Croatiae auctores Latini: inventa  
   domum |  qui sumus |  textus |  auxilia |  tolle, lege! |   
Filip de Diversis (c. 1390 – post 1455.) [1440], Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum inclitae civitatis Ragusii (1440), versio electronica (Dom i svijet, Zagreb), Ed. Zdenka Janeković-Römer [word count] [100129diversis].
Si vis in lexico quaerere, verbum elige et clavem 'd' in claviatura preme.

Previous section

Notae[ERROR: no reftable :]dodano naknadno drugim rukopisom. [ERROR: no reftable :]Diversi zove Vijeće umoljenih Senatom, kako je bilo i uobičajeno jer se Dubrovačka Republika pozivala na tradicije rimske republike. [ERROR: no reftable :]Grimizna boja s istočnog Mediterana zove se cremexinum, cremex – to je najviša kvaliteta. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: De aqua affluentia. [ERROR: no reftable :]Diversi koristi pojam plebei koji u suvremenim dokumentima ima pomalo pogrdno značenje. Običniji je naziv za pučane populani ili samo cives, s time da je potonji naziv pridržan za bogatije pučane, zvane još i popolo grosso. U izvorima se pojavljuju i nazivi infima plebs, uomini de bassa mane za niži sloj puka. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Sanctus Jacobus. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Lacroma. [ERROR: no reftable :] Brenum – romanski naziv za Župu Dubrovačku. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Daxa. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Sanctus Andreas de Pelago. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Slano. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Umbla. Umbla, Ombla – romanski naziv za Rijeku Dubrovačku. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Gravosa. [ERROR: no reftable :]Diversi, po humanističkoj modi, koristi anakrone termine iz antike. Liktori su očito zduri, no nije sigurno što je podrazumijevao pod fascibus. Fascis, m. – snop šiblja sa sjekirom u sredini koji su litkori nosili pred konzulima kao znak vrhovne vlasti. Fašisti su fasces uzeli za svoj simbol i po njima se nazvali; simbol časti i dostojanstva koji se u antičkom Rimu nosio ispred visokih civilnih službenika ili svećenika; sastoji se od svežnja brezovog ili brijestovog pruća vezanog remenom sa sjekirom u sredini [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: fonticum. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: Arsenatus. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: gabella ponderis. [ERROR: no reftable :] Zonchetum, Jonchetum – romanski naziv za Šumet. [ERROR: no reftable :]Na margini stoji: magnificentia fontis. [ERROR: no reftable :] Perlabuchus, perlabuchius, m. dijal. parlabuć – sitničar, kramar, brbljavac. [ERROR: no reftable :] Comardarius, m. od bizantskog kamárda – mesar, prekupac, trgovac na malo. [ERROR: no reftable :]Romanski nazivi otoka. Insula de medio, insula media je Lopud, zvan još i Dalafoda, Dalafota, od grč. élaphos - jelen. [ERROR: no reftable :]Diversijevi nazivi za vijeća nisu ustaljeni. Veliko vijeće zove: Consilium magnum, maior, principale, generale, magnum et generale, universale, Senatus generalis. Malo vijeće je Consilium minus, parvus, minor, Senatus minor, consilium domini rectoris. Veliko vijeće zove Consilium rogatorum, Rogati, Senatus. U prijevodu sam ostavljala te nazive. [ERROR: no reftable :] Sensalis, e, m. = posrednik. Messeta, misseta, missita, m. - od bizantskog mesítes – posrednik, mešetar. [ERROR: no reftable :]Iskrivljeno umjesto barcusa, barcusia, barcosia – izvorni dubrovački termin za vrstu broda. [ERROR: no reftable :]Diversi je pomiješao imena dvaju otoka Calamota – Koločep i Dalafota – Lopud. Vidi bilješku 26. [ERROR: no reftable :]Dubrovčani su inzistirali na kontinuitetu s antičkim Epidaurom, pa ga zovu Ragusa Vetus, Civitas Vetus – odatle ime Cavtat. [ERROR: no reftable :]Zanimljivo je da Diversi umjesto consiliarius koristi termin civis de consilio. To je potvrda općeg uvjerenja da su plemići jedini pravi građani. [ERROR: no reftable :]Očigledno nedostaje riječ. [ERROR: no reftable :] Obolus, i, m. (Όβολός) - grčki sitan novac.
Previous section


Filip de Diversis (c. 1390 – post 1455.) [1440], Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum inclitae civitatis Ragusii (1440), versio electronica (Dom i svijet, Zagreb), Ed. Zdenka Janeković-Römer [word count] [100129diversis].
Powered by PhiloLogic

Creative Commons License
Zbirka Croatiae auctores Latini, rezultat Znanstvenog projekta "Digitalizacija hrvatskih latinista", dostupna je pod licencom
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska.
Podatke o projektu vidi na www.ffzg.hr.
Za uporabe koje prelaze okvire ove licence obratite se na http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:digitalizacija-hrvatskih-latinista.