dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je talijanski i španjolski jezik i književnost, te kao paralelan studij engleski i francuski jezik i književnost. Magistrirala je 1981., a doktorirala 1989. godine.
Od 1980. zaposlena je na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1981. kao znanstveni asistent, od 1990. kao docent. Od 1994. do 1998. živjela je u Njemačkoj, dok joj je radni staž mirovao. U zvanje izvanrednoga profesora izabrana je 2000., od 2005. redoviti je profesor, a od 2011. redoviti profesor u trajnome zvanju. Od 1990. sudjeluje u nastavi poslijediplomskoga studija lingvistike. Bila je pročelnica Odsjeka za talijanistiku (2007. – 2009.), zamjenica pročelnika (1987. – 1989., 1999./2000. i od 2013.) i predstojnica Katedre za talijanski jezik (1990. – 1994., 1999./2000. i od 2011.).
U listopadu 1991. u Pisi dodijeljena joj je nagrada za promicanje talijanske kulture Premio Ascarelli Zaklade Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani. Tiskane su joj dvije znanstvene  knjige (Studije o prevođenju, 2000.; Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posredovanje, 2011.). U domaćim i stranim publikacijama objavila je preko 50 znanstvenih radova, a sudjelovala je s izlaganjima na šezdesetak znanstvenih skupova. Do 2002. godine surađivala je na znanstvenome projektu Hrvatsko-talijanske književne veze. Od 2002. do 2006. bila je voditeljica projekta MZOŠ Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika, od 2007. do 2013. voditeljica projekta Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu, 2013./2014. istraživačke teme Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedbe. Od 2005. godine suradnica je međunarodnoga znanstvenog projekta Widespread Idioms in Europe and Beyond (voditeljica dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka).
Od 1987. član je uredništva časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, a od 2002. glavna je urednica. Od znanstvenih udruga, članica je Hrvatskoga filološkog društva, Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.), European Society of Phraseology (EUROPHRAS) i Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis.

Izabrana bibliografija:

Znanstvena monografija:

Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posredovanje, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press, 2011, 270 str.

Uredništvo knjiga:

Zbornik Međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009., ur. Maslina Ljubičić / Ivica Peša Matracki / Vinko Kovačić, Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / FF- press, 2012. (zbornik)

Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), Ivica Peša Matracki; Maslina Ljubičić; Vinko Kovačić (ur.), Zagreb : FF-press, 2012. (zbornik)

Znanstveni članci:

”Zoonimi croati di significato metaforico nel veneto coloniale di Croazia”, u: Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVIII Congresso dell’A.I.S.L.L.I. (Lovanio/Louvain-la-Neuve/Anversa/Bruxelles, 16-19 luglio 2003). Volume primo: L’italiano oggi e domani, ur. Serge Vanvolsem, Stefania Marzo, Manuela Caniato, Gigliola Mavolo, Franco Cesati Editore, Firenze, 2007, str. 353-362.

”Alcune voci deonimiche tratte dai nomi delle maschere della commedia dell’arte”, u: Rivista italiana di onomastica. QuadRIOn 3, 2008, str. 583594.

”Alcuni ittionimi nella fraseologia croata”, u suradnji s Vinkom Kovačićem, u:  Lenguaje figurado y motivación. Una perspectiva desde la fraseología, ur. María Álvarez de la Granja, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008, str. 191-207.

”Geosynonyms in the seventeenth-century Croatian dictionary: about some Italianisms”, u: The Romance Balkans: collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006, ur. Biljana Sikimić, Tijana Ašić, Serbian Academy of Sciences and Arts / Institute for Balkan Studies, Belgrade, 2008, str. 65-71.

”Pridjevi mletačkoga podrijetla: prilagođenice i izvedenice”, u suradnji s Ninom Spicijarić, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, ur. Ines Srdoč-Konestra / Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Rijeka, 2008, str. 849-870.

”Italianismi del francese – francesismi dell’italiano”, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII, 2008 (recte 2009), str. 301-326.

”Approccio contrastivo all’adattamento fonologico delle parole inglesi in italiano e in croato”, u suradnji s Ivicom Peša Matracki, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII, 2008 (recte 2009), str. 229261.

”Talijanski turcizmi – posuđenice u hrvatskom”, u: Riječ: časopis za slavensku filologiju, 16/3, 2010, str. 26-50.

”Sui metaplasmi delle parole croate nel dialetto veneto”, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIV, 2009 (recte 2010), str. 83-110.

”Kalkovi talijanskih konstrukcija s glagolom ‘činiti’ u dubrovačkom govoru Čalinih kazališnih prilagodbi”, u  suradnji s Vinkom Kovačićem, u: Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Stil i izvornost. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Frana Čalu (1927.-1993.), ur. Snježana Husić / Sanja Roić, FF-press Zagreb, 2010, str. 221-230.

”Metaphors referring to husband and wife in Italian and Croatian proverbs”, u suradnji s Nadom Županović, u: Paremiologia i herencia cultural, ur. Antonio Pamies Bertrán / Juan de Dios Luque Durán / Patricia Fernández Martín, Granada, Granada Lingvistica, 2011, str. 339-349.

”Talijanski turcizmi – posuđenice u hrvatskom”, u: Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri, ur. Nimetullah Hafiz, Prizren, BAL-TAM, 2011, str. 651-554.

”O konceptualnoj metafori majke u jeziku poslovica”, u: Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009., ur. Maslina Ljubičić / Ivica Peša Matracki / Vinko Kovačić, Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / FF- press, 2012, str. 283-295.

”Škur, škure, škuribanda: etimologija i značenje u hrvatskim govorima”, u: Adriatico/Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde, 1-2, 2010 (recte 2012), str. 332-346