South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Bosnia and Hercegovina

Nastavni i program za IV razred gimnazije

 

 

(2 sata sedmično - 60 godišnje)

40 sati obrade 20 ostali tipovi sati

 

Pregled programskih sadržaja

 

I. Doba nacija i revolucija

II. Bosna i Hercegovina u moderno doba

III. Bosna i Hercegovina u XX stoljeću

IV. Bosna i Hercegovina u okviru Prve Jugoslavije

V. Bosna i Hercegovina u okviru Druge Jugoslavije

 

 

I Doba nacija i revolucija

1. Osnovne karakteristike liberalnog kapitalizma

 • · ideja slobode i jednakosti ljudi,

 • · ustavne revolucije,

 • · raspad tradicionalnih društava i autoriteta,

 • · gradnja antropocentričnog i naciocentričnog svijeta,

 • · njemačka klasična filozofija

 • · pojam nacije i građanina kao novih oblika identiteta,

 • · uspostava parlamentarnih društvenih sistema,

 • · političke partije i uloga štampanih medija

 • · rječnik novih pojmova

2. Napoleonovi ratovi i njihov utjecaj na pojavu građanskih ideja u južnoslavenskom području

 • · Bečki kongres

 • · Sveta alijansa

 • · revolucije 1848. godine

 • · rječnik novih pojmova

3. Evropa i svijet 70-godina XIX stoljeća

 • · završetak stvaranja nacionalnih država (Italija, Njemačka)

 • · rječnik novih pojmova

4. Globalni društveni procesi u svijetu

 • · društvene reforme u Rusiji

 • · industrijalizacija Japana

 • · građanski rat u SAD

 • · rječnik novih pojmova

5. Otvaranje istočnog pitanja

 • · interesi evropskih sila na Istoku

 • · Hatišerif od Gilhane

 • · Pariski mirovni ugovor - Evropa na sceni

 • · Seferska naredba

 • · - rječnik novih pojmova _ _

6. Prirodne znanosti kao činilac razvoja

 • · najznačajnija prirodnoznanstvena i tehnička dostignuća (od parne mašine do dinamita)

 • · novi pravci u književnosti i umjetnosti ( ekspresionizam, impresionizam, nadrealizam)

 • · rječnik novih pojmova

7. Daleki Istok na početku XX stoljeća

 • · narastanje Kine i Japana

 • · političko-vojno grupiranje u Evropi

 • · rječnik novih pojmova

 

II Bosna i Hercegovina u moderno doba

8. Francuska buržoaska revolucija na jačanje osjećaja slavenske supripadnosti

 • · jačanje konfesionalne komponente kao osnove nacionalnoga identiteta

 • · rječnik novih pojmova

9. Pojava konfesionalnih nacionalizama

 • · Rastakanje kategorije "bosanskoga" na tri konfesionalno pripadajuće i nacionalno izjašnjavajuće nove kategorije: "srpstvo", "hrvatstvo" i "muslimanstvo"

 • · Ilirski pokret

 • · "Načertanije" Ilije Garašanina

 • · Josip Juraj Strossmayer (Štrosmajer)

 • · rječnik novih pojmova

10. Evropska osnova nacionalnog identiteta

 • · Jezik, književnost i religija

 • · navedene kategorije kod bosanskih katolika i bosanskih pravoslavaca i njihov kulturni i identitetski odnos prema Beogradu i Zagrebu

 • · muke bosanskomuslimanskoga nacionalnog identificiranja i proces "opredjeljivanja" u srpskom i hrvatskom nacionalnom smislu.

 • · modernizacija i evropeizacija identiteta

 • · rječnik novih pojmova

11. Socijalna struktura društva

 • · pitanje agrarnih odnosa

 • · nezadovoljstvo seljašta

 • · ustanci

 • · čiflučenje

 • · rječnik novih pojmova

12. Politička sudbina bošnjačkoga plemstva

 • · pokret Husein-kapetana Gradaščevića

 • · Ali-paša Rizvanbegović

 • · Omer-paša Latas

13. Počeci modernizacije u Bosni i Hercegovini

 • · Osman Topal-paša

 • · rječnik novih pojmova

14. Nacija i kultura

 • · XIX stoljeće kao rodno tlo bosanskih nacionalizama

 • · poricanja zasebnosti Bosne i Hercegovine

 • · protivriječnosti karaktera bosanskohercegovačke složenosti s idejom nacionalne države

 • · uspostavljanje nacionalnih kultura i njihova su egzistencija i preplitanje ili konfrontacija sa kategorijom zajedničkog/bosanskogohercegovačkog identiteta

