South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Serbia

STANJE, PROBLEMI I POTREBE NAŠIH ŠKOLA

 

Slobodanka Milanović-Nahod, Mira Ðurišić-Bojanović,

Vera Spasenovćæ, Branka Savović, Ðorðe Kadijević

 

Cilj istraživanja bio je otkrivanje i sagledavanje problema i stanja u našim osnovnim i srednjim školama onako kako ih vide glavni učesnici vaspitno-obrazovnog procesa: učenici i nastavnici. Korišćen je upitnik sastavljen od pitanja tako formulisanih da su nam pružila uvid u teškoće sa kojima se učenici završnih razreda osnovne i srednje škole i nastavnici suočavaju u procesu sticanja znanja (procesu obrazovanja) i u komunikaciji (ponašajni aspekt). Reprezentativni uzorak je činio 562 učenika osnovne škole, 727 učenika srednje škole i 275 nastavnika iz Beograda, Niša i Novog Sada. Dobijeni podaci pokazuju da najveće teškoće učenici imaju sa učenjem (nemogućnost koncentracije na rad), sa obimnim gradivom, načinom rada na časovima (nema diskusije ni grupnog rada), sa sadržajima predmeta (nezanimljivi). Ali, stav učenika prema školi je izrazito pozitivan (zbog društva). Nastavnici, slično kao i učenici, procenjuju obimnost i sadržaje predmeta, ali ne i način na koji predaju. Potpuna saglasnost je dobijena oko ukidanja nekih predmeta, uvođenja novih, kao i na pitanje obavezni-izborni predmeti. Veliki broj izostajanja (najčešće da bi se sačuvala ocena) i pravdanje tih časova (najviše majke) ukazuje na negativan odnos prema sticanju znanja. Komunikacija se procenjuje kao loša (agresivno ponašanje, vređanje, pretnje) i između učenika i između nastavnika i učenika. Ali, navedena očekivanja u vidu predloga učenika i nastavnika ukazuju na konkretne i neophodne izmene koje treba vršiti i u obrazovnom i u vaspitnom radu.

contact