[[zozd]]
 
Table of Contents

Zakon o znanstvenoj djelatnosti, usporedba

Komentar ZOZD: zozd-izvjestaj

Iz preambule: zozd-preambula

Izvor: MZOŠ (tekst prijedloga, PDF)

ZOZD 2010 = A; ZOZD 2011 = B

B ima preambulu iz koje se može vidjeti kako će zakon biti primjenjivan, čak i u slučaju kad su odredbe sročene neutralno.

Čl. 1

A: znanstvena istraživanja
B: znanstvena djelatnost

A: financiranje znanstvenih pravnih osoba
B: financiranje znanstvene djelatnosti, znanstvenih pravnih osoba

A: znanost
B: znanstvena djelatnost (čl. 1 st. 4: “Znanstvena djelatnost, u smislu odredbi ovoga Zakona, obuhvaća i djelatnost koja se odnosi na umjetnička istraživanja i stvaralaštvo.”)

Čl. 2.

A: Upisnik znanstvenih pravnih osoba vodi Ministarstvo
B: Upisnik vodi AZVO

B: dodane definicije “znanstvena djelatnost”, “znanstveno područje” i “interdisciplinarnost”.
Izostavljena definicija “Sveučilište”, “Akademski nastavnik”, “Mobilnost nastavnika”

Promijenjene (dotjerane, čini se ne bitno): “znanstvenik”, “znanstveni novak”, “suradnik postdoktorand”,

Nove definicije: “istraživač”, “mobilnost istraživača”,

Promijenjena (dotjerana): “strategija razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske”,
Promijenjena: “Strategija razvoja znanstvene pravne osobe” (A: sadrži ciljeve znanstvenih istraživanja - B: sadrži ciljeve i plan razvoja; u B se ne spominje razdoblje),

A: “Elaborat o obavljanju znanstvenih istraživanja”
B: “Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti”,

B izostavljeno: “Znanstveno istraživanje”
B dodano: “Natječajni znanstveni projekt”,

Promijenjena (dotjerana): “Programski ugovor”

Promijenjena definicija: “Osnovni proračun”.

A: financijska sredstva namijenjena za temeljnu djelatnost
B: “financijska sredstva ugovorena programskim ugovorom namijenjena za temeljnu znanstvenu djelatnost”

Novo: “Proračun natječajnih prihoda – financijska sredstva ostvarena putem natječaja i/ili ugovora za znanstvenu djelatnost na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu (znanstveni projekti), kao i financijska sredstva ostvarena provedbom znanstvene djelatnosti za gospodarstvo i/ili javni sektor od strane javnog znanstvenog instituta odnosno javnog sveučilišta;” (ovamo ulazi i komercijalizacija!)

Spominje se sveučilište, koje nije definirano u zakonu.

Novo: “Mreža javnih znanstvenih pravnih osoba - strateški dokument koji sadržava smjernice i kriterije za osnivanje javnih znanstvenih pravnih osoba te projekciju osnivanja novih javnih znanstvenih pravnih osoba radi provođenja postupaka vrednovanja u okviru vanjskog sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete;”

Novo: “Znanstvena infrastruktura – obuhvaća objekte, opremu i službe potrebne za znanstvenu djelatnost (znanstveni laboratoriji, postrojenja, brodovi i druga oprema za znanstvena istraživanja, znanstvene knjižnice, znanstvene informacijske i komunikacijske službe, znanstveno izdavaštvo i sl.).”

Čl. 3

(1 Temeljna načela)

A: - sloboda znanstvenoga istraživanja i stvaralaštva;
B: - sloboda znanstvene djelatnosti i stvaralaštva, što uključuje zajamčenu slobodu misli i izražavanja, te slobodu određivanja metoda rješavanja znanstvenih pitanja;

B novo: - nedodirljivost i sigurnost čovjekove osobnosti i dostojanstva;

A: - etičnost i odgovornost znanstvenika i ostalih osoba koje sudjeluju u znanstvenim istraživanjima za posljedice vlastitoga rada; (F)
B: - etičnost znanstvene djelatnosti; (~F)

A: - profesionalna odgovornost znanstvenika. (G)
B: - profesionalna odgovornost znanstvenika i istraživača za tijek, rezultate i posljedice znanstvene djelatnosti; (~G)

A: - javnost rada; (B)
B: - javnost znanstvene djelatnosti; (B)

B novo: - međunarodni značaj znanstvene djelatnosti, usmjerene na dobrobit čovječanstva i na pomicanje granica znanstvenih spoznaja;

B novo: - vrednovanje znanstvene djelatnosti;

B novo (premješteno iz ciljeva): - briga za zaštitu okoliša i održivi razvoj;

B novo: - poticanje interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti znanstvene djelatnosti.

(2 Ciljevi)

B novo: - doprinos svjetskom razvoju znanosti;

A: - odgovoran doprinos rješavanju socijalnih, gospodarskih, kulturnih i znanstvenih problema od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku u cilju održavanja i podizanja opće kvalitete života i gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj. (F)
B: - doprinos rješavanju znanstvenih, socijalnih, gospodarskih i kulturnih problema od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku u cilju održavanja i podizanja opće kvalitete života i gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj; (~F)

B novo: - jačanje znanstvenih i tehnoloških temelja gospodarstva Republike Hrvatske, kako bi postalo konkurentnije na svjetskoj razini;

B novo: - potpomaganje održivog razvoja Republike Hrvatske;

A: - uključenost u međunarodna znanstvena istraživanja, posebice europska znanstvena istraživanja; (E)
B: - omogućavanje sudjelovanja hrvatskim znanstvenicima u programima Europske unije u području znanstvene djelatnosti; (~E)

B novo: - povećavanje ulaganja u znanost i istraživanje te stvaranje uvjeta za povećana ulaganja privatnog sektora;
- osiguranje policentričnog razvoja znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj;
- stvaranje inovacija i drugih intelektualnih tvorevina te prijenos novostvorenih znanja i tehnologija iz akademske zajednice u gospodarstvo, na dobrobit gospodarskog razvoja i društva u cjelini.

Znanstvena istraživanja, Čl. 4

A: (1)Znanstveno istraživanje u smislu ovog Zakona uključuje temeljeno, primjenjeno i razvojno istraživanje.
B: (1) Znanstvena djelatnost u smislu ovoga Zakona uključuje temeljno, primijenjeno i razvojno znanstveno istraživanje kao i posebnosti izražene u istraživanju u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti.

A: (4)Razvojno istraživanje je sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenoga istraživanja i praktičnoga iskustva, usmjeren stvaranju novih proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa ili znatnom poboljšanju postojećih. Razvojnim istraživanjem smatraju se i poslovi razvojnog istraživanja namijenjeni pretvaranju rezultata primijenjenih istraživanja u planove, nacrte ili modele za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, proizvodne postupke ili usluge, bilo da su namijenjeni prodaji ili uporabi, uključujući i izradu prvih prototipova koji nisu komercijalno upotrebljivi. Razvojno istraživanje može, osim toga, uključivati konceptualno planiranje i modeliranje alternativnih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga te prve demonstracijske ili pilot projekte, pod uvjetom da se ti projekti ne mogu preraditi ili koristiti za industrijsku primjenu ili komercijalno iskorištavati. Razvojno istraživanje ne obuhvaća rutinske ili redovite izmjene na proizvodima, proizvodnim linijama, proizvodnim postupcima, postojećim uslugama i drugim tekućim poslovima, čak i ako rečene izmjene predstavljaju poboljšanja.
B: (4) Razvojno znanstveno istraživanje je sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenoga istraživanja i praktičnoga iskustva, usmjeren stvaranju novih proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa ili znatnom poboljšanju postojećih.

B novo: Strategija razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Članak 5.

(1) Razvoj sustava znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj određuje se Strategijom razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Strategija).

(2) Strategija sadrži temeljne ciljeve i prioritete u znanstvenoj djelatnosti i tehnologiji, te mjere i instrumente dostizanja strateških ciljeva.

(3) Strategiju na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina.

(4) Republika Hrvatska osigurava sredstva za provedbu Strategije i sustavno ih povećava kako bi se dostigla i održavala razina ulaganja najrazvijenijih država u znanstvenu djelatnost.

(5) O provedbi Strategije skrbi Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske.

(6) Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske podnosi Vladi Republike Hrvatske najmanje jednom u dvije godine izvješće o provedbi Strategije, o potrebi njezine izmjene i/ili dopune te općenito o stanju nacionalnoga znanstvenog i inovacijskog sustava.

Područja znanstvenih istraživanja

A čl. 5
B čl. 6

B novo: (2) Djelatnost koja se odnosi na umjetnička istraživanja i stvaralaštvo obavlja se u posebnom području – umjetničkom području.

B novo: (4) Za potrebe praćenja i planiranja znanstvene djelatnosti ministar nadležan za znanost (u daljnjem tekstu: Ministar) na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske donosi pravilnik o poljima i granama unutar znanstvenih područja, te o ostalim potrebnim statističkim parametrima.

B novo: Interdisciplinarna znanstvena djelatnost Članak 7.

(1) Znanstvena djelatnost može se obavljati i na interdisciplinaran način, kroz istraživanje koje se temelji na zajedničkom radu u dva ili više znanstvenih područja.

(2) U slučajevima znanstvene djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određuje se jedno znanstveno područje kao matično područje znanstvene djelatnosti.

Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju

A: II. NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST
B: II. NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE HRVATSKE

A čl. 6
B čl. 8

A: (1)Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i znanost (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) skrbi o sustavnom razvoju visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj.
(2)Nadležnost, ustroj, sastav i način imenovanja članova Nacionalnog vijeća propisuje se zakonom kojim se uređuje se visoko obrazovanje.

B: (1) Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) skrbi se o sustavnom razvoju znanstvene djelatnosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj, a osobito:
- prati i ocjenjuje položaj i razvoj znanosti i tehnologije sa stajališta međunarodne usporedivosti, kakvoće, gospodarske i društvene svrhovitosti;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske Strategiju za razdoblje od pet godina;
- na temelju Strategije utvrđuje nacionalne znanstvene prioritete;
- općim aktom utvrđuje minimalne kriterije za izbore na znanstvena radna mjesta;
- općim aktom utvrđuje kriterije za vrednovanje i kategorizaciju znanstvene izvrsnosti znanstvenih pravnih osoba;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske strateški dokument mreže javnih znanstvenih pravnih osoba koji sadrži smjernice i kriterije za osnivanje javnih znanstvenih pravnih osoba te projekciju osnivanja novih javnih znanstvenih pravnih osoba;
- na zahtjev Ministarstva daje mišljenje na predložene strategije razvoja znanstvenih pravnih osoba osnovanih od Republike Hrvatske;
- osniva povjerenstvo za ocjenu i utvrđivanje profesionalne odgovornosti znanstvenika u interdiscipliniranim i interinstitucionalnim slučajevima predviđenima člankom 3. stavak 1. ovoga Zakona;
- raspravlja pitanja od važnosti za razvoj znanstvenog sustava i nacionalne znanstvene politike te predlaže i potiče donošenje mjera za njihovo unaprjeđenje;
- raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnog inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja;
- odlučuje o žalbi na rješenje o kategorizaciji javnog znanstvenog instituta;
- razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Nacionalno vijeće jedan put godišnje objavljuje izvješće o svojem radu na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva.

B novo: Sastav i način imenovanja članova Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju. Članak 9.

(1) Nacionalno vijeće ima devet članova.

(2) Članove Nacionalnoga vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine, na način da se za svako znanstveno područje imenuje po jednog člana, vodeći brigu o podjednakoj zastupljenosti članova iz javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta.

(3) Predsjednik Nacionalnog vijeća je znanstvenik ili akademski nastavnik s izrazitim međunarodnim ugledom u znanstvenom području unutar kojeg ima međunarodno priznate rezultate znanstvenih istraživanja.

(4) Predsjednika Nacionalnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova članova iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Predsjednik Nacionalnog vijeća ima dva zamjenika iz redova članova iz stavka 2. ovoga članka koje između sebe biraju članovi Nacionalnog vijeća.

(6) Članovi Nacionalnog vijeća po položaju su i: - Ministar,
- ministar nadležan za gospodarstvo, te
- predstavnik Nacionalnog vijeća za konkurentnost iz područja gospodarstva.

Članak 10.

(1) Kandidate za članove Nacionalnoga vijeća predlažu znanstvene pravne osobe.

(2) Na temelju javno objavljenog poziva Ministarstva, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Nacionalnoga vijeća na prijedlog Ministarstva.

Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju. Članak 11.

  • (1) Rad Nacionalnog vijeća uređuje se poslovnikom koji se donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
  • (2) Članovi Nacionalnog vijeća te članovi njegovih radnih tijela izuzet će se od odlučivanja u pitanjima kada postoji mogućnost sukoba interesa, što se pobliže uređuje poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća.

Razrješenje imenovanih članova Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju. Članak 12.

(1) Imenovani član Nacionalnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako: - sam zatraži razrješenje;
- ne ispunjava dužnosti člana;
- izgubi sposobnost obnašanja dužnosti;
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.

(2) Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana mogu pokrenuti predsjednik Nacionalnog vijeća ili najmanje tri člana Nacionalnog vijeća, podnošenjem zahtjeva predsjedniku Nacionalnog vijeća.

(3) Nakon primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik Nacionalnog vijeća imenovat će povjerenstvo iz redova svojih članova na temelju čijeg će izvješća odlučiti hoće li Vladi Republike Hrvatske predložiti razrješenje člana Nacionalnog vijeća ili će odbiti zahtjev kojim je postupak pokrenut.

(4) U povjerenstvu iz stavka 3. ovoga članka ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Nacionalnog vijeća.

Znanstvene pravne osobe (A 7, B 13)

A Čl. 7: (2)Znanstvene pravne osobe su: - znanstveni instituti
- sveučilišta
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- druge pravne osobe kojima je znanstveno istraživanje temeljna djelatnost.

B Čl. 13: (2) Znanstvene pravne osobe su: - sveučilišta;
- znanstveni instituti;
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, te
- druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost. (!)

A: (4)Sveučilišta obavljaju znanstvena istraživanja prema odredbama ovog Zakona, u skladu s ustrojem propisanim posebnim zakonom.

B: (4) Sveučilišta su visoka učilišta koja se bave visokim obrazovanjem prema propisu kojim se uređuje visoko obrazovanje i obavljaju znanstvenu djelatnost u skladu sa ovim Zakonom, te imaju status znanstvene pravne osobe.

B novo: (5) Znanstveni instituti su znanstvene pravne osobe koja se bave znanstvenom djelatnošću kao svojom osnovnom djelatnošću, te su osnovane i ustrojene prema odredbama ovoga Zakona.

A: (5)Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti obavlja znanstvena istraživanja prema odredbama ovog Zakona, u skladu s ustrojem propisanim posebnim zakonom.

B: (6) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti obavlja znanstvenu djelatnost prema odredbama ovoga Zakona, u skladu s ustrojem propisanim posebnim propisom kojim se uređuje ustrojstvo i djelovanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

B novo:
(7) Domaće i/ili strane pravne i/ili fizičke osobe mogu osnovati i druge pravne osobe za provedbu znanstvene djelatnosti prema odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

A: (6)Druge pravne osobe mogu u sudski registar upisati obavljanje znanstvenih istraživanja ako ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona.

B: (8) Druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost stječu status znanstvene pravne osobe upisom u Upisnik znanstvenih pravnih osoba koji vodi Agencija.

[Čini se da je pravni okvir za bavljenje znanstvenom djelatnošću slobodniji u verziji B]

Dostupnost informacija o znanstvenoj pravnoj osobi

(A 8, B 14)

Što treba objaviti na internetu ili drugačije:

A: - elaborat o obavljanju znanstvenih istraživanja i strategiju razvoja znanstvene pravne osobe;

B: - strategiju razvoja znanstvene pravne osobe;

A: -programski ugovor; (C)

B: izostavljeno (vidi dolje!)

