Scientific conference of the Department of Archaeology

Methodology and Archaeometry


Raspored predavanja: ČETVRTAK 28.11.2013

DOWNLOAD: Raspored predavanja Knjiga sažetakaIna Miloglav

Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme: 9:00 - 9:10 h

Uvodna riječ


Aleksandar Durman

Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme: 9:10 - 9:20 h

Uvodna riječ


Andreja Kudelić1, Filomena Sirovica2 & Dinko Tresić Pavičić3

1Institut za arheologiju, Zagreb; 2Bartolići 6, Zagreb; 3 Kaducej d.o.o., Split

Vrijeme predavanje: 9:20 - 9:35 h

„Reljefne značajke nizinskih područja kao indikatori arheološkog potencijala“

Filomena Sirovica

Bartolići 6, Zagreb

Vrijeme predavanje: 9:35 - 9:50 h

„Razmatranje potencijalnih indikatora znanstvene vrijednosti arheološkog zapisa“

Tino Leleković

Odsjek za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Vrijeme predavanje: 9:50 - 10:05 h

„Uporaba digitalnih baza podataka u stvaranju topografske karte rimskog nalazišta - Problemi i prednosti“


Domagoj Tončinić1 & Branko Mušič2

1Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vrijeme predavanje: 10:25 - 10:40 h

„Geofizička istraživanja na području rimskog vojnog logora Tilurija u 2013. god.“

Branko Mušič1, Igor Medarič2, Katrijn Dirix3, Jeroen Poblome4 & Matjaž Mori5

1Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2 Dunajska c. 17, Ljubljana; 3Department of Earth and Environmental Sciences, University of Leuven; 4Sagalassos Archaeological Research Project, University of Leuven; 5 Hrastje 65,Limbuš

Vrijeme predavanje: 10:40 - 10:55 h

"Geofizička i geokemijska prospekcija na području antičkih gradova na primjeru Sagalassosa u Turskoj"

Branko Mikušić

Brestovec Orehovečki 20

Vrijeme predavanje: 10:55 - 11:10 h

“Kompjuterska aplikacija ‘Arheos’ za vođenje arheološke terenske dokumentacije”

Zrinka Šimić-Kanaet1 & Danijela Roksandić2

1,2 Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 11:10 - 11:25 h

„Digitalizacija podataka u obradi keramičkog materijala (primjer antičke keramike)“


Aleksandra Bugar

Muzej grada Zagreb

Vrijeme predavanje: 11:45 - 12:00 h

„Arheometrija u službi arheologije – mjerljiv doprinos arheološkoj interpretaciji“

Sara Mareković1 & Renata Šoštarić2

1,2 Biološki odsjek, Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 12:00 - 12:15h

„Usporedba utjecaja flotacije i vlažnog ispiranja preko sita na karbonizirane biljne ostatke nekih žitarica i mahunarki“

Katarina Gerometta1, Ivor Karavanić2 & Giovanni Boschian3

1Odsjek za povijest, Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; 2Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 3Dipartimento di Biologia, Universitá di Pisa

Vrijeme predavanje: 12:15 - 12:30h

“Mikromorfologija u arheologiji”

Marta Mileusnić

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Laboratorij za analizu geoloških materijala, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 12:30 - 12:45h

„Arheometrija keramike i mineralogija glina“


Hrvoje Posilović1 & Katarina Kos2

1Hrvatski geološki institut; 2GeoSvijet, Zagreb

Vrijeme predavanje: 13:05 - 13:20 h

„Ravnoteža između minerala i okoliša - Ključ za tumačenje promjena na materijalima“

Ivana Ožanić Roguljić1 & Goranka Lipovac Vrkljan2

1,2 Institut za arheologiju, Zagreb

Vrijeme predavanje: 13:20 - 13:35h

„Arheometrijski rezultati analiza sirovine i struktura keramičkog posuđa i predmeta iz radionice Seksta Metilija Maxima (Crikvenica)“

Hrvoje Kalafatić1 & Marija Mihaljević2

1 Institut za arheologiju, Zagreb;2Gradski Muzej Nova Gradiška

Vrijeme predavanje: 13:35 - 13:50 h

„Preko granica tipologije – analiza brončanodobnih keramičkih oblika s obzirom na ritualnu ili svakodnevnu upotrebu“

Jasna Vuković

Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vrijeme predavanje: 13:50 - 14:05 h

„Procedure pečenja vinčanske keramike: rekonstrukcija neolitske tehnologije putem eksperimenta“


Poslijepodnevni program:

Vrijeme: 18:00h

Stručno vodstvo kroz restauratorsko-konzervatorsku radionicu Arheološkog muzeja u Zagrebu i muzejski depo

Vrijeme: 20:00h

Otvorenje izložbe "Let u prošlost: ptice u arheološkoj baštini" u Arheološkom muzeju u Zagrebu


PETAK 29.11.2013

Ana Solter1 & Dubravko Gajski2

1Arheološki muzej u Zagrebu; 2Zavod za fotogrametriju i daljinska istraživanja, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 9:00 - 9:15 h

„3D skeniranje izabranih predmeta A kategorije iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu“

Maja Grgurić

Vektra d.o.o., Varaždin

Vrijeme predavanje: 9:15 - 9:30 h

„3D laserski skener na arheološkom terenu“

Darja Grosman

Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vrijeme predavanje: 9:30 - 9:45 h

„2D, 3D, 4D. Pogled koji se mijenja“

Sara Popović

D. Gervaisa 1, Zagreb

Vrijeme predavanje: 9:45 - 10:00 h

„Starogradsko polje od zračne fotografije do 3D modela: kako nadzirati kulturni krajolik?“

Dimitrij Mlekuž

Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vrijeme predavanje: 10:20 - 10:35 h

"Lidar i arheologija krajolika"

Goran Skelac

Geoarheo d.o.o., Zagreb

Vrijeme predavanje: 10:35 - 10:50 h

„Upotreba letjelica na daljinsko upravljanje u arheologiji“

Predrag Novaković1, Milan Horňák2 , Lukás Gal3 & Nenad Tasić4

1Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2Via Magna s.r.o.; 3Terra Verita s.r.o.; 4Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vrijeme predavanje: 10:50 - 11:05 h

"Projekt CONPRA (Contributing to preventive archaeology: innovativeness, development and presentation)"

Ines Krajcar Bronić

Zavod za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Vrijeme predavanje: 11:25 - 11:40h

„Određivanje starosti metodom radioaktivnog ugljika 14C i neke primjene u arheološkim istraživanjima“

Josip Halamić1, Rajna Šošić Klindžić2 & Zoran Peh3

1Hrvatski geološki institut; 2Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 3 Hrvatski geološki institut

Vrijeme predavanje: 11:40 - 11:55h

„Geokemijske analize radiolarita iz arheoloških i geoloških konteksta središnje i istočne Hrvatske“

Dragana Rajković1 & Jacqueline Balen2

1Muzej Slavonije Osijek; 2 Arheološki muzej u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 11:55 - 12:10 h

„Neolitička kamena industrija na području istočne Hrvatske“

Ivan Drnić

Arheološki muzej u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 12:10- 12:25 h

„Arheometalurška istraživanja predmeta latenske kulture s prostora južne Panonije“

Selena Vitezović

Arheološki institut Beograd

Vrijeme predavanje: 12:45 - 13:00h

„Metodologija obrade koštanih artefakata: od prikupljanja i klasificiranja artefakata do analize koštane industrije”

Snježana Kužir1 & Tajana Trbojević Vukičević2

1,2 Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 13:00 - 13:15h

„Tafonomija u arheozoologiji – multidisciplinarna istraživanja“

Tajana Trbojević Vukičević1 & Ivan Alić2

1,2 Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme predavanje: 13:15 - 13:30h

„Laboratorijska, arheozoološka analiza: Izazovi, prednosti i nedostaci“

web izrada: marina