Ranonovovjekovna Hrvatska - Early Modern Croatia

Muster liste: popratni komentari i objašnjenja

Back to database
 
Signature
Muster lista, 1577: Graz, Steiermärkisches Landesarchiv, Laa A. Antiquum XIV Militaria, 1577-VIII-24-Warasdin
Muster lista, 1630: Graz, Steiermärkisches Landesarchiv, Laa A. Antiquum XIV, Militaria, 1630, No. 28
 
Transkripcija i unošenje u bazu
Nataša Štefanec
 
Troškovi kopiranja
Muster lista, 1577: projekt "Triplex Confinium" voditelja prof. dr. Drage Roksandića (130101)
Muster lista, 1630: projekt "Temeljni dokumenti hrvatske povijesti" voditelja akademika Nikole Stančića (130426)
 
Što su muster liste?
Kontekst nastanka, podaci koje donose, fondovi u kojima se čuvaju te istraživački potencijal
 
>> Muster liste su poimenični popisi tisuća plaćenih vojnika na svakom odsjeku vojne krajine, u ovom slučaju na Slavonskoj krajini. U vremenu u kojem su unutrašnjeaustrijski staleži i kralj preuzeli plaćanje vojske na Hrvatskoj i Slavonskoj vojnoj krajini (periodično se to događalo već od 1520-ih godina), počeli su popisivati svo plaćeno vojno osoblje na krajinama. Popise su vršila povjerenstva  imenovana u Unutrašnjoj Austriji, na čelu s Musterschreiberom. Povjerenstvo za 'muštranje' ili smotru (Muster-Commission) su uglavnom sačinjavali pripadnici unutrašnjeaustrijskih staleža. U načelu, popise i pregled vojske trebalo je provoditi četiri puta na godinu, no realno su se provodili znatno rjeđe. Povjerenstva bi obilazila utvrde i mjesta na krajini, vršila smotru i popis vojnika, pregledavala vojnu opremu i naoružanje sukladno rodu vojske kojem su vojnici pripadali te, eventualno, isplaćivala plaće. Krajišnici bi bili obaviješteni o dolasku povjerenstva te vremenu i mjestu na kojem se trebaju pojaviti jer često nisu boravili u utvrdama, pogotovo do 1578. Osim imena i prezimena viših i nižih zapovjednika te vojske rapoređene po utvrdama i vojnim jedinicama, liste donose i podatke o plaćama, rodu vojske i ustroju jedinice u kojoj vojnik služi, a ponekad i dodatne napomene. Podrobnije obavijesti o ovom aspektu krajiške svakodnevice donosi diplomski rad Danijele Cofek obranjen 2008. godine na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Diplomski rad Izvještaj povjerenstva za Slavonsku vojnu krajinu iz 1578. godine kao izvor za vojnokrajišku povijest, mentorica: Nataša Štefanec). Rad se sastoji od uvodne studije, transkripcije (s ranonovovjekovnog njemačkog pisma) i prijevoda izvještaja povjerenstva koje je sredinom 1578. godine obišlo Slavonsku krajinu (Signatura dokumenta: Wien, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1578-7-6, 1r-31r).
>> Velik broj muster lista arhivisti su 'škartirali' jer su zauzimale puno prostora i nisu bile smatrane važnima, no dio lista je opstao u zbirci Militaria Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu. Naime, tijekom 16. i 17. stoljeća uvijek je izrađivano nekoliko prijepisa za razna vojna tijela pa se tako povećala i mogućnost njihova očuvanja. Najraniji primjerak koji sam zasad pronašla je iz 1577. godine, no vjerujem da će biti moguće naći i ranije primjerke nakon detaljnog pregledavanja ovog obimnog fonda.
>> Muster lista iz 1577. napravljena je u godini održavanja velikog Bečkog savjetovanja o uređenju Vojne krajine od Jadrana do Transilvanije (Haubt Beratschlagung vber Bestellung der Hungrischen Windischen vnd Cravatischen Granitzen vnd deren zuegehörigen Notturfften), a na kojem su sudjelovali najvažniji predstavnici Austrijskih Nasljednih Zemalja s Rudolfom II. na čelu, raspravljajući o sudbini i financiranju Ugarskih te Slavonske i Hrvatske vojne krajine. Sa savjetovanja je sačuvana obimna dokumentacija (Wien, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1577-13-2, 1r-368r). Slijedio je generalni unutrašnjoaustrijskih sabor najviših predstavnika Štajerske, Kranjske, Koruške i Goričke u Brucku na Muri 1578. godine, koji se pretežno bavio vojnim i financijskim preuređenjem Slavonske, Hrvatske i Kaniške krajine (saborski dokumenti: Graz, Universitäts Bibliothek, Manuscripten Sammlung, MS 432, fol. 1r-265v). Na ovom saboru koristili su se muster listom iz 1577. godine. 
>> Sustav obrane Hrvatske i Slavonske krajine, formaliziran u Brucku, ostao je djelatan više od stoljeća i pol, s određenim promjenama uvedenim ponajprije 1630. godine, kada je kralj Ferdinand II. potpisao Statuta Valachorum. Stoga je muster lista Slavonske krajine iz 1630. godine izabrana kao primarna za obradu, pri čemu napominjem da je ovu muster listu dijelom koristio Karl Kaser pri svojim istraživanjima (Slobodan seljak i vojnik. Naprijed. Zagreb, 1997).
>> Muster lista iz 1577., otkriva razdoblje prije opsežnih organizacijskih promjena na krajini, a ona iz 1630. godine razdoblje nakon velikih migracijskih valova, odnosno, nakon dolaska brojnog novog stanovništva s osmanskog teritorija na Slavonsku krajinu. Prva lista, stoga, bilježi imena (novozavjetne provinijencije) koja je uglavnom bilo moguće zateći na prostoru Slavonskog Kraljevstva i relativno bližim krajevima koje su osvojile Osmanlije (osmanska Slavonija i susjedni ugarski prostor, Hrvatsko Kraljevstvo). U muster listi iz 1630. se, uz spomenuti tip imena, javljaju nizovi 'narodnih' imena, koja pripadaju južnijim, znatno udaljenijim, prostorima. Preliminarna analiza ove dvije liste napravljena je u članku: Nataša Štefanec. "Demographic Changes on the Habsburg-Ottoman Border in Slavonia (c. 1570-1640)." u Kurz, Marlene - Scheutz, Martin – Vocelka, Karl – Winkelbauer, Thomas (Hrsg.). Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. R. Oldenbourg Verlag - MIÖG. Wien-München, 2005, 551-578.
>> U muster listi iz 1577. godine zabilježeno je 2078 vojnih položaja na Slavonskoj krajini, a poimenice upisano 1789 imena vojnika. U muster listi iz 1630. godine zabilježena su 1703 vojna položaja na Slavonskoj krajini, a poimenice popisano 1280 imena vojnika.
>> U svakom slučaju, popisi donose bogatu onomastičku i toponomastičku, rijetko sustavne naravi, kad je rani novi vijek u pitanju. Mogu služiti kao dobar izvor za rekonstruiranje migracija na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru, ali i šire, posebice stoga što poimenice bilježe dio populacije koji je bio mobilniji od ostalog stanovništva. Osim što su dobra podloga za istraživanje ranonovovjekovne demografske problematike uopće, zahvalan su izvor i za istraživanje vojne povijesti.
 
Transkripcija i elektronička obrada muster lista 

 
Pisar je koristio njemački jezik i njemačko pismo, te uglavnom dosljedno razrješavao palatale i probleme pri pisanju slavenskih imena (tsch = č ili ć; sch = š; w, v = v; u = u ili v; z = z ili c; b = b ili v; o = o ili u; y = y ili i). Slovo ‘h’ je često upisano, ali je suvišno pri čitanju, kao primjerice u Khowatscheuitsch.
Svi podaci iz muster liste su doslovno transkribirani i uneseni u tablicu u okviru 14 varijabli, tako da se može kazati da su muster liste jedan od rijetkih ranonovovjekovnih dokumenata koji je pisan toliko sustavno da ga je moguće gotovo u potpunosti elektronički obraditi. 
 
Varijable: popis varijabli i dodatna pojašnjenja
 
A/ GODINA – godina popisivanja
B/ JEDINICA – mjesto, odnosno utvrda u kojoj se jedinica nalazi ili zapovjednik jedinice, ako jedinica ne boravi u utvrdi
C/ LJUDIJED – ukupan broj vojnika u jedinici
D/ IME
E/ PREZIME
F/ TITULA – plemićka titula
G/RODVOJ – rod vojske (oficiri, poštanski konji, husari, haramije, Teutsche Knechte, trabanti, puškari, vratari i stražari, itd.)
H/ BR_KONJA – ova varijabla je uvedena za husarske jedinice jer se u muster listu ne upisuju svi husari, nego samo vlasnici konja, a vlasnik pod svojim zapovjedništvom znade imati od jednog pa čak do deset konja.
I/ CIN – čin
J/ INDPLACA – pojedinačna mjesečna plaća vojnika
K/ MJESECJED – mjesečna plaća cijele jedinice
L/ TOTALJED – godišnja plaća cijele jedinice
M/ PORIJEKLO – pretpostavka sastavljača baze o porijeklu vojnika ako je prezime nudilo mogućnost pretpostavke (ova varijabla je još u postupku izrade!)
N/ NAPOMENA – razne dodatne originalne napomene iz same muster liste, ako ih se nije moglo rasporediti u ostale kolone
 
Termini
 
Ain jungen – momak
Burggraff – zapovjednik grada
Drumlschlacher, Drumelschlaher – bubnjar
Fendrich (Fähnrich) - zastavnik
Haramija – pješak, obično slavonski pješak
Haramije Windische Knecht – haramija slavonski pješak
Haubtman – kapetan
Husar – konjanik, obično slavonski konjanik
Inhaber der Posst – vlasnik pošte
Khriegs Offittier – visoki vojni zapovjednik u glavnom štabu
Khriegs Zalmaister – vojni blagajnik
Leytenando, Leittennandt – zamjenik zapovjednika
Musterschreiber - pisar za muster liste
Oberhaubtman – nadkapetan
Obristen Leytenand - zamjenik vrhovnog zapovjednika, odnosno glavni zapovjednik krajine
Pheiffer – svirač frule
Posst Pherdt – poštanski konj
Posstfurdrer - poštar
Profanndtmaister – glavni opskrbnik
Profoß - tamničar (više: http://www.grosser-generalstab.de/lexikon/profoss.html)
Puchsenmaister - puškar
Rottmeister – desetnik u jedinici haramija
Schloß Haramia – haramija u utvrdi
Stekhen khneht – tamničarevi pomoćnici(više: http://www.grosser-generalstab.de/lexikon/profoss.html)
Steyerischen KhriegsRatt – štajerski ratni savjetnik
Teutsch Knecht – njemački pješak, obično bolje opremljen od haramije
Teutsch Knecht Spielleut – svirači u njemačkoj pješadiji
Thorschuzen und wachter – vratar i stražar
Trabantt (Drabantt) – pješak, obično ugarski pješak
Trumetter (Trompeter) – trubač, obično u husara
Vbergeer vber Stattwacht – niži oficir u jedinici
Veldt Predicandt – vojni propovjednik
Veldtscherer – vojni brijač
Veldtschreiber – vojni pisar
Vojvoda – zapovjednik jedinice haramija
Wachtmeister – zapovjednik straže, obično u utvrdi
Wundtarzt - ranarnik
Zeugwartt - oružar
 
Nastavak rada
 
U postupku je transkripcija i obrada otkrivenih lista iz 17. stoljeća. Također, radit će se na rekonstrukciji današnje verzije svakog pojedinačnog imena i prezimena radi olakšavanja pretraživanja baze. 
 
Nataša Štefanec