Prevođenje književnih tekstova

Naziv kolegija: Prevođenje književnih tekstova (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (I., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: seminari (2S)

Uvjeti za upis kolegija: upisani Diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Za potpis studenti moraju imati rječnik koji sadrži vokabular skupljen tijekom prevođenja te mapu prijevoda napravljenih tijekom semestra. Ispit se sastoji od pismene analize prijevoda kratke pripovijetke.

Cilj kolegija: Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u problematiku književnog prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja književnih tekstova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij Prevođenje književnih tekstova uz Teoriju i praksu prevođenja te Funkcionalne stilove i prevođenje čini jezgru specijalizacije iz prevođenja na studiju ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam «književno prevođenje» (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme.

 

 1. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

 

 1. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

 

 1. Problem prevođenja vlastitih imenica. Upotreba transliteracije u književnom prijevodu. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

 

 1. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

 

 1. Prevođenje dijalektizama i realija. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

 

 1. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.

 

 1. Prevođenje autorskih neologizama. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.

 

 1. Međujezični homonimi. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.

 

10., 11. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.

 

 1. Doslovni (bukvalni) prijevod. Prevođenje hrvatske proze na ukrajinski.

 

 1. Specifičnost prevođenja dramskih djela. Prevođenje ukrajinskih dramskih djela na hrvatski.

 

 1. Priprema za ispit.

 

 1. Diskusija o pojedinim pitanjima.

 

Literatura

Obvezatna:

 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч.посібник. К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова Книга», 2001. – 448 с.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis, 2007. – Zagreb: Matica hrvatska.

 

Dopunska:

 1. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт – Наш час, 2006. – 344 с.
 2. Fuderer, T., Šimičić, N. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića “Krađa” s hrvatskoga jezika na ukrajinski. U: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. – Zagreb, 2013. – Str. 209-221.
 3. Fuderer, T., Kovačec, P. До питaння укрaїнсько-хорвaтської кирилично-лaтиничної трaнслітерaції. U: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića – Zagreb, 2016. – Str. 291-302.
 4. Popović, M., Trostinska, R. O međujezičnoj hrvatsko-ukrajinskoj homonimiji. U: Zagreb: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24, 1989. – Str. 71-80.
 5. Popović, M., Trostinska, R. (2003.) Frazeologizmi: 1. inverzivni ili reverzibilni, 2. međujezična frazeološka homonimija, 3. homoleksija. U: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici. – Zagreb-Rijeka: HDPL. – Str. 625-633.
 6. Užarević, J. Umijeće prevođenja. U: Književna smotra, 83. – Zagreb, 1991. – Str. 126-129.

 

 

Dvojezični rječnici:

 1. Menac, A., Kovalj, A.P. 1979. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb.

 

Jednojezični rječnici:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. Дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 2. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа. – 1986. – 221 с.
 3. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 224 с.
 4. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Київ. «Українська книга», 2000. – 480 с.
 5. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. – К.: Довіра, 1999. – 198 с.
 6. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.1. – 1026 с.; Т.2. – 953 с.
 7. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.
 8. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.
 9. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 2004.

 

On-line rječnici:

 1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): http://www.sum.in.ua/
 2. Зведений словник зaстaрілих тa мaловживaних слів: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm