Pravilo o supstituciji diplomskoga rada na dvopredmetnom studiju talijanistike

Za supstituciju diplomskoga rada na studiju talijanistike na sva tri smjera izabiru se kolegiji iz predmeta Talijansko jezikoslovlje i kultura, iz predmeta Talijanska književnost i kultura i iz predmeta Metodika nastave talijanskoga jezika u sljedećim omjerima:
– Studenti jezikoslovno-kulturološkoga smjera biraju kolegije predmeta Talijansko jezikoslovlje i kultura u bodovnoj vrijednosti 10 ECTS, a kolegije predmeta Talijanska književnost i kultura u bodovnoj vrijednosti 5 ECTS.
– Studenti književno-kulturološkoga smjera biraju kolegije predmeta Talijanska književnost i kultura u bodovnoj vrijednosti 10 ECTS, a kolegije predmeta Talijansko jezikoslovlje i kultura u bodovnoj vrijednosti 5 ECTS.
– Studenti nastavničkoga smjera biraju kolegije predmeta Metodika nastave talijanskoga jezika u bodovnoj vrijednosti 5 ECTS, kolegije predmeta Talijansko jezikoslovlje i kultura  u bodovnoj vrijednosti 5 ECTS i kolegije predmeta Talijanska književnost i kultura u bodovnoj vrijednosti 5 ECTS.