Rimska književnost republikanskoga razdoblja

Status kolegija: obvezatni / izborni*
Semestar: I.
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara (obvezatni) / 2 sata predavanja (izborni)
Broj ECTS bodova: 5 (obvezatni) / 2 (izborni)
Uvjeti: nema

Ciljevi kolegija: Uvid u civilizacijski kontekst u kojem se javlja rimska književnost; uočavanje tradicijskih i inovativnih tendencija u prvim dvama razdobljima rimske književnosti; usvajanje osnovnih biobibliografskih podataka o najistaknutijim autorima od 240. do 30. pr. Kr.; cjelovit pregled žanrovskoga inventara u tom vremenu.

Sadržaj kolegija: Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi. Različiti aspekti antičke civilizacije i kulture (političko i vojno uređenje, svakodnevni život, umjetnost i arhitektura, književnost, znanost i obrazovanje, mitologija i religija).

Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave, kratke pismene provjere svaki drugi tjedan (51% ukupnih bodova donosi oslobođenje od pismenog dijela ispita književnosti!), ispit.

Ispit: pismeni (kratki odgovori na 80 pitanja: književnost + civilizacija, prema propisanoj literaturi), donosi 80 bodova; usmeni (kratak razgovor o pitanjima koja nisu točno odgovorena u pismenome).


Raspored po tjednima

 1. Predavanje: Uvod. Osnovni problemi rimske književnostiSeminar: Kratak pregled dostupne literature o antičkoj civilizaciji. Indoeuropski prajezik; indoeuropski jezici; grčki dijalekti; italski jezici; Etruščani.
 2. Predavanje: Razgovor o zadanim pitanjima; kronologija: uvodHrvatska književnostNorden, prvo poglavlje; Rerum Romanarum chronologia: hickronologija na hrvatskomSeminar: Državno uređenje u Grčkoj; Sparta i Atena; ustav, društveni slojevi, tijela vlasti.
 3. Predavanje: Pretknjiževno razdoblje: kako ovo znamo?Norden, drugo poglavljeSeminar: Državno uređenje u Rimu; ustav, staleži, tijela vlasti.
 4. Predavanje: Počeci drame: komedija. (1) fabula palliata, Plaut, Cecilije, Terencije; Norden, treće poglavlje; Ter. Hecyra (audio); zadaća: pet pitanja o arhajskom razdobljuSeminar: Ratovanje (ustroj vojske, ratne taktike, oružje).
 5. Predavanje: Počeci drame: komedija (2) fabula togata. Titinije, Afranije. Satira: Enije, Lucilije. — Norden, 4. poglavljeSeminar: Gospodarstvo (zemljoradnja, obrti, trgovina i trgovački pravci, pomorstvo).
 6. Predavanje: Počeci drame: tragedija (1) tragoedia, fabula crepidata. Enije, Pakuvije, Akcije. — Norden, 5. poglavljeSeminar: Svakodnevni život u Grčkoj: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 7. Predavanje: Počeci drame: tragedija (2) fabula praetexta. Nevije, Enije, Pakuvije, Akcije; fabula Atellana: Pomponije, Nevije; mim: Decim Laberije, Publilije Sir. — Norden, poglavlja 6, 7, 8Katul. — Plaut: primjeri književno-povijesnih pitanjaSeminar: Svakodnevni život u Rimu: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 8. PredavanjeLukrecije (Norden, poglavlja 6, 7). Seminar: Grčka mitologija i religija; uloga igara, obredi, misteriji, proročišta; mitološke teme u književnosti.
 9. Predavanje: Varon, historiografija (analisti, Nepot, Salustije, Cezar). — Norden, poglavlja 9 i 10Seminar: Rimska mitologija i religija; obredi, igre; mitološke teme u književnosti.
 10. Predavanje: Počeci proze: govorništvo. Publije Kornelije Scipion Stariji, Marko Porcije Katon, Publije Kornelije Scipion Afrički Mlađi; Kvint Cecilije Metel Makedonski. — Materijali 10Seminar: Grčka arhitektura i umjetnost.
 11. Predavanje: Marko Tulije Ciceron. — Materijali 11Seminar: Rimska arhitektura i umjetnost.
 12. Predavanje: Pjesništvo prve pol. I. st. pr. Kr.: didaktički ep, epilij, elegija, epigram. — Materijali 12Seminar: Znanost (geometrija, aritmetika, astronomija, geografija, medicina itd.).
 13. Predavanje: Historiografija kasne Republike: Gaj Julije Cezar, Gaj Salustije Krisp, Kornelije Nepot. Epistolografija, filozofska i stručna proza. — Materijali 13 — Novi materijali (2010): Katul, Varon, historiografijaSeminar: Začeci filološkoga proučavanja tekstova; kritika teksta.
 14. Predavanje: Epistolografija, filozofska i stručna proza. — Materijali 14Seminar: Izvori za filološko proučavanje: rukopisi, papirusi, natpisi.
 15. Predavanje: Ponavljanje za ispit. Seminar: Ponavljanje za ispit.

Literatura

a) obvezatna (RKRR kao obvezatni kolegij)

 • Vratović, V., “Rimska književnost” u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 189-245, Zagreb 1977.
 • Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 • Musić, A. Nacrt grčkih i rimskih starina, repr. Zagreb 2002.
 • tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme.

b) obvezatna (RKRR kao izborni kolegij)

c) preporučena


Kolegij Rimska književnost republikanskoga razdoblja kao izborni mogu upisati i studenti I., III. i V. semestra sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost, kao i drugi studenti Filozofskog fakulteta.