South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

HRVATSKI SABOR

1958

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Proglašavam Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3966/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje pojam udžbenika, uvjeti i postupak odobravanja udžbenika za osnovnu i srednju školu, prava i obveze nakladnika, te izbor udžbenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 2.

Udžbenik za osnovnu ili srednju školu (u daljnjem tekstu: udžbenik) je izvor znanja i didaktički oblikovano nastavno sredstvo čija uporaba omogućuje postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva i standarda znanja utvrđenih nastavnim programom, odnosno katalogom znanja.

Sukladno nastavnom programu, odnosno katalogu znanja, udžbenik može biti cjelovit (samostalan) ili razgranat (u više dijelova, s radnom bilježnicom, zbirkom zadataka, odnosno vježbi ili drugim nastavnim sredstvima bez obzira na medij), a obvezno ga prati metodički priručnik za učitelje ili nastavnike (u daljnjem tekstu: priručnik).

Članak 3.

Udžbenik mora ispunjavati znanstvene, pedagoške, psihološke, didaktičko-metodičke, etičke, jezične, likovno-grafičke i tehničke zahtjeve utvrđene udžbeničkim standardom koji se donosi na temelju ovoga Zakona.

Neće se odobriti udžbenik čiji je sadržaj protivan Ustavu Republike Hrvatske a neprimjeren osobito u pogledu ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i odnosa među spolovima, te odgoju za demokratsko društvo.

Udžbenik, odnosno priručnik ne smije sadržavati reklamne poruke i oglase.

U osnovnim i srednjim školama i drugim ustanovama osnovnog i srednjeg školstva u uporabi su samo udžbenici odobreni u skladu s ovim Zakonom.

II. UVJETI I POSTUPAK ODOBRAVANJA UDŽBENIKA

Članak 4.

Zahtjev za odobrenje udžbenika i priručnika podnosi nakladnik.

Nakladnik u smislu ovoga Zakona je pravna osoba odgovorna za priređivanje i pravovremeno tiskanje udžbenika, njegovu cijenu i dostupnost knjižarskoj mreži.

Zahtjev za odobrenje udžbenika i priručnika podnosi se na propisanoj tiskanici Ministarstvu prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) tijekom godine za uporabu u sljedećoj školskoj godini.

Uz zahtjev se obvezno prilaže:

- udžbenik i priručnik, u cjelovitom opsegu, likovno-grafički oblikovan i jezično uređen, u šest primjeraka,

- dokaz o autorskom pravu,

- izjava lektora o jezičnoj uređenosti teksta,

- dokaz da je nakladnička tvrtka registrirana u Republici Hrvatskoj, te da uredno podmiruje porezne obveze i doprinose.

U postupku rješavanja o zahtjevu za odobrenje udžbenika i priručnika primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

Za predmet, odnosno nastavno područje za koje ne postoji udžbenik niti zahtjev nakladnika za njegovo odobrenje, Ministarstvo može pribaviti rukopis udžbenika i priručnika natječajem te sufinancirati njegovo objavljivanje.

Članak 6.

Radi izrade udžbeničkog standarda osniva se Vijeće za školske udžbenike (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće ima predsjednika i dvanaest članova koje imenuje ministar na temelju javnog natječaja, vodeći računa da u Vijeću budu stručnjaci za razna nastavna područja i udžbeničku problematiku, učitelji i nastavnici, članovi stručnih udruga iz područja obrazovanja, predstavnici Vijeća za djecu Vlade Republike Hr­vat­ske, te udruga nacionalnih manjina. Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Na prijedlog Vijeća ministar propisuje:

- udžbenički standard,

- elemente i instrumentarij za ocjenu usklađenosti udžbenika i priručnika s udžbeničkim standardom, nastavnim sadržajima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada.

Postupak izbora i imenovanja predsjednika i članova, način odlučivanja Vijeća, te ostala pitanja iz djelokruga rada Vijeća propisuje ministar.

Članak 7.

Usklađenost udžbenika i priručnika s udžbeničkim standardom, nastavnim sadržajima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada utvrđuju stručna povjerenstva.

Stručno povjerenstvo ima najmanje pet članova, a obvezno:

- znanstvenika, odnosno stručnjaka za sadržaj nastavnog predmeta ili nastavnog područja za koje je udžbenik namijenjen,

- metodičara za određeni nastavni predmet ili područje,

- tri stručnjaka praktičara za nastavni predmet ili područje u osnovnoj ili srednjoj školi.

Sastav stručnog povjerenstva utvrđuje se ovisno o vrsti i namjeni udžbenika, a njegove članove imenuje ministar na temelju javnog natječaja.

U sastavu stručnog povjerenstva koje ocjenjuje udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine obvezno je stručnjak iz reda nacionalne manjine.

Članom stručnog povjerenstva ne može biti službenik Ministarstva niti autor udžbenika koji je odobren ili se odobrava za uporabu u istoj vrsti škole.

Postupak izbora i imenovanja članova stručnog povjerenstva, način odlučivanja povjerenstva, te ostala pitanja iz djelokruga rada povjerenstva propisuje ministar.

Članak 8.

Rješenje o odobrenju udžbenika donosi ministar na temelju ocjene i prijedloga stručnog povjerenstva.

Udžbenik čija je zastupljenost nakon trogodišnje uporabe manja od 10% od broja učenika kojima je namijenjen briše se iz kataloga odobrenih udžbenika.

Rješenje o odobrenju udžbenika i priručnika donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana urednog primitka zahtjeva.

Članak 9.

Udžbeniku i priručniku čijim se sadržajem promovira alternativni pristup nastavi i učenju može se odobriti eksperimentalna uporaba u određenim školama najdulje na rok od dvije godine.

Članak 10.

Rješenje o odobrenju udžbenika obvezno sadrži:

- naziv udžbenika,

- ime i prezime autora, odnosno skupine autora,

- puni naziv nakladnika,

- predmet, razred i vrstu škole za koje je udžbenik odobren.

Ako se rješenjem odbija zahtjev, odnosno ne odobrava uporaba udžbenika, podnositelju zahtjeva se uz rješenje obavezno dostavlja i stručna ocjena povjerenstva.

Rješenje o odobrenju udžbenika je konačno.

III. PRAVA I OBVEZE NAKLADNIKA

Članak 11.

Nakladnik može podnijeti prigovor na ocjenu, ili zatražiti izuzeće člana stručnog povjerenstva.

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ministru u roku od osam dana od dana dostave ocjene.

O zahtjevu za izuzeće člana, odnosno o prigovoru na ocjenu stručnog povjerenstva rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno prigovora.

Članak 12.

Prije donošenja ocjene o udžbeniku i priručniku stručno povjerenstvo može zatražiti od nakladnika da u roku od 15 dana ispravi utvrđene propuste i doradi udžbenik ili priručnik.

Ocjena stručnog povjerenstva s obrazloženjem obvezno se dostavlja nakladniku. Obrazloženje mora sadržavati jasne razloge donošenja ocjene, osobito ako se ne predlaže odobrenje udžbenika ili priručnika.

Članak 13.

Obveze nakladnika su:

- po primitku rješenja o odobrenju udžbenika dostaviti Ministarstvu obavijest o cijeni udžbenika i priručnika,

- objaviti udžbenik i priručnik prema predlošku koji je odobren,

- u udžbeniku otisnuti: imena autora, urednika i likovno-grafičkog urednika, lektora, godinu i redni broj izdanja te klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja o odobrenju,

- tiskati odobreni udžbenik i učiniti ga dostupnim knjižarskoj mreži najkasnije mjesec dana prije početka školske godine,

- pridržavati se utvrđenog iznosa cijene udžbenika i pri­ručnika,

- od svakog izdanja udžbenika i priručnika dostaviti dva primjerka Ministarstvu te jedan primjerak Hrvatskom školskom muzeju.

Članak 14.

Ako tijekom postupka za odobrenje udžbenika nastane spor glede autorskih prava, rješenje o odobrenju udžbenika donijet će se nakon okončanja spora.

Ako nakladnik mijenja udžbenik ili njegove dijelove prije isteka roka na koji je odobren, dužan je podnijeti zahtjev za odobrenje promjena.

IV. UPORABA UDŽBENIKA

Članak 15.

Ministarstvo vodi registar odobrenih udžbenika i priručnika te evidenciju o zastupljenosti udžbenika u uporabi u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo objavljuje katalog odobrenih udžbenika koji se mogu upotrebljavati u sljedećoj školskoj godini, s podacima o naslovu i autoru, odnosno autorima udžbenika i priručnika, vrsti škole, predmetu i razredu za koji je odobren, nakladniku te maloprodajnoj cijeni udžbenika.

Katalog iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Članak 16.

Učitelj, odnosno nastavnik slobodno odlučuje koji će se udžbenik koristiti. Odluka o izboru udžbenika ne može se mijenjati u toku školske godine.

Učitelji, odnosno nastavnici u osnovnim i srednjim školama s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine odlučuju koji će udžbenik koristiti u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 51/00.) i odredbama ovoga Zakona.

O izboru udžbenika koji će biti u uporabi tijekom sljedeće školske godine škola je dužna na primjeren način obavijestiti roditelje učenika te Ministarstvo do kraja svibnja tekuće godine.

Članak 17.

Rješenje o povlačenju udžbenika iz uporabe donosi ministar.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži obrazlo­ženje o jasnim razlozima koji su bili odlučni za donošenje rješenja.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova u kojoj je u uporabi udžbenik protivno članku 3. stavku 4., članku 15., članku 16., odnosno članku 17. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nakladnik koji postupi protivno članku 13. ovoga Zakona, a odgovarajući udžbenik brisat će se iz kataloga iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba kod nakladnika novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ministar će osnovati Vijeće za školske udžbenike i imenovati njegove članove najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vijeće za školske udžbenike predložit će akte iz djelokruga svoga rada u roku od 90 dana od dana donošenja akta o njegovu osnivanju.

Ministar će donijeti akte iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana po proteku roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 21.

Postupci rješavanja o zahtjevima za odobrenje udžbenika prema odredbama ovoga Zakona započet će nakon proteka roka iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona.

Postupci za odobrenje udžbenika započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Nakladnici su dužni podnijeti zahtjev za odobrenje priruč­nika uz udžbenike koji su odobreni prema ranijim propisima najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Udžbenicima kojima rok odobrenja istječe u školskoj godini 2001./2002. odobrit će se uporaba u školskoj godini 2002./2003. osim udžbenicima koji se na temelju članka 8. stavka 2. ovoga Zakona brišu iz kataloga odobrenih udžbenika.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o udžbenicima (»Narodne novine«, br. 3/78. i 27/93.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/00-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.