Tečaj ukrajinskog jezika II

Naziv kolegija: Tečaj ukrajinskog II (2022./2023.)

Nastavnik: Dr. sc. Silvija Graljuk, poslijedoktorandica

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: izborni na razini Fakulteta

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: položen Tečaj ukrajinskog I

Cilj kolegija: Stjecanje naprednijih jezičnih kompetencija iz ukrajinskog jezika.

Korištene metode: komunikacijska metoda

Sadržaj kolegija:

 

  1. Konverzacijska tema Akademska godina.Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Redni brojevi. Povratni glagoli. Ponavljanje uz zadatke. Sastavljanje poliloga. Vježbe s umetanjem neophodnog glagolskog oblika. Prijevod rečenica na ukrajinski jezik. Zadatak: vježbe iz deklinacije rednih brojeva, konjugacija povratnih glagola, priprema dijaloga za rad u parovima.

 

  1. Konverzacijska tema U knjižnici. Lične zamjenice (promjene u osnovi ličnih zamjenica u kosim padežima). Vježbe iz deklinacije ličnih zamjenica. Sastavljanje rečenica sa zamjenicama. Zamjena imenica ličnim zamjenicama. Zadatak: deklinacije ličnih zamjenica, prepričavanje teksta.

 

  1. Konverzacijska tema Grad (nazivi dijelova grada, gradski prijevoz).Glagoli kretanja. Imperativ. Promjene suglasnika u osnovi glagola kod tvorbe imperativa. Čitanje i sastavljanje dijaloga. Zadatak: pisanje kratkog sastava i njegovo prepričavanje, tvorba imperativa od ponuđenih glagola, oblikovanje zahtjevnih rečenica.

 

  1. Diktat. Konverzacijska tema Ukrajinski običaji i tradicije. Zimski blagdani.Futur glagola nesvršenoga vida. Prebacivanje rečenica iz prezenta u futur.

 

  1. Neodređene zamjenice. Rad na složenijim tekstovima. Zadatak: tvorba futura određene skupine glagola, sastavljanje rečenica i ispravna upotreba neodređenih zamjenica u rečenicama, prepričavanje teksta, odgovori na pitanja, sastav.

 

  1. Prepričavanje sastava. Konverzacijska tema Radni dan. Uvježbavanje gramatike (jednina i množina imenica, deklinacije imenica). Zadatak: sklanjanje i stupnjevanje pridjeva, upotreba i deklinacija ličnih zamjenica.

 

  1. Ponavljanje. Kratki diktat. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih vremena

 

  1. Kolokvij

 

  1. Ponavljanje. Pismeno prepričavanje kratkog teksta.  Uvježbavanje gramatike. Zadatak:  tvorba glagolskih načina, upotreba neodređenih zamjenica.

 

10. Čitanje i prevođenje tekstova U gostimaU vlaku Moskva-Kijev. Obrada vokabulara na teme vezane uz tekstove. Ponavljane budućeg vremena i prijelaznih i neprijelaznih glagola.

 

11. Konverzacijska tema Kyjiv. Čitanje i prevođenje tekstovate obrada vokabulara vezanog uz tu temu. Ponavljanje prošlog vremena i upotreba zamjenica ves’, kožen, vsjakyj, inšyj. Upotreba prijedloga sered.

 

12. Čitanje i prevođenje tekstova Uznemirenost i Uređivanje te obrada vokabulara vezanog uz te teme. Upotreba prijedloga proty, navproty, bez i zamjenice sebe.

 

13.  Čitanje i obrada tekstova Jutro U dućanute usvajanje vokabulara. Ponavljanje dativa i instrumentala te prijedloga koji se koriste uz njih.

 

14. Diktat. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

 

15. Konverzacija na zadane teme usvojenima kroz semestar, individualno i u grupama; vježbe sa zadacima za ispit.

 

Literatura:

 

  1. Obvezatna

Palinska, O., Turkevyč, O. (2011).Ukrajinska mova jak inozemna. KROK 1(А1-А2), Lviv, Artos

Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.

Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. –  Kyjiv.

 

2. Dopunska

Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kji pravopys v tablyc’ah ta shemah. –  Kyjiv.

Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.

Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka  ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.

 

Način polaganja ispita:  položen kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu