Okvirni sadržaj kolegija:

 

Nastava se temelji na interdisciplinarnom (seksološkom) pristupu koji uključuje biološke i psihosocijalne determinante seksualnog ponašanja. Kolegij uključuje i studentska istraživanja; tema u akademskoj godini 2006./2007. jest utjecaj on-line pornografije na seksualnu socijalizaciju.. U predavanjima se obrađuju sljedeće teme: anatomija, fiziologija i endokrinologija ljudske spolnosti; uvod u dijakronijsku (povijesnu) i sinkronijsku (antropologijsku) analizu seksualnosti; povijest seksologijskih istraživanja; metodologijske specifičnosti istraživanja seksualnosti; suvremene psihosocijalne i sociologijske teorije seksualnosti; seksualne manjine; komercijalizirana seksualnost (prostitucija i pornografija); povijest i smisao seksualne edukacije; seksualno zdravlje i poremećaji; trend medikalizacije ljudske seksualnosti; praćenje HIV/AIDS-a i druge.

 

Cilj kolegija:

 

Cilj je kolegija upoznati studente s teorijama i istraživanjima ljudske seksualnosti. Studente se nastoji osposobiti za razumijevanje i analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske seksualnosti, ali i pripadajućih društvenih kontroverzi.

 

ECTS bodovi - 6

 

Trajanje:

Dva sata predavanja i dva sata seminara tjedno, tijekom zimskog semestra.

 

Status kolegija:

Izborni za studente svih studijskih grupa.

 

Uvjeti za upis kolegija:

/

 

 

Teme:

 

1. Predavanje: uvod u kolegij

Upoznavanje s radom u kolegiju, studentskim obvezama i načinom polaganja ispita; definiranje ljudske seksualnosti i kratak uvod u društvena istraživanja iste

 

2. Predavanje: anatomsko fiziologijske osnove ljudske seksualnosti

Ženska i muška spolna anatomija; bazična fiziologija seksualne reakcije; standardni model ljudske seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) i njegova ograničenja (H. S. Kaplan, R. Basson i L. Tiefer)

 

3. Predavanje: endokrinologijska dimenzija ljudske seksualnosti

Organizacijsko i aktivacijsko djelovanje spolnih hormona; spolni hormoni i seksualna motivacija; kemijska kastracija kao kontroverzni tretman seksualnih prijestupnika; FILM: hormoni i spolni razvoj

 

4. Predavanje: evolucijski pristup ljudskoj seksualnosti

Temeljne premise sociobiologije i evolucijske psihologije; spolno specifične reproduktivne strategije i izbor partnera; uloga skrivene ovulacije; evolucijski temelji zaljubljenosti, ljubavi i ljubomore; FILM: evolucijski aspekti ljudske seksualnosti

 

5. Predavanje: sinkonijski i dijakronijski pristup ljudskoj seksualnosti

Kratka povijest seksualnosti na Zapadu; antropologijski pristup seksualnosti; seksualnost i kulturna ograničenja; pojam seksualne kulture; FILM: seksualni običaji Sambijaca

 

6. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti I.

Psihosocijalni pristup – od Freuda do suvremenih teorija učenja

 

7. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti II.

Sociokulturni pristup – I. Reiss, M. Foucault i teorija seksualnih skripti

 

8. Predavanje: moderna povijest seksoloških istraživanja

Autori s kraja XIX. stoljeća; njemačka seksologija od 1910. do 1934.; Alfred Kinsey; ključne istraživačke studije u posljednjih tridesetak godina; FILM: A. Kinsey

 

9. Predavanje: metodologija seksoloških istraživanja

Specifični problemi i dosadašnja rješenja; etičke dileme i politički pritisci; pouzdanost i valjanost nalaza, problemi uzorkovanja specifičnih skupina; analiza nekih hrvatskih empirijskih studija

 

10. Predavanje: seksualna orijentacija

Etiologija seksualne orijentacije; razvojna obilježja i dinamika; vrste seksualne orijentacije; teorijska objašnjenja homoseksualnosti; seksualne manjine i politička borba; homofobija; heteronormativnost i queer pristup; situacija u Hrvatskoj; FILM: homoseksualni parovi i pravo na usvajanje

 

11. Predavanje: transseksualnost/transrodnost

Genetska i hormonalna etiologija transeksualnosti; proces tranzicije iz jednog spola u drugi; autoginefilija; transrodnost kao politički i kulturni pokret

