Povijest grčkoga jezika: Homer i homerski dijalekt

 • Naziv predmeta: Povijest grčkog jezika
 • Ime nastavnika: Ana Galjanić
 • Naziv kolegija: Homer i homerski dijalekt
 • Status kolegija: obvezatni predmet
 • Oblik nastave: predavanje (1) i seminar (2)
 • ECTS-bodovi: 6 (promjena 2008)
 • Trajanje: 1 semestar (ljetni)
 • Ispit: pismeni i usmeni na kraju semestra
 • Cilj i sadržaj: Upoznavanje s glavnim razlikovnim obilježjima homerskog dijalekta u odnosu na klasični grčki, na ulomcima iz Ilijade, Odiseje, Homerskih himni i Hesiodovih Poslova i dana te Teogonije; lingvističke, stilske i tematske usporednice s epskim pjesništvom ostalih indoeuropskih književnih tradicija.
 • Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave; jedno seminarsko izlaganje; redovno prevođenje zadanih tekstova i sudjelovanje na seminaru; jedna pismena provjera sredinom semestra i jedna na kraju semestra.

Raspored rada

 • 1. tjedan:
  • Predavanje: uvod; upoznavanje s programom rada; bibliografija; raspodjela izlaganja na seminaru
  • Seminar: Homer, Ilijada
 • 2. tjedan:
  • Predavanje: kulturno-povijesne okolnosti nastanka homerskih epova; osnovna obilježja usmene poezije
  • Seminar: Homer, Ilijada
 • 3. tjedan:
  • Predavanje: leksičke posebnosti homerskog dijalekta; uvod u istraživanja Milmana Parryja i Alberta Lorda o južnoslavenskoj usmenoj poeziji
  • Seminar: Homer, Ilijada
 • 4. tjedan:
  • Predavanje: fonološka i morfološka razlikovna obilježja homerskog dijalekta
  • Seminar: Homer, Ilijada
 • 5. tjedan:
  • Predavanje: sintaktička obilježja homerskog dijalekta; razvoj parataksa i hipotaksa
  • Seminar: Homer, Odiseja
 • 6. tjedan:
  • Predavanje: parataksa i hipotaksa (nastavak); atički «sloj» u Homeru
  • Seminar: Homer, Odiseja
 • 7. tjedan:
  • Predavanje: struktura Ilijade i Odiseje
  • Seminar: Homer, Odiseja
 • 8. tjedan:
  • Predavanje: ponavljanje: fonološka, morfološka, leksička i sintaktička obilježja homerskog dijalekta
  • Seminar: ponavljanje
 • 9. tjedan:
  • Predavanje: sustav indoeuropskih pjesničkih figura; primjeri iz Homera
  • Seminar: homerska Himna Apolonu
 • 10. tjedan:
  • Predavanje: sustav indoeuropskih pjesničkih figura (nastavak)
  • Seminar: provjera (30 minuta); homerska Himna Apolonu (nastavak)
 • 11. tjedan
  • Predavanje: Homer i Bliski Istok: tematske usporednice s motivima u hetitskoj i ranijoj sumersko-babilonskoj epskoj tradiciji
  • Seminar: homerska Himna Demetri
 • 12. tjedan:
  • Predavanje: naslijeđene indoeuropske epske formule u Homeru
  • Seminar: homerska Himna Demetri (nastavak)
 • 13. tjedan:
  • Predavanje: uvod u Hesioda; problem autorstva, poveznice s ostalim indoeuropskim tradicijama; Teogonija i Bliski Istok
  • Seminar: Hesiod, Teogonija
 • 14. tjedan:
  • Predavanje: Hesiodov jezik i stil; posebnosti u odnosu na Homera; beotski dijalekt
  • Seminar: Hesiod, Poslovi i dani
 • 15. tjedan:
  • Predavanje: Ponavljanje
  • Seminar: provjera (30 minuta)

Literatura

 • obvezatna:
  • Odabrani ulomci iz Ilijade, Odiseje, Homerske himne Apolonu, Homerske himne Demetri, Hesiodove Teogonije te Poslova i dana (bilo koje izdanje izvornika)
  • Chantraine, P. Grammaire homerique. Paris 1997. (odabrana poglavlja)
  • Fortson, B. W. Indo-European Language and Culture: an Introduction. Cornwall 2004. (str. 1-15, 222-245)
  • Matasović, R. A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics. Frankfurt 1996. (odabrana poglavlja)
  • Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996. (str. 3-26, 83-105)
  • Puhvel, J. Comparative Mythology. Baltimore & London 1987 (str. 1-32, 126-143)
  • Rix, H. Historische Grammatik des Griechischen: Laut- und Formenlehre. Darmstadt 1976 (odabrana poglavlja)
  • Sihler, A. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York & Oxford 1995. (odabrana poglavlja)
  • Smyth, H. W. Greek Grammar. Cambridge, MA 1982.
  • Watkins, C. How to Kill a Dragon in Indo-European: Aspects of Indo-European Poetics. New York 1995. (str. 1-50, 97-108, 173-178)
 • dopunska:
  • Matasović, R. Kultura i književnost Hetita. Zagreb 2000.
  • Meillet, A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Paris 1965.
  • Meillet, A. i Vendryès, J. Traité de grammaire compareé des langues classiques. Paris 1968.
  • Nagy, G. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore & London 1999.
  • Nagy, G. Greek Mythology and Poetics. Ithaca & London 1990.
  • West, M. L. Hesiod, Theogony (edited with prolegomena and commentary). Oxford 1966.
  • West, M. L. Hesiod, Works and Days (edited with prolegomena and commentary). Oxford 1978.
  • West, M. L. The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford & New York 1997.
 • elektronski izvori:
 
s/povijest-grckoga.txt · Last modified: 24. 11. 2008. 14:51 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki