South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Serbia

MODEL DVOJEZIČNE (SRPSKO-ENGLESKE) NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI

 

Slavica Ševkušić, Ljubomir Stojanović

 

Projekat dvojezične, srpsko-engleske, razredne nastave predstavlja eksperimentalnu primenu novog modela osnovnog obrazovanja čija se prva faza, prvi razred osnovne škole, realizuje kao ogledno odeljenje u osnovnoj školi "Maksim Gorki" u Beogradu, a na inicijativu škole stranih jezika "Galindo" iz Beograda. Glavna karakteristika modela jeste uvođenje engleskog jezika u nastavu i njegovo intenzivno proučavanje, po principu dvojezičnosti u obradi nastavnih sadržaja. Osnovna polazišta modela koja se odnose na principe, ciljeve i sadržaje vaspitno-obrazovnog rada sa decom, kao i organizacija prostora i vremena, u velikoj meri razlikuju se od pretpostavki na kojima počiva rad u postojećoj osnovnoj školi. Posebnu novinu predstavljaju dva nastavna predmeta: a) "Nešto lično", koji ima za cilj da se putem posebno dizajniranih aktivnosti sistematski podstiče razvoj dečijeg samopoštovanja, saznanja o sebi i drugima, svesti o sopstvenim osećanjima i potrebama, kao i razvoj veština saradnje i rada u grupi; b) Rad na kompjuteru, u kome deca na bazičnom nivou uče da koriste određene kompjuterske programe.

contact