South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Bosnia and Hercegovina

Nastavni plan i program za I. razred opće gimnazije

( 2 sata sedmično - 70 godišnje)

 

pregled programskih sadržaja

sati za obradu

ostali tipovi sati

I Uvod u izučavanje historije

6

3

II Povijest historiografije i teorije historiografije

15

9

III Kultura prahistorijskih razdoblja

4

2

IV Prahistorijska kultura na tlu Bosne i Hercegovine

3

1

V Civilizacije istočnih naroda

7

3

VI Kultura i civilizacija pretkolumbovske Amerike

1

-

VII Historija i savremenost

10

6

 

I. Uvod u izučavanje historije

1. HIstorija - Historija kao nauka i Historijska svijest

 • predmet izučavanja historije

 • svrha i značaj historijske nauke; čemu nas uči historija

 • razlika u terminima historija - povijest;

 • historijska svijest - šta je to (svijest o prošlosti, sadašnjosti, budućnosti; odakle smo došli i kuda idemo); kolektivno pamćenje; lično sjećanje; pokušaj racionalnog sagledavanja suštine i pojave

 • funkcija historijske svijesti; emancipatorska uloga historijske svijesti

 • svijest o svjetskoj historiji, historiji Evrope, historiji Bosne i Hercegovine - međusobne relacije i uvjetovanosti

 • rječnik novih pojmova

2. Pojam vremena

 • mjerenje vremena tokom historije (od klepsidre do sata)

 • vremenski periodi (uključiti eru, različito njeno tretiranje)

 • kalendari kroz historiju (različite civilizacije i različito računanje vremena - grčki, rimski, hrišćanski, hidžretski, jevrejski; gregorijanski)

 • pojam vremenske distance; njen značaj za historijsku nauku

 • rječnik novih pojmova

 3. Periodizacija Historije

 • relativnost svake periodizacije

 • glavne karakteristike perioda koji su trenutno prihvaćeni

 • pojam napretka u historiji - da li je historija napredak ili ne;

 • različite teorije napretka (ponavljanje historije, cikličnost historije, spiralno viđenje napretka u historiji)

 • rječnik novih pojmova

 4. Kako do Historiografije

 • narativna i pragmatična historija; erudicijska, genetička, pozitivistička strukturalna historiografija.

 • pojam mita. Funkcija mita.

 • varljivost pojma istine; historijska istina - približavanje istini

 • historijska činjenica.

 • pojam kritike u historiografiji. Funkcija historiografije.

 • “nedovršenost” historiografije - “otvorenost” historijske nauke.

 • rječnik novih riječi

5. Uloga Historičara

 • društvena funkcija historije - društvena angažiranost historijske nauke

 • problem objektivnosti (biti objektivan, saznati objektivno i saopćiti objektivno

 • uticaj na historičara - mjesto, vrijeme, društvene okolnosti - sistem, porijeklo historičara

 • utjecaj politike na historičara. Zloupotreba historijske nauke.

 • moralni stav historičara - nužnost

 • rječnik novih pojmova

II. Povijest historiografije i teorije historiografije

6. Grčko-rimska Historiografija i njene karakteristike.

 • logografi

 • Homer i njegovo mjesto u “historiografiji”

 • Herodot, “otac historije”; Tukidid

 • Polibije, Livije, Tacit - pomaci od grčke historiografije

 • rječnik novih pojmova

7. Karakteristike srednjovjekovne Historiografije

 • kršćanska historiografija i nove forme zapisa (anali, vite, hronike,memoari, monografije, biografija)

 • Euzebije iz Cezareje; Augustin

 • značaj djela Ibn Halduna

 • karakteristike humanističke historiografije (Machiavelli)

 • rječnik novih pojmova

8. Prosvetiteljstvo; karakteristike prosvetiteljstva u Historiografiji

 • Descartes (Dekart)

 • Voltair (Volter)

 • Rausseau (Ruso) - na granici ka romantizmu

 • rječnik novih pojmova

9. HIstoriografija 19. stoljeća

 • utjecaj njemačke idealističke filozofije na historiografiju

 • od Herdera do Kanta

 • društvena klima Evrope u 19. stoljeću; Darwin (Darvin), Marx (Marks) .

 • pozitivizam i počeci naučne historiografije (Ranke)

 • Auguste Comte (Ogist Kont) i izdvajanje sociologije

 • rječnik novih pojmova

10. Putevi Historiografije u 20. stoljeću

 • Benedetto Croce (Kroče), Max Webwr (Maks Veber), Fernand Braudel

 • šarenilo tokova - “nova historija”;

 • francuski strukturalisti; serijalna historija;

 • socijalna historija u SAD; historija mentaliteta, historijska antropologija,

 • “usmena” historija;

 • rječnik novih pojmova

11. HIstorija i njene pomoćne nauke

 • pojmovna određenja i funkcije arheologije, paleografije, etnografije, etnologije, heraldike, fragistike, numizmatike

 • arhivistika i muzeologija - funkcija i organizacija rada.

 • najznačajnije institucije u Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama i Evropi

 • rječnik novih pojmova

 12. HIstorijski izvori

 • funkcija i podjela historijskih izvora

 • spomenici materijalne kulture

 • pisani spomenici.

 • tradicija

 • mediji - štampani, audiovizuelni

 • rječnik novih pojmova

13. Jezici i njihove karakteristike

 • pisma (hijeroglifsko, klinasto...)

 • starogrčki, latinski, staroslavenski, glagoljica; bosančica, ćirilica

 • rječnik novih pojmova

14. Saradnja Historije i drugih nauka - novi putevi Historijske NAUKE

 • sociologija, antropologija, etnologija, demografija, statistika (definirati ove nauke i navesti predmet i metode izučavanja)

 • rječnik novih pojmova

15. Civilizacija

 • pojam civilizacije, terminološka šarolikost smisla

 • historije civilizacija (usponi, “cvjetanje”, pad)

 • vremensko, prostorno fiksiranje velikih civilizacija

 • pozicija prostora Bosne i Hercegovine u civilizacijskom smislu

 • rječnik novih pojmova

16. Kultura - pojam

 • odnos sa civilizacijom

 • prožimanje kultura; nasljeđivanje kultura

 • univerzalnost kultura

 • rječnik novih pojmova

17. Religija

 • pojava religija i njen smisao - od kulta do religije;

 • politeističke i monoteističke religije

 • rasprostranjenost religija; svjetske religije

 • religije u Bosni i Hercegovini

 • rječnik novih pojmova

18. Društvena funkcija religije

 • odnos vjerskih i državnih vlasti (institucija) tokom historije (evropske, kršćanske)

 • odnos islama prema državi

 • rječnik novih pojmova

19. Ideologija

 • ideološki oblici,

 • funkcija ideologije

 • ideologije kroz historiju

 • rječnik novih pojmova

20. Društvene formacije

 • društvene grupe (rod, pleme, klase…) i njihov nastanak kroz historiju

 • rječnik novih pojmova

 

III. Kultura prahistorijskih razdoblja

21. PraHistorija

 • njena periodizacija;

 • razvoj čovjeka (pitekantrop, sinantrop, neandertalac, kromanjonac - homo sapiens)

 • prvobitna ljudska zajednica

 • rječnik novih pojmova

22. Paleolit i njegove karakteristike

 • oruđa za rad, način života - ishrana, odjevanje, stanovanje

 • pojava rasa

 • likovna umjetnost (keramika)

 • vjerske predstave; kultovi

 • rječnik novih pojmova

23. Neolit i njegove karakteristike

 • prijelaz ka zemljoradnji, stočarstvu

 • oruđe za rad

 • ljudske nastambe

 • rječnik novih pojmova

24. Metalno doba i eneolit

 • podjela rada

 • obrazovanje jezičkih grupa (naglasak na indoevropskoj)

 • raspad prvobitne ljudske zajednice; pojava svojine - stvaranje užih zajednica

 • rječnik novih pojmova

 

IV. Prahistorijska kultura na tlu današnje Bosne i Hercegovine

25. Paleolit na prostoru današnje Bosne i Hercegovine

 • arheološka nalazišta na prostoru Bosne i Hercegovine (pećina Badanj kod Stoca)

 • karakteristike života; naselja, umjetnost, nošnja, kultovi, vjerovanja

 • rječnik novih pojmova

26. NEOLIT NA PROSTORU DANAŠNJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • arheološka nalazišta na prostoru Bosne i Hercegvine (Butmir)

 • karakteristike života; naselja, umjetnost, nošnja, kultovi, vjerovanja

 • rječnik novih pojmova

 

27. Željezno doba na prostoru današnje Bosne i Hercegovine

 • arheološka nalazišta

 • nosioci kulture željeznog doba.

