South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Bosnia and Hercegovina

Nastava povijesti i zemljopisa u Bosni i Hercegovini

odgovore sastavila Vera Katz 

  1. Postoji li predmetna nastava povijesti, zemljopisa i građanskog odgoja (ili srodnih predmeta - navesti kakvih) u školama?

U osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine postoji predmetna nastava iz povijesti, zemljopisa, odgoja za demokraciju i ljudska prava i povijesti religija.

  1. U kojim se razredima ta nastava održava? Navesti razred, vrstu škole i dob učenika.

POVIJEST

U osnovnim školama nastava se održava od V. (petog) do VIII. (osmog) razreda, tj. od 12 do 15 godina starosti učenika:

U srednjim školama nastavni plan i program zavisi od tipa srednje škole, a to je dob od 15 do 19 godina.

U općim gimnazijama nastava se održava od I. (prvog) do IV. (četvrtog) razreda. Izuzetak u općim gimnazijama u cijeloj Bosni i Hercegovini je u Kantonu Sarajevo, gdje se povijest izučava samo u prvom i drugom razredu, a u trećem razredu može se izabrati kao nastavni predmet u društvenom izbornom području kojeg čine sljedeći nastavni predmeti: historija, zemljopis, sociologija, psihologija, logika i filozofija i odgoj za demokraciju i ljudska prava.

U srednjim stručnim školama sa četvorogodišnjim stupnjem obrazovanja (medicinske, tehničke i sl.) nastava povijesti održava se prve dvije godine tj. u I. i II. razredu. 

U srednjim stručnim školama s trogodišnjim stupnjem opbrazovanja nastava povijesti odvija se samo u I. (prvoj) godini tj. u I. razredu.

ZEMLJOPIS

U osnovnim školama nastava se održava od V. (petog) do VIII. (osmog) razreda, tj. od 12 do 15 godina.

U srednjim školama nastava zemljopisa se održava sukladno tipu škole i to:

U općim gimnazijama zemljopis se izučava od I. (prvog) do IV. (četvrtog) razreda. I ovdje je izuzetak Kanton Sarajevo gdje se u gimnazijama izučava zemljopis samo u I. i II. razredu, a postoji mogućnost izbora u trećem razredu unutar društvenog izbornog područja (povijest, zemljopis, sociologija, psihologija, logika, filozofija i odgoj za demokraciju i ljudska prava).

U srednjim stručnim školama sa četvorogodišnjim stupnjem obazovanja zemljopis se izučava samo u I. (prvom) razredu.

U srednjim stručnim školama sa trogodišnjim stupnjem obrazovanja zemljopis se izučava u I. razredu.

ODGOJ ZA DEMOKRACIJU I LJUDSKA PRAVA

Od školske 2000./2001.godine u osnovne i srednje škole uveden je ovaj nastavni predmet.

U osnovnoj školi ovaj predmet se izučava u VIII. (osmom) razredu tj. u dobi od 15.godina.

U srednjim školama svih tipova ovaj nastavni predmet se izučava u III. (trećem) razredu, tj. sa 17/18 godina.

POVIJEST RELIGIJA ili KULTURA RELIGIJA

Ovaj nastavni predmet bit će uveden u idućoj školskoj godini i u osnovne i srednje škole. Međutim, nije još dogovoreno kako će se nastavni predmet zvati, povijest religija ili kultura religija. Predviđeno je da se izučava u VIII. (osmom) razredu osnovne škole i u IV. (četvrtom) razredu srednje škole.Ovaj nastavni predmet se jedino izučava u I. i II. razredu u katoličkim školama u Bosni i Hercegovini, a u Katoličkom školskom centru u Sarajevu od školske 1994./1995.godine. U osnovnim školama katoličkih školskih centara predaje se u šestim razredima.

  1. Koliko je sati tjedno posvećeno tim predmetima?

Broj sati za ove nastavne predmete je sljedeći:

POVIJEST / ZEMLJOPIS

U osnovnim školama povijest i zemljopis se izučavaju od petog do osmog razreda po 2 sata tjedno.

U gimnazijama povijest i zemljopis se izučavaju tijekom sve četiri godine po 2 sata tjedno, izuzev u Kantonu Sarajevo gdje se ova dva nastavna predmeta izučavaju u prvom i drugom razredu po 2 sata tjedno. U izbornom području može se izučavati po 3 sata tjedno (ako se izabere društveno izborno područje).

U srednjim stručnim školama sa četvorgodišnjim stupnjem obrazovanja povijest i zemljopis se izučavaju tijekom prva dva razreda po 2 sata tjedno.

U srednjim stručnim školama s trogodišnjim stupnjem obrazovanja povijest i zemljopis izučava se tijekom prve godine školovanja po jedan sat tjedno.

ODGOJ ZA DEMOKRACIJU

Odgoj za demokraciju je nastavni predmet koji se izučava u osnovnoj školi u VIII. razredu po 2 sata tjedno a u srednjim školama u III. razredu sa 2 sata tjedno (u svim tipovima škola).

POVIJEST RELIGIJA

Povijest religija (ili Kultura religija) predviđen je kao nastavni predmet u idućoj školskoj godini te nije točno određen broj sati tjedno.

U Katoličkim školama u Bosni i Hercegovini povijest religija se izučava u prvom i drugom razredu gimnazije po jedan sat tjedno i u osnovnoj školi po jedan sat tjedno u šestom razredu.

  1. Predaje li se nacionalna povijest/zemljopis vlastite države paralelno ili posve odvojeno od svjetske povijesti/zemljopisa svijeta?

Nacionalna povijest / zemljopis vlastite države predaje se kao sastavni dio svjetske povijesti / zemljopisa svijeta.

  1. Koja se razdoblja povijesti, odnosno vrsta građe drugih predmeta, obrađuju u pojedinim razredima?

POVIJEST

Kada je u pitanju povijest razdoblja koja se izučavaju u osnovnoj školi su sljedeća: u V. razredu - stari vijek; u VI. razredu - srednji vijek; u VII. razredu - novi vijek i u VIII. razredu - suvremeno doba ili povijest 20.stoljeća.

Isti je raspored nastavnog gradiva u gimnazijama, tj. u I. razredu - stari vijek; u II. razredu - srednji vijek; u III. razredu - novi vijek i u IV. razredu povijest 20.stoljeća (izuzetak je jedino Kanton Sarajevo).

U srednjim stručnim školama se isto nastavno gradivo izučava u skraćenoj (informativnoj) formi tj. u I. razredu do perioda francuske revolucije, a u drugom razredu XIX. i XX.stoljeće. U srednjim školama (stručnim) koje imaju samo jednu godinu nastave povijesti izučava se samo povijest Bosne i Hercegovine s kratkim naznakama europske povijesti.

ZEMLJOPIS

Zemljopis se izučava u osnovnoj školi na sljedeći način: u V. razredu - opća geografija (fizička i društvena); u VI. razredu - europske zemlje; u VII. razredu - izvaneuropski kontinenti, a u VIII. razredu - Bosna i Hercegovina.

U gimnazijama se ponavlja tematika nastavnog gradiva: u I. razredu -opća geografija; u II. razredu - europske zemlje; u III. razredu izvaneuropski kontinenti a u IV. razredu Bosna i Hercegovina. Izuzetak je u gimnazijama Kantona Sarajevo - u I. razredu opća geografija, a u II. razredu regionalni dio Svijeta i Bosna i Hercegovina.

U srednjim stručnim školama nastavno gradivo se odnosi na regionalni dio Svijeta s akcentom na Bosnu i Hercegovinu.

ODGOJ ZA DEMOKRACIJU I LJUDSKA PRAVA

Odgoj za demokraciju i ljudska prava bavi se poviješću demokracije, institucijama društvenog sustava, objašnjavanju suvremene terminologije i deklaracijama o ljudskim pravima u Svijetu.

POVIJEST RELIGIJA (KULTURA RELIGIJA)

Povijest religija (ili Kultura religija) nema definiranog nastavnog plana i programa. Očekuje se za iduću godinu. U katoličkim školama u Bosni i Hercegovini gdje se ovaj nastavni predmet izučava već sedmu godinu raspored nastavnog gradiva je sljedeći: u I. razredu se izučavaju stare religije i vjerovanja, a u II. razredu monoteističke religije Svijeta (kršćanstvo, islam, židovstvo i najutjecajnije sekte u Svijetu).

  1. Postoji li jedinstveni detaljni izvedbeni nastavni plan i program ili opći nacionalni kurikulum za pojedine predmete?

Za povijest i zemljopis postoji detaljni izvedbeni nastavni plan i program jedan na razini Federacije Bosne i Hercegovine, a drugi na razini Republike Srpske. Na razini Bosne i Hercegovine izvedbeni nastavni planovi i programi ne postoje. I u Federaciji postoje dva plana i programa, jedan koji se ostvaruje u kantonima s bošnjačkom većinom to je tzv. Federalni, a drugi u kantonima s hrvatskom većinom koji imaju nastavni plan i program i udžbenike iz Republike Hrvatske. U katoličkim školama u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Konjic, Žepče) koje su s multikulturnim pristupom nastavi pronalaze se harmonizirajući nastavni programi koji će zadovoljiti učenike bez obzira na nacionalnu pripadnost. Obrazovanje je u Bosni i Hercegovini (u federalnom dijelu) na razini kantonalnih ministarstava obrazovanja, tako da je Kanton Sarajevo mogao napraviti reformu koja posebno u gimnazijama odudara od škola u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ponudilo je jedan moderan nastavni plan i program za povijest i maternji jezik koji su na javnoj raspravi.

  1. Postoje li alternativni udžbenici za navedene predmete?

Alternativni udžbenici za povijest i zemljopis u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoje. Koriste se stari udžbenici iz 1994.godine i reprint izdanja iz 2000.godine. U Republici Srpskoj osim onih iz SR Jugoslavije izdali su se neki novi udžbenici, ali ne i alternativni.

  1. Postoji li obaveza prihvaćanja pojedinih udžbenika od strane državnih vlasti/ministarstva?

Obveza prihvaćanja pojedinih udžbenika je u nadležnosti kantonalnih ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno resornog ministarstva u Republici Srpskoj.

  1. Tko - državne ili lokalne vlasti, ravnatelji škola, nastavnici - odlučuje o tome koji se udžbenik (ako ima više alternativnih) koristi u razredu?

Za nastavne predmete gdje postoje alternativni udžbenici (npr. za bosanski jezik, engleski i francuski jezik) u Kantonu Sarajevo, uz obrazloženje nastavnika tog jezika Nastavničko vijeće uz dozvolu ravnatelja škole može izabrati odgovarajuće udžbenike.

  1. Koji su glavni problemi u nastavi navedenih predmeta?

U nastavi navedenih predmeta (povijesti i zemljopisa) postoje mnogi problemi koji imaju više političku, a manje znanstvenu podlogu. Razjedinjenost u političkom pogledu vidno se odrazila na obrazovnu sferu života. Bez potrebe zagovaranja jedinstvenog, unitarnog nastavnog plana i programa morao bi postojati sluh za nekim harmonizirajućim programima gdje bi se znanstveno obrazlagala razmimoilaženja ili stvarale dodirne točke među narodima u Bosni i Hercegovini jer su upućeni jedni na druge. Općenito rečeno, nastavni planovi i programi su vrlo opširni i prevaziđeni, a posebno je potrebno izbjeći tzv. koncepciju “koncentričnih krugova” jer se nastava iz navedenih predmeta ponavlja u gimnazijama iz osnovne škole.

Također, problem su udžbenici, vrlo su staromodni, monotoni i s malo ili nimalo ilustrativnog i dodatnog materijala. Alternativnih udžbenika nema. Malo se koristi individualni rad učenika baziran na literaturi jer najvjerojatnije će se još pričekati na nove udžbenike. Naravno, sve je to odnos poslijeratnog, vrlo siromašnog stanja u državi Bosni i Hercegovini, što se, nažalost, najviše odražava na odgoju i obrazovanju mladih ljudi.

contact