Latinski jezik za talijaniste

Vrijeme i mjesto

Grupa Vrijeme Prostorija
Grupa 1 pon 18:30-20:00 A208
Grupa 2 uto 17:00-18:30 A208
Grupa 3 pet 16:15-17:00 A208

Opis kolegija

Nositelj i izvođač: Voljena Marić, Jelena Puškarić

Naziv kolegija: Latinski jezik za talijaniste

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: vježbe

Broj ECTS bodova: 2

Ciljevi kolegija: poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog te sintaktičkog gledišta

Sadržaj kolegija: kolegij obuhvaća povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasove, glasovne promjene, izgovor i naglasak; u okviru morfologije obrađuje se imenska i glagolska fleksija; u okviru sintakse obrađuje se sintaksa padeža, sintaksa konstrukcija, sintaksa rečenica i sintaksa diskursa; obrađuju se, gramatički analiziraju i prevode na hrvatski lakši latinski tekstovi

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka, pismeni ispit

Raspored rada

 • 1. tjedan: uvodni sat
 • 2. tjedan: povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasove, glasovne promjene, izgovor i naglasak
 • 3. tjedan: vrste riječi, gramatičke kategorije imena, tipovi deklinacija
 • 4. tjedan: imenice i pridjevi
 • 5. tjedan: komparacija pridjeva
 • 6. tjedan: tvorba i komparacija priloga
 • 7. tjedan: zamjenice
 • 8. tjedan: zamjenički pridjevi i brojevi
 • 9. tjedan: glagoli – oblici prezentske osnove
 • 10. tjedan: ostali glagolski oblici
 • 11. tjedan: consecutio temporum, sintaksa zavisnih rečenica
 • 12. tjedan: sintaksa padeža
 • 13. tjedan: konstrukcije akuzativa i nominativa s infinitivom
 • 14. tjedan: perifrastične konjugacije, ablativ apsolutni
 • 15. tjedan: sinteza i priprema za ispit

Literatura

 1. gramatika: Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 2. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
 
s/latinski-talijanisti.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:15 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki