Osnove latinskoga 1

Status kolegija: obvezatni / izborni*
Semestar: I.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara (obvezatni) / 1 sat predavanja i 1 sat seminara (izborni)
Broj ECTS bodova: 7 (obvezatni) / 4 (izborni)
Uvjeti: nema

Ciljevi kolegija: temeljito ovladati niže navedenim jezičnim strukturama radi stjecanja sigurnosti i automatizma u primjeni usvojenih znanja; povećati kapacitet i kvalitetu prevođenja s latinskoga na hrvatski; stvoriti temelje za složenije analize sintaktičkih i stilskih struktura na višim godinama studija

Sadržaj kolegija: utvrđuju se i proširuju temeljna znanja o morfologiji imenica (tvorba i deklinacija), pridjeva (tvorba, deklinacija i komparacija), priloga (tvorba i komparacija), zamjenica (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) te brojeva (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) u latinskom jeziku klasičnoga doba; stečena znanja vježbom se podižu na razinu vještine (automatsko prepoznavanje i tvorba oblika); poznavanje jezika usavršava se na odabranim tekstovima (razvijaju se prijevodne strategije i vrši jezična analiza teksta s posebnim naglaskom na gore spomenute gramatičke segmente); posebna pozornost poklanja se prozodijskim vrijednostima pojedinih riječi (uvježbava se izgovor i naglasak prema pravilima o akcentuaciji u latinskom jeziku klasičnoga razdoblja, uz upoznavanje s osnovnim pravilima tzv. tradicionalnog izgovora)

Studentske obveze: Izvršavanjem obveza moguće je prikupiti 100 bodova. Obveze su: aktivno sudjelovanje na nastavi i izvršavanje domaćih zadataka = 10 bodova (min. 8) – uvjet za potpis; četiri 10-minutne pisane provjere = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; jedna 45-minutna pisana provjera = 10 bodova (min. 6) – uvjet za potpis; pisani ispit = 40 bodova (min. 24) – uvjet za usmeni; usmeni ispit = 30 bodova (min. 18)


Raspored po tjednima

 1. uvodni dogovor, pregled literature i upoznavanje s načinom rada
 2. latinski jezik i pismo; seminar: Fabulae faciles 1-3
 3. izgovor i naglasak; seminar: Fabulae faciles 4-6
 4. imenice prve i druge deklinacije; seminar: Fabulae faciles 7-9
 5. imenice treće deklinacije; seminar: Fabulae faciles 10-12
 6. imenice četvrte i pete deklinacije; seminar: Fabulae faciles 13-15
 7. osobitosti u deklinaciji; seminar: Fabulae faciles 16-18
 8. pridjevi; seminar: Fabulae faciles 19-21
 9. prilozi; seminar: Fabulae faciles 22-24
 10. zamjenice 1; seminar: Fabulae faciles 25-27
 11. zamjenice 2; seminar: Fabulae faciles 28-30
 12. brojevi 1; seminar: Fabulae faciles 31-33
 13. brojevi 2; seminar: Fabulae faciles 34-36
 14. prijedlozi; seminar: Fabulae faciles 37-39
 15. ponavljanje i priprema za ispit

Literatura

a) obvezatna

 • Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš, Latinska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 • Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Naprijed, 1997.
 • Jozo Marević, Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 • materijali koji se dijele na nastavi

b) lektira (OL1 kao izborni kolegij ne uključuje polaganje lektire)


* Kolegij Osnove latinskoga 1 kao izborni mogu upisati i studenti III. i V. semestra sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost.