Stulikon Zagreb 2013. logo

Naslovna stranica

Drage kolegice i dragi kolege, hvala Vam na sudjelovanju! Rok za slanje završnih verzija radova je 1. kolovoza 2013. godine (1. 8. 2013.). Upute za pisanje završnih verzija radova možete preuzeti ovdje.

S velikim zadovoljstvom obavještavamo Vas kako će se na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 3. do 5. svibnja 2013. godine održati druga regionalna Studentska lingvistička konferencija (Stulikon). Cilj Stulikona je okupiti studente preddiplomskih i diplomskih studija jezičnih usmjerenja sa sveučilišta u regiji, kako bi se potakla njihova međusobna suradnja. Poziv je upućen i studentima koji se jezikom bave iz perspektive drugih znanstvenih disciplina (psihologije, pedagogije, sociologije, antropologije i ostalih) kako bi se ostvario interdisciplinarni pristup fenomenima jezika.

Svoj rad je moguće prijaviti za sudjelovanje na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com. U prijavi je potrebno priložiti:

1. Ime autora
2. Naslov predloženog rada
3. Sažetak rada dužine do 500 riječi
4. Lingvističko područje rada

(Primjer prijave sažetka s komentarima na hrvatskom jeziku - DOWNLOAD)
("Knjiga rezimea". Svi sažetci primljeni za izlaganje na 1. Stulikonu - DOWNLOAD)

Predloženi rad može biti iz područja fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike, pragmatike, sociolingvistike, povijesti jezika, psiholingvistike, usvajanja jezika, primijenjene lingvistike, računalne lingvistike i drugih jezičnih disciplina. Rok za prijavu sažetka rada je 31. 12. 2012. Obavijest o rezultatima recenzije prijavljenih radova bit će poslana najkasnije do 1. 3. 2013.

Rok za prijavu sažetka rada produžen je do 15. 01. 2013!

Svaki kandidat može prijaviti najviše dva rada, jedan samostalan i jedan koautorski. Najveći mogući broj autora po radu je četiri. Službeni su jezici konferencije svi južnoslavenski jezici.

Predviđeno trajanje izlaganja na konferenciji je 20 minuta, nakon čega slijedi 10 minuta za raspravu. Program konferencije bit će pravovremeno objavljen na web stranici. Planirano je objavljivanje konferencijskog zbornika. Formalne upute za pisanje radova mogu se naći na web stranici konferencije. Rok za registraciju je 1. 4. 2013. Sudionici ne plaćaju kotizaciju.

Detaljnije informacije o konferenciji i postupku prijave radova mogu se pronaći na web stranici http://www.ffzg.unizg.hr/stulikon/. Sva dodatna pitanja i komentare možete uputiti na e-mail adresu stulikon2013@gmail.com ili na Facebook stranicu konferencije .