pokret (1925.-1929.)
Sirotković, Hodimir. Radićev ustav neutralne seljačke Republike Hrvatske iz 1921. godine
Šitin, Tonči. Prodor i pobjeda HSS-a u Dalmaciji (1923.-1928.)

"T r i p l e x   C o n f i n i u m"
Slukan-Altić, Mirela. Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe
Roksandić, Drago. Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti
Moačanin, Nenad. O problemima kartografske identifikacije obavijesti iz osmanskih popisa bosanskih krajišta
Fürst-Bjeliš, Borna. Toponimija i percepcija u prostoru Triplex Confiniuma: Morlakija
Grünfelder, Anna Maria. Karte kao izvori za proučavanje senjskih uskoka
Jurišić, Ivan. Ekohistorija fortifikacijskih ambijenata u Karlovačkom generalatu početkom 18. stoljeća
Holjevac, Željko. Odnos narativnih i kartografskih izvora prema ekohistoriji Triplex Cofiniuma
Štefanec, Nataša. Kartografske obavijesti o gradovima na širem prostoru Triplex Confiniuma (1550.-1700.)
Lazanin, Sanja. Kartografski i narativni izvori za Karlovački generalat u prvoj polovici 18. stoljeća
Mlinarić, Dubravka. Novovjekovne kartografske interpretacije prostora tromeđe na temelju izvora iz Zbirke Novak

O   p o v i j e s t i   B o s n e   i   H e r c e g o v i n e
Šanjek, Franjo. "Krstjani" crkve bosanske
Lovrenović, Dubravko. Za novu sintezu bosanskog srednjovjekovlja
Ćošković, Pejo. Pogledi o povijesti Bosne i crkvi bosanskoj
Goldstein, Ivo. Povijest Bosne između znanstvene spoznaje i političke manipulacije

I z l a g a n j a
Stourzh, Gerald. Obrazloženje i ugrožavanje ljudskih prava u europskoj povijesti
Strecha, Mario. Snovi, iluzije, negacija, bijes i mržnja
D i s k u s i j a
Korunić, Petar. Odsjek za povijest i Hrvatski studiji: kriza povijesne struke se nastavlja

U   p o v o d u   i z l a s k a   Z b o r n i k a   M i r j a n e   G r o s s
Raukar, Tomislav. U povodu Zbornika Mirjane Gross
Stančić, Nikša. Prof. dr. Mirjana Gross, povjesničar 19. stoljeća
Janeković-Römer, Zdenka. Mirjana Gross: traganje za novim putevima povijesnog mišljenja
Strecha, Mario. U povodu izlaska Zbornika Mirjane Gross

B i b l i o g r a f i j a
Herman, Vijoleta. Bibliografija radova o Prvom svjetskom ratu objavljenim u historijskim časopisima u razdoblju 1945-1998. god.

Objavljeno: 16.12.2014.