A: -ustroj znanstvenih radnih mjesta; (D)

B: - ustroj znanstvenih i drugih radnih mjesta; (D)

A: -obavijesti o provedenim izborima i rezultatima izbora na znanstvena radna mjesta; (G)

B: izostavljeno (nema dolje)

A: -rezultate unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete, sukladno posebnom zakonu; (H)

B: - rezultate unutarnjeg i vanjskog sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete, sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; (~H + I)

A: -popis umirovljenih zaslužnih znanstvenika kojima je dodijeljen počasni naslov; (J)

B: izostavljeno (nema dolje)

A: -popis znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada; (K)

B: izostavljeno (vidi dolje)

B novo:

(2) Javni znanstveni instituti dužni su objaviti na svojim mrežnim stranicama, uz informacija iz stavka 1. ovoga članka, i sljedeće informacije:

- elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti;
- programski ugovor;
- kategoriju javnog znanstvenog instituta sukladno rješenju kojeg donosi Ministar;
- popis znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada, te
- ostale podatke utvrđene općim aktom javnih znanstvenih instituta.

Strategija razvoja znanstvene pravne osobe

A Članak 12.
B Članak 15.

A: (1)Znanstvene pravne osobe koje se natječu za financiranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske obvezne su donijeti strategiju razvoja koja obuhvaća:
B: (1) Znanstvene pravne osobe koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, ili se natječu za financiranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, obvezne su donijeti strategiju razvoja znanstvene pravne osobe razvoja(!) koja obuhvaća:

A: - vrstu znanstvenih istraživanja iz članka 4. ovoga Zakona;
B: - područja znanstvene djelatnosti iz članka 6. ovoga Zakona;
- vrste znanstvenih istraživanja iz članka 4. ovoga Zakona;

A: - kratkoročne ciljeve za rok od 5 godina;
- dugoročne ciljeve za rok od 10 godina; B: - kratkoročne ciljeve za rok od tri godine, što obuhvaća razdoblje primjene programskih ugovora; [skraćeno!]
- dugoročne ciljeve za rok od šest godina; [skraćeno!]

A: - plan znanstvene i stručne djelatnosti za tržište radi ostvarivanja vlastitih prihoda;
B: - mjere i rokove s kojima se postižu ciljevi;
- mjere povezivanja i suradnje s javnim sektorom ili gospodarstvom;

A: - plan razvoja kadrovskih potencijala;
- plan razvoja znanstvene infrastrukture;

B: - plan razvoja ljudskih potencijala u znanosti;
- plan razvoja znanstvene infrastrukture;

A: - kapacitete i uvjete za prihvat gostujućih znanstvenih novaka i znanstvenika te
- druga pitanja značajna za djelatnost pojedinog znanstvenog instituta.

B: - plan znanstvene i stručne djelatnosti za ostvarivanje natječajnih i drugih prihoda;
- javno predstavljanje i primjenu rezultata znanstvene djelatnosti u gospodarstvu i javnom sektoru;
- plan suradnje sa sveučilištima i drugim visokim učilištima;
- druga pitanja značajna za djelatnost pojedine znanstvene pravne osobe.

A: (2)Strategija razvoja javnih znanstvenih instituta i sveučilišta mora biti sukladna nacionalnim znanstvenim prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i nacionalnim znanstvenim prioritetima.
B: (2) Strategija razvoja javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta mora biti sukladna nacionalnim znanstvenim prioritetima utvrđenim Strategijom.

Javna služba znanstvenih pravnih osoba

A: Članak 14.

B: Članak 16.

A: (1)Znanstvene pravne osobe, u okviru znanstvenih istraživanja radi kojih su osnovane, na temelju javnih ovlasti obavljaju sljedeće poslove:
- općim aktima uređuju određene odnose; (A)
- rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba; (B)
- vode očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaju propisana uvjerenja i druge potvrde. (C)

B: (1) Znanstvene pravne osobe, u okviru znanstvene djelatnosti radi kojih su osnovane, na temelju javnih ovlasti, obavljaju sljedeće poslove:
- općim aktima uređuju određene odnose; (= A)
- rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba; (= B)
- obavljaju druge poslove određene drugim propisima. (!)

A: (2)Znanstvene pravne osobe obavljaju javne ovlasti iz stavka 1. ovog članka pod uvjetima, na način i u postupku koji je određen posebnim zakonom.

B: (2) Znanstvene pravne osobe obavljaju javne ovlasti iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetima, na način i u postupku koji je određen posebnim propisima.

Upisnik znanstvenih pravnih osoba

A: Članak 15.
B: Članak 17.

A: (1)Znanstvene pravne osobe upisuju se u Upisnik znanstvenih pravnih osoba Ministarstva (u daljnjem tekstu: Upisnik) ako ispunjavaju uvjete za znanstvena istraživanja, propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. (A)
(2)Zakladni i privatni znanstveni instituti i druge znanstvene pravne osobe iz članka 7. stavak 2. ovog Zakona mogu se upisati u Upisnik ako je na njihov zahtjev utvrđeno da ispunjavaju uvjete za upis u Upisnik. (B)

B: (1) U sustavu znanstvene djelatnosti ustrojava se Upisnik znanstvenih pravnih osoba. (~B)
(2) Znanstvena pravna osoba osnovana prema ovome Zakonu, propisu kojim se uređuju ustanove, te drugim propisima može se upisati u Upisnik znanstvenih pravnih osoba. (~B)

A: (3)Rješenje o zahtjevu za upis znanstvene pravne osobe u Upisnik donosi Ministar. (C)
B: (3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija.
(4) O zahtjevu za upis znanstvene pravne osobe u Upisnik znanstvenih pravnih osoba Agencija odlučuje rješenjem.

A: (4)Upisom u Upisnik znanstvena pravna osoba stječe prava koja joj pripadaju na temelju ovog Zakona i drugih propisa u svezi sa znanstvenim istraživanjima. (D)

A: (5)Rješenje kojim se odbija zahtjev za upis u Upisnik upravni je akt protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor. (E)

B: (5) Na rješenje iz stavka 4. ovoga članka žalba se može izjaviti Ministarstvu.
(6) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja, te postupak upisa u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka.

samo A (B izostavljeno) Članak 16.

(1)Postupak, sadržaj i oblik vođenja Upisnika iz članka 15. ovog Zakona propisuje Ministar.

(2)Gubitak statusa znanstvene pravne osobe i brisanje iz Upisnika rješenjem određuje Ministar na temelju rezultata vrednovanja od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

(3)Rješenje iz stavka 2. ovog članka kojim se obavlja brisanje iz Upisnika upravni je akt protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Instituti

A: (2)Javni znanstveni instituti su oni kojima je osnivač Republika Hrvatska. (B)

B: (2) Javni znanstveni instituti su znanstveni instituti osnovani kao ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, a provode znanstvenu djelatnost u jednom ili više znanstvenih područja kao javnu službu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te imaju zadaće utvrđene ovim Zakonom. (~B)

A: nema!

B: (3) Privatni znanstveni instituti se osnivaju kao ustanove ili trgovačka društva.

A: (3) Privatni znanstveni instituti osnivaju se odlukom osnivača na način propisan odredbama ovog Zakona i propisima kojima se uređuje status ustanova. (C)

B: (4) Privatni znanstveni instituti osnivaju se odlukom osnivača na način propisan odredbama ovoga Zakona i propisima kojima se uređuju ustanove ili trgovačka društava(!). (~~C)

A: (4)Nacionalni znanstveni instituti su javni instituti koji provode znanstvena istraživanja u jednom ili više znanstvenih područja kao javnu službu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koji imaju zadaće utvrđene ovim Zakonom. (D)
(5)Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje nacionalne znanstvene institute. (E)
(6)Državni znanstveni instituti su javni instituti koji se osnivaju za provedbu znanstvenih istraživanja kao javne službe u znanosti. (F)
(7)Zakladni znanstveni instituti su privatni znanstveni instituti koje osnivaju zaklade ili fundacije za provedbu znanstvenih istraživanja po odredbama ovog zakona i propisa donesenih na temelju njega. (G)
(8)Domaće i/ili strane pravne i/ili fizičke osobe mogu osnovati i druge privatne znanstvene institute za provedbu znanstvenih istraživanja po odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega. (H)

B: sve je ovo izostavljeno!

Sveučilišta

A: Članak 10.
A: (1)Sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska obavljaju znanstvena istraživanja prema odredbama ovog Zakona koje se odnose na nacionalne znanstvene institute.
A: (2)Sveučilišta kojima je osnivač domaća i/ili strana pravna i/ili fizička osoba obavljaju znanstvena istraživanja prema odredbama ovog Zakona koje se odnose na privatne znanstvene institute.

B: Članak 19.
(1) Sveučilišta mogu biti javna i privatna.
(2) Javna su sveučilišta znanstvene pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i koje, sukladno posebnom zakonu, obavljaju znanstvenu i umjetničku djelatnost i visokostručni rad, te ustrojavaju i izvode prijediplomske, diplomske i poslijediplomske studije u najmanje dva znanstvena i/ili umjetnička područja.
(3) Privatna sveučilišta osnivaju se odlukom osnivača na način propisan odredbama posebnog zakona.
(4) Sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska obavljaju znanstvenu djelatnost prema odredbama ovoga Zakona i posebnog zakona.

Djelatnost znanstvenih instituta

A: Članak 11.
B: Članak 20.

A: (1)Djelatnost nacionalnih znanstvenih instituta sastoji se od temeljne djelatnosti ugovorene programskim ugovorom sa Ministarstvom, znanstvenih projekata ugovorenih s Ministarstvom te znanstvenih i stručnih poslova za tržište.

B: (1) Djelatnost javnih znanstvenih instituta sastoji se od temeljne djelatnosti iz njihova akta o osnivanju, djelatnosti ugovorene programskim ugovorom s Ministarstvom, djelatnosti znanstvenih i stručnih projekata iz natječaja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te znanstvene djelatnosti za gospodarstvo.

A: (2)Djelatnost državnih znanstvenih instituta sastoji se od znanstvenih projekata ugovorenih s Ministarstvom i znanstvenih i stručnih poslova za tržište.

B: nema (vidi gore)

A: (3)Djelatnost zakladnih i privatnih znanstvenih instituta određuje se njihovim aktom o osnivanju.

B: (2) Djelatnost privatnih znanstvenih instituta određuje se njihovim aktom o osnivanju.

Zadaće instituta

A: IV. ZADAĆE NACIONALNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

B: IV. ZADAĆE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

A: Članak 17.

B: Članak 21.

A: (1)Nacionalni znanstveni instituti u smislu odredbi članka 9. stavka 4. ovog Zakona su oni koji se bave znanstvenim istraživanjima u skladu s nacionalnim znanstvenim prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj i nacionalnim znanstvenim prioritetima.

B: (1) Javni znanstveni instituti su znanstvene pravne osobe koje se bave znanstvenom djelatnošću u skladu s nacionalnim znanstvenim prioritetima utvrđenim Strategijom.

A: (2)Zadaće nacionalnih znanstvenih instituta obuhvaćaju poticanje, provedbu i sustavno unapređivanje znanstvenih istraživanja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kroz poštivanje temeljenih načela znanosti u Republici Hrvatskoj, (A)

B: (2) Zadaće javnih znanstvenih instituta obuhvaćaju:
- poticanje, provedbu i sustavno unapređivanje znanstvene djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku uz prihvaćanje temeljenih načela znanosti u Republici Hrvatskoj; (A)
B: - provedbu znanstvene djelatnosti u znanstvenim područjima unutar kojih su osnovani uz uvažavanje posebnosti javnih znanstvenih instituta čija je temeljna djelatnost u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti u svrhu razvoja društva i očuvanja identiteta; (!)

A: provedbu mjera u svrhu jačanja suradnje s gospodarstvom, (B)

B: - primjenu rezultata istraživanja kao mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; (~B)

A: promicanje novih tehnologija temeljenih na znanstvenim otkrićima, (C)

B: - promicanje i prijenos novih tehnologija temeljenih na znanstvenim otkrićima;

A: provedbu mjera radi integracije u europski istraživački prostor. (D)

B: - poticanje integracije hrvatskog znanstvenog sustava u europski istraživački prostor;
B: - povezivanje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja kroz suradnju sa sveučilištima.

A: (3)Nacionalni znanstveni instituti izrađuju znanstvene i stručne podloge u skladu s potrebama državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove sukladno stavku 1. i 2. ovog članka.

B: (3) Javni znanstveni instituti izrađuju i znanstvene i stručne podloge prema potrebama državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te obavljaju druge poslove sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

A: (4)Nacionalni znanstveni instituti obavljaju javne ovlasti iz članka 14. stavka 1. ovog Zakona, naročito u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne politike.

B: nema

A: (5)Nacionalni znanstveni instituti iz stavka 1. ovog članka međusobno surađuju u svrhu ostvarenja zadaća iz ovog Zakona.

B: (4) Javni znanstveni instituti međusobno surađuju u svrhu ostvarenja zadaća iz ovoga Zakona.

Samo A: Javna nabava usluge znanstvenih istraživanja. Članak 18.

(1)Usluge znanstvenih istraživanja i razvoja, koje uključuju nabavu znanstvene opreme i uspostavu znanstvene infrastrukture, osim onih od kojih koristi ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za pruženu uslugu, izuzete su od obveze provođenja postupka javne nabave sukladno temeljnim načelima Zakona o javnoj nabavi.

[Ovog članka nema B!]

Ustroj i upravljanje institutom

A: V. USTROJ I UPRAVLJANJE ZNANSTVENIM INSTITUTOM

B: V. USTROJ I UPRAVLJANJE ZNANSTVENIM INSTITUTOM

Statut znanstvenog instituta

A: Članak 19.

B: Članak 22.

A: (1)Unutarnji ustroj znanstvenog instituta uređuje se statutom u skladu sa Zakonom i aktom o osnivanju.

B: (1) Unutarnji ustroj znanstvenog instituta koji je osnovan kao ustanova uređuje se statutom u skladu sa ovim Zakonom i aktom o osnivanju.

A: (2)Statut znanstvenog instituta donosi upravno vijeće, a ostale opće akte donosi tijelo određeno ovim Zakonom ili statutom.

B: (2) Statut znanstvenog instituta koji je osnovan kao ustanova donosi upravno vijeće, a ostale opće akte donosi tijelo određeno ovim Zakonom ili statutom.
B: (3) Statut znanstvenog instituta osnovanog kao trgovačko društvo donosi tijelo predviđeno propisom kojim se uređuju trgovačka društva.

A: (3)Ministarstvo daje suglasnost na statut javnih znanstvenih instituta i na opći akt o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta.

B: (4) Ministarstvo daje suglasnost na statut javnih znanstvenih instituta i na njihov opći akt o unutarnjem ustroju.

Tijela znanstvenog instituta

A: Članak 20.
B: Članak 23.

A: (1)Tijela znanstvenog instituta su:
-upravno vijeće
-znanstveno vijeće
-ravnatelj te
- druga tijela predviđena statutom.

B: (1) Tijela znanstvenog instituta osnovanog kao ustanova su: - upravno vijeće;
- znanstveno vijeće;
- ravnatelj, te
- druga tijela predviđena statutom.
B: (2) Tijela znanstvenog instituta osnovanog kao trgovačko društvo određena su propisom kojim se uređuju trgovačka društva.

Upravno vijeće

A: Članak 21.
B: Članak 24.

