Predmet: Srednjovjekovni latinski jezik I

 

Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (7., zimski)
ECTS-bodovi: 6
Status: obvezatni za usmjerenje, izborni za ostale studente
Oblik nastave: 30 sati predavanja i seminara
Uvjeti: predznanje iz latinskog jezika na razini općega gimnazijskog predmeta ili položen tečaj iz latinskog jezika na fakultetu
Ispit: pismeni i usmeni
Opis predmeta: Srednjovjekovni latinski jezik I podrazumjeva teoretsko upoznavanje i praktično svladavanje latinskoga jezika kojim su pisani srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest od IX. do XII. stoljeća. Hrvatski srednjovjekovni latinitet odlikuje se osobitostima i ima određna nacionalna obilježja kao i kod drugih naroda. Jezik je to epigrafičkih spomenika i diplomatičke građe. Kroz čitanje, prevođenje i analizu izabranih najvažnijh dokumenata stječe se vještina razumijevanja i korištenja tih povijesnih vrela. Osnovne teme: diplomatička građa (vladarske isprave i kartulari), epigrafički spomenici.  
Popis literature potrebne za polaganje ispita: U pripremi su skripta i udžbenik.
TEKAVČIĆ, Pavao, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova), Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1970.
Supetarski kartular - Chartulare sancti Petri (Jura sancti Petri de Gomai). Uredio i popratio uvodnim arheološkim, historijsko-topografskim, paleografskim, diplomatičkim i hronološkim studijama Viktor NOVAK. Lingvistička analiza Petar SKOK, (Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 43), Zagreb 1952., str. 246-251.
PERIĆ, Olga, Jezični slojevi Trpimirove darovnice, Živa antika, god. XXXIV, sv. 1-2, Skopje 1984. 
MANTELLO, F. A. C. – RIGG, A. G., Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, Washington 21999.
Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Sabrali Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović, izd. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, sv. I, Zagreb 1967. (izbor tekstova)

Priručnici:
Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, sv. I-II, Zagreb 1973-1978.
DU CANGE, Charles du Fresne, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz 1954. (anastatsko izdanje)
BARTAL, Antonius, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, In aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae-Budapestini 1901.
BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophylacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis Joannis Baptistae Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)


Objavljeno: 16.12.2014.