Španjolski jezik za akademske potrebe 4, II. godina učenja

line1tan

  
OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmetadr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica
Naziv predmetaŠpanjolski jezik za akademske potrebe 4
SuradniciMatijević Ana, stručna suradnica
Studijski programpreddiplomski / diplomski
Status predmetaobvezni / izborni
Bodovna vrijednost (ECTS)2 ECTS
Način izvođenja nastave30V + e-učenje
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmetaNastavak kolegija Španjolski jezik za akademske potrebe 3; kolegij mogu pohađati i studenti koji imaju prošireno znanje španjolskog jezika. Ponavljanje stečenih znanja iz kolegija Španjolski jezik za akademske potrebe 3. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku i učenje retoričke diskusije. Usvajanje vokabulara za akademske potrebe.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosiSastavljanja seminarskih radova uz primjenu usvojenih jezičnih struktura i vokabulara. Pisanje sažetaka. Prezentacije, čitanje strane literature. Retoričke diskusije o aktualnim temama. Svladavanje gramatičkih jedinica u svrhu pisanja stručnih članaka, seminara i prezentacija.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave1. nastavna jedinica:
Upoznavanje s novim studentima, razgovor u svrhu evaluacije znanja novih studenata. Diktat. Auto-evaluacija diktata. Dogovor o održavanju prezentacija i načinu na koji ju je potrebno sastaviti i prezentirati.
2. nastavna jedinica:
Ponavljanje svih stečenih gramatičkih znanja u vidu kratkog testa. Zadaća. Prezentacija u trajanju od 10 minuta. Slušanje audio materijala, zatim pisanje sažetka – 10 ključnih natuknica vezanih uz tekst s audio materijala.
3. nastavna jedinica:
Tekst i lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala, ponavljanje, ispitivanje.
Ponavljanje prošlih vremena: perfekt i imperfekt, zadaci i vježbe. Zadaća.
4. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje aorista pravilnih i nepravilnih glagola. Prva prezentacija u trajanju od 10 minuta. Diskusija. Diktat. Zadaća.
5. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje konjunktiva, usvajanje novog vokabulara i izraza. Prezentacija, pitanja, diskusija. Zadaća.
6. nastavna jedinica:
Usvajanje nove jedinice iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Prezentacija, diskusija, zadaća: sastavak od 150 riječi o aktualnoj temi.
7. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Učenje konjunktiva perfekta. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći. Prezentacija, diskusija, zadaća na temu prezentacije.
8. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje konjunktiva perfekta kroz provjeru čitanja i razumijevanja teksta. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa sa zaokruživanjem točnog odgovora. Prezentacija, diskusija, zadaća.
9. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje aorista kroz gramatičke vježbe i zadatke. Navođenje studenata na dijalog na temu svakodnevnih situacija dosad obrađenih u ponuđenim lekcijama. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Prezentacija, zadaća.
10. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Detaljna obrada vježbi i zadataka u obrađenoj lekciji. Usvajanje novog vokabulara iz neke od svakodnevnih situacija te ponavljanje stečenog vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Prezentacija, diskusija i zadaća na temu prezentacije. Diktat
11. nastavna jedinica:
Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje obrađenih glagolskih vremena kroz vježbe i zadatke. Kraći tekst iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticaj na usmeno izražavanje. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat. Prezentacija, diskusija na temu prezentacije.
12. nastavna jedinica:
Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Konjunktiv imperfekta. Vježbe i zadaci radi usvajanja nove gramatičke jedinice i utvrđivanje novog vokabulara. Diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Kontrolna zadaća u obliku mini testa s nadopunom ili dodavanjem riječi koje nedostaju. Prezentacija i diskusija na temu.
13. nastavna jedinica:
Članak s interneta. Poticanje studenata na dijalog i diskusiju. Pisanje sažetka. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Prezentacija.
14. nastavna jedinica:
Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja kroz tekst. Provjera i razgovor o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće zadaće. Diktat. Prezentacija.
15. nastavna jedinica:
Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica kroz pismene vježbe u svrhu pripreme za završni ispit. Provjera da li su svi studenti pročitali obveznu knjigu na španjolskom jeziku.
Vrste izvođenja nastave: vježbe
Obveze studenataAktivno sudjelovanje na nastavi, te redovito pohađanje vježbi. Redovito pisanje zadanih vježbi. 2 prezentacije kao uvjet za polaganje završnog ispita. Provjera stečenog znanja pismenim i usmenim ispitom na kraju akademske godine. Pročitati knjigu do 100 stranica, na španjolskom jeziku.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)1. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga, Zagreb, 2012;
2. Stručna literatura prema izboru voditeljice kolegija.
3. Članci s interneta.
4. Knjiga do 100 stranica na španjolskom jeziku.
Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)1. Etapas 4, Edinumen, Madrid, 2012.
2. dr. V. Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010;
3. Vježbe i materijali s Interneta.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija