Matea Filko, asistentica, Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B 302
Telefonski broj: 01/ 4092-142
e-mail: matea.filko@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 12 do 13 sati

Matea Filko (rođ. Srebačić) diplomirala je kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 2011. godine, a 2012. na istome je fakultetu upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, na kojemu trenutno priprema doktorski rad iz područja imeničke morfologije hrvatskoga standardnoga jezika pod mentorstvom doc. dr. sc. Krešimira Šojata i prof. dr. sc. Ide Raffaelli.

Tijekom diplomskoga studija volontira na projektu Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga Wordneta, a od siječnja 2012. godine do siječnja 2015. zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu kao stručni suradnik na međunarodnome FP7 projektu Xlike – Cross Lingual Knowledge Extraction, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marko Tadić. Osim toga, paralelno surađuje i na projektu CESAR – Central and South-East European Resources. Od ožujka do lipnja 2015. radi u Profil Knjizi d.o.o. kao asistentica uredništva, a od srpnja 2015. do rujna 2016. radi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručni suradnik na projektu HR4EU – Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika, koji financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Od svibnja 2017. zaposlena je u suradničkome zvanju asistenta na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku.

Od 2012. godine tajnica je časopisa Suvremena lingvistika.

Dobitnica je dviju Nagrada Filozofskoga fakulteta za izvrsnost u studiju lingvistike, Rektorove nagrade za rad Leksičkosemantički odnosi imenica u Hrvatskome WordNetu s osvrtom na Langackerov model gradbe značenja pod mentorstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli, kao i nagrade za najbolji studentski rad na Language and Technology Conference 2013., održanoj u Poznańu. Dobitnica je i European Science Foundation Short Visit Grant u sklopu NetWordS programa Europske znanstvene zaklade za kraći studijski boravak koji je provela u Barceloni na Open University of Catalonia od 9. do 18. prosinca 2014. S doc. dr. sc. Krešimirom Šojatom izradila je CroDeriV, morfološku bazu hrvatskih glagola (croderiv.ffzg.hr).

Samostalno i u suautorstvu objavila je više od dvadeset znanstvenih radova kod domaćih i međunarodnih izdavača. Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih konferencija i bila je članicom organizacijskog odbora međunarodnih konferencija 9th Mediterranean Morphology Meeting i The Tenth International Conference on Natural Language Processing. Sudjelovala je na brojnim radionicama i ljetnim školama.

Članica je Hrvatskoga društva za jezične tehnologije i udruge EUROCALL.

BIBLIOGRAFIJA:https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=-2094