Latinski jezik za romaniste II

 • Vrijeme i mjesto: pon 17:45-18:30, D3
 • Naziv predmeta: Latinski jezik
 • Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste II
 • ECTS-bodovi: 2
 • Nositelj: Teo Radić, lektor
 • Jezik: hrvatski
 • Trajanje: 1 semestar (ljetni)
 • Status: obvezatni; studenti ga mogu slušati (odnosno, izvodi se) u 2., 4. ili 6. semestru
 • Oblik nastave: predavanja
 • Ukupno opterećenje studenta tjedno: 1 sat nastave
 • Ispit: pismeni
 • Sadržaj: kolegij obuhvaća povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasove, glasovne promjene, izgovor i naglasak; u okviru morfologije obrađuje se imenska i glagolska fleksija; u okviru sintakse obrađuje se sintaksa padeža, sintaksa konstrukcija, sintaksa rečenica i sintaksa diskursa; obrađuju se, gramatički analiziraju i prevode na hrvatski lakši latinski tekstovi
 • Cilj: poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog te sintaktičkog gledišta

Literatura

 • gramatika: Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 • dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
 
s/latinski-romanisti02.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:15 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki