Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022
Obavještavamo Vas da je objavljen Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2022.

Prijave na natje?aj predaju se do zaklju?no 3. velja?e 2022. godine.

Tekst natje?aja i obrazac su dostupni pomo? poveznica. Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

18. sije?nja 2022.