 • · drama bosanskohercegovačkoga identiteta

 • · rječnik novih pojmova

15. Bosna i Hercegovina u novim evropskim tokovima

 • · Bosna i Hercegovina i Evropa

 • · Bosna i Hercegovina na Berlinskome kongresu 1878. godine

 • · smjena carstava u Bosni i Hercegovini - povlačenje osmanske Turske i dolazak Austro-Ugarske te utjecaj promjene karaktera vlasti na bosanske nacionalnokonfesionalne zajednice

 • · promjene socijalne strukture društva

 • · migracije (promjene nacionalne strukture društva i migracije Bošnjaka prema Turskoj)

 • · popisi stanovništva

 • · ulazak stranog kapitala

 • · rječnik novih pojmova

16. Evropeiziranje Bosne i Hercegovine

 • · modernizacija, urbanizacija, industrijalizacija

 • · rječnik novih pojmova

17. Kallay (Kalaj) i bošnjaštvo

 • · nastanak nacionalno-političkih stranaka

 • · nastanka nacionalnih kulturnih društava

 • · muslimanski pokret za vjersko-prosvjetnu autonomiju i srpski pokret za školsku autonomiju

 • · uspostava redovite hijerarhije katoličke crkve u Bosni i Hercegovini

 • · položaj Islamske vjerske zajednice

 • · položaj Srpske pravoslavne crkve

 • · reforma školstva

 • · književni pokreti i estetska evropska strujanja.

 • · rječnik novih pojmova

18. Organizacija vlasti u Bosni i Hercegovini

 • · - pravni položaj Bosne i Hercegovine i unutrašnjopolitički razvitak

 • · uspostava Bosanskoga sabora

 • · Zemaljski ustav

 • · rječnik novih pojmova

19. Značaj 1903. godine za južnoslavenske narode

 • · kraj Kalllaya, Hedervaryja (Hedervarija) i Obrenovića

 • · dolazak omladine na političku scenu

 • · rječnik novih pojmova

 

III Bosna i Hercegovina u XX stoljeću

20. Protivriječnosti ideje slobode

 • · znanstveni, društveni i tehnološki progres

 • · razvoj slobode i demokracije ali i nasilja i destrukcije

 • · rječnik novih pojmova

21. Evropa i svijet pred Prvi svjetski rat

 • · krizna žarišta

 • · Aneksiona kriza

 • · lokalni ratovi i interesi velikih sila

 • · velike sile i njihovi interesi u Jugoistočnoj Evropi

 • · Balkanski ratovi, povodi i uzoci rata

 • · revolucija u Rusiji 1917. godine

 • · rječnik novih pojmova

 

IV Bosna i Hercegovina u okviru Prve Jugoslavije

22. Jugoslavenski odbor i država SHS

 • · srpska vlada

 • · Krfska i Majska deklaracija

 • · međunarodna diplomatija na kraju rata

 • · Versajski ugovor i stvaranje Kraljevine SHS

 • · rječnik novih pojmova

23. Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu

 • · Sarajevski atentat

 • · problemi ishrane stanovništva

 • · Bosanci i Hercegovci u prvom svjetskom ratu

 • · bosanskohercegovačke jedinice na frontu, pobune i nemiri

 • · formiranje Kraljevine SHS

 • · rječnik novih pojmova

24. Nacionalizam i totalitarizam

 • · politička karta svijeta između dva rata

 • · Mladoturska revolucija

 • · Versajski mirovni ugovor

 • · svjetska ekonomska kriza 1929

 • · socijalizam i staljinizam u SSSR

 • · građanske diktature u Evropi između dva rata

 • · fašizam u Italiji, nacizam u Njemačkoj i fašizam u Japanu

 • · španski građanski rat

 • · kolonije između dva rata

 • · rječnik novih pojmo

25. Bosna i Hercegovina u okviru Kraljevine SHS 1918-1929. odnosno Kraljevine Jugoslavije 1929-1941.

 • · položaj Bosne i Hercegovine u novoj državi

 • · Bosna i Hercegovina i Vidovdanski ustav ("turski paragraf")

 • · Mehmed Spaho i JMO

 • · rječnik novih pojmova

26. Bosna i Hercegovina kao središte srpsko-hrvatskih nacionalno-političkih stremljenja

 • · priroda i karakter međuratnih nacionalizama

 • · stranački politički život

 • · zavođenje diktature

 • · uspostava Banovine Hrvatske

 • · mjesto vjerskih zajednica unutar nacionalnih politika

 • · rječnik novih pojmova

27. Likovna i estetska scena

 • · pojava socijalne literature i ukupna duhovna kretanja.

 • · razvoj nauke i tehnike

 • · rječnik novih pojmova

28. Drugi svjetski rat i nova raspodjela moći u svijetu

 • · napad na Poljsku

 • · velike evropske bitke

 • · rat na Pacifiku i uloga SAD-a u ratu

 • · zauzimanje Berlina i uspostava američko-ruskoga sučeljavanja

 • · Hirošima i Nagasaki

 • · Holokaust

 • · Hitler i Staljin

 • · rječnik novih pojmova

29. Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu

 • · nacionalizam, kolaboracionizam i antifašizam unutar južnoslavenskih naroda sa akcentom na bosanske prilike

 • · komunizam , antifađizam i antinacionalizam, rezultati, oblici i posljedice

 • · vojna središta i operacije na regionalnim frontovima

 • · rječnik novih pojmova

30. Pobjeda ideje općenarodnog otpora

ZAVNOBiH i AVNOJ

 • · odnos između ideologije i realnosti

 • · Tito i njegova uloga u društvenim i povijesnim događanjima

 • · rječnik novih pojmova

31. Rezultati i posljedice rata

 • · Nimberški i Tokijski proces za počinjene ratne zločine

 • · poslijeratno uređenje svijeta

 • · osnivanje UN-a

 • · period "hladnog rata"

32.Lokalni ratovi i političke krize nakon rata

 • · Arapsko-Izraelski rat

 • · Korejski rat

 • · Kubanska kriza

 • · Vijetnamski rat

 • · rat u Afganistanu

 • · rječnik novih pojmova

33. Dekolonijalizacija

 • · neokolonijalizam

 • · pokret nesvrstanosti i treći svijet

 • · integrativni procesi u Evropi nakon rata

 • · Evropska Unija

 • · raspad komunističkog svijeta i njegove posljedice

 • · rječnik novih pojmova

34. Nauka i tehnika u XX stoljeću

 • · let u svemir

 • · nuklearna nesreća u Černobilu

 • · razvoj filma, fotografije i informacionih tehnologija

 • · kloniranje.

 • · ekologija

 • · kultura i sport

 • · rječnik novih pojmova

 

V Bosna i Hercegovina u okviru Druge Jugoslavije

35. Bosna i Hercegovina nakon Drugog svjetskog rata (1945-1963)

 • · privredni i društveni razvoj

 • · emancipacija bosanskohercegovačke državnosti

 • · ideja i praksa socijalizma

 • · načini rješavanja nacionalnog i vjerskog pitanja

 • · etatizam

 • · Iformbiro

 • · ustavne reforme 1963. godine

 • · rječnik novih pojmova

36. Bosna i Hercegovina od 1963. do 1992.

 • · kriza ideje socijalizma

 • · pad Rankovića

 • · nacionalne napetosti

 • · časopis "Praxis"

 • · hrvatsko proljeće i srpski liberalizam

 • · Ustav iz 1974. godine i ideja federalizma

 • · krize komunističkih sistema u Mađarskoj i Čehoslovačkoj

 • · rječnik novih pojmova

37. Raspad zajedničke države

 • · Mihail Gorbačov

 • · pad Berlinskog zida

 • · demokratizacija istoka

 • · uzroci i rastakanja i rušenja zajedničke države

 • · etnički konflikti osamdesetih godina

 • · rječnik novih pojmova

38. Dezintegracija SKJ

 • · ukidanje autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova

 • · Ante Marković

 • · parlamentarni život i pobjeda nacionalnih koncepata uređenja društva.

 • · rječnik novih pojmova

39. Bosna i Hercegovina kao samostalna država

 • · prvi parlamentarni izbori

 • · nacionalne stranke

 • · nacionalizam i rat protiv Bosne i Hercegovine

 • · domaće i inozemne mirovne inicijative

 • · Vukovar

 • · Srebrenica

 • · izbjelice

 • · uništenje ekonomije

 • · promjena strukture stanovništva

 • · rječnik novih pojmova

40. Dejtonski mirovni sporazum: Kraj rata - kraj problema?_

 • · unutrašnjo-političko uređenje zemlje

 

Literatura:

 • Tejlor Dž. P. Borba za prevlast u Evropi, Sarajevo. 1968.

 • Ekmečić Milorad, Osnovi građanske diktature u Evropi između dva rata, Sarajevo. 1965.

 • Mitrović Andrej, Vremen netrpeljivih, Beograd. 1974.

 • Čedomir Popov, Od Versaja do Danciga, Novi Sad, 1976.

 • Henri Bemford Parks, Historija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd. 1985.

 • Čedomir Popov, Građanska Evropa, I-II, Novi Sad. 1989.

 • Laker Volter, Istorija Evrope 1945-1992., Beograd. 1999. __ _

 • Times - Atlas svjetske povijesti, Zagreb. 1986.

 • Međunarodni ugovori 1876-1996, Beograd. 1998.

 • Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Separat iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb. 1983.

 • Ahmed S. Aličić, Pokret za autonomiju Bosne od 1831. do 1832. godine, Sarajevo, 1996.

 • Galib Šljivo, Omer-paša Latas u Bosni i Hercegovini 1850-1852., Sarajevo, 1977.

 • Đorđe Pejanović, Stanovništvo Bosne i Hercegovine, SANU, Posebna izdanja knj. CCXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 12. Beograd, 1955.

 • Naučni skup: Migracije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1990.

 • Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba, Sarajevo, 2001.

 • Mustafa Imamović, Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. godine, Sarajevo, 1976.

 • Hamdija Kapidžić, Hercegovački ustanak 1882. godine. Sarajevo, 1985., II izdanje, 1973.

 • Hamdija Kapidžić, Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske vladavine, Sarajevo 1970.

 • Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903., Sarajevo, 1987.

 • Ilijas Hadžibegović, Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine, Sarajevo, 1980.

 • Nusret Šehić, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980.

 • Božo Madžar, Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu, Sarajevo, 1982.

 • Naučni skup posvećen 80-godišnjici aneksije Bosne i Hercegovine (Sarajevo 21. i 22. novembra 1988.), Sarajevo, 1991.

 • Ilijas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća. "Oslobođenje Public", Sarajevo, 1991.

 • Ferdo Hauptamann, Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine (1878-1918), Prilozi i društvo Bosne i Hercegovine, II, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. LXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 18, Sarajevo, 1987. (99-211)

 • Kemal Hrelja, Industrija Bosne i Hercegovine do kraja I svjetskog rata, Beograd, 1961.

 • Risto Besarević, iz Kulturne istorije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1966.

 • Mitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918), Sarajevo, 1972.

 • Hajrudin Ćurić, Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918., Sarajevo, 1983.

 • Todor Kruševac, Bosanskohercegovački listovi u XIX veku, Sarajevo, 1978.

 • H. Kreševljaković, Izabrana djela, knj. IV, Sarajevo, 1990.

 • Dževad Juzbašić, Nacionalni odnosi i jezičko pitanje u bosanskohercegovačkom Saboru 1910-1914., Sarajevo, 1999.

 • Luka Đaković, Položaj Bosne i Hercegovine u austrougarskim koncepcijama rješenja jugoslovenskog pitanja 1914-1918., Tuzla, 1980.

 • Jelić-Butić F., Ustaše i NDH 1941.-1945, Zagreb, 1977.;

 • Tomašević Jozo, Četnici u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945., Zagreb, 1979.;

 • Cohen J. Philip, Srpski tajni rat, Sarajevo, 1996. (prijevod);

 • Kočević B., Žrtve Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, London, 1989.

 • Paul Garde, Život i smrt Jugoslavije, Zagreb, 1992. Sarajevo, 1996.

 • Mates Leo, Međunarodni odnosi soc. Jugoslavije, Beograd, 1976.

 • Istorijski SKJ, Beograd, 1985.

 • Banac J., Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb, 1988.

 • Bilandžić D., Historija SFRJ, glavni procesi 1918.-1985., Zagreb 1985.

 • Šehić N., Bosna i Hercegovina 1981.-1925., Sarajevo, 1991..

 • Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarjevo, 1994, 1998.

 • Purivatra A., JMO u političkom životu Kraljevine SHS, Drugo izdanje, Sarajevo, 1977.

 • John Fine, Robert Donia, Bosna i Hercegovina - tradicija koju su izdali, London, 1994, Sarajevo, 1995.

 • Malcolm N., Povijest Bosne, Zagreb, Sarajevo, 1995.

 • Šarac N., Uspostavljanje šestojanuarskog režima 1929. god. s posebnim osvrtom na BiH, Sarajevo 1975.

 • Išek, T., Djelatnost HSS u BiH, 1-2, Sarajevo, 1981. 1991.

 • Kemura I., Uloga Gajreta u društvenom životu Muslimana, Sarajevo, 1986.

 • Redžić E., Sto godina muslimanske politike u BiH, Sarajevo, 2001.

 • Redžić E., Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo, 1998.

 • Borovčanin D., Izgradnja bosanskohercegovačke državnosti u uslovima NOR-a, Sarajevo, 1979.

 • Istorija SK BiH, 2, Sarajevo, 1990.

 • Materijalni i društveni razvoj SR BiH 1947.-1980., Zavod za statistiku, Sarajevo, 1982.

 • Kamberović H., Prema modernom društvu. BiH od 1945. do 1953. godine, Tešanj, 2000.

 • Abazović M., Kadrovski rat za BiH (1945.-1991.), Sarajevo, 1999. god.

email...