 

12. Predavanje: pornografija, prostitucija i suvremeni kulturni ratovi

Kratka povijest pornografije; definiranje opscenosti; pornografija i feminizam; istraživanja utjecaja pornografije; istraživanja fenomena prostitucije; tipovi prostitucije; dekriminalizacija i legalizacija; nizozemski i švedski model regulacije seksualnog rada; FILM: muški eskort servis u Australiji 

 

13. Predavanje: parafilije i pedofilija

Etiologija parafilija; J. Moneyjev model narušenih ljubavnih mapa; pedofilija i njezine varijante; zakonsko-sudski i klinički aspekti pedofilije; pedofilija i moralna panika; FILM: transvestizam

 

14. Predavanje: seksualna edukacija

Povijest seksualne edukacije; seksualna edukacija u školi: vrste programa; dosadašnje evaluacije; tzv. sustavna seksualna edukacija; situacija u Hrvatskoj

 

15. Predavanje: seksualno zdravlje i problemi (uvod u seksualno savjetovanje)

Definiranje seksualnog zdravlja; poremećaji seksualnog zdravlja; pregled smetnji seksualnog zdravlja (prema DSM-IV); uzroci seksualnih smetnji Temelji savjetovanja u području seksualnog zdravlja; temeljne psihoterapeutske tehnike u pristupu seksualnim smetnjama; sociokulturne determinante određivanja ciljeva savjetovanje i seksualne terapije; suvremeni trend medikalizacije seksualnosti i pripadajući rizici (L. Tiefer)

 

16. Predavanje: internet i ljudska seksualnost

Razlozi za popularnost interneta; oblici seksualne uporabe interneta; prednosti i rizici seksualne uporabe interneta; dosadašnja istraživanja virtualne seksualnosti; tehnološka budućnost seksualnosti; situacija u Hrvatskoj

 

17. Predavanje: psihosocijalni i sociokulturni aspekti praćenja HIV/AIDS-a

Principi tzv. II. generacija praćenja epidemije (WHO); teorija i metodologija praćenja; fokus na osobito ranjivim skupinama; kulturne specifičnosti epidemije; dosadašnja iskustva (studije slučaja: Uganda, Filipini i Rusija); praćenje HIV/AIDS-a u Hrvatskoj

 

 

Ispit:

 

Pohađanje predavanja i seminara je obavezno. Pismeni ispit se polaže nakon završetka nastave - tijekom ispitnih rokova - a sastoji se od tri otvorena pitanja (mini-eseja). Studenti nezadovoljni ocjenom na pismenom ispitu mogu odgovarati za ocjenu više, nakon što su pripremili dodatnu literaturu. Umjesto izlaska na pismeni ispit, studentica/student može prijaviti temu iz koje, nakon odobrenja, piše samostalni ispitni rad/ogled (u formi znanstvenog članka). U tom slučaju, ocjena rada jest konačna ispitna ocjena.

 

 

ISPITNA LITERATURA

 

 

Abramson, P. & S. Pinkerton (1998.) O užitku: razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo; poglavlja 1., 2., 3., 6. i 7.

 

McNair, B. (2004.) Striptiz kultura: seksualnost, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb: Jesenski i Turk.

 

Herzog, D. (2015.) Seksualnost u Europi. Zagreb: Zagreb Pride; poglavlja 1. i 4. (Studenti koji su kolegij odslušali prije 2016. umjesto ove knjige mogu pročitati dijelove Evolucije i ljudskog ponašanja /vidi niže/.)


 

DODATNA LITERATURA (Potrebno je pripremiti jednu od navedenih knjiga.)

 

 

Foucault, M. (1994.) Znanje i moć. Zagreb: Globus /samo 1. dio: "Volja za znanjem" - do str. 111/.

 

Greene, B. i G. Herek /ur./ (1999.) Psihologija ženske i muške homoseksualnosti. Zagreb: Jesenski i Turk /pročitati poglavlja 1, 8, 9 i 10/.

 

Kardum, I. (2003.) Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Jesenski i Turk /potrebno je pročitati poglavlje Izbor spolnog partnera i konflikt među spolovima (str. 55 - 96)/.

 

Štulhofer, A., Ajduković, D., Božičević, I. & K. Kufrin (2006.) HIV/AIDS i mladi - Hrvatska 2005. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Rukopis je dostupan na: https://www.ffzg.unizg.hr/socio/astulhof/radovi.htm