Petra Požgaj

Petra Požgaj, asistentica (Katedra za teoriju književnosti i kulture)

Konzultacije: petkom od 16.00 do 17.00 (B-213)

E-mail: ppozgaj@ffzg.unizg.hr

Petra Požgaj rođena je 28. rujna 1994. godine u Varaždinu. Preddiplomski i diplomski studij komparativne književnosti i anglistike završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši 2019. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, u okviru kojeg radi na disertaciji posvećenoj popularnim časopisima za mlade koji su se u razdoblju od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća objavljivali u Hrvatskoj razmatrajući ih u kontekstu rasprava o mladima i popularnoj kulturi u jugoslavenskoj periodici. U sklopu studija usavršavala se na sveučilištima u Ljubljani i Beču, a usto je sudjelovala u radu dvaju uredništava studentskog Časopisa za književnu i kulturnu teoriju „k.“. Nekoliko je godina radila kao prevoditeljica, a od 2021. zaposlena je na Odsjeku za komparativnu književnost kao asistentica.

Izbor iz bibliografije:

2021. „Gimnazijalka Maturanti: otpor, omladina i omladinska književnost u socijalističkoj Jugoslaviji.“ Detinjstvo 47, 3: 30–42.

2020. „Mladi kao publika popularne kulture u Plavome vjesniku (1954. – 1973.).“ Etnološka tribina 50, 43: 143–160.

2018. „Mlade dame, glazbeni znalci i njihovi ukusi: figura obožavateljice kao prostor artikulacije društvenoga ukusa.“ Narodna umjetnost 55, 1: 7–21.