(2) Upravno vijeće znanstvenog instituta:

A: -na prijedlog znanstvenog vijeća, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova donosi strategiju razvoja znanstvenog instituta; (B)

B: - na prijedlog znanstvenog vijeća donosi strategiju razvoja znanstvenog instituta; (~B)

A: -dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova utvrđuje prijedlog programskog ugovora po prethodnom mišljenju znanstvenog vijeća; (D)

B: - utvrđuje prijedlog programskog ugovora javnog znanstvenog instituta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova upravnog vijeća po prethodnom mišljenju znanstvenog vijeća; (D)

A: -donosi pravilnik o uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, u slučaju javnih znanstvenih instituta na prijedlog znanstvenog vijeća i uz prethodnu suglasnost Ministra; (F)

B: - donosi pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta na prijedlog znanstvenog vijeća; (~F))

B: - donosi opći akt kojim se utvrđuje postupak i uvjeti za ocjenu izvješća o radu znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu; (!)

A: -donosi osnovni i razvojni proračun nacionalnog znanstvenog instituta na prijedlog ravnatelja; (J)

B: izostavlja

A: -odlučuje kao tijelo drugog stupnja o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom; (K)
B: - odlučuje kao tijelo drugog stupnja o pravima zaposlenika iz radnog odnosa i u svezi s radom; (K)

A: -na temelju javnog natječaja bira ravnatelja javnih znanstvenih instituta, u slučaju nacionalnih znanstvenih instituta uz prethodnu suglasnost Ministra; (N)
-razrješava ravnatelja javnih znanstvenih instituta u slučajevima predviđenim Zakonom o ustanovama; (O)

B: - na temelju javnog natječaja bira i razrješava ravnatelja znanstvenog instituta; (~N, 0)

A: -jedanput godišnje podnosi izvješće Ministarstvu te (P)
B: - u slučaju javnog znanstvenog instituta, jednom godišnje podnosi izvješće Ministarstvu, te (P)

A: (8)Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća javnog znanstvenog instituta počinje danom imenovanja.
B: (3) Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća javnog znanstvenog instituta počinje danom imenovanja odnosno izbora.

Ustrojstvo upravnog vijeća javnoga znanstvenog instituta

A: Članak 22.
B: Članak 25.

A: (3)Predsjednika i članove upravnog vijeća javnog znanstvenog instituta imenuje Ministar, osim člana predstavnika zaspolenih(!) kojeg bira radničko vijeće. (C)

B: (3) Članovi upravnog vijeća koje imenuje osnivač čine većinu u upravnom vijeću. Predsjednika upravnog vijeća imenuje osnivač. (C)
B: (4) Člana Upravnog vijeća predstavnika zaposlenika bira radničko vijeće javnoga znanstvenog instituta.

A: (4)U slučaju kad upravno vijeće javnog znanstvenog instituta ima pet članova, jednog člana Ministar imenuje iz reda znanstvenika javnog znanstvenog instituta na prijedlog znanstvenog vijeća. (D)
B: (5) U slučaju kad upravno vijeće javnoga znanstvenog instituta ima pet članova, jednog člana imenuje znanstveno vijeće iz redova znanstvenika javnog znanstvenog instituta. (D)

A: (5)U slučaju kad upravno vijeće javnog znanstvenog instituta ima sedam članova, dva člana Ministar imenuje iz reda radnika znanstvenika javnog znanstvenog instituta na prijedlog znanstvenog vijeća. (E)
B: (6) U slučaju kad upravno vijeće javnoga znanstvenog instituta ima sedam članova, dva člana imenuje znanstveno vijeće iz redova znanstvenika javnog znanstvenog instituta. (~E)

A: (6)U slučaju kad upravno vijeće znanstvenog instituta ima devet članova, tri člana imenuje Ministar iz reda znanstvenika javnog znanstvenog instituta na prijedlog znanstvenog vijeća. (F)
B: (7) U slučaju kad upravno vijeće javnoga znanstvenog instituta ima devet članova, tri člana imenuje znanstveno vijeće iz redova znanstvenika javnog znanstvenog instituta. (F)

Ustrojstvo upravnog vijeća privatnog znanstvenog instituta

A: Članak 23.
B: Članak 26.

A: (1)Broj članova, sastav, mandat i način imenovanja upravnog vijeća privatnih instituta pobliže se određuje njegovim općim aktom.

B: Broj članova, uvjeti za imenovanje i izbor, sastav, mandat i način imenovanja upravnog vijeća privatnog instituta pobliže se određuje njegovim općim aktom.

Znanstveno vijeće

A: Znanstveno vijeće
B: Znanstveno vijeće znanstvenog instituta

A: Članak 24.
B: Članak 27.

A: (1) Znanstveno vijeće obavlja funkciju stručnog vijeća u smislu odredbi Zakona o ustanovama. (A)
A: (2)Znanstveno vijeće čine radnici na znanstvenim radnim mjestima ili njihovi predstavnici te predstavnik znanstvenih novaka u skladu sa statutom. (B)

B: (1) Znanstveno vijeće znanstvenog instituta obavlja funkciju stručnog vijeća u smislu propisa kojim se uređuju ustanove. Znanstveno vijeće čine predstavnici osoba zaposlenih na znanstvenim radnim mjestima. Znanstveno vijeće ne može imati više od dvadeset članova. (~A, B)

(3)Znanstveno vijeće javnog znanstvenog instituta:

A: -na zahtjev upravnog vijeća utvrđuje prijedlog strategije razvoja znanstvenog instituta i elaborat o obavljanju znanstvenih istraživanja; (A)
B: - na zahtjev upravnog vijeća utvrđuje prijedlog strategije razvoja javnoga znanstvenog instituta; (~A)
B: - na zahtjev ravnatelja potvrđuje prijedlog elaborata (pokazatelji provedbe programskog ugovora) o obavljanju znanstvene djelatnosti; (~A)

A: -na zahtjev upravnog vijeća predlaže opći akt o uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, u slučaju javnih znanstvenih instituta donosi se uz prethodnu suglasnost Ministra; (B)
B: - na zahtjev upravnog vijeća predlaže opći akt o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta; (~B)

A: -ocjenjuje uvjete pristupnika za izbor znanstvenih novaka na javnim znanstvenim institutima; (C)
B: - ocjenjuje uvjete pristupnika za izbor na suradnička radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada; (~C)

A: -predlaže dio članova upravnog vijeća znanstvenog instituta, u skladu s ovim Zakonom i statutom; (D)
B: - imenuje dio članova upravnog vijeća znanstvenog instituta, u skladu sa ovim Zakonom i statutom; (~D)

A: -ocjenjuje rad znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju izvješća njihovog mentora; (E)
B: - ocjenjuje rad znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju izvješća njihova mentora; (E)
B: - ocjenjuje rad mentora znanstvenih novaka sukladno općem aktu; (!)

A: -na zahtjev ravnatelja nacionalnog znanstvenog instituta daje mišljenje o sadržaju programskog ugovora koji utvrđuje upravno vijeće dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova; (F)
B: - na zahtjev ravnatelja javnog znanstvenog instituta daje mišljenje o sadržaju programskog ugovora koji utvrđuje upravno vijeće; (F)

A: - na zahtjev ravnatelja javnog znanstvenog instituta, u postupku izbora na znanstveno radno mjesto, utvrđuje ispunjavanje uvjeta pristupnika; (G)
B: - na zahtjev ravnatelja javnog znanstvenog instituta utvrđuje uvjete pristupnika u postupku izbora na znanstveno radno mjesto; (~B, ~G)

A: - daje mišljenje o izvješću o radu znanstvenog savjetnika nakon drugog izbora; (H)
B: - daje mišljenje o izvješću o radu znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu; (~H)

A: - donosi odluku o dodjeli počasnog zvanja emeritus umirovljenim zaslužnim znanstvenicima na način predviđen općim aktom znanstvenog instituta; (I)
B: - donosi odluku o dodjeli počasnog zvanja znanstvenik emeritus umirovljenim zaslužnim znanstvenicima, na način predviđen općim aktom javnog znanstvenog instituta; (I)

A: (4)Statutom znanstvenog instituta može se odrediti da dužnost predsjednika znanstvenog vijeća obavlja ravnatelj.
B: (4) Statutom javnoga znanstvenog instituta može se odrediti da dužnost predsjednika znanstvenog vijeća obavlja ravnatelj.

Ravnatelj

A: Ravnatelj
B: Ravnatelj znanstvenog instituta

A: Članak 25.
B: Članak 28.

A: - [ravnatelj] predlaže upravnom vijeću nacionalnog znanstvenog instituta sadržaj programskog ugovora; (D)
B: nema

A: - na prethodno pribavljenom mišljenju znanstvenog vijeća nacionalnog znanstvenog instituta, predlaže upravnom vijeću na utvrđivanje prijedlog sadržaja programskog ugovora; (H)
B: - po prethodno pribavljenom mišljenju znanstvenog vijeća, predlaže upravnom vijeću prijedlog programskog ugovora za javne znanstvene institute; (~H)
B: - na prijedlog znanstvenog vijeća donosi elaborat (pokazatelji provedbe programskog ugovora) o obavljanju znanstvene djelatnosti javnog znanstvenog instituta na razdoblje od tri godine;

A: nema
B: - odlučuje o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju izvješća o radu znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu po prethodno pribavljenom mišljenju znanstvenoga vijeća javnog znanstvenog instituta;

A: (4)Ravnatelj javnog znanstvenog instituta imenuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće.
A: (5)Ravnatelja nacionalnog znanstvenog instituta imenuje i razrješuje upravno vijeće uz suglasnost Ministra.

B: (4) Ravnatelj javnoga znanstvenog instituta izabire se na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće.
B: (5) Ravnatelja javnoga znanstvenog instituta razrješuje upravno vijeće.

A: A: (9)Ravnatelj privatnog znanstvenog instituta bira se i razrješuje sukladno Zakonu o ustanovama.
B: (6) Ravnatelj privatnog znanstvenog instituta osnovanog kao ustanova bira se i razrješuje sukladno propisu kojim se uređuje ustanova.

A: (6)Ravnatelja državnog znanstvenog instituta imenuje i razrješuje upravno vijeće.
A: (7)Ako Ministar uskrati suglasnost iz stavka 5. ovog članka, u roku od trideset dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, javni natječaj za izbor ravnatelja nacionalnog znanstvenog instituta ponovit će se, a do izbora ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti najduže do godinu dana.
A: (8)Ako Ministar ne uskrati suglasnost u roku od trideset dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću iz stavka 5. ovog članka, smatra se da je suglasnost dana.

B: nema

Izbor ravnatelja

A: Imenovanje ravnatelja znanstvenog instituta
B: Izbor ravnatelja javnog znanstvenog instituta

A: Članak 26.
B: Članak 29.

A: (1)Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. (A)
B: (1) Ravnatelj javnoga znanstvenog instituta bira se na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana za ravnatelja. (~A)

A: (4)Ako osoba izabrana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove na znanstvenom radnom mjestu na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata. (D)
B: (4) Ako osoba izabrana na mjesto ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme na znanstvenom radnom mjestu na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata. (~D!)

A: (8)Ravnatelj javnog znanstvenog instituta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima predviđenim općim aktom. (H)
B: (8) Ravnatelj javnoga znanstvenog instituta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima predviđenim propisom kojim se uređuje ustanova i općim aktom javnog znanstvenog instituta. (~H)

Osiguranje i unapređenje kvalitete znanstvenih instituta

A: Članak 27.
B: Članak 30.

A: (1)Znanstveni instituti obvezni su razviti unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, sukladno posebnom zakonu, te unutar istog utvrditi mjere i aktivnosti kojima osiguravaju kvalitetu i učinkovitost znanstvenih istraživanja i stručne djelatnosti.
B: (1) Znanstveni instituti obvezni su razviti unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, te u sklopu toga utvrditi mjere i aktivnosti kojima osiguravaju kvalitetu i učinkovitost znanstvene i stručne djelatnosti.

A: (2)Opći akt znanstvenog instituta, kojim se propisuje postupak i mjere za osiguravanje i unapređivanje kvalitete i učinkovitosti znanstvenih istraživanja, donosi upravno vijeće znanstvenog instituta na prijedlog ravnatelja instituta.
B: (2) Opći akt znanstvenog instituta osnovanog kao ustanova, kojim se propisuje postupak i mjere za osiguravanje i unapređivanje kvalitete i učinkovitosti znanstvene djelatnosti, donosi upravno vijeće znanstvenog instituta na prijedlog ravnatelja instituta.

A: (3)Znanstveni instituti obvezni su sudjelovati i u vrednovanju svoje kvalitete, svrsishodnosti i učinkovitosti koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sukladno posebnom zakonu.
B: (3) Znanstveni instituti obvezni su sudjelovati u vanjskom vrednovanju svoje kvalitete, svrsishodnosti i učinkovitosti koje provodi Agencija, sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

A: (4)Područja vrednovanja djelatnosti ili dijela djelatnosti, odnosno znanstvenih istraživanja nacionalnih znanstvenih instituta, utvrđuju se programskim ugovorom. Područja vrednovanja djelatnosti ili dijela djelatnosti odnosno znanstvenih istraživanja za državne, zakladne i privatne znanstvene institute utvrđuju se na temelju odluke Ministra.
B: (4) Područja vrednovanja znanstvene djelatnosti ili dijela djelatnosti javnih znanstvenih instituta propisuje Nacionalno vijeće.

A: (5)Privatni znanstveni instituti i druge znanstvene pravne osobe iz članka 7. stavak 2. ovog Zakona kojima osnivač nije Republika Hrvatska, a čija se znanstvena istraživanja financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstava Hrvatske zaklade za znanost podliježu reakreditaciji, sukladno posebnom zakonu.
B: (5) Privatni znanstveni instituti i druge znanstvene pravne osobe iz članka 13. stavak 2. ovoga Zakona kojima osnivač nije Republika Hrvatska, podliježu vanjskom vrednovanju kvalitete sukladno posebnom propisu kojim se uređuje osiguranje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

A: (6)Reakreditacija znanstvenih pravnih osoba iz stavka 5. ovog članka provodi se samo u dijelu u kojemu se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava Hrvatske zaklade za znanost.
B: (6) Vrednovanje kvalitete znanstvenih pravnih osoba iz stavka 5. ovoga članka provodi se samo u dijelu u kojemu se financiraju sredstvima Državnog proračuna.

B novo: (7) Agencija provodi akreditaciju, reakreditaciju, tematsko vrednovanje te prosudbu unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete radi osiguravanja i unapređivanja kvalitete rada u znanstvenoj djelatnosti svih znanstvenih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu kojim se uređuje osiguranje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

B novo: Kategorizacija javnih znanstvenih instituta

Članak 31.

(1) Javni znanstveni instituti kategoriziraju se prema kriterijima koje propisuje Nacionalno vijeće.

(2) Rješenje o kategorizaciji javnih znanstvenih instituta donosi Ministar na temelju općeg akta o kategorizaciji znanstvene izvrsnosti javnih znanstvenih instituta kojeg donosi Nacionalno vijeće.

(3) Na rješenje iz stavka 2. ovoga članka žalba se može izjaviti Nacionalnom vijeću.

(4) Kategorizacija iz stavka 1. ovoga članka predstavlja jedan od temeljnih kriterija za pregovore i zaključenje programskog ugovora, te omogućava razmjerno povećanje razvojnog proračuna predviđenog programskim ugovorom u ukupnom proračunu javnog znanstvenog instituta.

VI. ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Znanstvenici

A: Članak 28.
B: Članak 32.

A: (1)Znanstveno radno mjesto je radno mjesto na kojem se zapošljava osoba koja ispunjava uvjete propisane općim aktom koji uređuje izbor na znanstvena radna mjesta.
A: (2)Znanstvenici u smislu ovoga Zakona su osobe koje su, sukladno ovom Zakonu, zaposlene na znanstvenim, znanstveno-nastavnim radnim mjestima i upisane u Upisnik znanstvenika koji vodi Ministarstvo.
B: (1) Znanstvenici su, u smislu ovoga Zakona, osobe koje su, sukladno ovome Zakonu, zaposlene na znanstvenim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima sukladno propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje i upisane u Upisnik znanstvenika i istraživača.

A: (3)Uvjete i postupak za upis u Upisnik znanstvenika kao i brisanje iz Upisnika znanstvenika propisuje Ministar.