 • naselja, privređivanje - društveno-organizacijske promjene

 • umjetnost

 • naučnici koji su se bavili istraživanjem prahistorijske kulture na prostoru BiH

 • rječnik novih pojmova

 

V. Civilizacije istočnih naroda

28. Stare civilizacije - opĆe karakteristike

 • područja stvaranja
 • irigacioni sistemi

 • ropstvo, despotija,

 • seoske općine
 • postojbine prvih pisama;
 • religije
 • rječnik novih pojmova

29. MeZopotamija

 • stanovnici: Sumerani i Babilonci

 • gradovi - države: Ur, Uruk;

 • poljoprivreda, zanatstvo

 • “viseći vrtovi”

 • pismo, književnost - Ep o Gilgamešu

 • likovna umjetnost - reljefi i skulpture

 • Hamurabijev zakonik

 • nauka, (kalendar…)

 • rječnik novih pojmova

30. Egipat - “DAR NILA”

 • osnovne odlike društva, teokratija

 • privreda (trgovina, zanati)

 • rječnik novih pojmova

31. Kultura i umjetnost Starog Egipta

 • hijeroglifsko pismo

 • arhitektura

 • začeci nauke (dekadni sistem, kalendar)

 • religija; balzamovanje

 • rječnik novih pojmova

32. Jevreji; Feničani

 • historijsko područje života Jevreja

 • vođe naroda - patrijarsi

 • egipatsko ropstvo

 • Jerusalem - gradnja hrama

 • Feničani - pomorci i trgovci

 • utemeljitelji fonetskog pisma

 • rječnik novih pojmova

33. Drevna Indija

 • stanovništvo

 • društveni odnosi: kastinski sistem

 • religija, književnost

 • rječnik novih pojmova

34. Kina

 • privreda i kultura; Kineski zid

 • naučna dostignuća; pismo

 • umjetnost, religija

 • rječnik novih pojmova

 

VI. Kultura i civilizacija pretkolumbovske Amerike

35. PREDKOLUMBOVSKE Civilizacije AMERIKE

 • civilizacija Inka

 • civilizacija Maja

 • civilizacija Asteka

 • njihova arhitektura, umjetnost, religija, nauka

 • dolazak konkvistadora i njihov odnos prema ovim civilizacijama

 • rječnik novih pojmova

 

VII. Historija i savremenost

36. Naselja, njihove vrste

 • prirodni uslovi za razvoj naselja

 • gradsko naselje; grad kroz historiju;

 • Odnos grada i sela - njihova ekonomska, socijalna, kulturna uslovljenost komunikacija - preduvjet obostranog progresa (dati primjere kroz historiju)

 • gradska naselja i njihova pojava u Bosni i Hercegovini; različiti tipovi gradova

 • rječnik novih pojmova

37. Migracije - pojam

 • značaj migracija u historiji (od prahistorije do danas)

 • najveće migracije u historiji

 • uzroci i posljedice migracija

 • promjene demografske slike društava

 • rječnik novih pojmova

38. Država - pojam

 • država kroz historiju; njene forme - grčki polisi, Rimsko, Bizantijsko carstvo, srednjovjekovne evropske države, Osmansko i Habsburško carstvo; njihovo funkcioniranje

 • nacionalne države 19. stoljeća - uzor savremenog poimanja države

 • savremene države i njihovo funkcionisanje

 • rječnik novih pojmova

39. Nacija i nacionalizam

-društveno-Historijske pojave

 • nacionalizam 19. stoljeća; doba nacionalizma i njegove karakteristike, stvaranje evropskih nacionalnih država - modela;

 • razlike nacionalizma 19. stoljeća i savremenih nacionalizama (dati primjere)

 • nacionalni identitet

 • rječnik novih pojmova

40. Pojedinac u Historiji

 • - pojedinac kao vladar; vrste vladarske vlasti - od prvobitne zajednice do vlasti u savremenim državama

 • uloga vladara u historijskim procesima

 • pojedinci van vlasti - filozofi, revolucionari i njihova uloga

 • obrada jedne ličnosti 20. stoljeća:

 • dati karakteristike ličnosti

 • navesti okolnosti koje su je učinile “velikom”

 • rječnik novih pojmova

41. Marginalne grupe u Historiji - nekada i sada

 • izučavanje i kategorizacja marginalnih grupa (seljaštvo, žene, djeca)

 • pitanje manjina

 • seljaštvo kroz historiju

 • primjer pojave dugog trajanja u historiji

 • primjer marginalne grupe u historiji

 • funkcija seljaštva u društvu (ekonomska,vojna, demografska)

 • rječnik novih pojmova

 

42. Žena u Historiji - izučavanje pretpostavkI

RAZUMIJEVANJA NEJEDNAKOSTI

 • razlozi ptrebe izučavanja problema žene - konstitutivnoga elementa društva; izučavanje odnosa moći

 • historija žena, ženska historija, rodna (“gender”) historija - pregled teorija

 • dosadašnja historiografija o ulozi žene;budućnost ove historiografije

 • rječnik novih pojmova

43. Demokratija kroz Historiju

 • pitanje ljudskih prava kroz historiju i njegovo shvatanje

 • Grci, Rimljani

 • Magna carta libertatum; prosvetiteljstvo - doba razuma, John Locke (Džon Lok), slavna revolucija

 • Američka deklaracija nezavisnosti; Voltaire (Volter); Deklaracija o pravima čovjeka i građanina - 1789;

 • Zakoni protiv ropstva

 • institucije 20. stoljeća - Liga naroda, Atlanska povelja; opća deklaracija o ljudskim pravima; Vijeće Evrope, Evropska konvencija o ljudskim pravima

 • veliki ljudi: Lincoln (Linkoln), Mahatma Gandhi (Mahatma Gandi), Martin Luther king (Martin Luter king), Nelson Mendela

 • rječnik novih pojmova

“Crne rupe” u Historiografiji i budućnost Historijske nauke

 • nedostatak izvora - mogućnost manipuliranja

 • kontraverze u historiorafiji - kontraverze u javnosti

 • oslonac na historiografiju - nova saznanja, manje kontraverzi

 • sadašnje stanje historijske nauke

 • stanje historiografije u Bosni i Hercegovini

 • rječnik novih pojmova

 

Literatura:

 • Arheološki leksikon Bosne i Hercgovine. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. tom. I-VII, Sarajevo. 1988.

 • Atlas svjetske povijesti, The Times, Zagreb,1987.

 • Enciklopedija Leksikografskog zavoda, tom 1-6, Zagreb,.

 • Bertrand Rasel. Istorija zapadne filozofije i njena povezanost sa političkim i društvenim uslovima od najranijeg doba do danas. Beograd. 1998.

 • Fiamengo Ante, Osnove opće sociologije, Narodne novine, Zagreb, 1974.

 • Funkcija istorijske svijesti, u: Treći program Radio Beograda. Proleće, 1972. str. 190-317.

 • Gross Mirjana, Historija i društvene znanosti, u: Časopis za suvremenu povijest. 2., 1975. str. 71-99.

 • Gross Mirjana, Historijska znanost, Razvoj, oblik, smjerovi, Zagreb,1976.

 • Gross Mirjana, Na putu k budućoj historijskoj znanosti, u: Časopis za suvremenu povijest. 2., 1977. str. 37-65.

 • Gross Mirjana, Suvremena historiografija, Korijeni, postignuća, traganja, Novi Liber, Zagreb, 1996.

 • Grupa autora, Povijest svijeta. Od početaka do danas, Zagreb, 1977.

 • Grupa autora, Praistorija jugoslovenskih zemalja, knj.I-II, Sarajevo.1979-1983.

 • Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1984.

 • Hawkes Jacquetta, Prethistorija, u: Kulturni i naučni razvoj, sv.1., knj.I, Zagreb, 1966.

 • Heler Agnes, Teorija istorije, Pečat, Beograd,1984.

 • Istorija i druge nauke, u: Treći program Radio Beograda, Proleće, 1971. str. 305-501.

 • Kale Eduard, Povijest civilizacija, Zabreb, 1991.

 • Kolingvud Robin Dž., Ideja istorije, Svjetlost, Sarajevo, Globus, Zagreb,1986.

 • Kovačević-Kojić Desanka, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, IP Veselin Masleša, Sarajevo, 1978.

 • Lopez Roberto, Rođenje Evrop, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

 • Mendras Hari, Seljačka društva, Globus, Zagreb, 1986.

 • Migracije i Bosna i Hercegovina, Materijali s naučnog skupa, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana- njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, održanog u Sarajevu 26. i 27 oktobra 1989. godine. Sarajevo, 1990.

 • Mitrović Andrej, Istorijska svest i istorijski nacionalni mit, u: Treći program Radio Beograda, Zima, 1973, str. 9-14.

 • Mitrović Andrej, Propitivanje Klio, Ogledi o teorijskom u istoriografiji, Beograd, 1996.

 • Plehanov Georgij, K pitanju o ulozi ličnosti u istoriji, Beograd, 1959.

 • Popović Mihailo, Problemi društvene strukture, Uvod u sociologiju, Bigz, Beograd 1974.

 • Savremenost i istorijska svijest, u: Marksistička misao, 2., 1985.

 • Stanković Đorđe, Iskušenja jugoslovenske istoriografije, Rad, Beograd, 1988.

 • Urbano biće Bosne i Hercegovine, Institut za istoriju, Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1996.

 • Velika ilustrirana povijest svijeta, knj. I, II, Otokar Keršovani, Rijeka.

 • Vujović Sreten, Sociologija grada, Sociološka hrestomatija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988.

 • Wolley Sir Leonard. Počeci civilizacije, U: Kulturni i naučni razvoj, sv.1., knj.II, Zagreb. 1966.

email...