South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Bosnia and Hercegovina

 

Nastavni plan i program za III. razred gimnazije

 

(2 sata tjedno - 70 godišnje)

1 Nastanak modernoga svijeta 10+4
2 Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija 7+6
3 Bosna i Hercegovina u Osmanskom Carstvu 13+7
4 Bosanski mikrokozmos 16+7

 

I. Nastanak modernoga svijeta

1. Antropocentrična slika svijeta

 • renesansa
 • znanstveno mišljenje
 • prosvjetiteljstvo, racionalizam, enciklopedizam
 • tehnička dostignuća
 • prekretni stvaraoci i djela u umjetnosti, graditeljstvu, muzici, književnosti, znanosti, filozofiji
 • rječnik novih pojmova

2. Vjerski raskoli i borbe

 • konfesionalizacija u Evropi
 • reformacija i protureformacija
 • rječnik novih pojmova

3. Velika geografska istraživanja i otkrića

 • prekomorska kolonijalizacija

 • uništenje starosjedilačkih kultura i naroda, razlike u načinu osvajanja Sjeverne i Južne Amerike (protestanti i katolici)

 • razvoj Sjeverne Amerike

 • ekonomske, političke i kulturne posljedice - promjena slike svijeta

 • rječnik novih pojmova

4. Dva velika carstva NA PRAGU MODERNOGA DOBA

 • Osmansko Carstvo i sultan Sulejman, Španjolsko Kraljevstvo i kralj Filip II

 • Osmanlije u prodoru ka Evropi, Španjolci osvajaju tzv. Novi Svijet

 • rječnik novih pojmova

5. Proces unutarnje krize i opadanja moći Osmanskoga Carstva

 • važne bitke i ratovi u 16. i 17. stoljeću

 • situacija u jugoistočnoj Evropi nakon Bečkoga rata - stvaranje nove konstelacije političkih odnosa među evropskim silama

 • geneza tzv. Istočnog pitanja

 • rječnik novih pojmova

6. DVA GRADA-REPUBLIKE

 • - Dubrovnik i Venecija - odnosi s Osmanskim Carstvom, relacije s Bosnom i Hercegovinom

7. Izgradnja dvaju modela

 • Francuski apsolutizam; Versaj
 • Engleski parlamentarizam; ustavna monarhija
 • rječnik novih pojmova

 

II. Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija

8. Podjela balkanskoga i južnoslavenskoga svijeta

 • tursko-orijentalni dio
 • evropski dio
 • suprotnosti, prožimanja, posljedice
 • rječnik novih pojmova

9. Teokratsko ustrojstvo i konfesionalni sUSTAV Osmanskoga Carstva

 • sadržaj, načela

 • uredbe i propisi o vanjskom razlikovanju etno-konfesionalnih skupina

 • paralela s konfesionalizacijom u Evropi - sličnosti i razlike

 • rječnik novih pojmova

10. DALJa osmanska osvajanja u Evropi

 • Dalmacija, Slavonija, Ugarska, Austrija; prekodinarski i prekosavski sandžaci i pašaluci

 • stoljeća evropskoga straha od Turaka - produbljenje kršćansko-islamske ideološke antagonizacije

 • položaj kršćanskog stanovništva u Osmanskom Carstvu - od Porte date privilegije; porezi; bogomolje; kršćanski pomoćni redovi u osmanskoj vojsci

 • odnos Porte i njenih provincija (odnos centar-periferija)

 • rječnik novih pojmova

11. Nakon Bečkoga rata

 • protuosmanski savez evropskih država i povlačenje Osmanlija

 • uspostavljanje Velike Granice na Dinari, Savi, Dunavu

 • kulturne i političke posljedice među južnoslavenskim svijetom

 • ratovi Turske s Austrijom, Mlecima, Rusijom, Španjolskom

 • refleksije na balkanski i južnoslavenski svijet

 • rječnik novih pojmova

12. Balkanski i južnoslavenski narodi i zemlje u Osmanskom “Commonwealthu”

 • Osmanlije i Grci - dva glavna naroda; Bugari, Albanci, Makedonci, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Crnogorci, Rumunji, Cincari, Romi...

 • etničke i religijske posebnosti i zajednički sociokulturni kodovi; visoka kultura - pučka kultura

 • velike migracije i njihovi uzroci; demografske promjene u regionu, epidemije kuge i drugih bolesti

 • rječnik novih pojmova

13. Živjeti u dvama svjetovima

 • Slovenci, Hrvati, Srbi i njihove zemlje u sastavu evropskih država

 • politički i kulturni procesi

 • komunikacije, dodiri, odnosi između sunarodnika ili govornika istoga jezika preko Velike Granice...

 • - rječnik novih pojmova

 

III. Bosna i Hercegovina u Osmanskom Carstvu

14. Bosna nakon propasti Kraljevstva

 • osmansko osvajanje - civilizacijski šok

 • integriranje u novi civilizacijski krug i u veliko svjetsko carstvo na tri kontinenta, sa središtem u Carigradu

 • tok osmanlijskoga osvajanja Bosne i Huma od prvih vojnih okršaja krajem 14. stoljeća do zauzeća Bihaća krajem 16. stoljeća

 • Srebrenička i Jajačka banovina - herojska epopeja grada Jajca 1463-1528. - demontaža starinskoga mita “šaptom Bosna pade”

 • rječnik novih pojmova

15. Bosna kao polazno područje za evropska osvajanja

 • evropska osvajanja i lokalna pustošenja

 • zaslužni legatori i nemilosrdni osvajači (Gazi Husrefbeg, Ferhad paša Sokolović...) - velike bitke, pobjede i porazi (Mohač, Krbava, Sisak...): problemi historijske interpretacije

 • strukturiranje nove demografske i etničko-konfesionalne slike - egzodusi

 • jednih, doseljavanja drugih...

 • rječnik novih pojmova

16. Razdoblje stabilnosti i prosperiteta

 • doba sultana Sulejmana i Mehmeda Sokolovića
 • razvoj trgovine
 • građansko-trgovački sloj i kod ostalih konfesija-etnija
 • esnafi, cehovi - novi vid organiziranja
 • veliki graditeljski poduhvati (mostovi, džamije, karavansaraji, bezistani...)
 • rječnik novih pojmova

17. Islamizacija - širenje islama

 • uravnoteženi prikaz složenog političko-vjersko-socijalnog

 • procesa, uz kritičku dekonstrukciju dviju oprečnih mitografskih slika, jedne o krvavo nasilnom, druge o idilično dobrovoljnom prihvaćanju islama

 • - devširma, adžami-oglan - mitologizirana slika i povijesna istina

 • rječnik novih pojmova

18. Ustrojstvo Osmanskog Carstva

 • vojno, političko, vjersko, administrativno-teritorijalno

 • porezni sistem, vlasnički i korisnički status zemlje

 • stratifikacija bosanskoga društva - kapetani i kapetanije, ajani

 • sistemske modifikacije i odstupanja u Bosni - refleksi predosmanske bosanske institucije “plemenite baštine” - čiflučenje

 • razvoj i promjene upravno-teritorijalnoga ustrojstva Bosne i Hercegovine

 • rječnik novih pojmova

19. Islamsko-orijentalna urbanizacija

 • razvoj gradova i njihovo novo obilježje

 • organizacija života, proizvodnje, trgovine, zanatstva, kulture, svakodnevnice

 • institucija vakufa

 • - sistem komunikacija - zapuštanje puteva zbog preferiranja konjskoga i karavanskoga transporta

 • - rječnik novih pojmova

20. Selo i grad

 • dva naglašeno oprečna socijalno-kulturna modela življenja: antagonizam i privlačenje

 • civilizacijski dinamizam grada - konzerviranje i dugo trajanje arhajskih oblika na selu

 • ekonomska simbiotičnost: oblici dodira, razmjene, komunikacije
 • rječnik novih pojmova

21. Bosna nakon Bečkog rata

 • Bečki rat i posljedice - nakon poraza Osmanlija pod Bečom

 • gubljenje Budimskoga pašaluka i svih prekosavskih krajeva

 • Bosna postaje najistureniji osmanski teritorij na sjeverozapadu prema Evropi - granica na Savi i Dinari

 • ideološke i psihološko-kulturalne posljedice - produbljavanje religijsko-civilizacijskih antagonizama

 • rječnik novih pojmova

22. Osmansko Carstvo u ratovima u 18. stoljeću

 • ratovi Turske s Austrijom i Mlecima i njihovi refleksi u Bosni

 • iseljavanja na hrvatski teritorij pod vlašću Austrije i Mlečana

 • graničarski (krajiški) element i mentalitet s obje strane granice

 • nastanak epskoga korpusa i epskoga “pogleda na svijet”

 • rječnik novih pojmova

23. Slabljenje sistema vlasti

 • vojno, ekonomsko, administrativno
 • pojave neposluha, pobuna, odmetanja - korupcija i bezakonje
 • hajdučija
 • rječnik novih pojmova

24. Izvori za historiju Bosne i Hercegovine u Osmanskom Carstvu

 • - porezni defteri, franjevačke matice, tefteri pravoslavnih crkvenih opština, putopisi stranih putnika, diplomata i obavještajaca, vizitatorski izvještaji crkvenih pohoditelja, ljetopisi, isprave i povelje

 

IV. Bosanski mikrokozmos

25. Osmanski konfesionalizam

 • vrijednosti i ograničenja vjersko-etničke tolerancije

 • millet sistem - osnova na kojoj se kasnije iz konfesija razvijaju bosanske etno-nacije

 • kritičko rasvjetljenje triju nacionalističkih etnogeneza (Bosna: “stara srpska nemanjićka zemlja”, Bosna: “stara zemlja hrvatskih banova i kraljeva”, Bosna: zemlja etničkog kontinuiteta između “dobrih Bošnjana”, “bogumila” i Bošnjaka-muslimana)

 • rječnik novih pojmova

26. Tri unutarnja kulturno-civilizacijska mikro-kruga

 • muslimansko-bošnjački, katoličko-hrvatski, pravoslavno-srpski, (te četvrti krug, židovsko-sefardski, poslije izgona Židova iz Španjolske i Portugala i prijema u Osmansko Carstvo)

 • oblikovanje bosanskoga višekonfesionalnoga i etničkog mikrokozmosa

 • rječnik novih pojmova

27. Istorodnosti i razlike

 • zajednički supstrat jezika, oblika pučke kulture, svakidašnje poslovne i

 • običajne komunikacije

 • striktno odvojen život u sferama visoke kulture i religije

 • fenomen pučke usmene književnosti, koji počiva na zajedničkim stilsko-poetičkim osnovama, istom jeziku, istim arhetipovima, a razlikuje se po ideološkim motivima

 • nastavljanje nekih tradicija klesanja i ukrašavanja stećaka i njihovo trostruko konfesionalno diferenciranje u oblikovanju nadgrobnih spomenika

 • “svijet četiriju kalendara”: službeni kalendari (muslimanski, julijanski, gregorijanski kod katolika od 17. stoljeća , hebrejski)

 • transkonfesionalno pučko prakticiranje starih zajedničkih godišnjih kalendarskih markacija (primjeri kao što su: Jurjevo/Đurđevdan, Ilindan, Miholjdan; predislamski supstrat Ajvatovice i sličnih vjerskih kultova...)

 • rječnik novih pojmova

28. vanjska duhovna i politička središta

 • - dugotrajna orijentiranost na tri vanjska duhovno-civilizacijska i političkacentra kao dubinski izvor divergencije, prepreka za proces političko-nacionalne integracije bosanskohercegovačkoga stanovništva, i oblikovanje trajnog i čvrstog osjećaja lojalnosti prema Bosni i Hercegovini

29. i 30. Muslimansko-bošnjački krug

 • participiranje u globalnom svijetu islamsko-orijentalne kulture, znanosti i umjetnosti

 • složenost i dinamičke promjene odnosa u trokutu: islam-osmanlijska uprava (sultanat)-bosanska zavičajnost - socijalna i kulturna slojevitost muslimansko-bošnjačkoga društva

 • fenomen alhamijado književnosti

 • kultura, književnost, oblici umjetnosti (umjetnički zanati, kaligrafija, prepisivačka djelatnost, nadgrobno-spomenička plastika...)

 • način života koji karakterizira naglašena “estetizacija” svakodnevnice

 • rječnik novih pojmova

 

31. i 32. Pravoslavno-srpski krug

 • snaženje položaja i utjecaja - širenje teritorijalnoga prostiranja Srpske pravoslavne crkve u Osmanskom Carstvu u razdoblju do ukidanja Pećke patrijaršije

 • razvoj pravoslavnih opština u bosanskohercegovačkim čaršijama

 • zlatni vijek manastirske i crkvene umjetnosti (ikonopis, freskoslikarstvo, rezbarstvo...)

 • opadanje i arhaizacija pravoslavnoga elementa nakon ukidanja Pećke patrijaršije, u kontekstu političkoga okretanja Pravoslavne crkve od Turske prema Austriji, i velike seobe Srba iz južne Srbije u Vojvodinu

 • rječnik novih pojmova

33. i 34. Katoličko-hrvatski krug

 • pometnja i rasap nakon El Fatihova pohoda na Bosnu i propasti Kraljevstva 1463.

 • duhovni i politički značaj sporazuma između fra Anđela Zvizdovića i sultana Mehmeda II, uobličenoga u ahdnamu, kojom se franjevcima i katolicima za lojalnost garantiraju vjerske slobode

 • oporavak katoličkoga građanstva u razdoblju prosperiteta do Bečkoga rata

 • ponovni egzodus nakon kampanje Eugena Savojskoga 1697.

 • razvoj i značaj franjevačke provincije Bosne Srebrene za bosanske katolike-Hrvate, te njezino djelovanje na cjelokupnom hrvatskom prostoru (Dalmacija, Slavonija)

 • kultura, pismenost, književnost, jezik, svakodnevni život...

 • rječnik novih pojmova

35. ŽIDOVSKO-SEFARDSKI KRUG

 • način organiziranja sefardskih općina u gradovima (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Travnik...)

 • povezanost s većim općinama Carstva i Evrope (Solun, Carigrad, Dubrovnik, Amsterdam...)

 • njegovanje kulturnih tradicija iz stare domovine: jezik judeo-espanjol (ladino), pjesme - religijska kultura, pismenost i književnost

 • sudjelovanje u životu čaršije: ljekarništvo, novčarstvo, trgovina, zanati...

 • rječnik novih pojmova

 

LITERATURA

 • Babinger Franz, Mehmed Osvajač i njegovo doba, Novi Sad, 1968.

 • Balić Smail, Kultura Bošnjaka - muslimanska komponenta, Zagreb, 1994.

 • Banac Ivo, Grbovi - biljezi identiteta, Zagreb, 1991.

 • Banac Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji - Porijeklo, povijest, politika, Zagreb,1988.

 • Bašagić Safvet-beg, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini, Zagreb, 1931.

 • Bašeskija Mula Mustafa, Ljetopis, Sarajevo, 1987.

 • Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja II svjetskog rata, Sarajevo, 1994.

 • Braudel Fernand, Civilizacije kroz povijest, Zagreb, 1991.

 • Braudel Fernand, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. I-II, Zagreb, 1998.

 • Chaunu Pierre, Civilizacija klasične Evrope, Beograd, 1977.

 • Čelebi Evlija, Putopis, odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1973.

 • Ćehajić Džemal, Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1986.

 • Ćorović Vladimir, Bosna i Hercegovina, Beograd, 1925.

 • Džaja M. Srećko, Katolici u Bosni i Hercegovini na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, Zagreb, 1971.

 • Džaja M. Srećko, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, Mostar, 2000.

 • Filipović Nedim, Muhamed Hevai Uskufi, uvod, Tuzla, 1990.

 • Filipović Nedim, Princ Musa i šejh Bedreddin, Sarajevo, 1971.

 • Franjevački ljetopisi (Lastrić 1977, Benić 1979, Lašvanin 1981, Bogdanović 1984), Sarajevo

 • Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, Sarajevo, 1990.

 • Hadžijahić Muhamed, Od tradicije do identiteta - geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana, Sarajevo, 1974.

 • Historija čovječanstva IV, Temelji modernog svijeta 1300-1775, Zagreb, 1974.

 • Inaldžik Halil, Osmansko carstvo - Klasično doba, Beograd, 1974.

 • Islamska kultura, “Izraz”, Sarajevo, 1973, br. 10.

 • Istina o Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1991.

 • Istorija naroda Jugoslavije, Beograd-Zagreb, 1953.

 • Jelenić Julijan, Kultura i bosanski franjevci I-II, Sarajevo, 1990.

 • Kale Eduard, Povijest civilizacija, Zagreb, 1990.

 • Karaulac Miroslav, Priče francuskih putnika sa puta po otomanskoj Bosni, Novi Sad, 1998.

 • Kitsikis Dimitri, Osmanlijsko carstvo, Beograd, 1999.

 • Kreševljaković Hamdija, Izabrana djela I-IV, Sarajevo, 1991.

 • Levy Moritz, Sefardi u Bosni, Klagenfurt, 1994.

 • Lopašić Radoslav, Bihać i Bihaćka krajina, Bihać, 1990.

 • Lovrenović Ivan, Unutarnja zemlja - kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, 1999.

 • Malcolm Noel, Povijest Bosne, Zagreb-Sarajevo, 1995.

 • Matuz Josef, Osmansko Carstvo, Zagreb, 1992.

 • Moačanin Nenad, Turska Hrvatska, Zagreb, 1999.

 • Mumford Lewis, Grad u historiji, Zagreb, 1988.

 • Muvekit (Salih Sidki Hadžihuseinović), Povijest Bosne, Sarajevo, 1999.

 • Nezirović Muhamed, Jevrejsko-španjolska književnost u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1992.

 • Nilević Boris, Srpska pravoslavna crkva u BiH do obnove Pećke patrijaršije, Sarajevo, 1990.

 • Popović Miodrag, Vidovdan i časni krst, Beograd, 1976.

 • Skarić Vladislav, Izabrana djela I-III, Sarajevo, 1985.

 • Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, separat iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb 1983.

 • Sućeska Avdo, Ajani - Prilog proučavanju lokalne vlasti..., Sarajevo, 1965.

 • Šabanović Hazim, Bosanski pašaluk - Postanak i upravna podjela, Sarajevo, 1982.

 • Šabanović Hazim, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima, Sarajevo ,1973.

 • Šamić Midhat, Francuski putnici u Bosni na pragu XIX stoljeća, Sarajevo, 1966.

 • Todorova Marija, Imaginarni Balkan, Beograd, 2000.

 • Vasić Milan, Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Sarajevo, 1967.

email...