B: Upisnik znanstvenika i istraživača. Članak 33.

(1) Ministarstvo vodi Upisnik znanstvenika i istraživača.
(2) Uvjete i postupak za upis u Upisnik znanstvenika i istraživača kao i brisanje iz Upisnika znanstvenika i istraživača propisuje Ministar.

A: nema
B: (2) Znanstvenici u smislu ovoga Zakona su i osobe sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti koje se bave znanstvenom djelatnošću, a nisu zaposlene na radnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka i upisane su u Upisnik znanstvenika i istraživača.

Znanstvena radna mjesta

A: Članak 29.
B: Članak 34.

A: Čl. 28.1 (1)Znanstveno radno mjesto je radno mjesto na kojem se zapošljava osoba koja ispunjava uvjete propisane općim aktom koji uređuje izbor na znanstvena radna mjesta.
B: (1) Znanstveno radno mjesto je radno mjesto na kojem se zapošljava osoba koja ima akademski stupanj doktora znanosti i ispunjava minimalne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto koji su propisani općim aktom kojeg donosi Nacionalno vijeće, kao i dodatne uvjete propisane općim aktom znanstvenog instituta u kojem se zapošljava.

A: (1)Znanstvena radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama su znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik.
B: (2) Znanstvena radna mjesta u znanstvenim institutima su:
- znanstveni suradnik;
- viši znanstveni suradnik;
- znanstveni savjetnik, te
- znanstveni savjetnik u drugom izboru.

A: (2)Minimalan uvjet za izbor na znanstveno radno mjesto je stečeni akademski stupanj doktora znanosti. Prednost kod izbora ima pristupnik s obavljenim postdoktorskim usavršavanjem.
B: (3) Minimalne uvjete za izbore na znanstvena radna mjesta, uz stečeni akademski stupanj doktora znanosti, određuje Nacionalno vijeće općim aktom. Prednost pri izboru na radno mjesto znanstveni suradnik ima pristupnik s obavljenim postdoktorskim usavršavanjem.

A: (3)Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta propisuju se općim aktom znanstvene pravne osobe i objavljuju se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku i na mrežnim stranicama na hrvatskom i engleskom jeziku.
B: (4) Dodatni uvjeti za izbore na znanstvena radna mjesta propisuju se općim aktom znanstvenog instituta i objavljuju se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku i na javnim mrežnim stranicama na hrvatskom i engleskom jeziku.

A: (4)Uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta javnog znanstvenog instituta propisuju se općim aktom uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
B: nema

A: nema
B: (5) Postupak i uvjeti za prihvaćanje izvješća o radu znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu propisuju se općim aktom javnog znanstvenog instituta.

Ustroj znanstvenih radnih mjesta

A: Članak 30.
(1)Broj pojedinih znanstvenih radnih mjesta u javnim znanstvenim institutima uspostavlja se prema sljedećim kriterijima:
- broj znanstvenih radnih mjesta znanstvenih savjetnika je najviše do 1/6 ukupnog broja znanstvenih radnih mjesta;
- broj znanstvenih radnih mjesta viših znanstvenih suradnika je najviše do 2/6 ukupnog broja znanstvenih radnih mjesta.
(2) Ustroj i ukupan broj znanstvenih radnih mjesta u općim aktima javnih znanstvenih instituta, izrađuje se sukladno kriterijima iz stavka 1. ovog članka.
(3)Ustroj znanstvenih radnih mjesta javnih znanstvenih instituta donosi se uz suglasnost Ministarstva.

B: Članak 35.
(1) Ustroj i ukupan broj znanstvenih radnih mjesta propisuje se općim aktom znanstvenog instituta.
(2) Ustroj znanstvenih radnih mjesta javnih znanstvenih instituta donosi se uz suglasnost Ministarstva.

Izbor

A: Izbor na znanstveno radno mjesto
B: Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto

A: Članak 31.
B: Članak 36.

A: (1)Izbor na znanstvena radna mjesta u javnim znanstvenim institutima provodi se na temelju javnog natječaja.
B: (1) Izbor na znanstvena radna mjesta u javnim znanstvenim institutima provodi se na temelju javnoga natječaja, koji traje najmanje 15 dana od dana raspisivanja natječaja.

A: (2)Javni natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto objavljuje se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku, na mrežnim stranicama javnih znanstvenih instituta na hrvatskom i engleskom jeziku i na središnjem EURAXESS portalu.
B: (2) Javni natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto objavljuje se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku, na mrežnim stranicama javnih znanstvenih instituta na hrvatskom i engleskom jeziku.

A: (3)U slučaju privremene spriječenosti zaposlenika na znanstvenom radnom mjestu, izbor na znanstveno radno mjesto se može provesti na temelju internog natječaja.
B: nema

A: (4)Postupak izbora na znanstvena radna mjesta propisuje se općim aktom javnog znanstvenog instituta. Vrijeme trajanja postupka izbora na znanstvena radna mjesta ne može biti duže od 120 dana od dana raspisivanja natječaja u Narodnim novinama.
B: (4) Postupak izbora na znanstvena radna mjesta propisuje se općim aktom javnoga znanstvenog instituta. Vrijeme trajanja postupka izbora na znanstvena radna mjesta ne može biti dulje od 120 dana od dana raspisivanja natječaja u Narodnim novinama.

A: (5)Odluku o raspisivanju, odnosno poništenju natječaja iz stavka 1. i 3. ovog članka donosi ravnatelj javnog znanstvenog instituta.
B: (3) Odluku o raspisivanju, odnosno poništenju javnog natječaja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi ravnatelj javnoga znanstvenog instituta.

A: (6)Javni znanstveni institut ima obvezu raspisivanja natječaja za izbor na znanstveno radno mjesto, najkasnije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina iz članka 32. stavka 1. ovog članka.
B: nema

A: Članak 32.
(1)Izbor na znanstvena radna mjesta provodi se na vrijeme od pet godina.

B: Izbor na znanstveno radno mjesto
Članak 37.
(1) Izbor na znanstvena radna mjesta provodi se u skladu s općim aktom o ustroju radnih mjesta javnog znanstvenog instituta.

A: (3)Osoba izabrana na znanstveno radno mjesto ima obvezu podvrgnuti se izboru u isto ili više znanstveno radno mjesto svakih pet godina.
B: (3) Znanstvenik izabran na znanstveno radno mjesto može biti biran na više znanstveno radno mjesto do izbora na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u drugom izboru.

A: nema
B: (4) Znanstvenik na znanstvenom radnom mjestu znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik ima obvezu podnositi ravnatelju instituta izvješće o radu najmanje svake tri godine.

A: (3)Osoba izabrana na znanstveno radno mjesto ima obvezu podvrgnuti se izboru u isto ili više znanstveno radno mjesto svakih pet godina.
B: nema

A: nema
B: (5) Popis radnih obveza o kojima se podnosi izvješće iz stavka 4. ovog članka, propisuje se sukladno općem aktu javnog znanstvenog instituta, te čini sastavni dio ugovora o radu znanstvenika i obvezno obuhvaća minimalne uvjete propisane od strane Nacionalnog vijeća za odnosno znanstveno radno mjesto. Općim aktom javnog znanstvenog instituta propisuje se sadržaj i oblik izvješća o radu, te postupak odlučivanja o prihvaćanju izvješća

A: (4)Znanstveniku izabranom na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika drugi put, prestaje obveza ponovnog izbora na radno mjesto.
A: (5)Znanstvenik na radnom mjestu znanstveni savjetnik nakon drugog izbora ima obvezu podnositi ravnatelju instituta izvješće o radu svakih pet godina.
A: (6)Odluku o prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju izvješća o radu iz stavka 5. ovog članka ravnatelj donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje znanstvenog vijeća.
B: nema ništa od toga!

A: (7)Za osobu koja nakon proteka roka od 5 godina ne bude izabrana na znanstveno radno mjesto ili kojoj ne bude prihvaćeno izvješće sukladno stavku 5. i 6. ovog članka, pokreće se postupak redovitog otkaza ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) ili otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora, u skladu s općim propisima o radu i općim aktom o ustroju znanstvene pravne osobe.
B: (6) Za znanstvenika koji ne bude izabran na više znanstveno radno mjesto ili mu ne bude prihvaćeno izvješće o radu sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, pokreće se postupak redovitog otkaza ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) ili otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u skladu s općim propisima o radu i općim aktom javnog znanstvenog instituta.

A: Mirovanje rokova za izbor
Članak 33.
(1)S osobama izabranima na znanstvena radna mjesta koje rade na znanstvenom projektu ograničena trajanja ili kao zamjena za vrijeme rodiljnih dopusta, bolovanja dužih od tri mjeseca, obavljanja javne dužnosti te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom znanstvene pravne osobe, ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme, dok traje projekt, njegova dionica na kojoj je ta osoba angažirana te nakon proteka razloga zbog kojih je angažirana kao zamjena privremeno nenazočnog zaposlenika, ali ne dulje od pet godina. B: Rad na određeno vrijeme
Članak 38.
S osobama izabranima na znanstvena radna mjesta koje rade na znanstvenom projektu ograničenog trajanja ili kao zamjena za vrijeme rodiljnih dopusta, bolovanja duljih od tri mjeseca, obavljanja javne dužnosti, te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom znanstvene pravne osobe, ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme, dok traje projekt, dionica projekta na kojoj je ta osoba zaposlena te nakon proteka razloga zbog kojih je zaposlena kao zamjena privremeno nenazočnom zaposleniku, ali ne dulje od pet godina.

Prestanak ugovora o radu

A: Članak 34.
B: Članak 39.

A: (2)Iznimno, kada postoji potreba za nastavkom rada znanstvenika, javni znanstveni institut može istom produljiti radni odnos i nakon isteka kalendarske godine u kojoj on navršava 65 godinu života, ako se sredstva za plaću i ostala materijalna prava osiguravaju iz vlastitih prihoda javnog znanstvenog instituta.
B: (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka javni znanstveni institut može sa znanstvenikom zaposlenim na znanstvenom radnom mjestu znanstveni savjetnik u drugome izboru, kojem je prestao ugovor o radu radi odlaska u mirovinu i nije stariji od 70 godina života, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.
B: (3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka javni znanstveni institut sklapa za svaku kalendarsku godinu, ako se na raspisani natječaj na koji se znanstvenik iz stavka 2. ovoga članka ne može javiti, nije javio odgovarajući pristupnik.

Počasni naslov

A: Članak 35. B: Članak 40.

A: (1)Znanstvene pravne osobe svojim istaknutim umirovljenim znanstvenicima mogu dodijeliti počasni naslov znanstvenik emeritus. B: (1) Znanstveni instituti svojim istaknutim umirovljenim znanstvenicima mogu dodijeliti počasni naslov znanstvenik emeritus.

A: (2)Znanstvenik koji ima počasni naslov znanstvenik emeritus može, u skladu s potrebama znanstvene pravne osobe, sudjelovati u znanstvenim projektima i ostalim znanstvenim aktivnostima. B: (2) Znanstvenik koji ima počasni naslov znanstvenik emeritus može, u skladu s potrebama znanstvenog instituta, sudjelovati u znanstvenoj djelatnosti, znanstvenim projektima i ostalim znanstvenim aktivnostima znanstvenog instituta na kojem je bio zaposlen.

A: nema B: Mirovanje rokova za izbor i izvješće o radu Članak 41. (1) U vrijeme rodiljnih dopusta, bolovanja duljih od tri mjeseca, obavljanja javne dužnosti, te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom javnog znanstvenog instituta, rokovi za izbor na znanstvena radna mjesta te rokovi za podnošenje izvješća o radu na znanstvenom radnom mjestu iz članka 37. stavak 4. ovoga Zakona neće se uračunavati u rok za izbor odnosno rok za podnošenje izvješća o radu iz članka 37. stavak 4. ovoga Zakona, osim u slučaju ako zaposlenik zatraži da mu za navedeno razdoblje rokovi teku. (2) U slučajevima rodiljnih dopusta, bolovanja duljih od tri mjeseca, obavljanja javne dužnosti, te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom i/ili kolektivnim ugovorom, osobama zaposlenim na suradničkim radnim mjestima javni znanstveni institut može produljiti ugovor o radu na određeno vrijeme za onoliko vremena koliko je trajao rodiljni dopust, bolovanje, obavljanje javne dužnosti te drugi opravdani slučaj.

Novaci i postdoktorandi

A: VII. ZNANSTVENI NOVACI I SURADNICI POSTDOKTORANDI
B: VII. SURADNIČKA RADNA MJESTA: ZNANSTVENI NOVAK I SURADNIK POSTDOKTORAND

A: Uvjeti i postupak izbora na radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda
B: Suradnička radna mjesta

A: Članak 36.
B: Članak 42.

A: (1)Znanstveni novaci i suradnici posdoktorandi su osobe zaposlene na određeno vrijeme u okviru strategije razvoja znanstvene pravne osobe, u svrhu znanstvenog usavršavanja i osposobljavanja za samostalno znanstveno istraživanje.
B: (1) Suradnička radna mjesta u javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima su znanstveni novak i suradnik postdoktorand.
B: (2) Znanstveni novaci su osobe zaposlene na određeno vrijeme u znanstvenoj pravnoj osobi u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
B: (3) Suradnici postdoktorandi su osobe zaposlene na određeno vrijeme u znanstvenoj pravnoj osobi, u svrhu znanstvenog usavršavanja i osposobljavanja za samostalno znanstveno istraživanje.

A: Članak 37. (1)Ministarstvo vodi Upisnik znanstvenih novaka u koji se upisuju osobe izabrane na radna mjesta znanstvenog novaka. (2)Postupak i minimalne uvjete za upis u Upisnik znanstvenih novaka, kao i brisanje iz Upisnika propisuje Ministar.
B: (4) Osobe izabrane na suradnička radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada upisuju se u Upisnik znanstvenika i istraživača iz članka 33. ovoga Zakona.

A: (2)Uvjete i postupak za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda propisuje Ministar.
B: nema

A: (3)Nacionalni znanstveni instituti i sveučilišta ustrojavaju i organiziraju radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju programskog ugovora, javnog poziva i odluke Ministarstva, ugovora o znanstvenom projektu, ugovora s pravnom osobom iz područja gospodarstva ili ugovora s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
B: (5) Javni znanstveni instituti i javna sveučilišta ustrojavaju i organiziraju suradnička radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju programskog ugovora, ugovora o natječajnom znanstvenom projektu, ugovora s pravnom osobom iz područja gospodarstva ili ugovora s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

A: (4)Državni, privatni i zakladni znanstveni instituti ustrojavaju i organiziraju radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju odluke Ministarstva, ugovora o znanstvenom projektu ili ugovora s pravnom osobom iz područja gospodarstva.
B: (6) Privatni znanstveni instituti i privatna sveučilišta mogu ustrojiti i organizirati suradnička radna mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranda na temelju ustroja radnih mjesta te ih financirati iz vlastitih prihoda.

A: Upisnik znanstvenih novaka
Članak 37.
(1)Ministarstvo vodi Upisnik znanstvenih novaka u koji se upisuju osobe izabrane na radna mjesta znanstvenog novaka.
(2)Postupak i minimalne uvjete za upis u Upisnik znanstvenih novaka, kao i brisanje iz Upisnika propisuje Ministar.
B: nema

Ocjena rada znanstvenog novaka

A: Članak 38.
B: Članak 44.

A: (1)Osobi izabranoj na radno mjesto znanstvenog novaka osigurava se jedan ili više mentora. Mentor mora biti znanstvenik koji svojom aktivnošću osigurava učinkovito znanstveno osposobljavanje i usavršavanje znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda.
B: (1) Osobi izabranoj na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka osigurava se jedan ili više mentora. Mentor mora biti znanstvenik koji svojom aktivnošću osigurava učinkovito znanstveno osposobljavanje i usavršavanje znanstvenog novaka.

A: (2)Znanstveno vijeće znanstvenog instituta i tijelo određeno općim aktom sveučilišta ocjenjuje jednom godišnje rad znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda.
B: (2) Znanstveno vijeće javnoga znanstvenog instituta i tijelo određeno općim aktom sveučilišta ocjenjuje jedanput godišnje rad znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda.

A: (3)Postupak i kriteriji ocjene znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda propisuju se općim aktom javnog znanstvenog instituta i sveučilišta.
B: (3) Postupak i kriteriji ocjene znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranda propisuju se općim aktom javnog znanstvenog instituta i javnog sveučilišta.

A: (4)Ugovorom o financiranju znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada može se predvidjeti povrat dijela sredstava uloženih u njihovo financiranje, ukoliko ustanova ne osigura adekvatno vodstvo znanstvenom novaku, te isti otkaže ugovor o radu.
B: nema

A: (5)Znanstvenom novaku koji dobije negativnu ocjenu o radu, na kraju kalendarske godine, otkazat će se ugovor o radu na određeno vrijeme redovitim osobno uvjetovanim otkazom.
B: (4) Znanstvenom novaku i/ili suradniku postdoktorandu koji dobije negativnu ocjenu o radu, na kraju kalendarske godine, pokrenut će se postupak redovitog otkaza ugovora o radu.

Izbor na radno mjesto znanstvenog novaka

A: Članak 39.

A: (1)Izbor na radno mjesto znanstvenog novaka provodi se na temelju javnog natječaja. S izabranom osobom zaključuje se ugovor o radu na 4 godine uz mogućnost produljenja na ukupno 6 godina.
B: (1) Izbor na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka provodi se na temelju javnog natječaja koji traje najmanje 15 dana od dana raspisivanja natječaja. S izabranom osobom zaključuje se ugovor o radu u trajanju od najviše pet godina.
B: (2) Javni natječaj za izbor na suradničko radno mjesto znanstveni novak objavljuje se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku te na mrežnim stranicama znanstvene pravne osobe na hrvatskom i engleskom jeziku.
B: (3) Na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka ne može biti izabrana osoba starija od 30 godina.

A: (2)Iznimno, ugovor o radu na određeno vrijeme znanstvenom novaku produljit će se najdulje na 2 godine ukoliko je to produljenje potrebno radi stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
B: (4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka produljuje se za onoliko vremena koliko je trajao rodiljni dopust ako je osoba koja je pristupnik na suradničko radno mjesto znanstvenog novaka koristila rodiljni dopust.
B: (5) Ugovor o radu na određeno vrijeme na suradničkom radnom mjestu znanstvenog novaka može se zaključiti samo jednom. Iznimno, produljit će se ugovor o radu na određeno vrijeme znanstvenom novaku u slučajevima predviđenim općim aktom javnog znanstvenog instituta i javnoga sveučilišta najdulje na jednu godinu ako je to produljenje opravdano stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti.

A: (3)Odluku o produljenju ugovora o radu na određeno vrijeme iz stavka 2. ovog članka donosi tijelo sveučilišta, odnosno znanstveno vijeće javnog znanstvenog instituta s kojim znanstveni novak ima sklopljen ugovor o radu.
B: nema (vidi dolje 6)

A: (4)Postupak i kriteriji ocjene znanstvenog novaka nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme od 4 godine te iznimno mogućnost produljenja na ukupno 6 godina, propisuju se općim aktom sveučilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta.
B: (6) Postupak i kriteriji ocjene znanstvenog novaka nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme od najdulje pet godina te iznimno mogućnost produljenja na ukupno šest godina, propisuju se općim aktom javnoga znanstvenog instituta ili javnog sveučilišta.

A: nema
B: Ocjena rada mentora znanstvenog novaka
Članak 45.
(1) Znanstvenik izabran za mentora znanstvenom novaku obvezan je svojim unaprijed planiranim radom omogućiti znanstvenom novaku učinkovito znanstveno osposobljavanje i usavršavanje.
(2) Znanstveno vijeće javnoga znanstvenog instituta i tijelo određeno općim aktom javnog sveučilišta jedanput u dvije godine ocjenjuje rad mentora znanstvenog novaka na temelju izvješća čiji je sastavni dio i izvješće znanstvenog novaka o mentorstvu znanstvenika.
(3) Postupak i kriteriji ocjene mentora propisuju se općim aktom javnoga znanstvenog instituta i javnoga sveučilišta.

Prava i obveze znanstvenih novaka

A: Članak 40.
B: Članak 46.

(1) Osoba izabrana na suradničko radno mjesto znanstveni novak ima pravo: A: - upisati i pohađati poslijediplomski studij; (B)
B: - upisati i pohađati poslijediplomski studij na teret javnoga znanstvenog instituta odnosno javnog znanstvenog sveučilišta u kojoj(!) je zaposlen ako se studij ne izvodi na znanstvenoj pravnoj osobi; (~B)

A: - sudjelovati u znanstvenim istraživanjima javnog znanstvenog instituta i sveučilišta; (D)
B: - sudjelovati u znanstvenoj djelatnosti javnog znanstvenog instituta i javnog sveučilišta; (~D)

A: nema
B: - sudjelovati na znanstvenim skupovima i konferencijama uz suglasnost mentora, ravnatelja javnog znanstvenog instituta i tijela propisanih općim aktom sveučilišta;

A: - na vlastiti zahtjev jedanput promijeniti mentora. (E)
B: - na vlastiti zahtjev jedanput promijeniti mentora u skladu s kadrovskim mogućnostima znanstvene pravne osobe. (~E)

(2) Osoba izabrana na radno mjesto znanstveni novak ima obveze:
A: - podnositi izvješće o radu mentoru i tijelima znanstvenog instituta, odnosno sveučilišta; (B)
B: - podnositi izvješće o radu mentoru; (~B)

A: - na zahtjev mentora i tijela javnog znanstvenog instituta, odnosno sveučilišta, sudjelovati u pripremi i popularizaciji znanstvenih istraživanja; (C)
B: - na zahtjev mentora i tijela javnog znanstvenog instituta, odnosno javnoga sveučilišta, sudjelovati u pripremi i javnoj vidljivosti znanstvene djelatnosti; (~C)

A: - sudjelovati na znanstvenom institutu, odnosno sveučilištu u ostvarenju programskog ugovora te ugovorenih znanstvenih projekata; (D)
B: - sudjelovati u ostvarenju programskog ugovora te ugovorenih natječajnih znanstvenih projekata na javnom znanstvenom institutu, odnosno javnom sveučilištu; (~D)

A: - sudjelovati u izvođenju prijediplomske i diplomske nastave na sveučilištu na kojem pohađa poslijediplomski doktorski studij 1/8 radnog vremena znanstvenog novaka, sukladno propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. (E)
B: - sudjelovati u izvođenju prijediplomske i diplomske nastave na sveučilištu sukladno vlastitom rasporedu i organizaciji kao i mogućnostima sveučilišta sukladno propisu kojim se uređuje visoko obrazovanje. (~E)

Izbor postdoktoranda

A: Izbor na radno mjesto suradnik – postdoktorand
B: Izbor na radno mjesto suradnika postdoktoranda

A: Članak 41.
B: Članak 47.

A: (1)Izbor na radno mjesto suradnika posdoktoranda provodi se na temelju javnog natječaja.
B: (1) Izbor na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda provodi se na temelju javnog natječaja koji traje najmanje 15 dana od dana raspisivanja natječaja.

A: nema
B: (2) Javni natječaj za izbor na suradničko radno mjesto suradnik – postdoktorand objavljuje se u Narodnim novinama na hrvatskom jeziku, te na mrežnim stranicama znanstvene pravne osobe na hrvatskom i engleskom jeziku.

A: (2)S izabranom osobom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od tri godine.
B: (usp. dolje 6: S izabranom osobom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od najdulje tri godine. Osoba može biti jedanput izabrana na suradničko radno mjesto suradnika postdoktorand.)

A: (3)Minimalni uvjet za izbor na radno mjesto suradnika postdoktoranda je stečen akademski stupanj doktora znanosti.
B: (3) Minimalni uvjet za izbor na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda je stečen akademski stupanj doktora znanosti.

A: (4)Postupak i uvjete za izbor na radno mjesto suradnika postdoktoranda određuje sveučilište, odnosno javni znanstveni institut općim aktom.
B: nema

A: nema
B: (4) Na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda ne može biti izabrana osoba starija od 35 godina.

A: nema
B: (5) Uvjet iz stavka 4. ovog članka produljuje se za onoliko vremena koliko je trajao rodiljni dopust ako je osoba koja je pristupnik na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda koristila rodiljni dopust.
B: (6) S izabranom osobom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od najdulje tri godine. Osoba može biti jedanput izabrana na suradničko radno mjesto suradnika postdoktorand.

A: (4)Postupak i uvjete za izbor na radno mjesto suradnika postdoktoranda određuje sveučilište, odnosno javni znanstveni institut općim aktom.
B: (7) Postupak i uvjete za izbor na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda određuje javno sveučilište, odnosno javni znanstveni institut općim aktom.

Prava i obveze postdoktoranda

A: Prava i obveze suradnika – postdoktoranada
B: Prava i obveze suradnika postdoktoranada

A: Članak 42.
B: Članak 48.

(1) Osoba izabrana na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda ima pravo:
A: - sudjelovati u izvođenju nastave na diplomskom i poslijediplomskom studiju; (C)
B: - sudjelovati u izvođenju nastave na prijediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju; (~C!)

(2) Osoba izabrana na suradničko radno mjesto suradnika postdoktoranda ima obveze:

A: - znanstveno se osposobljavati i usavršavati se u svrhu znanstvenog istraživanja najmanje jednu godinu u javnom znanstvenom institutu i sveučilištu s kojim je zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme kao suradnik postdoktorand; (A)
B: - znanstveno se osposobljavati i usavršavati u svrhu samostalnoga znanstvenog istraživanja u javnom znanstvenom institutu i javnom sveučilištu s kojim je zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme kao suradnika postdoktorand; (~A)

A: - najmanje polovinu radnog vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, provesti na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju izvan matičnog znanstvenog instituta i sveučilišta ili najmanje jednu godinu provesti na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju u inozemstvu; (B)
B: - suradnik postdoktorand koji je zaposlen na istoj znanstvenoj pravnoj osobi gdje je bio na suradničkom radnom mjestu znanstvenog novaka mora najmanje godinu dana provesti u drugoj znanstvenoj pravnoj osobi u statusu gostujućeg suradnika postdoktoranda; (~B) [je li ovaj status definiran zakonom?]

A: nema
B: - prijaviti se na natječaje i pozive u Republici Hrvatskoj i inozemstvu kojima bi stjecao potpore i uvjete za boravak na znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju izvan matičnog javnog znanstvenog instituta i javnog sveučilišta;

A: (3)Postupak i uvjete za mobilnost suradnika postdoktoranada predviđene stavkom 2. ovog članka propisuje Ministar pravilnikom.
B: (3) Postupak i uvjete za mobilnost suradnika postdoktoranada predviđene stavkom 2. ovoga članka propisuju se općim aktom javnoga znanstvenog instituta odnosno javnoga sveučilišta.

A (nema B):
Uvjeti za odorbenje radnih mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada
Članak 43.
(1)Javni znanstveni instituti i sveučilišta zaključit će ugovore o sudjelovanju suradnika postdoktoranada u izvođenju nastave ili ugovore kojima se uređuje mobilnost suradnika postdoktoranada iz članka 42. stavak 2. ovog Zakona
(2)Ugovori iz stavka 1. ovog članka zaključuju se na vrijeme od jedne godine i predstavljaju uvjet za odobrenje radnih mjesta suradnika postdoktoranada.

B (A Čl. 44):
Produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme
Članak 49.
(1) U slučajevima rodiljnih dopusta, bolovanja duljiih od tri mjeseca, te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom i/ili kolektivnim ugovorom, osobama zaposlenima na znanstvenim radnim mjestima, suradničkim radnim mjestima znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada može se produljiti ugovor o radu na određeno vrijeme za onoliko vremena koliko je trajao rodiljni dopust, bolovanje, te drugi opravdani slučaj, osim u slučaju kad navedena osoba zatraži da joj se za navedeno razdoblje ne produljuje ugovor o radu na određeno vrijeme.

Mirovanje rokova za novake i postdoktorande

A (B Čl. 49): VIII. MIROVANJE ROKOVA ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA I RADNA MJESTA ZNANSTVENIH NOVAKA I SURADNIKA POSTDOKTORANADA Članak 44.

(1)U vrijeme rodiljnih dopusta, bolovanja dužih od tri mjeseca, obavljanja javne dužnosti te u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom znanstvene pravne osobe, rokovi za izbor na znanstveno radno mjesto miruju i neće se uračunavati u rok za izbor, osim u slučaju da zaposlenik zatraži da mu za navedeno razdoblje rokovi teku. (2)Rokovi za izbor na radno mjesto znanstvenog novaka i suradnika postdoktoranada miruju i neće se uračunavati u rok za izbor iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, osim u slučaju da znanstveni novak i suradnik postdoktorand zatraži da mu za navedeno razdoblje rokovi teku.

Ostala radna mjesta

A: X. OSTALA RADNA MJESTA U ZNANSTVENIM PRAVNIM OSOBAMA B: VIII. OSTALA RADNA MJESTA U ZNANSTVENIM INSTITUTIMA

Uvjeti i ustroj

Članak 50.

A: (1)Javni znanstveni instituti mogu imati stručna i druga radna mjesta (administrativna, tehnička i opća). B: (1) Znanstveni instituti mogu imati stručna i druga radna mjesta (administrativna, tehnička i opća).

A: nema B: (2) Stručna radna mjesta su: stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

A: (2)Ustroj, opis poslova i uvjeti za stručna i druga rada mjesta propisuju se općim aktom javnog znanstvenog instituta uz suglasnost Ministarstva. B: (3) Ustroj, opis poslova i uvjeti za stručna i druga rada mjesta propisuju se općim aktom javnoga znanstvenog instituta uz suglasnost Ministarstva.

Stegovna odgovornost

A: XI. STEGOVNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA B: IX. STEGOVNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA

Rad izvan matične ustanove

A: XII. RAD IZVAN ZNANSTVENE PRAVNE OSOBE B: X. RAD IZVAN MATIČNE ZNANSTVENE PRAVNE OSOBE

Članak 52.

A: (1)Zaposlenik znanstvene pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, može raditi poslove, izvan matične znanstvene pravne osobe, koji su predmet djelatnosti ili vezani uz predmet djelatnosti koju obavlja matična znanstvena pravna osoba, u znanstvenom, nastavnom ili stručnom smislu, samo na temelju ugovora između matične znanstvene pravne osobe i drugih poslodavaca. B: (1) Zaposlenik znanstvene pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, može raditi poslove izvan matične znanstvene pravne osobe, koji su predmet djelatnosti ili su vezani uz predmet djelatnosti koju obavlja matična znanstvena pravna osoba u znanstvenom, nastavnom ili stručnom smislu, samo na temelju prethodne suglasnosti čelnika matične znanstvene pravne osobe, te uz prethodno reguliranje međusobnih prava i obveza zaposlenika i matične znanstvene pravne osobe za vrijeme obavljanja poslova izvan matične znanstvene pravne osobe.

A: (3)Prekovremeni rad, puno i nepuno radno vrijeme kao i preraspodjela radnog vremena i kumulativni radni odnos propisani su odredbama Zakona o radu B: (3) Prekovremeni rad, puno i nepuno radno vrijeme, kao i preraspodjela radnog vremena i kumulativni radni odnos propisani su odredbama općeg propisa o radu.

Sukob interesa

Članak 53.

A: (1)Članovi upravljačkih tijela, članovi tijela i čelnici znanstvenih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska ima više od 50% upravljačkih prava ne mogu obavljati upravljačku djelatnost niti mogu biti vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20 % koji se bavi znanstvenim istraživanjima u njihovom području. B: Članovi upravljačkih tijela, članovi tijela i čelnici znanstvenih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska ne mogu obavljati upravljačku djelatnost niti mogu biti vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju ili u raspodjeli više od 20% dobiti gospodarskog subjekta koji se bavi djelatnošću koja je neposredno ili posredno povezana s djelatnošću znanstvenih pravnih osoba.

Evidencija radnog vremena

B (nema A): XI. EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA I RADNOG VREMENA NA ZNANSTVENIM PRAVNIM OSOBAMA Sadržaj i način vođenja evidencije Članak 54. (1) Znanstvene pravne osobe obvezne su voditi evidenciju o zaposlenicima i radnom vremenu. (2) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o zaposlenicima i radnom vremenu na znanstvenim pravnim osobama u skladu s posebnostima i normama rada u znanstvenoj djelatnosti.

Suradnja s visokim učilištima

A: XIII. SURADNJA JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA S VISOKIM UČILIŠTIMA B: XII. SURADNJA JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA S VISOKIM UČILIŠTIMA

Ugovor o suradnji

A: Članak 54. B: Članak 55.

A: (1)Javni znanstveni instituti mogu surađivati s visokim učilištima u znanstvenim istraživanjima i u izvođenju studijskih programa sukladno strategijama razvoja. A: (2)Suradnja javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta u znanstvenim istraživanjima i u izvođenju studijskih programa na visokom učilištu uređuje se ugovorom između javnog znanstvenog instituta i visokog učilišta sukladno ovom Zakonu. B: (1) Javni znanstveni instituti mogu surađivati s visokim učilištima u znanstvenoj djelatnosti sukladno svojim strategijama razvoja. Suradnja se uređuje ugovorom između visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. B: (2) Suradnja javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta u izvođenju studijskih programa na visokom učilištu uređuje se ugovorom između javnog znanstvenoginstituta i visokog učilišta sukladno propisu kojim se uređuje visoko obrazovanje.

A (nema B): (3)Ugovor o suradnji u izvođenju studijskih programa iz stavka 2. ovog članka obvezno sadrži odredbe o: - nazivu i opisu studijskog programu koji je predmet suradnje; (A) - svim oblicima nastave putem kojih se izvodi studijski program, vremenu, načinu i količini izvođenja svih oblika nastave; (B) - popisu znanstvenika zaposlenih na znanstvenih radnim mjestima koji sudjeluju u izvođenju nastave u okviru studijskog programa; (C) - iznosu financijskih obveza koje su predmet ugovora; (D) - primjeni propisa i pojedinačnih akata o radnom vremenu, normi rada i plaćama zaposlenih u znanstvenim pravnim osobama i visokim učilištima; (E) - primjeni propisa i pojedinačnih akata kojima se uređuje prekovremeni rad zaposlenika u znanosti i visokom obrazovanju; (F) - zaštiti interesa studenata i javnosti u pogledu načina i vremena izvedbe nastave i studijskog programa te (G) - druga pitanja kojima se uređuje suradnja znanstvenih pravnih osoba i visokih učilišta. (H)

A: Poslijediplomski studij na nacionalnim znanstvenim institutima B: Zajednički poslijediplomski doktorski studij javnih znanstvenih instituta i sveučilišta

A: Članak 55. B: Članak 56. A: (1)Nacionalni znanstveni instituti mogu organizirati i izvoditi poslijediplomske doktorske studije iz svojih znanstvenih područja, sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja. A: (2)Uvjete i postupak organizacije i izvođenja poslijediplomskih i doktorskih studija na nacionalnim znanstvenim institutima propisuje Ministar pravilnikom. B: Javni znanstveni instituti najviše kategorije mogu u suradnji sa sveučilištima, kao ravnopravni nositelji studija, ustrojiti i izvoditi zajednički poslijediplomski doktorski studij sukladno propisu kojim se uređuje visoko obrazovanje. [Ovo je puno opreznije formulirano!]

Financiranje

A: XIV. FINANCIRANJE ZNANOSTI
B: XIII. FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

A: Članak 56.
B: Članak 57.

(1)Znanstvena istraživanja financiraju se:

A: -sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (A)
B: - sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske; (A)
B: - sredstvima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
B: - sredstvima Hrvatske zaklade za znanost;
B: - sredstvima pravnih osoba koje su obveznici provedbe postupka javne nabave sukladno propisu kojime se uređuje javna nabava;

A: -sredstvima osnivača (B)
A: -sredstvima zaklada, fondova i darovnica (C)
B: - sredstvima zaklada, fondova i darovnica; (C)
B: - sredstvima osnivača znanstvenih pravnih osoba, te (B)

A: -sredstvima ostvarenim vlastitim znanstvenim istraživanjima (vlastita sredstva) i (D)
A: -iz ostalih izvora u skladu sa Zakonom i drugim propisima. (E)
B: - iz ostalih izvora u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima. (~E)
[brižljivo cenzurirano!]

A: (2)Postupke, uvjete i kriterije raspodjele ukupnih financijskih sredstava javnih znanstvenih instituta i drugih znanstvenih pravnih osoba osnovanih od Republike Hrvatske pravilnikom propisuje Ministar.
B: nema

A: (3)Opći uvjet za financiranje znanstvene pravne osobe sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske je upis u Upisnik iz članka 20. ovog Zakona.
B: (2) Opći uvjet za financiranje znanstvene pravne osobe sredstvima iz podstavka 1. do 4. stavak 1. ovoga članka je upis u Upisnik iz članka 17. ovoga Zakona.

Nema u B: Financiranje nacionalnih znanstvenih instituta

Članak 57.

(1)Djelatnost nacionalnih znanstvenih instituta financira se sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, vodeći računa o rezultatima unutarnjeg i vanjskog sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete nacionalnih znanstvenih instituta i razini ostvarenja njihovih zadaća na osnovu zaključenog programskog ugovora.

(2)Djelatnost nacionalnih znanstvenih instituta može se financirati i iz sredstava zaklada, fondova i darovnica.

Proračun nacionalnog znanstvenog instituta

Članak 58.

(1)Nacionalni znanstveni institut sukladno odredbama programskog ugovora, u okviru svojih zadaća, raspolaže svojim ukupnim proračunom.

(2)Ukupni proračun nacionalnog znanstvenog instituta ostvaruje se kroz trogodišnje razdoblje sukladno programskom ugovoru i općem aktu nacionalnog znanstvenog instituta kojim se određuje financiranje.

(3)Ukupni proračun iz stavka 1. ovog članka čine osnovni proračun, razvojni proračun i proračun vlastitih sredstava.

(4)Osnovni proračun nacionalnog znanstvenog instituta obuhvaća sredstva kojima se financira temeljna registrirana djelatnost nacionalnog znanstvenog instituta.

(5)Razvojni proračun nacionalnog znanstvenog instituta obuhvaća sredstva kojima se ostvaruje strategija razvoja nacionalnog znanstvenog instituta.

(6)Razvojni proračun obuhvaća do 20% ukupnog proračuna nacionalnog znanstvenog instituta. Pri utvrđivanju razvojnog proračuna primjenjuju se kvalitativni i kvantitativni pokazatelji rada svakog pojedinog nacionalnog znanstvenog instituta dobiveni na osnovu vrednovanja koje se provodi sukladno posebnom zakonu. Proračunska formula, pokazatelji i kriteriji za utvrđivanje visine udjela razvojnog proračuna u ukupnom proračunu propisuju se općim aktom iz članka 56. stavka 2. ovog Zakona.

(7)Proračun vlastitih sredstava obuhvaća vlastite prihode nacionalnog znanstvenog instituta od znanstvenih istraživanja i stručnih poslova za tržište, kao i ostalih poslova koji proizlaze iz djelatnosti nacionalnog znanstvenog instituta.

(8)Udio sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva u ukupnom proračunu nacionalnog znanstvenog instituta ne smije biti veći od 80%.

Nema A (Čl. 58 - 60): Sredstva za provedbu Strategije razvoja znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Članak 58.

(1) Sredstva za provedbu Strategije osiguravaju se iz izvora financiranja znanstvene djelatnosti navedenih u članku 57. stavak 1. podstavak 1. do 4. ovoga Zakona i raspoređuju se javnim znanstvenim pravnim osobama i kao državne potpore gospodarstvu sukladno posebnim propisima.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka sastoje se od:
- osnovnih sredstava;
- razvojnih sredstava;
- natječajnih sredstava.

(3) Osnovna sredstva namijenjena su za osnovnu znanstvenu djelatnost javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta koja se određuje programskim ugovorima, za održavanje znanstvene infrastrukture i za druge namjene održavanja znanstvenog sustava.

(4) Razvojna sredstva namijenjena su, uz osnovna sredstva, ostvarivanju strategija razvoja javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta koja se određuju programskim ugovorima, za izgradnju znanstvene infrastrukture i za druge namjene razvoja znanstvenog sustava.

(5) Natječajna sredstva namijenjena su financiranju znanstvene djelatnosti putem natječaja i ugovorom za znanstvene projekte i programe i druge natječajne financijske instrumente za financiranje znanstvenog sustava.

(6) Osnovna sredstva za provedbu Strategije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se u razdjelu Ministarstva i u razdjelima drugih tijela državne uprave.

(7) Razvojna i natječajna sredstva za financiranje znanstvene djelatnosti osiguravaju se i raspoređuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelima drugih tijela državne uprave, u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te sredstvima Hrvatske zaklade za znanost i iz drugih izvora iz članka 57. stavak 1. podstavak 1. do 4. ovoga Zakona u skladu sa Strategijom.

Dodatna sredstva za financiranje znanstvene djelatnosti

Članak 59.

(1) Sredstva za financiranje znanstvene djelatnosti mogu se dodatno osigurati iz izvora financiranja znanstvene djelatnosti navedenih u članku 57. stavak 1. podstavak 1. do 4. ovoga Zakona, osim sredstava predviđenih za provedbu Strategije.

(2) Sredstvima iz stavka 1. ovog članka financiraju se temeljna, primijenjena i razvojna znanstvena istraživanja provedbom postupka koji sadrži utvrđivanje kriterija, objavu javnog natječaja, znanstvene recenzije, odabir, praćenje i vrednovanje projekata te druge poslove neophodne za kvalitetnu provedbu znanstvenih projekata.

(3) Način provedbe financiranja iz stavka 2. ovoga članka općim aktom utvrđuje Ministar.

Kriteriji za financiranje javnih znanstvenih instituta. Članak 60.

Djelatnost javnih znanstvenih instituta financira se sredstvima predviđenim za provedbu Strategije vodeći računa o:
- usklađenosti strategije razvoja javnoga znanstvenog instituta sa Strategijom;
- usklađenosti položaja javnoga znanstvenog instituta sa strateškim dokumentom mreže javnih znanstvenih pravnih osoba;
- kategorizaciji javnih znanstvenih instituta;
- rezultatima unutarnjeg i vanjskog sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete javnih znanstvenih instituta;
- kadrovskom potencijalu i znanstvenoj infrastrukturi javnog znanstvenog instituta;
- međunarodnoj usporedivosti i značaju rezultata znanstvene djelatnosti javnog znanstvenog instituta na svjetskoj odnosno nacionalnoj razini;
- razini ostvarenja njihovih zadaća na osnovu prethodno zaključenog programskog ugovora.

Programski ugovor

Nema A

B: Članak 61.

B: (1) Financiranje javnih znanstvenih instituta ostvaruje se prema programskim ugovorima sklopljenima između Ministarstva i javnih znanstvenih instituta sukladno ovome Zakonu.

B: (2) U sklopu pregovaračkog postupka za zaključenje programskog ugovora utvrđuju se osnovni i razvojni proračuni javnih znanstvenih instituta.

B: (3) Polazišna osnova za pregovarački postupak za zaključenje programskog ugovora je kategorizacija javnih znanstvenih instituta na temelju provedenog vrednovanja i strategija razvoja javnih znanstvenih instituta.

B: (4) Sredstva utvrđena programskim ugovorom doznačuju se javnim znanstvenim institutima u podjednakim mjesečnim obrocima.

B: (1)(!) Djelatnost javnih znanstvenih instituta može se financirati i iz izvora predviđenih člankom 59. stavak 1. ovoga Zakona i iz drugih izvora iz članka 57. ovoga Zakona.

Sadržaj programskog ugovora

A: Programski ugovor – sadržaj
B: Sadržaj programskog ugovora

A: Članak 59.
B: Članak 62.

A: (1)Programski ugovori iz članka 55. stavka 1. zaključuju se između nacionalnih znanstvenih instituta i Ministarstva na razdoblje od tri godine.
B: (1) Programski ugovori iz članka 61. stavak 2. ovoga Zakona zaključuju se između javnih znanstvenih instituta i Ministarstva na razdoblje od tri godine.

A: (2)Sastavni dijelovi programskog ugovora su:
B: (2) Sastavni dijelovi programskog ugovora su:

A: -opis djelatnosti nacionalnih znanstvenih instituta koja proizlazi iz njihovih zadaća predviđenih odredbama Zakona; (A)
B: - opis djelatnosti javnih znanstvenih instituta koja proizlazi iz njihovih zadaća predviđenih odredbama ovoga Zakona i drugih akata instituta; (~A)

A: -strategiju razvoja nacionalnog znanstvenog instituta; (B)
B: - strategija razvoja javnoga znanstvenog instituta; (~B)

A: -elaborat (indikatori provedbe) o obavljanju znanstvenih istraživanja; (C)
B: - elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti koji uključuje kvalitativne i kvantitativne pokazatelje provedbe programskog ugovora; (~C)

A: -rezultati vrednovanja znanstvene djelatnosti (akreditacija i reakreditacija), posebice znanstvenih istraživanja nacionalnih znanstvenih instituta kojima se vrednuje kvaliteta i učinkovitost; (D)
B: - rezultate unutarnjeg i vanjskog sustava osiguranja kvalitete znanstvene djelatnosti (akreditacija i reakreditacija) javnoga znanstvenog instituta; (~D)

A: -financijske obveze instituta koje proizlaze iz ustroja znanstvenih radnih mjesta, stručnih radnih mjesta i ostalih radnih mjesta (administrativnih, tehničkih i općih) – skupni koeficijent zaposlenih; (E)
B: - unutarnji ustroj radnih mjesta; (~~E)

A: nema ništa od dolje navedenog
B: - osnovni proračun javnoga znanstvenog instituta za trogodišnje razdoblje;
B: - razvojni proračun javnoga znanstvenog instituta za trogodišnje razdoblje;
B: - projekcija natječajnog proračuna javnoga znanstvenog instituta za trogodišnje razdoblje;

A: -broj i ukupni trošak znanstvenog i stručnog osposobljavanja i usavršavanja znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada; (F)
A: -program znanstvenog osposobljavanja i usavršavanja te odgovornost za njihov uspjeh; (G)
B: - program i mjere znanstvenog osposobljavanja i usavršavanja; (~F, G)

A: -alikvotni udio troškova znanstvenih istraživanja svakog znanstvenog radnog mjesta; (H)
A: -trošak osnovne i kapitalne znanstvene opreme; (I)
A: -osnovne troškove poslovanja (tzv. „hladni pogon“); (J)
A: -tekuće i investicijsko održavanje znanstvene infrastrukture; (K)
A: -podjela osnovnog proračuna po godinama, u razdoblju primjene programskog ugovora; (L)

A: -mjere za slučaj neizvršavanja obveza preuzetih programskim ugovorom; (M)
B: - mjere za slučaj neizvršavanja obveza preuzetih programskim ugovorom; (M)

A: -financijsko – računovodstveni poslovi za izvršenje ugovora; (N)
B: - financijsko-računovodstveni poslovi za izvršenje ugovora; (N)

A: -obveze izvješćivanja o provedbi programskog ugovora; (O)
B: - obveze izvješćivanja o provedbi programskog ugovora, te (O)

A: -druge sastojke potrebne za zaključenje programskog ugovora. (P)
B: - drugi sastojci potrebni za zaključenje programskog ugovora. (P)

A: (3)Minimalni pokazatelji za ocjenu izvršenja programskog ugovora sastavni su dio pravilnika kojeg donosi Ministar.
B: (3) Obvezni sadržaj, oblik te minimalni pokazatelji za ocjenu izvršenja programskog ugovora sastavni su dio pravilnika koji donosi Ministar.

A (nema B, u drugoj je verziji već ranije drugačije definirano): Članak 60.

(1)Strategija razvoja nacionalnog znanstvenog instituta, kao dijela programskog ugovora sadrži:
- vrstu znanstvenih istraživanja iz članka 4. ovog Zakona;
- godišnji program rada;
- kratkoročne ciljeve na vrijeme od 5 godina koji će biti naznačeni u programskom ugovoru i dugoročne ciljeve, na vrijeme od 10 godina, koji će se ostvarivati kroz primjenu programskih ugovora;
- mjere povezivanja s gospodarstvom;
- utvrđivanje i način provedbe znanstvenih prioriteta i znanstvenih ciljeva uz razvoj znanstvenih kadrovskih potencijala;
- plan međunarodnog vrednovanja rezultata znanstvenih istraživanja i ostvarivanje međunarodne znanstvene prepoznatljivosti nacionalnog znanstvenog instituta;
- plan suradnje sa sveučilištima na području izvođenja sveučilišne preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave uz naznaku kadrovskih, financijskih i radnih kapaciteta, uvjete, vrijeme i način organiziranja suradnje na izvođenju nastave.

(2)Polazišnu osnovu za pregovore o programskom ugovoru čini strategija razvoja nacionalnog instituta.

B (nema A): Osnovni i razvojni proračun javnog znanstvenog instituta

Članak 63.

(1) Javni znanstveni institut sukladno odredbama programskog ugovora, u okviru svojih zadaća, raspolaže svojim ukupnim proračunom.

(2) Ukupni proračun javnog znanstvenog instituta ostvaruje se kroz trogodišnje razdoblje sukladno programskom ugovoru i općem aktu javnog znanstvenog instituta kojim se određuje financiranje.

(3) Ukupni proračun iz stavka 1. ovoga članka čine osnovni proračun, razvojni proračun i proračun natječajnih prihoda.

(4) Osnovni proračun javnog znanstvenog instituta obuhvaća sredstva kojima se financira temeljna registrirana djelatnost javnog znanstvenog instituta u trogodišnjem razdoblju, i to:
- sredstva za plaće i doprinose na plaću zaposlenih i ostale rashode za zaposlene na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske;
- sredstva za materijalne troškove poslovanja;
- sredstva za intelektualne i osobne usluge;
- sredstva za tekuće i investicijsko održavanje znanstvene infrastrukture;
- sredstva za materijalne troškove znanstvenih istraživanja javnog znanstvenog instituta koja proizlaze iz njegove temeljne znanstvene djelatnosti;
- sredstva za znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje;
- sredstva za održavanje osnovne i kapitalne znanstvene opreme i druge znanstvene infrastrukture, te
- sredstva za ostale rashode poslovanja.

(5) Razvojni proračun javnog znanstvenog instituta obuhvaća sredstva kojima se ostvaruje strategija razvoja javnog znanstvenog instituta u trogodišnjem razdoblju, i to:
- sredstva za plaće novozaposlenih u programskom razdoblju na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske i za ostala prava za novozaposlene koja proizlaze iz ustroja novih znanstvenih radnih mjesta, suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka i suradnika postdoktoranada; stručnih radnih mjesta i ostalih radnih mjesta (administrativnih, tehničkih i općih);
- sredstva za materijalne troškove za znanstvena istraživanja javnog znanstvenog instituta sukladno strategiji razvoja javnog znanstvenog instituta, te
- sredstva za kapitalne investicije sukladno strategiji razvoja javnog znanstvenog instituta, raspoloživim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske i Strategiji.

(6) Razvojni proračun donosi se nakon zaključenja programskog ugovora iz stavka 1. ovog članka, primjenjujući kriterije iz članka 60. ovoga Zakona te druge kvalitativne i kvantitativne pokazatelje provedbe programskog ugovora iz prethodnog razdoblja.

Proračun natječajnih prihoda javnoga znanstvenog instituta. Članak 64.

Proračun natječajnih prihoda obuhvaća prihode javnog znanstvenog instituta od:
- znanstvenih projekata ugovorenih sa Hrvatskom zakladom za znanost;
- znanstvenih istraživanja i stručnih poslova na temelju ugovorenih natječajnih znanstvenih i stručnih projekata u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
- ugovorenih znanstvenih projekata za gospodarstvo, te
- ostalih poslova koji proizlaze iz temeljne djelatnosti javnoga znanstvenog instituta.

Rokovi i pregovori za zaključenje programskog ugovora

A: Članak 61. B: Članak 65.

A: (1)Nacionalni znanstveni institut obvezan je dostaviti Ministarstvu konačan prijedlog programskog ugovora najkasnije do 1. svibnja treće godine primjene programskog ugovora. B: (1) Javni znanstveni institut obvezan je dostaviti Ministarstvu konačan prijedlog novoga programskog ugovora najkasnije do 31. ožujka treće godine primjene važećega programskog ugovora. [SKRAĆENO!]

A: (2)Ministarstvo će se očitovati o prijedlogu novog programskog ugovora do 1. rujna treće godine primjene prethodnog programskog ugovora. B: (2) Ministarstvo će se očitovati o prijedlogu novoga programskog ugovora do 31. svibnja treće godine primjene prethodnog programskog ugovora. [SKRAĆENO!]

A: (3)Pregovori o konačnim verzijama programskih ugovora moraju se završiti do 1. studenog treće godine primjene programskog ugovora. B: (3) Pregovori o konačnim verzijama programskih ugovora moraju se završiti do 15. rujna treće godine primjene važećega programskog ugovora.

A: nema B: (4) Ministar će, najkasnije do 15. studenog posljednje godine primjene programskog ugovora, u dogovoru s ministrom nadležnim za financije, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduženje, osigurati sredstva za financiranje instituta u sljedećem trogodišnjem razdoblju primjene novog programskog ugovora. [PRODUŽENO!]

Privremeno financiranje

A: Privremeno financiranje nacionalnog znanstvenog instituta B: Privremeno financiranje javnoga znanstvenog instituta

A: Članak 62. B: Članak 66.

A: (1)Unutar pregovaračkog postupka za zaključenje programskog ugovora utvrđuju se osnovni i razvojni proračuni nacionalnih znanstvenih instituta. A: (2)Ukoliko dogovor oko sadržaja programskog ugovora ne bude postignut do trenutka upućivanja prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske u Hrvatski sabor, nacionalnom znanstvenom institutu će se doznačiti za narednu godinu 95% osnovnog proračuna iz prve godine prethodnog trogodišnjeg razdoblja programskog ugovora. B: (1) Ukoliko dogovor oko sadržaja programskog ugovora ne bude postignut do 30. listopada tekuće kalendarske godine u kojoj su započeti pregovori za zaključenje programskog ugovora, javnom znanstvenom institutu će se doznačiti za narednu godinu 95% osnovnog proračuna prethodne godine programskog ugovora.

A: (3)Sredstva utvrđena programskim ugovorom doznačuju se nacionalnim znanstvenim institutima u podjednakim mjesečnim obrocima. B: (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pregovori o programskim ugovoru nastavit će se u godini privremenog financiranja, sukladno rokovima navedenima u programskom ugovoru.

Upravljanje proračunom

A: Upravljanje proračunom nacionalnog znanstvenog instituta
B: Upravljanje proračunom javnoga znanstvenog instituta

A: Članak 63.
B: Članak 67.

A: (4)U slučajevima kada se osnovni i razvojni proračun iz članka 54. ovog Zakona smanjuje zbog neostvarenja ciljeva iz programskog ugovora to smanjenje može iznositi najviše 5% godišnje od iznosa osnovnog i /ili razvojnog proračuna.
B: (4) U slučajevima kada se osnovni i razvojni proračun iz članka 64. ovoga Zakona smanjuju zbog neostvarenja ciljeva iz programskog ugovora to smanjenje može iznositi godišnje najviše 5% od iznosa osnovnog i/ili razvojnog proračuna predviđenog na godišnjoj razini.

Nema B: Financiranje državnih instituta

Članak 64.

(1)Državnim proračunom Republike Hrvatske, razdjelom Ministarstva, osigurava se najviše 60% sredstava za rad državnog znanstvenog instituta.

(2)Sredstva iz stavka 1. ovog članka namijenjena su za podmirenje dijela:
- troškova znanstvenih istraživanja kao javne službe u okviru strategije razvoja državnog znanstvenog instituta;
- troškova izvedbe razvojnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja;
- troškova novčane potpore uvođenju nove infrastrukture;
- iznosa za plaće znanstvenika, stručnoga, tehničkog i pomoćnog osoblja državnih znanstvenih instituta;
- stalnih troškova održavanja infrastrukture i gospodarenja u znanstvenim institutima;
- troškova za znanstvenu opremu i ulaganja te
- troškova međunarodne znanstvene suradnje.

(3)Sredstva za troškove provedbe znanstvenih istraživanja kao javne službe, podmiruju se dijelom sa stavaka proračuna drugih državnih tijela, a dijelom kroz Ministarstvo, u skladu s propisom o stjecanju i raspodjeli sredstava u državnim znanstvenim institutima koji donosi Ministar.

(4)Raspodjelu sredstava iz stavka 2. ovog članka određuje ministar.

Nema B: Financiranje zakladnih znanstvenih instituta

Članak 65.

(1)Sredstva za rad zakladnih znanstvenih instituta osiguravaju se od:
-od zaklada, fondova i darovnica
- putem znanstvenih projekata
- i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2)Nakon proteka tri godine od osnivanja zakladnih znanstvenih instituta njihova se znanstvena istraživanja mogu financirati i sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, uz uvjet da za godinu u kojoj će se financirati zakladni znanstveni institut ima osigurana sredstva za osnovne troškove poslovanja (tzv. „hladni pogon“).

Financiranje privatnih znanstvenih instituta

A: Članak 66.
B: Članak 68.

A: (1)Sredstva za rad privatnih znanstvenih instituta osiguravaju se od:
B: Privatni znanstveni instituti financiraju se:

A: - osnivača (A)
- od zaklada, fondova i darovnica (B)
-putem znanstvenih projekata (C)
- i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom. (D)

B: - sredstvima osnivača znanstvenog instituta; (A)
- sredstvima zaklada, fondova i darovnica; (B)
- sredstvima za ugovorene natječajne znanstvene projekte, te (C)
- sredstvima ostalih izvora u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima. (D)

Financiranje znanstvenih istraživanja na sveučilištima

A: Članak 67.
B: Članak 69.

A: (1)Znanstvena istraživanja koja se provode na sveučilištima čiji je osnivač Republika Hrvatska, a financiraju se iz Državnog proračuna, financirati će se putem programskog ugovora u skladu s posebnim zakonom.
B: (1) Znanstvena djelatnost koja se provodi na sveučilištima čiji je osnivač Republika Hrvatska financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, programskim ugovorima u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sveučilište, te ostalim sredstvima za provedbu Strategije sukladno članku 58. ovog Zakona sukladno odredbama ovog Zakona.

A: (2)Znanstvena istraživanja na sveučilištima čiji je osnivač druga domaća i/ili strana pravna i/ili fizička osoba mogu se financirati sredstvima osnivača i putem znanstvenih projekata.
B: (2) Znanstvena djelatnost na sveučilištima čiji je osnivač druga domaća i/ili strana pravna i/ili fizička osoba mogu se financirati sredstvima osnivača i natječajnim znanstvenim projektima iz izvora predviđenih člankom 57. stavak 2. ovoga Zakona.

Poticanje

A (nema B): XV. MJERE POTICANJA ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA GOSPODARSTVA

Iznos državnih potpora
Članak 68.
(1)Ukupni iznos državnih potpora koje korisnik državne potpore može ostvariti, po svim osnovama, a koje se dodjeljuju na temelju ovoga Zakona i drugih propisa, za temeljna istraživanja mogu biti do 100% iznosa opravdanih troškova projekta, za primijenjena istraživanja do 50% iznosa opravdanih troškova projekta, a za razvojna istraživanja do 25% iznosa opravdanih troškova projekta.
(2)Iznos državne potpore za primijenjena i razvojna istraživanja iz stavka 1. ovoga članka može se povećati za 20% iznosa opravdanih troškova projekta za male poduzetnike, a za 10% opravdanih troškova projekta za srednje poduzetnike.
(3)Iznos državne potpore za studije o tehničkoj izvedivosti za provedbu primijenjenog istraživanja može se dodijeliti u ukupnom iznosu do 75% opravdanih troškova studije za male i srednje poduzetnike, a do 65% opravdanih troškova studije za velike poduzetnike.
(4)Iznos državne potpore za studije o tehničkoj izvedivosti za provedbu razvojnog istraživanja može se dodijeliti u ukupnom iznosu do 50% opravdanih troškova studije za male i srednje poduzetnike, a do 40% opravdanih troškova studije za velike poduzetnike.

Članak 69.
(1)Državnu potporu obveznici poreza na dobit, sukladno Zakonu o porezu na dobit (u daljnjem tekstu: porezni obveznici), ostvaruju putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja (u daljnjem tekstu: istraživanja) u sljedećim ukupnim iznosima:
– 150% opravdanih troškova projekta za temeljna istraživanja;
– 125% opravdanih troškova projekta za primijenjena istraživanja;
– 100% opravdanih troškova projekta za razvojna istraživanja.
(2)Iznos umanjenja poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka, odobrava se najviše do iznosa propisanih člankom 68. ovoga zakona.
(3)Porezni obveznici koji koriste umanjenja porezne osnovice sukladno stavku 1. ovoga članka obvezni su osigurati podatke te uredne i vjerodostojne isprave na temelju kojih su podaci o troškovima iskazani sukladno propisima koji uređuju oporezivanje.

Opravdani troškovi
Članak 70.
(1)Opravdanim troškovima istraživanja, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:
-plaće zaposlenika i naknade osobama koje izravno sudjeluju u istraživanjima;
-materijalni troškovi istraživanja: utrošene sirovine i materijal uključujući ambalažu i sitni inventar, utrošena energija, rezervni dijelovi korišteni ili potrošeni tijekom istraživanja; utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme koji se koriste neposredno za istraživanja;
-troškovi usluga korištenih tijekom istraživanja, kao što su intelektualne usluge vezane uz istraživanja te sve druge usluge koje su uvjet za ostvarivanje istraživanja;
-troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ta sredstva koriste za istraživanja kod onih poreznih obveznika koji sami obavljaju istraživanja, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit;
-troškovi amortizacije nabavljenih patenatai licencija koji se koriste za konkretno istraživanje, a rashodi amortizacije utvrđuju se na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit;
-opći troškovi, pod kojima se razumijevaju samo oni troškovi koji su nužni za istraživanja i koji se mogu rasporediti na razumnoj i dosljednoj osnovi na tu djelatnost, kao što su premije osiguranja procesa, odgovornosti i opreme za istraživanja te najamnine i članarine stručnih udruga za istraživanja. (2)Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova, prema potrebi, obavlja Ministarstvo.

Postupak ostvarenja prava na državne potpore
Članak 71.
(1)Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz članka 68. ovoga Zakona te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore pravilnikom propisuje ministar nadležan za znanost uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije.

A: Prodgram poticanja istraživanja i razvoja
A: Članak 72.
A: (1)Vlada Republike Hrvatske, po potrebi, donosi program poticanja istraživanja i razvoja, sukladan posebnim propisima.

B: Mjere poticanja tehnološkog razvoja i inovacija
B: Članak 70.
B: (1) Republika Hrvatska potiče i provodi mjere poticanja tehnološkog razvoja i inovacija, uključujući postavljanje ciljeva i stvaranje uvjeta za stvaranje, razvoj i primjenu inovacija u gospodarstvu i javnom sektoru.
B: (2) Program tehnološkog razvoja i inovacija donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva za razdoblje od tri godine a u skladu sa Strategijom i posebnim propisima.
B: (3) Program tehnološkog razvoja i inovacija iz stavka 2. ovog članka sadrži i instrumente financiranja tehnološkog razvoja i inovacija, te programe državnih potpora znanstvenim istraživanjima u privatnom sektoru, sukladno posebnim propisima.

Izumi i patenti

Samo A, nema B:

IX. IZUMI, TEHNIČKA UNAPREĐENJA I TAJNOST PODATAKA

Primjena opićih propisa o radu. Članak 45.

(1)Na izume i tehnička unapređenja zaposlenika u znanstvenim pravnim osobama primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje intelektualno vlasništvo.

Samo B, nema A: Posebna skrb o rezultatima znanstvene djelatnosti

Članak 71.

(1) Sve znanstvene pravne osobe koje se koriste sredstvima za financiranja znanstvene djelatnosti navedenih u članku 57. stavak 1. podstavak 1. do 4. ovoga Zakona dužne su skrbiti o rezultatima znanstvene djelatnosti i poticati njihovu primjenu u gospodarstvu, u skladu s propisima kojima se uređuju radni odnosi i prava intelektualnog vlasništva.

(2) Znanstvene pravne osobe iz stavka 1. ovog članka obvezni su donijeti odgovarajuće akte u okviru svoje nadležnosti kojima se uređuje postupanje s ishodima znanstvenih i stručnih istraživanja, na način određen posebnim propisima.

(3) Odredbe stavka 2. ovog članka odnose se na rezultate znanstvene djelatnosti koji su prikladni za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, ali i na sva druga materijalna i nematerijalna dobra proistekla iz znanstvenih istraživanja djelomično ili u potpunosti financiranih iz izvora navedenih u članku 57. stavak 1. podstavak 1. do 4. ovoga Zakona, a koja se mogu iskorištavati u gospodarstvu.

(4) Znanstvene pravne osobe iz stavka 1. ovog članka, sukladno aktima iz stavka 2. ovog članka, mogu ustrojiti ili osnivati urede za prijenos tehnologije radi poticanja i provođenja primjene tehnoloških inovacija proisteklih iz znanstvene djelatnosti u gospodarstvu, što obuhvaća potragu za idejama i partnerima za prijenos tehnologija, procjenu komercijalnog potencijala tehnologija, provedbu komercijalizacije transfera tehnologija i pomoć u zaštiti intelektualnog vlasništva.

Poslovna tajna

A: Članak 46.
B: Članak 72.

A: (1)Znanstvena pravna osoba može općim aktom propisati da se pojedina znanstvena istraživanja, rezultati rada na znanstvenim istraživanjima dokumenti smatraju poslovnom tajnom, sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju njega. B: Znanstvena pravna osoba može općim aktom propisati da se pojedina znanstvena istraživanja, rezultati rada na znanstvenim istraživanjima i drugi podaci i dokumenti smatraju poslovnom tajnom, sukladno posebnom propisu.

Samo A, nema B: Posebna skrb o ishodima znanstvenih istraživanja

Članak 47.

(1)Sveučilišta i javni znanstveni instituti posebno skrbe o ishodima znanstvenog i stručnoga rada koji su prikladni za zaštitu prava intelektualnoga vlasništva, te potiču njihovu komercijalizaciju i pomažu u uspješnom transferu tehnologije u gospodarstvo.

(2)Rezultati istraživanja koja se provode na javnim znanstvenim pravnim osobama pripadaju znanstvenoj pravnoj osobi koja provodi istraživanja.

(3)Rezultati istraživanja proistekli iz projekata financiranih sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske pripadaju znanstvenoj pravnoj osobi koja provodi istraživanja.

(4)Rezultati istraživanja iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju sva materijalna i nematerijalna dobra koja su proistekla iz znanstvenih istraživanja, a obuhvaćaju izume koji se mogu zaštiti patentom, inovacije, tehnička unaprjeđenja te znanje i iskustvo koji se ne mogu zaštiti patentnom, dizajn, baze podataka, računalni programi, biljne sorte, znakovi i oznake koji se mogu zaštitit žigom, oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda te druga autorska djela, a detaljno se propisuju općim aktom znanstvene pravne osobe.

(5)Pod rezultatima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se oni ishodi koje su stvorili znanstvenici i druge osobe zaposlene na znanstvenoj pravnoj osobi u obavljanju poslova ili o obavljanju poslova u okviru projekta koji se vodi na znanstvenoj pravnoj osobi.

Prijava patenta

Članak 48.

(1)Kada je ishod istraživanja proistekao iz projekta financiranog sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, pravo na zaštitu izuma i tehničkog unaprjeđenja, odnosno pravo na stjecanje patenta ima pravna osoba koja je istraživanja provela, a izumitelj zaposlen u pravnoj osobi ima pravo biti naveden u patentnoj prijavi i drugim publikacijama o izumu.

(2)Ukoliko izum donosi materijalnu ili financijsku korist , izumitelj iz stavak 1. ovog člana ima pravo na pravičnu naknadu.

(3)Ukoliko je više sudionika u projektu sudjelovalo u izumu, njihovo udio u dobiti ovisi od pojedinačnog doprinosa u izumu, a ako se pojedinačni doprinosi ne mogu utvrditi, tada svi sudionici imaju pravo na jednake dijelove.

Izvještavanje o ishodima znanstvenih istraživanja

Članak 49.

(1)Svaki sudionik u projektu koji stvori izum dužan je odmah po nastanku izuma pravnoj osobi koja vodi istraživanje podnijeti pisani izvještaj kojim ga obavještava o otkriću, na način propisan općim aktom znanstvene pravne osobe.

(2)Pravna osoba koja provodi znanstveno istraživanje dužna je u roku od 60 dana od dana izvještaja iz stavka 1. ovog članka ispitati mogućnost komercijalnog iskorištavanja izuma i opravdanost zaštite izuma.

(3)Rok iz stavka 2. ovog članka može se produžiti uz suglasnost izumitelja.

(4)Ako temeljem analize iz stavka 2. ovog članka pravna osoba koja provodi istraživanja u rokovima iz stavka 2. i 3. ovog članka donese odluku o namjeri zaštite izuma, dužna je o tome pisano obavijestiti izumitelja.

(5)Znanstvenik koji sudjeluje u projektu iz kojeg je izum proizašao nema pravo isti objaviti, niti ga na bilo koji drugi način učiniti dostupnim javnosti dok pravna osoba koja provodi istraživanja ne zaštiti izum na odgovarajući način.

(6)Ako pravna osoba koja provodi istraživanja u rokovima iz stavka 2. i 3. ovog članka ne obavijesti izumitelja o namjeri zaštite izuma, izumitelj ima pravo podnijeti zaštitu izuma na svoje ime.

[Sve je ovo očito ostavljeno za poseban zakon!]

Prekršajne odredbe

A: XVIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
B: XVI. PREKRŠAJNE ODREDBE

A: nema
B: Prekršaj u znanstvenoj pravnoj osobi

A: Članak 79.
B: Članak 79.

A: (1)Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj znanstvena pravna osoba koja:
B: (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj znanstvena pravna osoba koja: [veća kazna!]

A: - ugovori suradnju s visokim učilištem protivno odredbama ovog zakona;
B: nema

A: - ako ne upotrijebi višak prihoda za razvoj djelatnosti;
B: - ne upotrijebi višak prihoda za razvoj znanstvene i stručne djelatnosti;

A: - ako ne obavijesti izumitelja o namjeri zaštite izuma sukladno članku 49. stavak 2. ovog zakona te ako
B: nema

A: (2)Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
B: (2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u znanstvenoj pravnoj osobi. [veća kazna!]

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona javni znanstveni instituti kojima je osnivač Republika Hrvatska su: (slijedi popis)

A: nastavljaju s radom kao državni znanstveni instituti u vlasništvu Republike Hrvatske. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo.
B: te nastavljaju s radom kao javni znanstveni instituti čiji je osnivač Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo.

Samo A, nema B: Utvrđivanje nacionalnih znanstvenih instituta

Članak 81.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 9. Ovog Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Mandat čelnika javnog znanstvenog instituta

A: Članak 83.
B: Članak 82.

A: (3) Čelnicima javnih znanstvenih instituta kojima mandat istječe nakon stupanja na snagu ovog Zakona, produljuje se mandat do donošenja statuta, sukladno odredbama ovog Zakona.
B: (3) Čelnicima javnih znanstvenih instituta kojima mandat istječe nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovat će se vršiteljima dužnosti do imenovanja čelnika sukladno odredbama ovoga Zakona.

Izbori u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta

A: Članak 84.
B: Članak 83.

A: (1)Natječajni postupci izbora u znanstvena zvanja i na odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se najkasnije do 30. lipnja 2011. godine, dovršit će se prema propsima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovog Zakona.
B: (1) Natječajni postupci izbora u znanstvena zvanja i na odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a najkasnije do 31. ožujka 2012. godine.

A: (2)Natječajni postupci za izbor na znanstvena radna mjesta i u znanstvena zvanja koji se provode u okviru postupka izbora na znanstvena radna mjesta mogu se raspisati prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09) najkasnije do 30. ožujka 2011. godine.
B: nema

A: (3)Znanstvene pravne osobe i druga tijela koja sudjeluju u postupcima izbora iz stavka 1. i 2. ovog članka obvezni su svoj rad uskladiti s rokovima iz stavka 1. i 2. ovog članka.
B: (2) Znanstvene pravne osobe i druga tijela koja sudjeluju u postupcima izbora iz stavka 1. ovog članka obvezni su svoj rad uskladiti s rokovima iz stavka 1. ovoga članka.

Zatečena zvanja i radna mjesta

A: Članak 85.
B: Članak 84.

A: nema
B: (4) Osobe izabrane u znanstvena radna mjesta kojima rok izbora istječe nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, produljuju se ugovori o radu do završetka postupka izbora na odgovarajuća znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna radna mjesta.

Znanstveni novaci

A: Članak 86.
B: Članak 85.

A: (1)Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na suradničkom radnom mjestu znanstvenog novaka - višeg asistenta, zadržavaju postojeći ugovor o radu.
A: (2)Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovog Zakona zatečene na suradničkom radom mjestu znanstvenog novaka - asistenta zadržavaju postojeći ugovor o radu do isteka vremena na koji je sklopljen.

B: (1) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na suradničkom radnom mjestu znanstvenog novaka – asistenta i znanstvenog novaka - višeg asistenta, zadržavaju postojeći ugovor o radu. [pojednostavljeno!]

A: (3)S osobama iz stavka 2. ovog članka koje ispune uvjete iz članka 41. ovog Zakona znanstvena pravna osoba može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto suradnika postdoktoranda, nakon provedenog natječajnog postupka u skladu s odredbama ovog Zakona.

B: (2) Iznimno, osobe zatečene na suradničkom radom mjestu znanstvenog novaka – asistenta danom stupanja na snagu ovoga Zakona koje ispune uvjet stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme od šest godina, mogu sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme na suradničkom radnom mjestu suradnik postdoktorand do ukupno deset godina računajući od dana zaključenja prvog ugovora o radu na određeno vrijeme na suradničkom radom mjestu znanstvenog novaka – asistenta. [?? sumnjivo]

Zatečeni postupci izbora na suradnička i stručna radna mjesta

A: Članak 87.
B: Članak 86.

A: (1)Natječajni postupci izbora u suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se najkasnije do 30. lipnja 2011. godine prema propisima koji su vrijdili prije stupanja na snagu ovog Zakona.

B: (1) Natječajni postupci izbora u suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se najkasnije do 31. ožujka 2012. godine prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Početak rada Nacionalnog vijeća

A: Članak 88.
B: Članak 87.

A: (1)Nacionalno vijeće za znanost, Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, područna znanstvena vijeća i matični odbori prestaju s radom istekom roka iz članka 84. stavka 1. ovog Zakona.
A: (2)Nacionalno vijeće ustrojeno prema odredbama ovog Zakona počet će s radom prema odredbama ovog Zakona 1. srpnja 2011. godine.

B: (1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Nacionalno vijeće prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije do 31. ožujka 2012. godine.
B: (2) Nacionalno vijeće za znanost i sva njegova tijela ustrojeno prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07 i 45/09) nastavlja s radom do imenovanja Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju RH sukladno odredbama ovoga Zakona.

Samo A, nema B: Uspostava ustroja znanstvenih radnih mjesta

Članak 89.
(1)Ministarstvo će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona odrediti ustroj iz članka 30. ovog Zakona.
(2)Najdulji rok za uspostavu ustroja i ukupnog broja znanstvenih radnih mjesta u javnim znanstvenim institutima iz članka 30. ovog Zakona je pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Primjena odredbi o financiranju znanosti

A: Članak 90.
B: Članak 88.

A: (1)Financiranje znanosti prema odredbama ovog Zakona započet će 1. siječnja 2012. godine. Do tada financiranje će se provoditi prema odredbama propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog Zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju njega.

B: (1) Financiranje znanstvene djelatnosti prema odredbama ovoga Zakona započet će 1. siječnja 2013. godine. Financiranje će se do tada provoditi prema odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju njega.

A: (2)U slučaju da prvi programski ugovor, prema odredbama ovog Zakona ne bude zaključen do 31. prosinca 2011. godine, nacionalni znanstveni institut financirat će se u iznosu od 95% ukupnih sredstava koje su nacionalnom znanstvenom institutu doznačene iz Državnog proračuna za prethodnu godinu.
A: (3)Odredbe članka 58. stavak 5.i članka 64. stavak 1. ovog Zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine.

B: (2) U slučaju da prvi programski ugovor, prema odredbama ovoga Zakona ne bude zaključen do 31. prosinca 2012. godine, javni znanstveni institut financirat će se u iznosu od 95% ukupnih sredstava koji su znanstvenom institutu doznačeni iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za prethodnu godinu.

Obveza donošenja Etičkog kodeksa znanstvene pravne osobe

A: Članak 93.
A: (1)Znanstvene pravne osobe obvezne su donijeti Etički kodeks i objaviti ga na mrežnim stranicama najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

B: Članak 89.
B: Znanstvene pravne osobe obvezne su donijeti Etički kodeks i objaviti ga na mrežnim stranicama najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveza donošenja podzakonskih propisa

A: Članak 94.
A: (1)Podzakonske propise na temelju ovog Zakona Ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

B: Članak 90.
B: Podzakonske propise na temelju ovoga Zakona Ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa. Članak 91.

A: (1)Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09) i na njemu utemeljeni propisi, osim onih odredbi tog zakona i na njemu utemeljenih propisa za koje je ovim Zakonom navedeno da će se primjenjivati do određenog vremena i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i na njemu utemeljenih propisa.

B: (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09) osim odredbi članaka 111a. do 111e. koji ostaju na snazi do donošenja propisa kojim se uređuju državne potpore i mjere istraživanja i razvoja.

Samo A, nema B: Započeti natječajni postupci. Članak 92.

(1)Odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09) i na njemu utemeljenih propisa kojima se uređuju uvjeti i postupci izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta primjenjivat će natječajni postupci izbora u znanstvena zvanja i na odgovarajuća radna mjesta započeti prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

(2)Natječajni postupci za izbor na znanstvena radna mjesta i u znanstvena zvanja koji se provode u okviru postupka izbora na znanstvena radna mjesta mogu se raspisati prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju najkasnije do 30. ožujka 2011. godine.

(3)Znanstvene pravne osobe i druga tijela koja sudjeluju u postupcima izbora iz stavka 1. i 2. ovog članka obvezni su svoj rad uskladiti s rokovima iz stavka 1. i 2. ovog članka do 30. lipnja 2011. godine.

 
zozd.txt · Last modified: 09. 05. 2011. 03:37 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki