Rok za predaju prve verzije rada

ROK ZA PREDAJU PRVE VERZIJE DIPLOMSKOG RADA – ODLUKA VIJEĆA ODSJEKA (sjednica Odsjeka održana 29. 8. 2023.)

Prvu verziju diplomskog rada potrebno je predati mentoru najkasnije 90 dana prije željenog datuma obrane diplomskog rada. Ukoliko je željeni datum obrane u jesenskom roku (rujan), prvu verziju rada potrebno je predati do 1. lipnja.