Grčki tečaj 1

 • Mjesto i vrijeme: A208 sri 10:15-11:45
 • Ime nastavnika: Nino Zubović, lektor
 • Naziv kolegija: Grčki tečaj 1
 • Status kolegija: obvezatni ili izborni
 • Oblik nastave: seminar (2S)
 • Broj ECTS bodova: 2
 • Upisna kvota: 30

Ciljevi kolegija: Usvajanje alfabeta, pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.

Sadržaj kolegija: Studenti se upoznaju s osnovama grčkoga jezika, s njegovom rasprostranjenošću u antici i dijakronijskim rasponom. Gramatika se tumači i uvježbava na elementarnoj razini. Obrađuju se: grčki alfabet, pravila za izgovor i čitanje, pravila za naglašavanje riječi i deklinacije imenica. Kao predložak za rad služe pojedinačne rečenice ili kraći tekstovi iz udžbenika ili drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.

Raspored rada

Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu.

Sadržaj po tjednima

1 Grčki jezik – dijakronijski i prostorni pregled; osnovni dijalekti; alfabet – izgled i imena slova, njihova fonetska vrijednost te današnji njihov izgovor na hrvatskom jeziku.

2 Glasovi – vokali, dvoglasi, konsonanti; spiritus asper i lenis.

3 Naglasci – oštri, teški, zavinuti; tipovi riječi prema naglasku – oksitona, paroksitona, proparoksitona, perispomena, properispomena, baritona; kombinacije naglasaka i spiritusa na vokalskom početku riječi; proklitike i enklitike.

4 Vježbe čitanja.

5 Vrste deklinacija; A-deklinacija – feminina na α i η; indikativ, imperativ i infinitiv prez. akt. gl. na -ω.

6 A-deklinacija – feminina na α impurum; masculina na -ας i –ης; 3.l.j i mn. indikat. prez. i imperf. gl. biti.

7 O-deklinacija; indikativ, imperativ i infinitiv prez. mediopasivnog. gl. na –ω.

8 III deklinacija – guturalne, labijalne i dentalne osnove.

9 III deklinacija – osnove na ν i ντ.

10 III deklinacija – likvidne osnove.

11 III deklinacija – osnove s elizijom (na σ).

12 III deklinacija – vokalske osnove na ι i υ.

13 III deklinacija – dvoglasničke osnove

14 Ponavljanje i uvježbavanje.

15 Ponavljanje i uvježbavanje.

Literatura

 • obvezatna:
  • C.A.E. Luschnig, Introduction to Ancient Greek. A Literary Approach, 2. izd., Indianapolis/Cambridge, 2007.
 • preporučena:
  • Musić – Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb 2004.
 
s/grcki-tecaj.txt · Last modified: 02. 03. 2010. 11:54 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki