Centar za komparativno-historijske

i interkulturne studije


 

Kontakt: dr. sc. Zrinka Blažević, zblazevi@ffzg.hr

 

O Centru Stalni članovi Centra Radni sastanci Centra za komparativnohistorijske studije Radni sastanci Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

 

 

<< home page


O Centru


  

1. Što je Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije?

 

U sklopu dugoročnog procesa institucionalne revitalizacije i programske rekonceptualizacije Zavoda za hrvatsku povijest koji je zamišljen kao inovacijski, integracijski i komunikacijski čimbenik kako u disciplinarnim okvirima hrvatske historiografije, tako i u kontekstu međunarodne znanstvene zajednice, 5. lipnja 2001. godine utemeljen je Centar za komparativnohistorijske studije kao jedna od njegovih ustrojbenih jedinica. Sukladno novim programskim orijentacijama i proširenim znanstveno-istraživačkim interesima, Centar za komparativnohistorijske studije ulazi u novu fazu rada kao Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije (CKHIS).

 

2. Komparativnohistorijske i interkulturne studije na Odsjeku za povijest i u Zavodu za hrvatsku povijest – povijesni pregled

 

Institucionalno ustrojavanje Centra rezultat je dugogodišnjih koordiniranih napora i inicijativa orijentiranih prema teorijski i metodološki što artikuliranijoj komparatističkoj profilaciji hrvatske historiografije. Budući da je kompleksni karakter hrvatske povijesne situacije posljedica ne samo njene strukturne polimorfnosti, već i mnogostrukih kontekstualnih umrežavanja u dugome trajanju, kao nadasve primjereno i učinkovito teorijsko i metodološko oruđe za ispitivanje pluralnosti hrvatske povijesti ukazuju se komparativne tehnike, metode i modeli.

S druge pak strane, razvoj hrvatske historiografije na komparatističkim pretpostavkama predstavlja temelj istraživačke suradnje s drugim regionalnim historiografijama. To je bio i najvažniji zaključak skupa «Komparativni studij povijesti Srednje i Jugoistočne Europe» održanog u Zagrebu od 9. do 12. lipnja 1994. godine, na kojemu je, osim najeminentnijih hrvatskih povjesničara, sudjelovalo i više svjetski poznatih znanstvenika i istraživača. Sukladno tome, iste je godine Odsjek za povijest prihvatio i dokument «Povijesna znanost na Sveučilištu u Zagrebu. Ustroj i program znanstvenoistraživačke djelatnosti i visokoškolske nastave», koji je uredio prof. dr. Nikša Stančić. U tom dokumentu, u poglavlju «Znanstveni projekti na Zavodu za hrvatsku povijest», predložen je i projekt «Hrvatska u europskom i svjetskom kontekstu» dominantno komparatističke profilacije.

Na komparatističkim je osnovama utemeljen pri Zavodu za hrvatsku povijest i Međunarodni istraživački i znanstveni projekt Triplex Confinium, voditelja prof. dr. Drage Roksandića, sa zadaćom inter- i transdisciplinarnog istraživanja kompleksnih i dinamičkih povijesnih, političkih, ekonomskih, etničkih, demografskih, religijskih, kulturnih, antropoloških, ekoloških i drugih fenomena hrvatske "tromeđe" shvaćene kao liminalni prostor mnogostrukih prožimanja i preklapanja.

Budući da se u okviru hrvatske historiografije još uvijek nije razvila tradicija sustavnog bavljenja historijskom komparatistikom, tijekom prvog razdoblja djelovanja prioritet Centra za komparativnohistorijske studije bilo je temeljito i sistematično izučavanje i promicanje teorijskih pretpostavki i metodologijskih načela historijske komparatistike, te valorizacija istraživačkih potencijala komparativne historije općenito. Osim redovitih tjednih rasprava, Centar za komparativnohistorijske studije 28. svibnja 2002. godine organizirao je i kolokvij «Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas», na kojemu su ugledni hrvatski znanstvenici s područja društvenih i humanističkih znanosti raspravljali o istraživačkim izazovima i potencijalima implementacije komparativnih metoda. Kao završni rezultat prve faze djelovanja Centra u proljeće 2004. godine objavljena je knjiga «Uvod u komparativnu historiju» urednika prof. dr. Drage Roksandića s prijevodima tekstova najeminentnijih američkih i europskih povjesničara i sociologa koji iz različitih disciplinarnih perspektiva tematiziraju brojne problemske komplekse s područja historijske komparatistike.

 

3. Istraživačke orijentacije Centra danas i promjena naziva Centra

 

Budući da je višegodišnje bavljenje historijskom komparatistikom otvorilo mnoge nove problemske komplekse i epistemološka pitanja, poglavito ona o prirodi i modalitetima složenih procesa socijalnih, ekonomskih i kulturnih miješanja, preklapanja, prožimanja, ali i odbacivanja, izoliranja i konflikata u dugom povijesnom trajanju, Centar za komparativnohistorijske studije u novu fazu rada ulazi promijenjena naziva, kao Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, što, dakako, implicira proširenje programske okosnice i polja djelovanja.

U tom se smislu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije nadovezuje na institucionalnu tradiciju i intelektualnu baštinu «Desničinih susreta» zamišljenih kao forum suradnje i dijaloga s ciljem istraživačkog rasvjetljavanja i interpretativne valorizacije mnogobrojnih aspekata složenog historijskog procesa hrvatsko-srpskih i srpsko-hrvatskih kulturnih prožimanja. Slične je prioritetne zadaće, no s naglaskom na implementaciji načela interkulturalizma i razvoja interkulturnih studija u okviru nastave povijesti definirao i Prvi hrvatski simpozij za nastavu povijesti «Zavičajna povijest u interkulturnom kontekstu» koji je održan  od 27. do 29. studenoga 2003. u Opatiji.

 

4. Teorije i metode komparativnohistorijskih i interkulturnih istraživanja

 

Suvremene tendencije propitivanja fenomena identiteta i alteriteta, odnosno formi i modaliteta kulturalnosti općenito, što je osobito pomno teorijski elaborirano i metodološki artikulirano u suvremenim kulturalnim i postkolonijalnim studijima, sve intenzivnije aficira i historijsku znanost suočenu s istraživačkim izazovom analize i interpretacije spomenutih fenomena definiranih konkretnim vremenskoprostornim koordinatama.

Polazeći od pretpostavke da budućnost historije kao i ostalih društvenih i humanističkih znanosti ovisi o iznalaženju najefikasnijih modaliteta interdisciplinarne i transdisciplinarne suradnje te iniciranju i imaginativnom osmišljavanju procesa sveobuhvatnih epistemoloških transfera i razmjena, okosnica dopunjene programske platforme Centra za komparativnohistorijske i interkulturalne studije jest upravo analitička i kritička refleksija koncepta kulture i kulturalnosti iz komparatističkog očišta i u historijskoj perspektivi. Pritom se kultura ne poima kao esencijalistički koncept i statična ontološka kategorija, već kao multidimenzionalna i višesmjerna praksa, kao polje simultane koegzistencije i konflikata, kao liminalni prostor promjena i poprište kontinuiranih procesa miješanja i prožimanja, modifikacija i transformacija.  

Centar će fokus znanstvenog interesa i istraživačkog djelovanja proširiti i na ostale etnički, konfesionalno, socijalno, profesionalno, rodno i sl. diferencirane kolektivitete involvirane u historijske procese kulturne formacije u širem regionalnom kontekstu.

Polazeći od uvjerenja da je za inter- i transdisciplinarno profilirana znanstvena istraživanja kompatibilna sa suvremenim europskim i svjetskim standardima, kao i za kvalitetnu i funkcionalnu sveučilišnu nastavu povijesti nužno trajno razvijati kulturu povijesnog mišljenja, teorijske refleksije i metodskih inovacija, Centar za komparativnohistorijske  i interkulturne studije definirao je sljedeće prioritetne zadaće: 

a)       ispitivanje i promicanje kreativnih mogućnosti i perspektiva inter-, trans- i metadisciplinarnog dijaloga i suradnje u obliku bilatelarnih i multilateralnih inicijativa;

b)       osviještena kritička refleksija temeljnih epistemoloških postulata te inovacijskih teorijskih i metodoloških paradigmi historijske znanosti, njihova istraživačka implementacija i  poticanje njihova uvođenja u nastavnu praksu.

c)         kritička valorizacija i revitalizacija povijesne, prirodne i kulturne baštine te održivi razvoj zasnovan na vrednovanju njezinih razvojnih potencijala;

d)         tržišno orijentirana znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena ka koncipiranju ekonomski isplativih modela razvojnih projekata ;

e)         medijska promocija i prezentacija znanstveno-istraživačkih rezultata u cilju senzibiliziranja šire javnosti za probleme interkulturalizma, revitalizacije baštine i održivog razvoja.

 

U tom će se smislu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije nastojati profilirati u koordinacijsko središte koje će oko različitih inter- i transdisciplinarno impostiranih projekata okupljati domaće i strane znanstvenike, istraživače te poslijediplomske, diplomske i preddiplomske studente koji su zainteresirani za komparatističko proučavanje fenomena interkulturalizma i transkulturalnosti u dugome trajanju sukladno temeljnim sastavnicama programske platforme Centra.  

 

5. Inicijative

5. 1. Bilateralne inicijative ("Desničini susreti", «Venecijanistička ljetna škola», Hrvatsko-austrijski studijski susreti itd.);

5. 2. Multilateralne inicijative (Projekt "Mostovi", Podravska višegraničja, Titius, Banovac)

 

6. Oblici djelovanja

6. 1. Individualni i kolektivni projekt,  nacionalni, regionalni i internacionalni projekti;

6. 2. Kolaborativni istraživački i aplikativni projekti u lokalnim/subregionalnim kontekstima;

            6. 3. Stručne rasprave (okrugli stolovi, kolokviji, međunarodni skupovi, virtualne konferencije);

 

7. Publikacije i medijska komunikacija

            7.1. Medijska promocija djelatnosti Centra

 

8. Edukacijske inicijative

            8.1. Nacionalni i regionalni edukacijski programi glede revitalizacije baštine, okoliša i interkulturalizma

 

 


Stalni članovi Centra


 1. Prof. dr. Drago Roksandić (voditelj)
 2. Dr. sc. Zrinka Blažević (tajnica)
 3. Prof. dr. Zvonko Kovač
 4. Mr. sc. Kristina Milković
 5. Mr. sc. Hrvoje Petrić
 6. Mr. sc. Marko Šarić
 7. Dr. sc. Nataša Štefanec

Radni sastanci Centra za komparativno historijske studije

(svibanj 2001 - studeni 2004)


 

1. sastanak CKHS

Datum: 05. 06. 2001.

Mjesto: A-309, Filozofski fakultet u Zagrebu

Vrijeme: 11, 30 sati

Prisutni: Mr.Zrinka Blažević, Kristina Milković, Dino Mujadžević, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Dr. Nikša Stančić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Dogovor o smjernicama za rad do konca akademske godine 2001/2002.

2.  Rasprava o članku Marcha Blocha A Contribution towards a Comparative History of European Societies

3. Rasprava o djelatnosti berlinskog Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas

4. Razno

 


2. sastanak CKHS

Datum: 12. 06. 2001.

Mjesto: A-309, Filozofski fakultet u Zagrebu

Vrijeme: 11, 30 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Dino Mujadžević, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o djelatnosti berlinskog Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas

2. Razno

 


3. sastanak CKHS

Datum: 26. 06. 2001.

Mjesto: A-309, Filozofski fakultet u Zagrebu

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Adam Przeworski – Henry Teune, The Logic of Comparative Social Inquiry

2. Razno

 


4. sastanak CKHS

Datum: 07. 07. 2001.

Mjesto: A-309, Filozofski fakultet u Zagrebu

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o izabranim dijelovima knjige Charlesa Ragina The Comparative Method

2. Izvješće Mr. Zrinke Blažević i prof. Kristine Milković sa stručnih putovanja u Istambul, odnosno na Simpozij Mogersdorf

3. Dogovor o radu u zimskom semestru 2001./2002. akademske godine

4. Razno  

 


5. sastanak CKHS

Datum: 10. 10. 2001.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Thede Skocpol The uses of comparative history in macrosocial inquiry

2. Razno

 


6. sastanak CKHS

Datum: 17. 10. 2001.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rekapitulacija dosad pročitanih tekstova na komparativnohistorijske teme i problem implementacije komparativnih metoda u vlastita istraživanja

2. Razno

 


7. sastanak CKHS

Datum: 24. 10. 2001.

Mjesto: C-108, Filozofski fakultet

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Johna Brewera This, that and the other: Public and Private in the 17th and 18th Centuries

2. Razno

 


8. sastanak CKHS

Datum: 7. 11. 2001.

Mjesto: C-108, Filozofski fakultet

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu John R. Lampea, Imperial Borderlands or Capitalist Periphery ? Redefining Balkan Backwardness, 1520-1914

2. Razno

 


9. sastanak CKHS

Datum: 28. 11. 2001.

Mjesto: C- 108, Filozofski fakultet

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu H.M. Scotta i Christophera Storrsa Introduction: The Consolidation of Noble Power in Europe, c. 1600-1800

2. Razno

 


10. sastanak CKHS

Datum: 09. 01. 2002.

Mjesto: C- 109, Filozofski fakultet

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Nastavak rasprave o tekstu H.M. Scotta i Christophera Storrsa Introduction: The Consolidation of Noble Power in Europe, c. 1600-1800

2. Radni dogovor o pripremama za okrugli stol «Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas», koji će se organizirati povodom prve obljetnice rada Centra

3. Razno

 


11. sastanak CKHS

Datum: 23. 01. 2002.

Mjesto: C- 109, Filozofski fakultet

Vrijeme: 11 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Michaela Hetchera Towards a Theory of Ethnic Change

2. Razno

 


12. sastanak CKHS

Datum: 06. 02. 2002.

Mjesto: C- 109, Filozofski fakultet

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Heinz Gerhard Haupta- Jürgen Kocke Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung

2. Razno

 


13. sastanak CKHS

Datum: 06. 03. 2002.

Mjesto: C- 109, Filozofski fakultet

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Jürgena Osterhammela Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft

2. Radni dogovor o pripremama za okrugli stol «Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas», koji če se organizirati povodom prve obljetnice rada Centra

3. Razno

 


14. sastanak CKHS

Datum: 20. 03. 2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima Drage Roksandića, Jugoslavenstvo prije stvaranja Jugoslavije i Srbi Hrvati i Srednja Evropa

2. Radni dogovor o pripremama za okrugli stol Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas koji će Centar za komparativnohistorijske studije organizirati povodom prve obljetnice svoga rada u svibnju ove godine

3. Razno

 


15. sastanak CKHS

Datum: 03. 04. 2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Elvis Orbanić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu: Drago Roksandić-Igor Karaman-Mirjana Gross-Nenad Moačanin-Ivica Prlender-Damir Agičić Čemu komparativna regionalna historija?

2. Rasprava o tekstu Drage Roksandića The Triplex Confinium. International Research Project: Objectives. Approaches and Methods

3. Razno

 


16. sastanak CKHS

Datum: 17. 04. 2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Elvis Orbanić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Prezentacija sinopsisa magistarskih, odnosno doktorskih radova s naglaskom na primjeni komparativnih metoda u istraživačkom i interpretacijskom postupku

2. Dogovor pripremama za predstojeći okrugli stol «Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas»

3. Razno

 


17. sastanak CKHS

Datum: 18 5. 2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Elvis Orbanić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu S. N.Eisenstadta Multiple modernities

2. Radni dogovor o pripremama za okrugli stol Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima danas koji će Centar za komparativnohistorijske studije organizirati povodom prve obljetnice svoga rada u svibnju ove godine

3. Razno

  


18. sastanak CKHS

Datum: 30. 10.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Elvis Orbanić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Dogovor o radu Centra za komparativnohistorijske studije u tekućoj akademskoj godini

2. Razno

 


19. sastanak CKHS

Datum: 6. 11.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Elvis Orbanić, Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Selekcija tekstova – predložaka za raspravu po izboru članova Centra

2. Razno

 


20. sastanak CKHS

Datum: 13. 11.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima Heinza Dopscha, Vergleichende Landesgeschichte in Oestereich: Resultaet, Vision oder Utopie? i Ernsta Hainscha, Kleine Meditation ueber Globales und Regionales: Die Landesgeschichte zwischen Mikro- und Makrogeschichte

2. Razno

 


21. sastanak CKHS

Datum: 20. 11.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Romana Sandgruera, Wirtschaftsgeschichte und Landeskunde - Verwandtschaft und Symbiose

2. Razno

 


22. sastanak CKHS

Datum: 20. 11.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Karl Kasera, Dubrovnik's Compromise with its History

2. Razno

 


23. sastanak CKHS

Datum: 27. 11.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Michaela Mitterauera, From Historical Social Science to Historical Anthropology?

2. Razno

 


24. sastanak CKHS

Datum: 04. 12.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Karla Kasera, Perspectives for a Historical-Anhropological Research of the Balkans

2. Razno

 


25. sastanak CKHS

Datum: 10. 12.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Christiana Giordana, Pravna država i kulturne norme. Antropološka interpretacija političkih fenomena u sredozemnim društvima

2. Razno

 


26. sastanak CKHS

Datum: 17. 12.  2002.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković, Hrvoje Petrić, Marko Šarić

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Steliana Brezeanua, Palaiovlachoi – Stari Vlah. Medieval Balkan History and Toponymy

2. Razno

 


27. sastanak CKHS

Datum: 03. 02.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Carole Lipp  Politische Kultur oder das Politische und Gesellschatliche in der Kultur

2. Razno

 


28. sastanak CKHS

Datum: 10. 02.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Marca Raeffa, Der Wohlgeordnete Polizeistaat und die Entwicklung der Moderne im Europe des 17. und 18. Jahrhunderts. Vorsuch eines vergleichenden Ansatzes

2. Razno

 


29. sastanak CKHS

Datum: 17. 02.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Petera Lundgreena, Gegensatz und Verschmelzung von alter und neuer Bürokratie um Ancien Régime: Ein Vergleich von Frankereich und Preußen

2. Razno

 


30. sastanak CKHS

Datum: 03. 03.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Wolfganga Reinharda, Frühmoderner staat – moderner staat

2. Razno

 


31. sastanak CKHS

Datum: 10. 03.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Jörga Engelberchta, Ständische gesellschaft – bürgerliche gesellschaft: mythos und modell

2. Razno

 


32. sastanak CKHS

Datum: 17. 03.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Wolfa Dietricha Behschnitta, O tipologiji nacionalizma u Srba i Hrvata

2. Razno

 


33. sastanak CKHS

Datum: 31. 03.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o članku Hrvoja Petrića, O pograničnom gradu u ranom novom vijeku – na primjeru Koprivnice u 17. stoljeću

2. Razno

 


34. sastanak CKHS

Datum: 07. 04.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Mihe Barade, Hrvatski vlastelinski feudalizam

2. Razno

 


35. sastanak CKHS

Datum: 14. 04.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o knjizi Stojana Novakovića, Selo

2. Razno

 


36. sastanak CKHS

Datum: 28. 04.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Nastavak rasprave o knjizi Stojana Novakovića, Selo

2. Razno

 


37. sastanak CKHS

Datum: 05. 05.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Nataše Štefanec “O gospodarima i podanicima u djelima M. L. Busha. Povodom knjige Servitude in Modern Times. (Polity Press. Cambridge, listopad 2000.)

2. Razno

 


38. sastanak CKHS

Datum: 28. 10.  2003.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 13 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Mr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Popis prijevodne literature za predmet Svjetska povijest u ranom novom vijeku koji su sastavile kolegice Dejana Kurtović i Ida Javorski

2. Rasprava o tekstu kolege Hrvoja Petrića O socioekonomskom i kulturnom pejsažu pograničnog prostora uz rijeku Dravu na strani Habsburškog imperija u XVII. stoljeću

3. Razno

 


39. sastanak CKHS

Datum: 19. 10.  2004.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Dogovor o novom nazivu i programu Centra za komparativnohistorijske studije

2. Razno

 


Radni sastanci Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije (studeni, 2004. -)


 

40. sastanak CKHIKS

Datum: 9. 11.  2004.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o prijedlogu novog programa Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije

2. Razno

 


41. sastanak CKHIKS

Datum: 7. 12.  2004.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12.30 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstu Z. Kovača Interkulturna povijest književnosti (u tezama)

2. Razno

 


42. sastanak CKHIKS

Datum: 23. 12.  2004.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12.30 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Nastavak rasprave o tekstu Z. Kovača Interkulturna povijest književnosti (u tezama)

2. Dogovor o modalitetima suradnje Centra i Odsjeka za slavistiku Filozofskog fakulteta

 


43. sastanak CKHIKS

Datum: 25. 1.  2005.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 9.30 sati

Prisutni: Mr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Priopćenje dr. Z. Kovača o skupu "Literatura i kultura povijesti u Jugoslaviji i Bugarskoj 1945-1990" (Wittenberg, 9-13.1.2005.)

2. Radni dogovor organiziranju znanstvenog skupa "Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi" u suradnji s projektom prof. dr. Jacquesa Le Ridera

3. Međunarodna suradnja

4. Razno

 


44. sastanak CKHIKS

Datum: 15. 2.  2005.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 12.30 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o nacrtu pozivnog pisma za znanstveni skup "Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi"

3. Razno

 


 45. sastanak CKHIKS

Datum: 12. 4.  2005.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 13.30 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:  

 1. Izvješće o pripremama za konferenciju "Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi" i dinamika  poslova do 1. lipnja t.g.;

 2. Pripreme izbora tekstova za zbornik o pamćenju i historiji;

 3. Pripreme za kolokvij o Mazziniju u studenom 2005. godine;

 4. Razno.


46. sastanak CKHIKS

Datum: 3. 5.  2005.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 13 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Izvješće o pripremama za konferenciju "Pamćenje i historija u Srednjoistočnoj Europi"

2. Pripreme izbora tekstova za zbornik o pamćenju i historiji

3. Razno

 


47. sastanak CKHIKS

Datum: 17. 5.  2005.

Mjesto: Soba br 1,  Zavod za hrvatsku povijest

Vrijeme: 13 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Plan rasprava o izabranim tekstovima za zbornik o pamćenju i historiji

2. Razno

 


48. sastanak CKHIKS

Datum: 21. 6.  2005.

Mjesto: A-001, Filozofski fakultet

Vrijeme: 10 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Mr.Kristina Milković,  Mr.Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima Ph. Raynaud, La commémoration: illusion ou artifice?; A. Chastel, La notion de patriomonie, P. Norra, Entre Mémoire et Histoire i M. Ozouf, Le Panthéon

2. Razno

 


49. sastanak CKHIKS

Datum: 28. 6.  2005.

Mjesto: A-001, Filozofski fakultet

Vrijeme: 10 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Mr.Kristina Milković,  Mr. Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima J. Assmana, Errinerungskultur i P. Ricoeura, Verletztes Gedächtnis und Geschichte

2. Razno 

 


50. sastanak CKHIKS

Datum: 4. 7.  2005.

Mjesto: A-001, Filozofski fakultet

Vrijeme: 13 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Mr.Kristina Milković,  Mr.Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima E. Hobsbawma, Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914; C. Merridale, War, Death and Remembrance in Soviet Russia; T. Benneta, The Birth of Museum

2. Razno

 


51. sastanak CKHIKS

Datum: 12. 7.  2005.

Mjesto: A-001, Filozofski fakultet

Vrijeme: 13 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Mr. Kristina Milković,  Mr. Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima S. Knappa, Collective Memory and the Actual Past; P. Boyera, Whose History is it Anyway? Memory, Politics, and Historical Scholarship; H. Sundhaussena, Konstruktion, Dekonstruktion und Neukonstruktion von "Errinerungen" und Mythen i E. Françoisa, Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zwischen Nationalisierung und Universalisierung

2. Razno

 


52. sastanak CKHIKS

Datum: 19. 7.  2005.

Mjesto: A-001, Filozofski fakultet

Vrijeme: 10 sati

Prisutni: Dr. Zrinka Blažević, Dr. Zvonko Kovač, Mr. Jelena Lakuš, Kristina Milković,  Hrvoje Petrić, Mr. Sandra Prlenda Perkovac, Dr. Drago Roksandić, Marko Šarić, Dr. Nataša Štefanec

 

Dnevni red:

1. Rasprava o tekstovima C. Koonz, Between Memory and Oblivion: Concentration Camps in German Memory; I. Zerthal, From the People's Hall to the Wailing Wall: A Study in Memory, Fear, and War; J. Younga, The Texture of Memory i J. R. Gillisa, Memory and Identity: The History of a Relationship

2. Razno

 


 

 

<< home page


Triplex Confinium web pages are created and maintained by Nataša Štefanec

 

O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt