Prevođenje književnih tekstova

Syllabus kolegija

Naziv kolegija: Prevođenje književnih tekstova (2022./2023.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (I., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: seminari (2S)

Uvjeti za upis kolegija: upisani Diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Za potpis studenti moraju imati rječnik koji sadržava građu prikupljenu tijekom prevođenja te mapu prijevoda izrađenih tijekom semestra. Ispit se sastoji od pismene analize prijevoda kratke pripovijetke.

Cilj kolegija: formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u problematiku književnog prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja književnih tekstova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: kolegij Prevođenje književnih tekstova uz Teoriju i praksu prevođenja te Funkcionalne stilove i prevođenje čini jezgru specijalizacije iz prevođenja na studiju ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam književno prevođenje (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Iz ukrajinske povijesti prevođenja. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme.
 2. Prevođenje vlastitih imena književnih junaka kao translatološki problem. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 3. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 4. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 5. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 6. Prevođenje dijalektizama i realija. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 7. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.
 8. Prevođenje autorskih neologizama. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.
 9. Međujezični homonimi. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.
 10. Specifičnost prevođenja poezije (zvučnost, semantika, rima, ritam). Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 11. Doslovni (bukvalni) prijevod. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 12. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 13. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 14. Priprema za ispit.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Literatura

Obvezatna:

 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: Юніверс, 2002.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001.
 3. Ivir, V. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar „Karlovačka gimnazija“ Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Leykam international, 2015.
 5. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

Dodatna:

 1. Стріха, М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт – Наш час, 2006.
 2. Čagalj, I., Svitková, M. Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom. U: Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb, 2014, str. 1–15. URL: Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom
 3. Fuderer, T., Šimičić, N. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića „Krađa“ s hrvatskoga jezika na ukrajinski. U: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb, 2013, str. 209–221.

Jedno- i dvojezični rječnici:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009.
 2. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 2004.
 3. Menac, A., Kovalj, A.P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb, 1979.

On-line rječnici:

 1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): http://www.sum.in.ua/
 2. Зведений словник зaстaрілих тa мaловживaних слів: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm