Doktorski radovi

Na ovoj stranici donosimo informacije o doktorskim radovima koji se tiču prevođenja i terminologije koje su nedavno obranili znanstvenici iz Hrvatske i regije. Popis nije potpun. Molimo da nam pomognete upotpuniti ga tako što ćete nam poslati sljedeće podatke: ime i prezime znanstvenika, naslov rada, sveučilište i datum obrane.

Nedavno obranjeni doktorski radovi koji se tiču prevođenja i terminologije

Neda Borić, Analiza leksičkih skupova u stručnom diskursu arhitekture u hrvatskom i engleskom jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 26. svibnja 2011.)

Goran Schmidt, A cognitive-linguistic approach to the translation of metaphor from English into Croatian (Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Hrvatska, 1. ožujka, 2012.)

Kristijan Nikolić, The perception of culture through subtitles: An empirical study as seen in TV material in Croatia (Sveučilište u Beču, Austrija, 6. ožujka 2012.)

Snježana Kereković, Višerječni nazivi u tehničkome engleskom jeziku i njihove prijevodne istovrijednice u hrvatskome jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 20. srpnja, 2012.)

Snježana Veselica Majhut, Cultural Specificity in the Translation of Popular Fiction from English into Croatian during the Socialist and Transition Periods (1960-2010) (Sveučilište Rovira i Virgili, Španjolska, 25. rujna, 2012.)

Borislava Eraković, Kompetencije prevodilaca sa engleskog jezika (uloga kooperativnog i kolaborativnog oblika nastave (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 3. listopada, 2013.)

Larisa Grčić Simeunović, Metodologija terminološkog opisa u službi stručnog prevođenja. Stabilnost i varijabilnost kao dva temeljna fenomena u nazivoslovlju  (Sveučilište u Zadru, Hrvatska, 4. ožujka 2014.)

Nahod, Bruno. Sociokognitivni pristup obradbi posebnoga jezika (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 16. travnja 2014.)

Janka Doranić, Teorijsko-metodološki  parametri za odabir ekvivalenta pri prevođenju hrvatskih pravnih propisa (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 12. rujna, 2014.)

Monika Blagus, Die fachliche Übersetzungskompetenz – eine empirische Studie am Beispiel musikwissenschaftlicher Texte (Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju – empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova) (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 5. svibnja 2015.)

Ostroški Anić, Ana. Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 7. svibnja 2015.)

Lončar, Maja. Ustroj terminološke baze za pravno nazivlje Europske unije (Sveučilište u Zagrebu, 1. srpnja 2015.)

Nina Lukić, Traducción Audiovisual en Serbia. Estado de la Cuestión (Sveučilište u Malagi, Španjolska, 4. prosinca 2015.)

Sanja Kiš Žuvela, Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja s posebnim osvrtom na literaturu namijenjenu nastavi teorijskih glazbenih predmeta (Sveučilište u Splitu, Hrvatska, 24. svibnja 2016.).