Predmet: Srednjovjekovno plemstvo

 

ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (7., zimski)
Status: obvezatni za usmjerenje, izborni za ostale studente
Oblici provođenja nastave: 30 sati predavanja i seminara
Uvjeti: nema
Sadržaj: Postanak i razvoj europskog i hrvatskog plemstva. Vazalitet i vazalsko priznavanje podložnosti. "Beneficij" i leno. Pretvaranje lena u vazalovu očevinu. Mnogostruki vazalitet. Odnos vazala i seniora. Vlastelinstvo i kmetstvo. Novi oblici vlasteoskog režima. Plemstvo kao društveni sloj. Način života plemstva. Viteštvo i viteška etika. Razlike među plemićima. Feudalizam ili feudalizmi? Prežici europskog feudalizma. Nastanak i ustrojstvo plemstva u Hrvatskoj. Vlasteoske obitelji u Hrvatskoj. Knezovi Bribirski, Krčki i Babonići. Plemstvo "dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske". Plemićke općine.
Kompetencije: Objašnjenje nastanka i razvoja društvenog sloja plemstva u srednjem vijeku, komparativno na hrvatskom i europskim primjerima. Uočavanje zajedničkih obilježja, ali i različitosti hrvatskog i europskog plemstva. Razumijevanje terminoloških i sadržajnih kontroverzi pojma "feudalizam". Omogućavanje primjene stečenog znanja na analizu daljnjeg razvoja elitnih društvenih slojeva predmoderne Europe i Hrvatske. Viši stupanj osposobljenosti za razumijevanje ostalih sastavnica razvoja europskih i hrvatskih društava tijekom srednjeg i ranog novog vijeka. Uočavanje i razumijevanje prežitaka plemićke kulture, etike i sustava vrijednosti u našoj suvremenosti.
Način rada: Nastava će se odvijati kroz nekoliko uvodnih predavanja i seminarski rad. Na seminarima će studenti kao zadaću dobiti redovito čitanje sekundarne literature, te obradu jednog ili više izvora na engleskom ili hrvatskom jeziku (u skladu s mogućnostima studenata i na latinskom).
Način polaganja ispita i provjere znanja:Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (izrada kratke bibliografije na zadanu temu 10%, aktivnost na nastavi 20%, kratko izlaganje 20%) te na temelju ocjene iz testa znanja (50%) koji će se provesti po završetku nastave.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Obvezatna literatura:
Elisabeth A. R. Brown, "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe" u: Lester K. Little & Barbara H. Rosenwein (ur.), Debating the Middle Ages: Issues and Readings, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, 1998, str. 148-169.
Marc Bloch, Feudalno društvo, Golden marketing, Zagreb 2001, str. 148-335, 419-431.
Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga, Zagreb 1997, str. 194-213.
Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, FF press, Zagreb 2002, str. 5-13, 25-51, 53-60.
Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Zagreb 1990, str. 265-319, 336-340, 359-364.
Dopunska literatura:
Georges Duby, Trije redi ali imaginarij fevdalizma, ŠKUC: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1985.
Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, Palgrave, Houndmills-New York 2000.
Vjekoslav Klaić, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, Rad JAZU 130, 1897, str. 1-85.
Miho Barada, Postanak hrvatskog plemstva, Časopis za hrvatsku poviest I, br. 3, 1943, str. 193-218.
Nada Klaić, Postanak "plemstva dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske", Historijski zbornik XI-XII, 1958-1959, str. 121-163.
Nada Klaić, Uz problem geneze feudalizma u Hrvatskoj, Jugoslovenski istorijski časopis 3-4, 1966, str. 55-78.
Ivan Jurković, Turska opasnost i hrvatski velikaši: knez Bernardin Frankapan i njegovo doba, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17, 1999, str. 61-83.
Ivan Jurković, Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka: dio prvi – Stjepan Berislavić Vrhrički i Malomlački, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 20, 2002, str. 125-164.
Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook1i.html


Objavljeno: 16.12.2014.