Ukrajinska usmena književnost

Naziv kolegija: Ukrajinska usmena književnost (2021./2022.)

ECTS-bodovi: 2

Jezik: hrvatski i ukrajinski

Trajanje: jedan semestar (I. – zimski)

Status: izborni

Oblik nastave: predavanja (2 P)

Nastavnik: dr.sc. Dariya Pavlešen

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim djelima, pojmovima i klasifikacijom ukrajinske usmene književnosti. Kolegij usmjeren na učenje i spoznaju osobitosti nastanka i razvoja ukrajinske usmene književnosti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij upoznaje s klasifikacijom, teorijom i djelima ukrajinske usmene književnosti, sagledane s pozicija nacionalne osobitosti.

Korištene metode: Interakcija između nastavnika i studenata. Proučavanje usmene književnosti s posebnim naglaskom na upoznavanju materijala, odnosno „teksta”. Uporaba ilustrativne građe, audio – vizualne informacije.

Sadržaj kolegija:

 1. Obilježja svjetonazornog sustava ukrajinskog folklora (Pretkršćanska vjerovanja starih slavena. Magija i mitologija. Poganstvo.).
 2. Kultovi. Folklor i folkloristika. Periodizacija folklora. Smjerovi i škole folkloristike. Folklor i književnost.
 3. Kršćanstvo i njegov utjecaj na razvoj ukrajinskog narodnog usmenog stvaralaštva. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda zimskog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 4. Herojski ep. Ukrajinske dume.
 5. Herojski ep. Bylyny. Povijesne pjesme.
 6. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda proljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 7. Obiteljsko obredno stvaralaštvo.
 8. Balade.
 9. Lirske pjesme.
 10. Bajke.
 11. Legende. Perekazy i buvaljščyny.
 12. Paremiografija (Povijesni razvoj paremija, vrste paremija i njihovo istraživanje). Zagonetke.
 13. Dječji folklor.
 14. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda ljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 15. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda jesenskog ciklusa. Žanrovi i djela.).

Ishodi učenja: Kolegij Ukrajinska usmena književnost  omogućava ostvarenje slijedećih ishoda učenja:

 1. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela

 

Literatura:

 1. Obvezatna:
 1. Mircea Eliade. (Jedan od naslova) Sveto i profano ili Mit i zbilja ili Mit o vječnom povratku.
 2. Vladimir Prop. (Jedan od naslova) Historijski korijeni bajke ili Morfologija bajke
 3. Ю. Солод. Українська класична література. Конспект. – Київ: Світло знань, 2008. – 448 с.
 1. Dopunska:
 1. Solar M. Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb, 1998.
 2. Solar M. Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 3. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. — Т. 1. — К.: Либідь, 1993. — 392 с.
 4. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. — К.: Наук, думка, 1975. — 270 с
 5. Єфремов С. Історія українського письменства. — К.: Феміна, 1995. — 688 с.
 6. Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. — К.: Наук, думка, 1970. — 415 с
 7. Костомаров М. Слов´янська міфологія. — К.: Либідь, 1994. — 283 с
 8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.
 9. D. Poljak Makaruha, Ukrajinska usmena balada, Hrv.-ukr. društvo, Zagreb 2007.

Način polaganja ispita: usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta.